Projekt międzynarodowy - Erasmus +

Ewa Domagała-Zyśk I Agnieszka Amilkiewicz-Marek  biorą udział w międzynarodowym projek

cie ERASMUS+ UE pt. „Building Capacity for Inclusive Education in Digital Environments" (Call 2020 Round 1 KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA226 - Partnership for Digital Education Readiness). Dwuletni projekt będzie realizowany od marca 2021. Liderem będzie VRIJE Univeriteit Amsterdam (Holandia). Partnerami będą KUL, Universiteit Hasselt (Belgia), Knowledge Innovation Centre LTD (Malta) oraz Fundacio Per A La Universitat Oberta De Catalunya (Hiszpania).

 

 

 

PROJEKT PROMENTORS

Projekt Promentors - "Promoting Mentors' Work in Education"  dotyczy
podnoszenia jakości kształcenia nauczycieli w uczelniach Izraelskich
poprzez opracowanie nowatorskiego programu mentoringu nauczycielskiego.
Bierze w nim udział 9 uczelni wyższych z Izraela kształcących
nauczycieli oraz 4 uczelnie europejskie (University of Exeter,
University of Jyvaskyla, University of Bucharest oraz KUL). Pracownicy
IP KUL w roku 2020 uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach
projektowych (lipiec, wrzesień, listopad). Przygotowali także raport
dotyczący modelu mentoringu w Polsce (Community Model of Teacher
Mentoring) oraz raport dotyczący wspierania nauczycieli zaczynających
pracę zawodową w naszym kraju. W projekcie przygotowano także
innowacyjne sylabusy zajęć z zakresu mentoring nauczycielskiego, które
obecnie są realizowane w Izraelu. Jednym z zadań projektu jest także
konferencja podsumowująca projekt, która zaplanowana jest w KUL w marcu
2022.

 

promentors_2020

 

 

PROJEKT „MORE OPPORTUNITIES FOR EVERY CHILD: EARLY DETECTION OF CHILD DIFFICULTIES IN KINDERGARTEN"

 

16 lipca 2019 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ KA202 Cooperation for innovation and the exchange of good practices zatwierdziła pozytywnie i przyjęła do realizacji Międzynarodowy Projekt Innowacyjny o charakterze naukowo-badawczym, który nosi tytuł: „More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten” [Więcej możliwości dla każdego dziecka: wczesne wykrywanie trudności dzieci w przedszkolu].

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Universita Cattolica del Sacro Cuore (Włochy) a partnerami projektu są: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (budżet KUL: 47 932.00 EUR), Universidad Pontificia Comillas (Hiszpania), Université Catholique de l'Ouest (Francja), Istituto Comprensivo «G. FALCONE e P. BORSELLINO (Włochy), Istituto Comprensivo "Gabrio Piola" (Włochy), Miejskie Przedszkole nr 5 (Puławy, Polska), Norte Dame de la Source (Francja), Institución Profesional Salesiana (Hiszpania).

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+ (KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Partnerstwa strategiczne: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE). Projekt jest realizowany od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

Kierownikiem zespołu merytorycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest dr Barbara Borowska. Członkami zespołu merytorycznego są: dr Klaudia Martynowska oraz dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL. Funkcję eksperta pełni prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Prowadzenie biura projektu oraz obsługę projektu w zakresie finansowo-administracyjnym zapewnia Dział Projektów Międzynarodowych KUL. Osobą reprezentującą Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach jest mgr Iwona Chmurzyńska pełniąca funkcję Dyrektora placówki

 

https://progetti.unicatt.it/moec-home

 

 

Trójstronny projekt międzynarodowy „Trinational” (Alice Salomon Hochschule Berlin; Institut du Travail Social de la Region Auvergne w Clermont Ferrand; Instytutu Pedagogiki KUL). Czas trwania projektu: 05.2014-04.2015

 

W ramach międzynarodowego programu „Trinational”, było spotkanie w Clermont-Ferrand, we Francji. Zorganizowane zostało w dniach 21-28 września 2014 r. przez studentów Instytutu Pracy Socjalnej Regionu Owernia. Spotkanie odbywało się pod nazwą „La précarité des jeunes issus de l’immigration” i poświęcone zostało zagrożeniom młodzieży z rodzin imigrantów. Kontynuując program wymiany, francuscy gospodarze przygotowali cykl wykładów uniwersyteckich oraz spotkań z pracownikami instytucji pomocy społecznej. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 6(42) 2014 NR 4 172 SPRAWOZDANIA Podobnie jak w trakcie majowego spotkania w Berlinie, uczestnikami wymiany we Francji byli studenci trzech partnerskich uczelni: ASH Berlin, ITSRA ClermontFerrand oraz KUL. Towarzyszyli im pracownicy naukowi tychże uczelni. Pobyt we Francji zainicjował dzień wykładowy – uczestnictwo w konferencji w siedzibie Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand. Program spotkania obejmował seminarium dla uczestników projektu oraz konferencje˛ o charakterze otwartym, z udziałem władz oraz studentów uczelni. W konferencji wziął udział m.in dyrektor ITSRA, Pascal Conil, który przedstawił dorobek dydaktyczny, badawczy i kulturowy uczelni oraz zakres współpracy międzynarodowej realizowanej przez ITSRA. Wykłady prezentujące specyfikę systemu wsparcia społecznego w poszczególnych krajach wygłosili: dr Stephane Poncelet i dr Regis Pierret (ITSRA Clermont-Ferrand), prof. Bernd Kolleck (ASH Berlin) oraz dr Piotr Magier i ks. dr Marek Jeziorański (KUL). Kolejne dni pobytu cechował bogaty program spotkan´ z przedstawicielami instytucji wsparcia społecznego, niejednokrotnie połączony z wizytacja˛ placówek. Ciekawe doświadczenie pracy socjalnej zaprezentowali między innymi pracownicy zajmujący się działaniami pomocowymi, adresowanymi do osób i rodzin należących do społeczności nomadycznych, zamieszkujących˛ terytorium Francji, np. Romów, Gitan, Janiszów; street-workerzy pracujacy w dzielnicach robotniczych oraz tzw. „strefach (rejonach) szczególnie wrażliwych”; pracownicy „Secure Populaire Française” – instytucji świadczącej wsparcie na podstawie idei solidaryzmu społecznego; pracownicy ośrodków wczesnej interwencji, udzielający bezpośredniej i nagłej pomocy imigrantom i ich rodzinom w sytuacji ubóstwa, sieroctwa oraz innych typów zagrożeń w sytuacji zagrożenia wykluczeniem i marginalizacja˛ społeczna. Ciekawym poznawczo wydarzeniem było spotkanie podsumowujące pobyt we Francji. W aspekcie merytorycznym poświęcone ono zostało dyskusji francuskiego modelu pomocy społecznej, w kontekście doświadczeń niemieckich i polskich.

Autor: Anna Badora
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021, godz. 13:54 - Marek Jeziorański