Studia z Prawa Wyznaniowego są wydawane w trybie otwartego dostępu (Open Access). Treści  publikowane na łamach periodyku są dostępne bez opłat i subskrypcji. Czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, przeszukiwanie opublikowanych tekstów i publikowanie do nich odnośników bądź wykorzystywanie ich w innym celu zgodnym z prawem nie wymaga zgody wydawcy lub autora.

  

Otwarty dostęp to brak technicznych i prawnych ograniczeń korzystania z umieszczonych w publicznym Internecie materiałów naukowych. Zakłada ich dalsze wykorzystywanie zgodnie z przepisami prawa autorskiego o dozwolonym użytku lub na nieograniczonej wolnej licencji Creative Commons. Główne kierunki rozwoju Open Access to otwarte repozytoria oraz recenzowane czasopisma Open Access. Dostrzegając potrzebę zapewnienia najwyższych standardów w nauce  oraz dbając o przestrzeganie dobrych praktyk w prowadzeniu i upowszechnianiu wyników badań naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydawca) w roku 2017 na podstawie Uchwały Senatu z dn. 22 czerwca 2017 w sprawie podjęcia działań na rzecz opracowania polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w dokumencie pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu (2015),  podjął starania na rzecz przygotowania społeczności akademickiej oraz infrastruktury Uniwersytetu do przyjęcia polityki otwartości do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi.

W ramach podjętych działań została utworzona infrastruktura wspomagająca publikowanie w otwartym dostępie w postaci:

- Repozytorium Instytucjonalnego ReKUL (2018 )

- Platformy Czasopism CzasKUL (2019).

W 2019 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki publikacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2019-2021, w którym rekomenduje się udostępnianie utworów naukowych pracowników KUL w modelu Open Access z zastosowaniem licencji Creative Commons, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (dla czasopism Platformy Czasopism KUL oraz dla monografii platformy Repozytorium Instytucjonalnego KUL). Zadania monitorowania, wspierania osiągania i utrzymywania wysokiej pozycji naukowej wydawnictw KUL oraz  upowszechniania wyników badań naukowych, zwłaszcza w otwartym dostępie realizuje Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw w Wydawnictwie KUL, poprzez koordynację prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury umożliwiającej realizację założeń otwartego dostępu, promocję i doradztwo oraz szkolenia w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z polityką otwartego dostępu. Kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentu instytucjonalnej polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi.

 

"Studia z Prawa Wyznaniowego" są indeksowane w bazie Directory of Open Access Journals (DOAJ), katalogu czasopism naukowych dostępnych w modelu otwartym i realizujących dobre praktyki wydawnicze. Główny cel bazy to zwiększenie widoczności i dostępności otwartych czasopism, publikujących zgodnie z zasadami Budapeszteńskiej Inicjatywy Open Access (Budapest Open Access Initiative - BOAI).

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2023, godz. 08:30 - Marta Ordon