rh_04_333

„Roczniki Humanistyczne” są najstarszym wydawnictwem ciągłym naszej uczelni obejmującym zagadnienia z szeroko pojętej humanistyki. Od początku ich charakter w znacznej mierze determinują aktualne badania pracowników niegdyś Sekcji, a dzisiaj Instytutu Historii Sztuki. Z uwagi na tę okoliczność odzwierciedlały, a poniekąd także obecnie odzwierciedlają, obszary ich zainteresowań i stosowane przez nich metody badawcze. Aktualnie jednak w większym niż przed laty stopniu stanowią niejako poligon doświadczalny dla młodych historyków sztuki – zwłaszcza wybitnych magistrów i doktorów. Dzisiaj też, w odróżnieniu od praktyki okresu pionierskiego, poszczególne zeszyty coraz częściej mają charakter profilowany, monograficzny, przynoszą również nie tylko rozprawy, ale cenne omówienia ważnych inicjatyw naukowych (konferencje, sympozja itp.) oraz recenzje wystaw i publikacji.

 

„Roczniki...” ukazują się od 1949 roku pod auspicjami Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL. Pierwszy zeszyt – jeszcze pod tytułem „Prace z historii sztuki” (z. 4) – opublikowano w t. VI (za lata 1956/57), kolejne dwa w t. X (1961 – z. 3) oraz w t. XIII (1965 – z. 4). Od t. XVIII (1970) zeszyt dotyczący problematyki z zakresu historii sztuki ukazuje się systematycznie; od 1978 roku nosi stałą nazwę: z. 4 – Historia Sztuki. Aktualnie ukazały się: t. LII (2004 – red. Małgorzata U. Mazurczak) i t. LIII (2005 – red. Jadwiga Kuczyńska).


W ramach wydawnictwa incydentalnie ukazują się także zeszyty specjalne, zwykle o charakterze ksiąg pamiątkowych. Dotychczas wydano:
1. Entre coeur et jardin czyli pomiędzy mecenasem i artystą. Księga ku czci Profesora Andrzeja Ryszkiewicza, 1987, t. XXXV.
2. Pro Fide, Rege et Grege. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Lileyce, 1999, t. XLVII.
3. Prace ofiarowane Jerzemu Paszendzie SJ z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, 2002, t. L.
4. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Zagrodzkiego, 2004, t. LII.

 

Zespół Redakcyjny „Roczników...” składa się obecnie z następujących osób: Krzysztof Gombin, Jacek Jaźwierski, Marcin Pastwa (redaktor naczelny); funkcje sekretarza pełni Jowita Patyra.

 
  • Spisy treści poszczególnych tomów:

RH_2012.pdf

RH_2011.pdf

RH_2010.pdf

RH_2008-09.pdf

RH_2007.pdf

RH_2006.pdf

RH_2005.pdf

RH_2004.pdf

RH_2003.pdf

RH_2002a.pdf

RH_2002.pdf

RH_2000-01.pdf

RH_1999.pdf

RH_1998.pdf

RH_1997.pdf

RH_1996.pdf

RH_1995.pdf

RH_1994.pdf

RH_1993.pdf

RH_1991-92.pdf

RH_1990.pdf

RH_1988-89.pdf

RH_1987.pdf

RH_1986.pdf

RH_1985.pdf

RH_1984.pdf

RH_1983.pdf

RH_1982.pdf

RH_1981.pdf

RH_1980.pdf

RH_1979.pdf

RH_1978.pdf

RH_1977.pdf

RH_1976.pdf

RH_1975.pdf

RH_1974.pdf

RH_1973.pdf

RH_1972.pdf

RH_1971.pdf

RH_1970.pdf

RH_1969.pdf

RH_1967.pdf

RH_1965.pdf

RH_1961.pdf

RH_1957.pdf

RH_1953.pdf

RH_1950-51.pdf

RH_1949.pdf

Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2014, godz. 09:16 - Ireneusz Marciszuk