Ogólnouniwersytecki Fundusz Wydawniczy

Z przyjemnością informujemy, że od 1 lutego 2020 r zostaje otwarty konkurs na dofinansowanie wydania w roku 2020 gotowych publikacji. Fundusz wydawniczy zostal utworzony ze środków subwencji przeznaczonej na cele naukowe. Kwota przeznaczona na konkurs w roku 2020 wynosi 400 000 zł . Procedurę naboru i oceny reguluje Zarządzenie Prorektora ds nauki kształcenia ROP-0102-4/20 z dnia 28.01.2020.

Regulamin Funduszu Wydawniczego

 

Formularz Wniosku Wydawniczego

 

Uwaga: W przypadku planowania wydania monografii poza wydawnictwem KUL wstępną kalkulację wydawniczą pozyskuje dla wnioskowanej publikacji pracownik Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw. Dział mieści się w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL ul. Chopina 27, 20 Lublin, p. 560 B, tel. (81) 445 31 91, p. 560 C, tel. (81) 445 31 89(dawny Instytut Leksykografii) - osoba do kontaktu p. M. Rzeszót

 

Kompletne wnioski (z kalkulacją) należy składać w pokoju CTW-22 u p. B.Gulińskiej.

 


 

Nagrody za najlepiej punktowane publikacje

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Regulaminem nagród za najlepsze publikacje wydane w okresie 1 grudnia 2019 - 30 listopada 2020.
Osoby zainteresowane, spełniające kryteria proszę o składanie kompletnych wniosków wraz z opiniami koordynatorów dyscyplin w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej adres wojcik@kul.pl lub w wersji papierowej w biurze DKPN .
W załączeniu Regulamin i wniosek w formie edytowanej.

 

 

Regulamin

 

Wniosek

 

 


 

 

 

Wewnętrzne konkursy grantowe

 

 

 

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do składania wniosków na dofinansowanie projektów w następujących wewnętrznych konkursach grantowych:
1. Konkurs grantowy na projekty interdyscyplinarne
2. Konkurs grantowy na projekty misyjne

 

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi:

- granty interdyscyplinarne  50 000 zł.

- granty misyjne 25 000 zł

 

 

Okres realizacji grantów wynosi nie więcej niż 18 miesiący.

 

Wnioski o realizację projektu wypełnia się komputerowo w języku polskim.

 

Wnioski należy składać w Dziale Krajowych Projektów Naukowych KUL,

Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. 22

 

Wnioski kompletne, spełniające kryteria konkursów  należy składać do dnia 16 marca 2020 r. (do godz. 15.30) do DKPN, CTW 22.

Wnioski o realizację grantu należy wypełnić komputerowo w języku polskim.

Dokumenty niekompletne, nieczytelne i niespełniające warunków formalnych, w tym złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Przez datę złożenia dokumentów rozumie się dzień wpływu dokumentu do DKPN.

 

Konkurs grantowy na projekty interdyscyplinarne

 

 

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi:

- granty interdyscyplinarne  50 000 zł.

Okres realizacji grantów wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

 

Regulamin

 

Wniosek  na grant interdyscyplinarny (wersja edytowalna) 

 

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO Z REALIZACJI GRANTU

 

 

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO Z REALIZACJI GRANTU

 

 

 

Wniosek o korektę budżetu

 

Wersje elektroniczną grantu proszę wysłać na adres: basik@kul.pl

 

Konkurs grantowy na projekty misyjne

 

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi:

- granty misyjne 25 000 zł

Okres realizacji grantów wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

 

 

Regulamin

 

Wniosek na grant misyjny (wersja edytowalna)

 

Tematy szczegółowe konkursu na projekty misyjne:

  1. Współczesne przemiany religijności – aspekt interdyscyplinarny.
  2. Chrześcijaństwo wobec współczesnych dylematów ludzkości: godność człowieka, pokój, sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna, ochrona środowiska naturalnego.

 

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO Z REALIZACJI GRANTU

 

 

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO Z REALIZACJI GRANTU

 

Wniosek o korektę budżetu

 

Wersje elektroniczną grantu proszę wysłać na adres: gulinska@kul.pl

 

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2020, godz. 14:01 - Barbara Lendzion-Tokarska