Wybrane publikacje Pracowników Katedry

L. Gruszecki, Note on Probabilistic Arguments for the Existence of God, "Roczniki Teologiczne", tom 62, nr 9, s. 5-16.

B. Fałda, L. Gruszecki, Discrete Mathematics with Its Applications to Economics, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

D. Jegorow, L. Gruszecki, Samorząd terytorialny w realizacji celów polityki spójności – doświadczenia powiatów chełmskich [w:] I. Lasek-Surowiec (red.), 25 lat polskiej samorządności, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2016, s. 137-148.

D. Jegorow, Ekonomia próżni - wyzwania rozwojowe, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2016, tom 439, s. 126-133.

D. Jegorow, Planowanie strategiczne w rozwoju regionalnym – Polska w perspektywie 2020 roku, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2016, tom 17, z. 4, cz. 1, s. 71-81.

D. Jegorow, Odmienne priorytety rozwojowe polskich województw w kontekście absorpcji funduszy europejskich w latach 2004-2013 [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty regionalne i lokalne – sukces projektu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 149-165.

D. Jegorow, Falsyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego w skwantyfikowanym systemie sprawozdawczym w układzie regionalnym [w:] J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (red.), Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 429-443.

K. Ziętek-Kwaśniewska, Wykorzystanie kredytu handlowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE, 2016, tom XXIII, s. 203-216.

K. Ziętek-Kwaśniewska, Terminowość płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami w Polsce, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2016, nr 436, s. 296-306.

K. Ziętek-Kwaśniewska, Inwestycje mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE, 2015, tom XXII, s. 323-332.

K. Ziętek-Kwaśniewska, Opóźnione płatności i ich konsekwencje dla działalności przedsiębiorstw w Polsce, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania", 2014, tom 6(42), nr 2, s. 319-334.

 

Autor: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2016, godz. 21:37 - Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska