Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. I, red. Antoni Maśliński, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1989.

 

 

 

Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. II, red. Antoni Maśliński, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1993.

 

 

 

Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. III,  red. Antoni Maśliński, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1995.

 

 

Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. IV, red. J. Lileyko, TN KUL, Lublin 2000:

 1. Pamięci Profesora Antoniego Maślińskiego (1917-1994) – J. Lileyko
 2. J. Kowalczyk, Medaliony na pałacu Suchorabskich-Radziwiłłów w Lublinie i ich pierwowzory graficzne
 3. B. Materniak, Cykl obrazów historycznych Dzieje Kazimierza Odnowiciela z klasztoru oo. benedyktynów Tyńcu
 4. I. Rolska-Boruch, Opisanie miasta Lublina według ksiąg grodzkich z XVII i XVIII wieku. Pałace i dwory na przedmieściach
 5. J. Paszenda SJ, Lubelska rodzina Delamars
 6. P. Krasny, Relikwiarz św. Jozefata Koncewicza w katedrze połockiej. Przyczynek do badań nad srebrnymi trumnami relikwiarzowymi w Rzeczypospolitej w XVII wieku
 7. Ks. A. Pikulski, Barokowe oblicze średniowiecznej mitry z Lublina
 8. J. Sito, Lwowska konfesja bł. Jana z Dukli
 9. A. Betlej, Kościół Jezuitów Krzemieńcu. Uwagi na temat autorstwa i genezy architektury oraz realizacji architekt-fundator
 10. M. Banacka, Fundacje sakralne biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego
 11. C. Taracha, Order Złotego Runa dla księcia Alberta w świetle hiszpańskiej korespondencji dyplomatycznej z lat 1760-1762
 12. Ks. J. Nieciecki, Wzajemne przenikanie się przestrzeni pałacowej i ogrodowej na przykładzie osiemnastowiecznej rezydencji białostockiej

 

Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. V, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, TN KUL, Lublin 2004:

 1. J. Lileyko, Wstęp
 2. I. Rolska-Boruch, Z dziejów zamku królewskiego i klasztoru oo. dominikanów w Lublinie
 3. R. Nawrocki, „Serpentem et dracones”. Uwagi o motywach fantastycznych w dekoracji kaplicy Firlejów w Bejscach
 4. M. Wardzyński, Ze studiów nad snycerstwem krakowskim i małopolskim około roku 1630
 5. T. Bulewicz, Rzeźbiarski fryz kolegiaty Żółkiewskiej. Próba analizy
 6. A. Badach, Rozwój form i treści plastyki sepulkralnej w Lublinie w XVII wieku
 7. J. Sito, A. Betlej, Lubelskie dzieła Bartłomieja Bernatowicza
 8. A. J. Baranowski, Koronacja obrazu Matki Boskiej Chełmskiej
 9. M. Nyga, „Ukrzyżowanie św. Piotra” i „Podniesienie krzyża Chrystusowego” w cyklu „Męczeństwa Apostołów” Michaela Willmanna
 10. Ks. J. Nieciecki, Freski Michelangela Palloniego wzorem dla malowideł ściennych w kościele w Siedlcach
 11. J. Paszenda SJ, Jarosław, Lublin, Kraków – wczesne kościoły jezuickie
 12. K. Gombin, Prace przy przebudowie pałacu i kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim w świetle korespondencji Eustachego Potockiego
 13. J. Skrabski, Artyści na dworze Pawła Karola i Barbary Sanguszków
 14. M. Kałamajska-Saeed, Portrety z Galerii Nieświeskiej w akwarelach Karola Raczyńskiego
 15. P. Krasny, Wycieczka Józefa Łepkowskiego do Lublina w roku 1859 i jego uwagi o zabytkach lubelskich
 16. A. Betlej, Kilka uwag na temat budowy kościoła Kapucynów w Lublinie na podstawie źródeł archiwalnych. Komunikat
 17. K. Gombin, Krystian Gotfryd Deybel – adiutant i architekt Eustachego Potockiego. Komunikat
 18. P. Sygowski, Brasławski dekanat unicki w „Dyecezyi PolskoPołockiej” (cerkwie i ich wyposażenie) w świetle wizytacji z roku 1789. Komunikat

 

 

Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VI (Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 1), pod red. J. Lileyki i I. Rolskiej-Boruch, TN KUL, Lublin 2005:

