Zespół Redakcyjny od początku istnienia czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego" dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i zachowanie standardów etycznych w publikacjach naukowych. Potwierdzeniem tego stało się przyjęcie periodyku od 2022 r. w poczet członków Committee on Publication Ethics COPE (Komisji Etyki Publikacji).

Poniższe zasady opracowano na podstawie zaleceń Committee on Publication Ethics COPE zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych) oraz COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor czasopisma naukowego, recenzent pracy naukowej i wydawca są zobowiązane do przestrzegania niniejszych zasad. 

 

Zasady dotyczące autorów

 1. Zasada rzetelności naukowej

Autor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia, prezentowania i obiektywnej interpretacji badań naukowych. W tekście powinny być ujawnione źródła danych i informacje, które umożliwią powtórne przeprowadzenie badań.

 1. Zasady oryginalności pracy

Tekst powinien stanowić własność intelektualną autora. Niedopuszczalny jest plagiat, autoplagiat, fałszowanie, zmyślanie danych i metod badawczych. Jeżeli autor korzystał z innych prac, powinien odpowiednio je zacytować w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości co do autorstwa utworu lub jego części. Informacje uzyskane prywatnie (np. w rozmowie, korespondencji, dyskusji) nie mogą zostać wykorzystane bez pisemnej zgody ich autora.

 1. Zasada udostępnienia danych

Redakcja nie gromadzi danych badawczych, a przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji artykułu. W pewnych okolicznościach autorzy mogą jednak zostać poproszeni o przedstawienie danych badawczych, również już po opublikowaniu artykułu.

 1. Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów

Konflikt interesów stanowią relacje podległości zawodowej, zależności ekonomicznej, a także relacje towarzyskie, które mogą wpływać na bezstronną ocenę wartości tekstu. Redakcja wymaga od autora oświadczenia o braku konfliktu interesów oraz przekazania informacji, które pomogą temu zapobiegać.

 1. Zasady autorstwa pracy

Autorstwo utworu powinno zostać ograniczone wyłącznie do osób, które wniosły istotny wkład w powstanie tekstu. Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej typu „ghostwriting” i „guest authorship”  wszystkie osoby, które wniosły wkład w powstanie publikacji, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Wszyscy autorzy muszą zatwierdzić ostateczną wersję utworu i wyrazić zgodę na jego publikację. Autorzy wskazują w pisemnym oświadczeniu swój wkład w stworzenie zgłaszanego utworu. Należy wskazać wszystkie osoby, które uczestniczyły w określonych, istotnych aspektach tworzenia utworu (np. weryfikacja językowa). Jeśli są inne osoby, które uczestniczyły w pewnych merytorycznych aspektach projektu badawczego, powinny być wymienione np. w części "Podziękowania". Autorzy biorą odpowiedzialność zbiorową za swoją pracę. Autorzy powinni także poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 1. Zasada rzetelności źródeł

Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody autora. 

 1. Nadzór etyczny

Jeśli badania będące podstawą przygotowania publikacji związane są z badaniami na ludziach i/lub zwierzętach zgłaszając tekst jego autor powinien przedstawić zgodę komisji etycznej lub inne stosowne pozwolenie na prowadzenie takich badań.

 1. Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach

Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

 1. Zasada unikania publikacji zwielokrotnionej, zbędnej lub równoległej

Wyniki badań nie mogą być publikowane w więcej niż jednym czasopiśmie. Złożenie artykułu do publikacji jest rozumiane jako deklaracja, że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany również w postaci elektronicznej oraz że nie jest on złożony w redakcjach innych czasopism ani nie jest fragmentem publikacji zwartej, np. monografii.

 

Zasady dotyczące członków redakcji

 1. Odpowiedzialność

Redakcja decyduje, które artykuły zostaną opublikowane, dba o jakość publikowanych materiałów, a kiedy to konieczne, jest gotowa do opublikowania korekty, erraty oraz sprostowania, gdy zaistnieje taka potrzeba. Redakcja ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczone w czasopiśmie.

 1. Zasada fair play

Artykuły są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie. Członek redakcji publikując swój tekst zgłasza go w systemie OJS jako autor, a nie redaktor czasopisma. W takiej sytuacji jest on całkowicie wyłączony z udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących procesu recenzyjnego oraz publikacji tekstu. 

 1. Zasada poufności

Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji związanych z procesem redakcyjnym.

 1. Skargi i odwołania

Skarga na Czasopismo lub/i Redakcję powinna być pisemna i w przypadku, kiedy dotyczy czasopisma lub postępowania członków redakcji – winna być skierowana do redaktora naczelnego; kiedy dotyczy postępowania redaktora naczelnego – winna być skierowana do Wydawcy (repozytorium@kul.pl) i przekazana do wiadomości redaktora naczelnego. Nadzór nad Wydawcą pełni prorektor ds. nauki i kształcenia KUL. Przedmiotem skargi mogą być np.: naruszone interesy skarżącego, zaniedbanie, przewlekłość lub brak działania w sprawie ze strony redakcji. Skarżący powinien otrzymać pisemne zawiadomienie o załatwieniu sprawy w terminie 30 dni od daty złożenia skargi.

 1. Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów

Redakcja może wycofać artykuł z publikacji lub zadecydować o skorygowaniu materiałów już opublikowanych. Nieopublikowane artykuły nie mogą być wykorzystywane w procesie wydawniczym bez pisemnej zgody autora.

 1. Dyskusja i poprawki

Redakcja korzysta z systemu Open Jurnal System, który pozwala na prowadzenie kompleksowego, elektronicznego procesu wydawniczego, w ramach którego redaktor, recenzent i autor tekstu mogą prowadzić dyskusję oraz wprowadzać poprawki na każdym etapie procesu publikacyjnego.

 1. Decyzje dotyczące publikacji

Decyzję o opublikowaniu bądź nieopublikowaniu tekstu podejmuje zespół redakcyjny. O decyzji redakcji decyduje przede wszystkim wartość naukowa tekstu oraz jego zgodność z tematyką pisma.

 1. Zasada rzetelności naukowej

Członkowie redakcji zobowiązani są dbać o rzetelność naukową publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki redakcja jest zobowiązana do wycofania tekstu z publikacji i podjęcia kroków wyjaśniająco-naprawczych. Wykrycie nadużyć etycznych (plagiat, sfałszowanie wyników badań, manipulacja wynikami badań, metodą, zmyślanie wyników badań itp.) powinno być zgłoszone w formie pisemnej redaktorowi naczelnemu czasopisma (e-mail: piotr.stanisz@kul.pl). Zgłoszenia może dokonać członek redakcji, recenzent, czytelnik czasopisma lub każda inna osoba, która ma podejrzenie co do rzetelności tekstu. Redakcja czasopisma postępuje zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org. W przypadku naruszenia zasad etycznych w tekście już opublikowanym redakcja wycofa artykuł ze strony internetowej, zamieszczając informację o powodach wycofania, a w przypadku tekstu drukowanego redakcja zamieści stosowne oświadczenie w następnym numerze czasopisma. Redakcja poinformuje o sprawie autora, instytucję, w której jest afiliowany, recenzentów, osoby poszkodowane, a także, jeśli będzie to konieczne, inne organy nadzoru etycznego. Jeśli nadużycia etyczne w tekście będą w niewielkim stopniu, skorygowany tekst będzie mógł być ponownie opublikowany. Jeżeli w redakcji występuje konflikt interesów, zgłoszenie powinno zostać złożone Wydawcy (repozytorium@kul.pl).

 

Zasady dotyczące recenzentów

 1. Współpraca z zespołem redakcyjnym

Recenzenci biorą udział w procesie redakcyjnym na etapie recenzji i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów odnośnie publikacji tekstu. Mogą także, w porozumieniu z autorami, decydować o ostatecznym kształcie artykułu.

 1. Zasada terminowości

Recenzentów obowiązuje ustalony termin wykonania recenzji. O przyczynach opóźnień lub odstąpieniu od wykonania recenzji recenzent powinien niezwłocznie poinformować redakcję.

 1. Zasada poufności

Wgląd w recenzowane prace mają tylko osoby do tego upoważnione, tj. redakcja, autor i recenzenci.

 1. Zasada zachowania obiektywności

Recenzja powinna dotyczyć tylko kwestii merytoryczno-formalnych tekstu. Jakiekolwiek uwagi pod adresem osoby autora są niedopuszczalne.

 1. Zasada rzetelności źródeł

Recenzent powinien ujawnić wszystkie przypadki, które wskazują na podobieństwo recenzowanej pracy do innych prac oraz wskazać, które prace nie zostały przywołane przez autora.

 1. Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów

Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych tekstów dla własnych potrzeb i korzyści. W przypadku występowania konfliktu interesów z autorem/autorami tekstu powinni zostać wyłączeni z procedury recenzowania.

 

Zasady dotyczące wydawcy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  jako Właściciel i Wydawca czasopism naukowych KUL w trosce o najwyższą jakość swoich publikacji oraz zapobieganie nieuczciwym praktykom publikacyjnym (plagiat, autoplagiat, autorstwo widmo, autorstwo gościnne lub grzecznościowe) stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapewnia w tym zakresie wsparcie swoim czasopismom w postaci: 1)  systemu sprawdzającego podobieństwo tekstów - iThenticate (http://www.ithenticate.com/): sprawdza podobieństwo z 91 % najczęściej cytowanych czasopism i daje możliwość podglądu treści artykułów, umożliwia wykrycie potencjalnego plagiatu jeszcze przed procesem recenzji i rozwiązanie kwestii problemowych, raporty końcowe o podobieństwie (Final Similarity Reports) dają pewność, że opublikowane artykuły są oryginalne. Zawartość czasopism jest indeksowana w ramach inicjatywy CrossRef - Similarity Check, mającej na celu zapobieganie plagiatowi naukowemu i zawodowemu; 2) Open Journal Systems (OJS) - platformy służącej do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online. OJS dostarcza mechanizmów umożliwiających: dyskusję między autorem i redaktorem oraz między redaktorem i recenzentami,  korygowanie, poprawianie lub wycofywania artykułów po publikacji; 3) w razie wykrycia nieuczciwego postępowania badawczego, Wydawca zachęca redakcje do skorzystania z mapy rozwiązań, jaką stanowią diagramy COPE (https://publicationethics.org/resources/translated-resources/polish-all-flowcharts) - PDF. Ponadto Wydawca zapewnia również specjalistyczną ocenę prawną sytuacji i doradztwo w zakresie nieuczciwych praktyk publikacyjnych.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2024, godz. 13:39 - Marta Ordon