Współpraca Instytutu Pedagogiki KUL z ośrodkami krajowymi

 

            Pracownicy Instytutu utrzymują i rozwijają kontakty z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju. Uczestniczą także w pracach różnych komisji i zespołów Polskiej Akademii Nauk (PAN), np.: w Zespole Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (KNP PAN), są członkami Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP) oraz różnych towarzystw naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto współpracują m.in. w realizacji konferencji naukowych i podnoszenia poziomu kształcenia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Białej Podlaskiej. W najbliższym czasie Instytut Pedagogiki KUL rozpocznie współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie realizacji studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do przedmiotów zawodowych.

            Instytut sprawuje również opiekę naukową nad realizacją jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Elsnera w Lublinie.

            Realizowane prace naukowo-badawcze z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi to m.in.:

  • Realizacja projektu „Urzeczywistnianie wartości w życiu młodzieży – «Moją młodość buduję potęgą dobra»”, 2006 r.; „W młodzieńczym życiu mam swoje Westerplatte i bardzo go bronię”, 2007 r.; „Wymagam od siebie mimo że inni ode mnie nie wymagają”, 2008 r. W ramach projektu zorganizowano wspólnie ze szkołami konkurs dla dzieci i młodzieży na najlepsze wypracowanie na powyższy temat. Nagrodzone prace zostały opublikowane. Projekt jest realizowany po raz trzeci w Instytucie Pedagogiki.
  • Udział w pracach Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP PAN oraz w Zespole Pedeutologii KNP.
  • Uczestnictwo w pracach Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Wielokulturowej KNP PAN.
  • Uczestnictwo w pracach Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN.
  • Systematyczna współpraca międzyuczelniana w ramach prac Zespołu Pedagogów Chrześcijańskich KNP PAN.
  • Współpraca międzyuczelniana w zakresie organizacji sesji poświęconej wychowaniu integralnemu, przeprowadzonej na KUL-u w 2002 r. i wielu innych konferencji organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej; Katedrę Filozofii Wychowania, Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Katedrę Pedagogiki Rodziny, Katedrę Pedagogiki Specjalnej.
  • Współpraca ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie oraz innymi uczelniami w ramach programu „Most”; Instytut Pedagogiki deklaruje gotowość przyjęcia pięciu studentów z innych kierunków, rozważając także możliwość zwiększenia, gdyby przybywało zainteresowanych;
  • Współpraca z uczelniami w Polsce: udział w konferencjach, wygłaszanie referatów na radach instytutów i wydziałów innych uczelni przez pracowników naszego Instytutu; w ostatnich pięciu latach, takie spotkania miały miejsce m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Krakowie, w Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego) w Kielcach, w Szczecinie, w Zielonej Górze;
  • Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Białej Podlaskiej oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnobrzegu; Instytut Pedagogiki KUL nawiązał z tymi szkołami wyższymi umowy o współpracy;
  • Instytut Pedagogiki współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS, wyrazem tego jest zorganizowanie we współpracy z Zakładem Pedagogiki Kultury UMCS w 2004 r. I Seminarium Metodologii Pedagogiki Humanistycznie Zorientowanej oraz zainicjowanie idei spotkań seminarium każdego roku.
Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 12:27 - Tomasz Petkowicz