 1. P. Mrozowski, Erudycja artystyczna możnych a ich fundacje w Polsce u progu nowożytności – casus Jana Lubrańskiego i Krzysztofa Szydłowieckiego
 2. A. J. Baranowski, Papieże, nepoci w purpurze i ich mauzolea w potrydenckim Rzymie
 3. Z. Bania, „Kazać porobić, byle były jak najmodniejsze”. Relacje między inwestorem a budowniczym w polskiej architekturze nowożytnej
 4. M. Nyga, Przejawy kultu św. Józefa w mecenacie artystycznym opata Bernarda Rosy – okoliczności powstania kaplicy w Przedwojowie
 5. I. Rolska-Boruch, Zawieprzyce i Kijany w czasach wojewody Atanazego Miączyńskiego (1639-1723) – o gloryfikacji obrońcy wiary i Rzeczypospolitej
 6. P. Jamski, Pałace niedoszłego króla. Artystyczne przygotowania Kazimierza Jana Sapiehy do Sejmu grodzieńskiego w roku 1693
 7. R. Zwierzchowski, Działalność Elżbiety Sieniawskiej na Lubelszczyźnie. Relacje i fundacje
 8. J. T. Petrus, Wacław Hieronim Sierakowski, arcybiskup lwowski. Materiały do monografii mecenasa i kolekcjonera
 9. P. Krasny, „Pocieszne asygnacje” Jana Jakuba Zamoyskiego czyli kilka uwag o roli kolatora w staropolskich „fabrykach” kościelnych
 10. Ks. P. Drewniak, Mauzoleum rodowe fundacji Ligęzów w Bolesławiu nad Wisłą dziełem Andrzeja Jarzabka i Benedykta Bonanome
 11. R. Nawrocki, Kto był twórcą kaplicy Ligęzów w Bolesławiu?
 12. S. Górzyński, Między orłem niemieckim a śląskim. Tajemnica inskrypcji grobowej księcia Władysława I cieszyńskiego w katedrze pizańskiej
 13. R. Nawrocki, Renesansowe fundacje Branickich: w kręgu działalności warsztatów pińczowskich
 14. Ks. R. Kot, Epitafium biskupa Tomasza Pirawskiego w archikatedrze lwowskiej
 15. M. Wardzyński, Częstochówka pod Jasną Górą jako ośrodek rzeźbiarski w XVII w. – wstępne ustalenia historyczne
 16. Ks. J. Nieciecki, Pomnik serca Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
 17. K. Gombin, Pilawa i Brochwicz. Motywy heraldyczne w dekoracjach rzeźbiarskich pałacu w Radzyniu Podlaskim w świetle źródeł z XVIII w.
 18. M. Walczak, K. Czyżewski, Portrety biskupów krakowskich w okresie nowożytnym. Zagadnienie funkcji
 19. D. Szewczyk-Prokurat, Złoty kielich fundacji Anny Alojzy z książąt Ostrogskich Chodkiewiczowej w skarbcu archikatedry lubelskiej
 20. M. Choynowski, Rzymskie mozaiki w wystroju wnętrz Stanisława Augusta
 21. M. Rut, Puławskie zbiory Izabeli Czartoryskiej w Klemensowie

 

 

Studia nad sztuka renesansu i baroku ( Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej cz. 2), t. VII, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, TN KUL, Lublin 2006:

 

 1. Krasny P., Forma pastoris. Działalność św. Karola Boromeuszka jako wzorzec patronatu biskupiego nad sztuka sakralną.
 2. Baranowski A. J., Papieże, nepoci w purpurze i ich mauzolea w potrydenckim Rzymie.
 3. Ks. Drewniak P., Mauzoleum rodowe fundacji Ligęzów w Bolesławiu nad Wisłą dziełem Andrzeja Jarząbka i Benedykta Bonanome.
 4. Nawrocki R., Kto był twórca kaplicy Ligęzów w Bolesławiu?
 5. Nyga M., Przejawy kultu św. Józefa w mecenacie artystycznym opata Bernarda Rosy. Okoliczności powstania kaplicy w Przedwojowie.
 6. Górzyński S., Między orłem niemieckim a śląskim. Tajemnica inskrypcji grobowej księcia Władysława I cieszyńskiego w katedrze pizańskiej.
 7. Nawrocki R., Renesansowe funkcje kaplicy Branickich: w kręgu działalności warsztatów pińczowskich.
 8. Kot R. SDB, Epitafium biskupa Tomasza Pirawskiego w archikatedrze lwowskiej.
 9. Wardzyński M., Częstochówką pod Jasną Górą jako ośrodek rzeźbiarski w XVII wieku.
 10.  Kolbiarz A., Matthaus, Mattias Knote, jego mecenasi i zleceniodawcy.
 11.  Bulewicz T., Uwagi o tzw. Cyklu z dziejami św. Tomasza apostoła z kolegiaty zamojskiej.
 12. Szewczyk-Prokurat Danuta, Złoty kielich fundacji Anny Alojzy z książąt Ostrogskich Chodkiewieczowej w skarbcu archikatedry lubelskiej.
 13. Kałamajska-Saeed Maria, Ornaty z Dziewiątkowicz.

