Sprawozdanie z wizyty w ramach Erasmus Teacher Mobility prof. Marty Caballos Aranda w Instytucie Pedagogiki KUL


W dniach 26.04 – 4.05. 2009 w Instytucie Pedagogiki KUL przebywała z wizytą w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility prof. Marta Caballos Aranda z University College „ Cardenal Spinola”, afiliowanego przy University of Sevilla w Sewili, Hiszpania.

Profesor Marta Caballos Aranda jest specjalistą w zakresie edukacji środowiskowej i ekologicznej, prowadzi prace badawcze i zajęcia ze studentami w zakresie zagadnień takich jak ochrona środowiska, edukacja środowiskowa w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej oraz tworzenie i pielęgnowanie ogrodu warzywnego jako metoda dydaktyczna i wychowawcza.

W ramach pobytu w naszej uczelni prof. Marta Caballos Aranda odbyła spotkanie z pracownikami instytutu pedagogiki KUL , które koncentrowało się wokół problemów tworzenia planów studiów I i II stopnia oraz dostosowania programów studiów do wymagań EU, indywidualne konsultacje z pracownikami , oraz zajęcia z IV rokiem Pedagogiki (specjalizacje: szkolna i pedagogiki specjalnej z logopedią). Wykład został zatytułowany Podstawowe założenia edukacji środowiskowej w nauczaniu wczesnoszkolnym, zaś na ćwiczeniach studenci zapoznali się z założeniami tworzenia przyszkolnego ogrodu warzywnego, wykonali doświadczenie zapoznające dzieci ze zjawiskiem transpiracji oraz przygotowani z ziemi i nasion trawy „zielonego ludzika”, pomoc dydaktyczną, którą będą mogli wykonywać także wspólnie z dziećmi, z którymi będą pracować. Prezentacja PP z zajęć jest dostępna na stronie internetowej instytutu.

W związku z pragnieniem p. profesor, aby odwiedzić także lubelskie szkoły podstawowe, zorganizowano wizyty w dwóch placówkach: SP nr 5 (poniedziałek 8.30 – 12.00, osoba odpowiedzialna – mgr Jolanta Mazur) oraz SP nr 6 (wtorek 13.00 – 16.00, osoba odpowiedzialna – E. Domagała-Zyśk).

Podsumowując wizytę należy zauważyć, że była ona zarówno dla pracowników jak i studentów owocna w nowe doświadczenia, pobudziła do refleksji nad stosowanymi w instytucie metodami pracy dydaktycznej oraz tworzeniem nowych programów nauczania.

Koordynator Instytutowy Programu Erasmus

Koordynator wizyty

Ewa Domagała - ZyskSprawozdanie z wizyty prof. Friedricha Dieckmana w Instytucie Pedagogiki KUL


Profesor Friedricha Dieckman przebywał w Instytucie Pedagogiki KUL w dniach 25.05 – 30.05. 2009, w ramach programu mobilności nauczycieli akademickich Erasmus.

Na co dzień profesor F. Dieckman pracuje w Katholische Fachhochshule Nordrhein - Westfalen w Műnster, w Niemczech. Jest specjalistą z zakresu pedagogiki specjalnej, szczególnie problematyki związanej z funkcjonowaniem dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu.

W czasie swojego pobytu w uczelni Profesor poprowadził zajęcia ze studentami II i IV roku pedagogiki, dotyczące roli NGO i uniwersytetów w zakresie tworzenia miejsc zakwaterowania dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz znaczenia środowiska lokalnego (sąsiedzkiego) w kreowaniu przestrzeni życiowej dla osób potrzebujących pomocy. Nasz kolega uczestniczył także w spotkaniu z pracownikami Instytutu Pedagogiki KUL, zdominowanym przez dyskusję nad europejskim wymiarem kształcenia na poziomie wyższym.

Życzeniem profesora było także poznać lubelskie instytucje działające na rzecz osób potrzebujących, zorganizowano więc zwiedzanie Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie oraz spotkanie w Domu dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na ulicy Mierniczej 10.

 

W zorganizowaniu wizyty uczestniczyli czynnie: dr Bożena Sidor, dr Dorota Kornas-Biela, prof. dr hab. Adam Biela oraz mgr Jolanta Mazur

 

Koordynator Instytutowy Programu Erasmus

Koordynator wizyty

Ewa Domagała - Zysk

 

Sprawozdanie z wizyty prof. Dr Anastasii Zissi w Instytucie Pedagogiki KUL w ramach stypendium MNiSW i greckiego Ministerstwa Szkolnictwo Wyższego


Profesor Anastasia Zissi przyjechało do naszego Instytutu w ramach programu staży międzynarodowych finansowanych przez Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Grecji i Polski. Jest profesorem Aegan University, który znajduje się na greckiej wyspie Lesvos w mieście Mytilene. Pobyt trwał od 24 – 29.08 .2009.

Pani Profesor, która doktoryzowała się w Birmingham University, przyjechała do nas szukając partnerów do pracy naukowej w zakresie badań nad wsparciem społecznym dla młodzieży zagrożonej trudnościami szkolnymi i innego rodzaju trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi. Tygodniowy pobyt poświęcony był więc głównie rozmowom i dyskusjom na powyższe tematy, przygotowywano także materiał do wspólnie tworzonego artykułu naukowego.

Pracy towarzyszyło poznawanie kultury Lublina i okolic, a służyły temu zarówno wizyta w Kazimierzu Dolnym, jak i udział w wieczornych koncertach na terenie miasta. Poza tym Pani Profesor zwiedziła także Dzienne Centrum Aktywności prowadzone w Świdniku przez PSOUU.

W przegotowaniu wizyty brali udział: dr Dorota Kornas – Biela, dr Bożena Sidor, mgr Jolanta Mazur oraz prof. dr hab. Adam Biela i dr Mariusz Wołońciej z Instytutu Psychologii.

Koordynator wizyty

Ewa Domagała - Zysk

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 11:14 - Tomasz Petkowicz