Skład zespołów roboczych do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w r. ak. 2018/2019

Lp.

Zespoły robocze do zadań Komisji

Skład osobowy, zadania, terminy realizacji

1.      

Zespół ds. oceny ankiet ewaluacyjnych

 

Do zadań zespołu należy analiza oceny zajęć dydaktycznych dwukrotnie w ciągu roku, w semestrze zimowym i letnim, wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Wydziale. W terminie do 30 dni od daty udostępnienia pracownikom wyników ankiet na platformie e-kul zespół przygotowuje zbiorczy raport z przeprowadzonej ewaluacji oraz propozycje działań naprawczych w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. Po akceptacji WKJK, wnioski z ewaluacji przedstawiane są Radzie Wydziału do zaopiniowania a następnie Uniwersyteckiej Komicji ds. Jakości Kształcenia oraz umieszczane są na e-kul

Skład zespołu:

·         dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

·         dr hab. Hieronim Golczyk

·         lic. Kamila Cieczka

.         Kornelia Kuc

2.     

Zespół ds. oceny hospitacji zajęć

 

Do zadań zespołu należy gromadzenie ankiet z przeprowadzonych hospitacji w br. akademickim oraz, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze letnim, sporządzenie zbiorczego raportu z hospitacji wraz z propozycją działań naprawczych w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. Po akceptacji przez WKJK wnioski z hospitacji przedstawiane są do zaopiniowania Radzie Wydziału

Skład zespołu:

·         dr hab. Anna Rymuszka

·         dr hab. Maciej Masłyk

3.     

Zespół ds. opracowania programów studiów

 

Do zadań zespołu należy opracowywanie dokumentacji programowej kierunków studiów na kolejny cykl kształcenia i planów studiów na kolejny rok akademicki a następnie złożenie ich w Dziale Kształcenia w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r.

Skład zespołu:

·         wszyscy członkowie WKJK

4.     

Zespół ds. opisów przedmiotów/sylabusów

Do zadań zespołu należy analiza poprawności sporządzonych i zamieszczonych na e-kul opisów przedmiotów. Opisy przedmiotów powinny zostać opracowane i udostępnione na e-kul przed rozpoczęciem cyklu kształcenia

Skład zespołu:

·         dr Andrea Baier

·         dr Anna Szafranek-Nakonieczna

·         dr Ludomir Kwietniewski

·         dr Tomasz Lenard

·         dr Paweł Patrzylas

 

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2019, godz. 14:56 - Iwona Wysk