Projekty NCN

 

 

 

 

OPUS 21 i PRELUDIUM 20

Szanowni Państwo, dnia 15 marca 2021 r. Narodowe Centrum Nauki otworzyło konkursy OPUS 21 i PRELUDIUM 20 na projekty badawcze. W ramach tych programów możliwe jest wnioskowanie o środki na prowadzenie badań podstawowych we wszystkich dyscyplinach.

 

 

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r.

 

 

Konkurs OPUS 21 przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

 

Konkurs PRELUDIUM 20 kierowany jest do naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

 

Ze względu na rozbudowaną strukturę wniosku gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem grantów do wcześniejszego kontaktu z naszym działem

(Artur Truszkowski, CTW-16, tel. 81 461 13 56, e-mail artur.truszkowski@kul.pl).

 

Informujemy też, że merytoryczne prace nad wnioskami powinny zakończyć się do 10 czerwca. 

 

Pozostałe dni poświęcimy na weryfikację formalną oraz na zebranie wymaganych podpisów i bezpieczną wysyłkę całości do NCN.

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, przez które rozumiane są oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne..

Narodowe Centrum Nauki organizuje następujące konkursy na finansowanie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych:

 

 • OPUS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM - konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA - konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • SONATINA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • SONATA BIS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • MINIATURA - na pojedyncze działania naukowe.
 • MAESTRO - konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA  - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • SYMFONIA - konkurs w którym finansowane będą duże projekty międzydziedzinowe realizowane we współpracy międzynarodowej. (konkurs zawieszony w 2017 r.)
 • UWERTURA - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
 • ETIUDA (stypendia doktorskie) - konkurs, w którym finansowane będą roczne stypendia dla osób z otwartym przewodem doktorskim.
 • FUGA (staże podoktorskie) - konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. (konkurs zawieszony w 2017 r.)
 • POLONEZ - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy będą prowadzili badania w Polsce.

 

 

 

Prezentujemy planowany harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2021 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

 
Rodzaj konkursu 2021
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 21

PRELUDIUM 20

15 marca 15 czerwca grudzień 2021 r.

MINIATURA 5*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2021 r.

SONATA BIS 11

MAESTRO 13

15 czerwca 15 września

marzec 2022 r.

OPUS 22 + WEAVE

PRELUDIUM BIS 3

SONATA 17

POLONEZ BIS 1

15 września 15 grudnia

czerwiec 2022 r. 

WEAVE – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

SONATINA 6

15 grudnia 15 marca 2022 r.

wrzesień 2022 r.

* termin ogłoszenia naboru może ulec zmianie. 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogłoszonymi konkursami zamieszczonymi na stronach Narodowego Centrum Nauki w menu : Aktualne konkursy.

 

W celu wsparcia formalno-merytorycznego prosimy o kontakt z pracownikami Działu, CN pok. 016 (tel. 81 445 44 94 oraz 81 461 13 56)

 

 

www.ncn.gov.pl

 

 

 

Ważne!!!

Zachęcamy wszystkich do korzystania z Warsztatów NCN.

Na stronie NCN dostępne są również aktualne prezentacje:

 

www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/warsztaty-ncn

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona