Książki:

 

Sękowski, A. E. (1989). Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych. Warszawa, Kraków, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

 

Sękowski, A. E. (1991). Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec ludzi niepełnosprawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Sękowski, A. E. (1994). Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin:  Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A. E. (2001). Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Klinkosz, W., Sękowski, A. E. (2013). Inwentarz Motywacji Osiagnięć H. Schulera, G. C. Thorntona, A. Frintrupa i M. Prochaski LMI Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

 

Łubianka, B., Sękowski, A. E. (2016). Świat wartości uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.


Redakcja książek:

 

Sękowski, A. (red.). (1992). Psychologia rewalidacyjna, psychologia w służbie zdrowia. Materiały z Sesji plakatowej studentów i postulaty z Konferencji Część IV  [W:] A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii (s. 715-974). Lublin: Wydawnictwo PTP.

 

Sękowski, A. (1998). Redakcja Przeglądu Psychologicznego. Zeszyt tematyczny Psychologia zdolności, 41, 1 / 2, ss. 135.

 

Sękowski, A. (red.). (2004). Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Warszawa: PWN.

 

Chlewiński, Z., Sękowski, A. (red.). (2004). Psychologia w perspektywie XXI wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Toeplitz-Winiewska, M., Sękowski,  A. (red.). (2008). Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Księga Jubileuszu z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa.

 

Sękowski, A., Klinkosz, W. (red.). (2010). Zdolności człowieka w perspektywie współczesnej psychologii. Lublin: TN KUL.

 

Jaskuła, M., Buszewski, B., Sękowski, A., Zagórski, Z. (red.). (2011). Ethics and Humanism in European Science, Environment and Culture. Kraków, Lublin, Toruń.

 

Redaktor naczelny Przegladu Psychologicznego, zredagowane numery czasopisma:

(Pismo znajduje się na liście ERIH -  European Refence Index for the Humanities):


Sękowski, A. (red.). Przegląd Psychologiczny. Roczniki 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Artykuły:

Sękowski, A. (1981). Poziom inteligencji a osiągnięcia muzyczne uczniów. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 3, 96-106.

Sękowski, A. (1982). Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć w uczeniu się muzyki. W: St. Popek (red.) Twórczość w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. (s. 111-119). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sękowski, A. (1982). Analiza niektórych wyobrażeń surogatowych u dzieci niewidomych. W: Z. Sękowska (red.) Materiały do ćwiczeń z psychologii i pedagogiki specjalnej. (s.76-86). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sękowski, A. (1986). Psychologiczne uwarunkowania efektywności kształcenia artystycznego uczniów szkół muzycznych. W: W. Panek (red.) Formy i metody pracy z uczniem uzdolnionym i utalentowanym w domu i w szkole. (s. 237-253). Białystok: Wydawnictwo Filii U.W.

Sękowski, A. (1987). Osobowościowe uwarunkowania powodzenia w działalności muzycznej. W: St. Popek (red.) Z badań nad zdolnościami i uzdolnieniami specjalnymi młodzieży. (s. 69-83). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sękowski, A. (1988). Zastosowanie analizy decyzyjnej w poradnictwie zawodowym. W: M. Jędrzejczak (red.) Perspektywy rozwoju teorii i praktyki poradnictwa. (s. 153-160). Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis Vol I, No 1001.

Sękowski, A. (1987). Familientherapie in Polen. W: A. von Schlippe, J. Kriz (red.) Symposion, Familientherapie, Kontroverses - Gemeinsames. (s.122-128). Wildberg: Verlag Mona Bogner- Kauffmann.

Sękowski, A. (1988). Berufliche Rehabilitation von hochbegabten Behinderten. W: Vocational Rehabilitation. (s. 161-164). Berlin: VEB Verlag Volk und Gesundheit.

Sękowski, A. (1988). Personality Predictors of Music Achievements. Polish Psychological Bulletin, 19/2/, 131-137.

Sękowski, A. (1988). Style poznawcze jako mechanizm funkcjonowania intelektu. W: St. Popek (red.). Twórczość, zdolności, wychowanie. (s. 51- 68). Warszawa: Instytut Badań Problemów Młodzieży.

Sękowski, A. (1988). Formy muzykoterapii i ich zastosowanie we współczesnej psychologii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Section J. Peadagogia-Psychologia, Vol I, 139-151.

Sękowski, A. (1989). Theoretische Grundlagen der Revalidationspsychologie und Sonderpädagogik. Wissenschasftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, 7, 736-739.

Sękowski, A. (1989). Postawy środowiska akademickiego wobec studentów niepełnosprawnych. W: St. Kowalik, J. Kwiek, B. Szychowiak (red.). Optymalizacja interakcji w procesie usprawniania osób dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi. (s. 153-158). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Sękowski, A. (1989). Formy spędzania czasu wolnego przez niepełnosprawnych studentów. Studia Pedagogiczne, LV, 185-191.

Sękowski, A. (1989). Untersuchungen über Ersatzvorstellungen bei Blinden. Zeitschrift für Heilpädagogik, 10, 717-722.

Sękowski, A. (1989). Untersuchungen über Ersatzvirstellungen bei Blinden. Blind Sehbehindert. Zeitschrift für Sehgeschädigten-Bildungswesen, 1/90, 3-18. (Przedruk).

Sękowski, A. (1990). Refleksyjność-impulsywność, a funkcjonowanie ucznia zdolnego w środowisku szkolnym. W: W. Panek, K. Smietałło (red.). Uczniowie zdolni i wczesna inicjacja pracy z nimi. (s. 199- 209). Białystok: Wydawnictwo Filii U.W.

Sękowski, A. (1990). Problemy rehabilitacji zawodowej wybitnie uzdolnionych inwalidów. W: Z. Sękowska (red.) Teoria i praktyka pedagogiki specjalnej. (ss. 73-79). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sękowski, A. (1991). Niektóre różnice indywidualne występujące u studentów wybranych kierunków studiów. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.) Problemy współczesnej psychologii (ss. 135-142). Lublin: Wydawnictwo PTP.

Sękowski, A. (1991). Postawy społeczne wobec inwalidów. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.) Problemy współczesnej psychologii (ss. 719-729), Lublin: Wydawnictwo PTP.

Sękowski, A. (1992). Problems of the Education of Gifted Children in the Countries of Middle East Europe. W: F.J. Mönks, M.W. Katzko, van H.W. Boxtel (red.) Education of the Gifted in Europe: Theoretical and research issues (ss. 90-105), Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

Sękowski, A. (1992). Cognitive Predictors of Gifted Student's Achievements in Mathematics and the Humanities. W: J. Kotaskova (red.) Psychological Development and Personality Formative Processes (ss. 377-382). Praga: Institut of Psychology.

Urban, K K. & Sękowski, A. (1993). Programs and Practices for Identifying and Nurturing Giftedness and Talent in Europe. W: K. A. Heller, F. J. Mönks, H. A. Passow (red..), International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent (pp. 779-797). Oxford: Pergamon Press.

Sękowski, A. (1994). The Role of Preferences of Cognitive Styles and Intelligence in Different Kinds of Achievements. W: K.A. Heller, E.A. Hanny (red..) Competence and Responsibility (ss. 35-40). Volume 2. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

Sękowski, A. (1994).Report from the Symposium: Structures and Processes in Intellectual Achievements. W: K.A. Heller, E.A. Hanny (red.),Competance and Responsibility (ss. 28-34). Volume 2. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

Sękowski, A. (1993). Niektóre uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych. W: T. Witkowski (red.) Podmiotowość osób niepełnosprawnych umysłowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Lublin.

Sękowski, A. (1994). Self-esteem and Achievements of Gifted Students. Gifted Education International, Vol 10. 17-22.

Sękowski, A. (1994). Wybrane koncepcje teoretyczne postaw wobec osób niepełnosprawnych. W: M. Chodkowska (red.) Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania (s. 97-111). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sękowski, A. (1994). Ausgewählte Aspekte der Begabungsförderung in Osteuropäischen Ländern. Erziehungswissenschaftliche Beiträge, Universität Rostock, Begabungsförderung - eine europäische Perspektive",t 19, 41-55.

Sękowski, A. (1995). Metacognition and achievements of gifted students. W: F. Mönks, M. Katzko (red.). Nurturing Talent. Individual needs and social abilities (ss. 132 – 140). Assen: Van Gorcum

Sękowski, A. (1997). Wybrane formy pracy z uczniami zdolnymi w Europie. Acta Universitais Nicolai Copernici. Pedagoika XXII - Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 314 (ss. 23-29).

Sękowski, A. (1996). Psychologiczna analiza zmian postaw wobec osób niepełnosprawnych. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.) Studia z Psychologii w KUL,T. 8. 365-379.

Sękowski, A. (1998). Wybrane różnice indywidualne, a osiągnięcia uczniów zdolnych. Przegląd Psychologiczny, t. 41, z. 1 / 2, 1-135.

Sękowski, A. (1998). Edukacyjne możliwości kształtowania postaw tolerancji wobec odmienności. W: J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz (red.) Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju. ss. 357-370, Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

Sękowski, A. (1998). Eduational possibilities of forming attitudes toward diversity. W: J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz (red.) Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju. ss. 370-383, Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

Sękowski, A. (1998). Możliwości kształtowania postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. W: St. Kowalik, Z. Zabor, W. Dłużewska-Martyniec (red.) Rozwiązywanie problemów życiowych mieszkańców domów opieki społecznej. ss. 185-195. Jarogniewice: Stowarzyszenie Przyjaciół i Sumpatyków Domu Pomocy Społecznej.

Sękowski, A. (1998). Osobowość, a postawy wobec osób niepełnosprawnych. Czasopismo Psychologiczne, T. IV, 2, 5-19.

Sękowski, A. (1999). Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Psychologia Wychowawcza, 3, 237 – 247.

Sękowski, A. (1999). Sylwetka ucznia zdolnego. W: Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym. Warszawa: MEN, s. 5-9.

Sękowski, A. (2000). Predyktory osiągnięć uczniów zdolnych. W: J. Brzeziński, St. Kowalik (red.). O różnych sposobach uprawiania psychologii. Poznań: Zysk i S-ka.

Sękowski, A. (2000). Grupowe i indywidualne możliwości rozwijania zdolności osób uczących się. Koszalin Wydawnictwo CSzOPL.

Sękowski, A. (2000). Selected Forms of Psychological Assistance to Gifted Pupils in Poland. ECHA News, 1.

Sękowski, A. (2000). Predyktory osiągnięć a koncepcje wybitnych zdolności. WŁ B. Kamińska (red.) Człowiek – Psychologia – Muzyka. Warszawa.

Sękowski, A., Otrębski W. (2000). Ks. Prof. Dr hab. Tadeusz Witkowski fDP (1935 – 2000) Twórca Lubelskiej Szkoły Psychologii Rehabilitacji. Roczniki Psychologiczne, T. 3, 5-24.

Sękowski, A. (2001). Tendencje integracyjne a postawy wobec osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak (red.) Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sękowski, A. (2001). Inteligencja sprzyjająca powodzeniu życiowemu (succsesful intelligence) a osiągnięcia uczniów zdolnych. W: A. Sękowski, Osiągnięcia uczniów zdolnych. Wydanie II rozszerzone (ss. 201-215). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

Sękowski, A. (2001). Współczesne tendencje w badaniach wybitnych zdolności. Roczniki Psychologiczne, T. 4, 243 –255.

Sękowski, A., Witkowska, B.(2002). W kierunku typologii uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych. Roczniki Psychologiczne, T. 5, 129 – 144.

Sękowski, A. (2003). Edukacja we wspólnocie narodów. W: St.Wilk (red.) Chrześcijaństwo w dialogu kultur. (ss. 411-415). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sękowski, A., Klinkosz, W. (2003) Powodzenie akademickie studentów niewidomych i słabo widzących a ich osobowość. Czasopismo Psychologiczne, T. 9, 1, 65 – 78.

Sękowski, A. (2003). Wspomaganie psychologiczne uczniów zdolnych. W: A. Gała (red.) Kręgi wychowania. (ss. 97-105). Lublin: Wydawnictw KUL.

Sękowski,. A. (2004). Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności. W: A. Sękowski (red.). Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. (ss. 30 – 44). Warszawa: PWN.

Sękowski, A. (2004). Współczesne tendencje w badaniach zdolności. W: A.Sękowski (red.) Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. (ss. 173 – 192). Warszawa: PWN.