 

 

Studia nad sztuka renesansu i baroku ( Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej cz. 3), t. VIII, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, TN KUL, Lublin 2007:

 

 1. Bania Z., Fundator i jego dzieło na przestrzeni dziejów.
 2. Zadrożny T., Relacje między fundatorem i artystą, współtwórcami dzieła architektury sakralnej, w aspekcie oddziaływania idei Świątyni Jerozolimskiej w okresie nowożytnym.
 3. Guttmejer K., Siedemnastowieczne fundacje dla karmelitów w Polsce.
 4. Sobczyńska-Szczepańska Mirosława, De Tuis Donis et Datis offermus Tibi Domine. Motywacje i cele protektorów Zakonu Przenajświętszej Trójcy na terenie dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 5. Gryglewski P., Fundacja kościoła św. Mateusza w Pabianicach jako przykład oddziaływania architektury nowożytnej katedry płockiej.
 6. Sygowski P., „Tak unici budowali swoje cerkwie”. Cerkiew w Czerniejewie koło Chełma w świetle źródeł archiwalnych i krytycznych opracowań autorów rosyjskich z 4. ćwierci XIX w.
 7. Ks. Nieciecki Jan, Materiały do pomnika serca Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.
 8. Zwierzchowski R., Lubelski pałac Eustachego Potockiego.
 9. Gombin Krzysztof, Galeria portretowa w Radzyniu Podlaskim.
 10. Skrabski J., Działalność artystyczna Barbary z Duninów Sanguszkowej. Przyczynek do roli kobiet w XVIII wieku w Polsce.
 11. Kot R. SDB, Epitafium Ziębów w katedrze tarnowskiej.
 12. Moisan-Jabłońska K., Sgraffito na fasadzie Kamienicy Górskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i jego pierwowzór graficzny.
 13. Jank T. OFMConv., Łowickie portrety kardynała Michała Radziejowskiego i arcybiskupa Stanisława Szembeka. Próba atrybucji.

 

 

Studia nad sztuka renesansu i baroku. Ceremoniał i obyczaj w XVI- XVIII, t. IX,

red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, TN KUL, Lublin 2008:

 

 1. Rolska-Boruch I., Wstęp
 2. Moryc Cyprian, Udział magnaterii w bernardyńskich bractwach religijnych.
 3. Walczak M., Między ceremoniałem uniwersyteckim a biskupim Rysunek uroczystości pokanonizacyjnych  św. Jana Kantego w Krakowie w roku 1775.
 4. Kubiak E., Puste i Escorial na tele tradycji królewskich rezydencji klasztornych w Hiszpanii.
 5. Gryglewski P., Architektoniczny kontekst ceremoniału dworskiego w końcu XVII i na początku XVIII wieku na przykładzie wiedeńskiej rezydencji księcia Eugeniusza Sabaudzkiego.
 6. Taracha C., Ceremoniał i etykieta na dworze hiszpańskich Burbonów w XVIII wieku. Wybrane aspekty.
 7. Bania Z., Nowożytne zamki polskiej magnaterii. Uwagi o reprezentacji na wybranych przykładach.
 8. Betlej A., Rezydencja Józefa Aleksandra Jabłonowskiego w Lachowcach na Wołyniu.
 9. Panfil T., Numizmaty w polskim ceremoniale dworskim XVI-XVIII wieku.
 10. Pokora J., W jaki wieku i dlaczego portretowało się dzieci w Polsce?
 11. Jamski P., Przejazd Karola Krystiana kurfirsta kurlandzkiego przez Wilno w roku 1759.
 12. Ks. Nieciecki J., Wizyta królewicza Karola w Białymstoku w roku 1758.
 13. Gombin K., „Bankiety są wielką koruptelą Trybunalistów”. Uczty z udziałem deputatów w oczach współczesnych.
 14. Mącik H., Osobliwa sprawa w poniżeniu się sędziów Trybunału.
 15. Nawrocki R., Ryceski ceremoniał katolickich pogrzebów w Polsce XVI wieku a plastyka nagrobna.
 16. Rolska-Boruch I., Ostania droga wojewody krakowskiego i marszałka wielkiego koronnego Jana Firleja (ok. 1520-1574).
 17. Krasny P., „Like ancinet Bishops, Patriarchs and Doctors”. Próby reformy obyczajów pogrzebowych I sposobu przedstawiania pogrzebów świętych w okresie potrydenckim w świetle “True Relation of Last Sickness and Death of Cardinal Bellarmino” Edwarda Coffina SJ.

 

 

Studia nad sztuka renesansu i baroku. Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku, t. X, red. I. Rolska-Boruch, TN KUL, Lublin.

 

 

 

 Studia nad sztuka renesansu i baroku. Tradycja i innnowacja w sztuce nowożytnej, t. XI, red. I. Rolska - Boruch, Krzysztof Gombin, TN KUL, Lublin.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2014, godz. 13:07 - Ireneusz Marciszuk