Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością
Niniejszy regulamin określa zasady na jakich studenci KUL mogą korzystać z pracowni Komputerowej Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych.
 1. Pracownia Komputerowa Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych przeznaczona jest dla osób Niewidomych i Słabowidzących studiujących, lub będących pracownikami KUL.
 2. Pracownia wyposażona jest w komputery klasy PC, specjalistyczny sprzęt, oraz oprogramowanie umożliwiające korzystanie z pracowni osobom z dysfunkcją wzroku.
 3. Dostępność pracowni dla poszczególnych osób określa lista osób upoważnionych do korzystania z pracowni. Lista znajduje się na portierni.
 4. Osoby upoważnione mają prawo do pobrania klucza do pracowni w dowolnym czasie w godzinach pracy uniwersytetu.
 5. Opiekę nad pracownią stanowią pracownicy Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych KUL. Wszystkie ewentualne uszkodzenia, lub problemy należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Centrum.
 6. Pracownicy Centrum Adaptacji nie odpowiadają, za rzeczy pozostawione w pracowni.
 7. Na terenie pracowni obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz napojów w jakiejkolwiek postaci.
 8. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania porządku oraz ciszy podczas przebywania w pracowni.
 9. Osoba, która kończy pracę jako ostatnia danego dnia zobowiązana jest do zamknięcia wszystkich okien w sali, zamknięcia sali na klucz oraz oddania klucza na portiernię
 10. Warunkiem umożliwiającym korzystanie z pracowni jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, oraz akceptacja zawartych w nim zasad.
 11. Naruszanie postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie skreśleniem osoby z listy osób upoważnionych.
Autor: Andrzej Matys
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2019, godz. 08:36 - Andrzej Matys