Sękowski, A. (2004). Przedmowa. W: A. Sekowski (red.) Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. (ss. 9 –12). 2004. Warszawa: PWN.

Sękowski A, Witkowska B. (2004). Psychologiczna analiza postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi. Roczniki Psychologiczne, T. 7, 1, 57-75.

Chlewiński, Z., Sękowski A. (2004). Wprowadzenie. W: Z. Chlewiński, A.Sękowski (red.) (2004) Psychologia w perspektywie XXI wieku. (ss. 5-11). Lublin Towarzystwo Naukowe KUL.

Sękowski. A. (2005). Kategoria oceny a funkcjonowanie uczniów zdolnych. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo. 1, 37-53.

Sękowski A. (2005). Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych.
W: Z. Palak (red.). Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sękowski, A. (2005). Rozwijanie inteligencji i mądrości w kształceniu i wspomaganiu ucznia szczególnie zdolnego. W: W.Limont, J. Cieślikowska (red.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Kraków: IMPULS.

 

McCrae, R.R., Terracciano, A., Khoury, B., Nansubuga F., Kneþeviè, G. Djuric Jocic, D., Ahn, H., Ahn, C., De Fruyt, F., Gülgöz, S., Ruch, W., Arif Ghayur, M., Avia, M.D., Sánchez-Bernardos, M.L., Rossier, J., Dahourou, D., Fischer, R., Shakespeare-Finch, J., Yik, M.S.M., Smith, P.B., Angleitner, A., Ostendorf, F., Halim, M.S., Hřebíèková, M., Martin, T.A., Sineshaw, T., Sękowski, A., Klinkosz, W., Prentice, G., McRorie, M., Flores-Mendoza, C., Shimonaka, Y., Nakazato, K., Mastor, K.A., Barbaranelli, C., Alcalay, L., Simonetti, F., Pramila, V.S., Falzon, R., Lauri, M. A., Borg Cunen, M.A., Calleja, S.S., Pedroso de Lima, M., Bratko, D., Maruðiã, I., Allik, J., Realo, A., Abdel Khalek, A.M., Alansari, B.M., del Pilar, G.E.H., Ojedokun, A.O., Munyae, M., Budzinski, L., Oishi, S., Diener, E., Chittcharat, N., Wang, L., Beer, A., Humrichouse, J., Mortensen, E.L., Jensen, H.H., Jónsson, F.H., Ficková, E., Adamovová, L., Rus, V.S., Podobnik, N., Diaz-Loving, R., Leibovich, N.B., Schmidt, V., Reátegui, N., Brunner-Sciarra, M., Ayearst, L.E., Trobst, K.K., Matsumoto, D., Neubauer, A., Porrata, J., Rolland, J.-P., Petot, J.-M., & Camart, N. (2005). Universal features of personality traits from the observer's perspective: Data from 50 cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 547-561.

 

McCrae, R.R., Terracciano, A., Khoury, B., Nansubuga F., Kneþeviè, G. Djuric Jocic, D., Ahn, H., Ahn, C., De Fruyt, F., Gülgöz, S., Ruch, W., Arif Ghayur, M., Avia, M.D., Sánchez-Bernardos, M.L., Rossier, J., Dahourou, D., Fischer, R., Shakespeare-Finch, J., Yik, M.S.M., Smith, P.B., Angleitner, A., Ostendorf, F., Halim, M.S., Hřebíèková, M., Martin, T.A., Sineshaw, T., Sękowski, A., Klinkosz, W., Prentice, G., McRorie, M., Flores-Mendoza, C., Shimonaka, Y., Nakazato, K., Mastor, K.A., Barbaranelli, C., Alcalay, L., Simonetti, F., Pramila, V.S., Falzon, R., Lauri, M. A., Borg Cunen, M.A., Calleja, S.S., Pedroso de Lima, M., Bratko, D., Maruðiã, I., Allik, J., Realo, A., Abdel Khalek, A.M., Alansari, B.M., del Pilar, G.E.H., Ojedokun, A.O., Munyae, M., Budzinski, L., Oishi, S., Diener, E., Chittcharat, N., Wang, L., Beer, A., Humrichouse, J., Mortensen, E.L., Jensen, H.H., Jónsson, F.H., Ficková, E., Adamovová, L., Rus, V.S., Podobnik, N., Diaz-Loving, R., Leibovich, N.B., Schmidt, V., Reátegui, N., Brunner-Sciarra, M., Ayearst, L.E., Trobst, K.K., Matsumoto, D., Neubauer, A., Porrata, J., Rolland, J.-P., Petot, J.-M., & Camart. (2005). Personality Profiles of Cultures: Aggregate Personality Traits. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 407-425.

