Publikacje O. prof. dr. hab. B. W. Zuberta

Do najważniejszych publikacji prof. dr hab. Bronisława Zuberta OFM z zakresu prawa małżeńskiego i sakramentów można zaliczyć:

 

Z prawa małżeńskiego

·         Przeszkoda wieku do zaręczyn i małżeństwa w prawie rzymskim, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 13(1966) z. 5, s. 87-98.

·         Małżeńska przeszkoda wieku w Dekrecie Gracjana i u pierwszych dekretystów, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 16(1969) z. 5, s. 71-122.

·         Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i nauce prawa w drugiej połowie XII wieku, „Prawo Kanoniczne" 13(1970) nr 3-4, s. 71-126.

·         Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i literaturze kanonistycznej XIII wieku, „Prawo Kanoniczne" 14(1971) nr 1-2, s. 123-166.

·         Nowe ujęcie nieznajomości istoty małżeństwa w doktrynie i jurysprudencji, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 21(1974) z. 5, s. 127-144.

·         Koncepcja małżeństwa chrześcijańskiego u progu Reformacji, w: Wiedza konieczna o heteroseksualności i trwałości małżeństwa w nauce prawa kanonicznego i jurysprudencji (1517-1917). Studium historyczno prawne, Lublin 1985, s. 17- 38.

·         Wiedza konieczna a zgoda na małżeństwo sakramentalne, „Prawo Kanoniczne" 29(1986) nr 3-4, s. 233-247.

·         Consensus sacramentalis facit nuptias?, w: Przymierze małżeńskie, red. W. Góralski, R. Sztychmiler, Lublin 1992, s. 7-30.

·         Das notwendige Mindestwissen und der Konsens zur sakramentalen Eheschließung, „Archiv für katholisches Kirchenrecht" 161(1992), s. 68-85.

·         Error in persona et in qualitate personae (can. 1097 § 1-2 CIC 1983), w: Ius et Iustitia. Acta IV Symposii Iuris Canonici anni 1994, Spišska Kapitula 1995, s. 127-164.

·         *Error in persona und error in qualitate personae, „Folia Theologica” (Facultas Theologica Universitatis Catholicae - Budapest) 7(1996), s. 33-56.

·         *Error in persona et in qualitate personae (can. 1097 § 1-2 CIC 1983), „Kościół i prawo", t. XIII, Lublin 1998, s. 231-259.

·         Biseksualizm a zdolność do zgody małżeńskiej, w: Tożsamość seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej. materiały I Międzynarodowego Sympozjum Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu 16 X 1996, red. B. W. Zubert, Opole 1998 (Sympozja 30-1998), s. 73-104.

·         Znaczenie klauzuli Si puella apparet cognita w kanonistyce późnego Średniowiecza, w: Veritati salvificae servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr hab. Edwardowi Góreckiemu z racji 70 rocznicy urodzin, Wrocław 2002, s. 155-166.

·         Kształtowanie się klauzuli nisi malitia suppleat aetatem w kanonicznym prawie małżeńskim XII wieku,  w: Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius  transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004, s. 437-462.

·         Niektóre aspekty prawne adulterium w sumie Elegantius in iure diuino,w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin TN KUL 2004,s. 603-619.

 

Z prawa sakramentalnego

  

·         Interkomunia w świetle nowego Kodeksu, „Prawo Kanoniczne" 31 (1988) nr 1-2, s. 13-29;

·         Eucharystia w życiu wspólnoty zakonnej; w: Żeby nie ustała wiara. Katolicki Uniwersytet Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Homerski, Lublin 1989, s. 177-186;

·         Prawa chorego we wspólnocie Kościoła, „Homo meditans", t. XIII, Lublin 1992, s. 131-148;

·         Chrzest - podstawą nowej podmiotowości prawnej, „Homo meditans", t. X, Lublin 1992, s. 139-152;

·         Chrzest dziecka wbrew woli rodziców, „Prawo Kanoniczne" 39(1996) nr 3-4, s. 43-64 (numer poświęcony ks. prof. dr hab. M. Fące w 70-lecie urodzin);

·         Del sacramento de la unición de los enfermos, w: Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Pamplona 1996, vol. III, s. 854-892 ;

·         Del sacramento de la unición de los enfermos, w: Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Pamplona 20023, vol. III/1, s. 856-894;

·         Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni obowiązujących przepisów kodeksowych, „Roczniki Nauk Prawnych" 5(1995), s. 17-48;

·         *Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni obowiązujących przepisów kodeksowych, „Kościół i prawo", t. XIII, Lublin 1998, s. 231-259;

·         Eucharystia w życiu i posłudze kapłana. Refleksje kanonisty, w: Ineffabile Eucharistiae Donum, Księga Pamiątkowa dedykowana ks. biskupowi A. Nossolowi z okazji 65. Rocznicy urodzin (Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 19), red. T. Dola, Opole 1997, s. 475-482;

·         Sigillum sacramentale inviolabile est, w: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 723-741;

·         Prawo wiernego do własnej drogi życia duchowego, w: „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 34(2001), s. 144-153 (nr dedykowany ks. prof. dr hab. R. Sobańskiemu);

·         Prawo do sakramentów świętych, „Studia Prawnicze KUL” 3 (35) 2008, s. 113-128.

·         Interstycja, hasło do Encyklopedii Katolickiej, t. VII, kol. 392.

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2011, godz. 10:21 - Marta Ordon