 

Terracciano, A., Abdel-Khalek, A. M., Adam, N., Adamovova, L., Ahn, C., Ahn, H., Alansari, B. M., Alcalay, L., Allik, J., Angleitner, A., Avia, M. D., Ayearst, L. E., Barbaranelli, C., Beer, A., Borg-Cunen, M. A., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Budzinski, L., Camart, N., Dahourou, D., De Fruyt, F., de Lima, M. P., del Pilar, G. E. H., Diener, E., Falzon, R., Fernando, K., Fickova, E., Fischer, R., Flores-Mendoza, C., Ghayur, M. A., Gulgoz, S., Hagberg, B., Halberstadt, J., Halim, M. S., Hrebickova, M., Humrichouse, J., Jensen, H. H., Jocic, D. D., Jonsson, F. H., Khoury, B., Klinkosz, W., Knezevic, G., Lauri, M. A., Leibovich, N., Martin, T. A., Marusic, I., Mastor, K. A., Matsumoto, D., McRorie, M., Meshcheriakov, B., Mortensen, E. L., Munyae, M., Nagy, J., Nakazato, K., Nansubuga, F., Oishi, S., Ojedokun, A. O., Ostendorf, F., Paulhus, D. L., Pelevin, S., Petot, J.-M., Podobnik, N., Porrata, J. L., Pramila, V. S., Prentice, G., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J.-P., Rossier, J., Ruch, W., Rus, V. S., Sanchez-Bernardos, M. L., Schmidt, V., Sciculna-Calleja, S., Sękowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Sineshaw, T., Siuta, J., Smith, P. B., Trapnell, P. D., Trobst, K. K., Wang, L., Yik, M., Zupancic, A., & McCrae, R. R.(2005). National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures. Science, 310, 96-100.

Siekańska M., Sękowski A. (2006) Job Satisfaction and Temperament Structure of Gifted People. High Ability Studies. Vol. 17, No.1, 75 – 85.

Sękowski A. (2006). Stymulowanie rozwoju zdolności w świetle teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu R.J. Sternberga. Roczniki Psychologiczne. T. IX, 1, 95 – 105.

Klinkosz, W., Sękowski, A., Brambring, M. (2006). Academic achievement of students with visual imapirment and their personality. Journal of Visual Impairment and Blindness.

Klinkosz,W., Sękowski, A.(2006). H. Schuler i M. Prochaska. Polska wersja Inwentarza Motywacji Osiagnięć - „Leistungsmotivations-inventar“ (LMI). Czasopismo Psychologiczne, 12, 2, 253-265.

 

Wiącek, G., Sękowski, A. (2007). Powodzenie w kształceniu integracyjnym a wybrane zmienne psychospołeczne – weryfikacja modelu teoretycznego. Roczniki Psychologiczne, X, 2, 89 – 111.

Sękowski, A. (2007). Wstęp. W: Kultura, media, społeczeństwo. W: D. Wadowski (red.). Kultura, media, społeczeństwo. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sękowski A. (2007). Laudacja. W: Józef Kozielecki Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (ss. 17 – 26).

Jakubiec, B., Sękowski A. (2007). Obraz ciała u tancerzy. Studia z psychologii Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. ss. 93 – 109. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sękowski, A. (2008). Stereotypy i uprzedzenia w relacjach transgranicznych. E: Bińczak, S. Partycki (red.). Wyzwania współpracy transgranicznej Polska –Ukraina.  ss. 15 – 20. Chełm.    

Sękowski, A. (2008). Zdolności człowieka a wybór zawodu. W: E. Żerel, M. Jedynak (red.). Szkolny doradca zawodowy. ss. 73 – 83. Lublin: WSNS.

Sękowski A. (2008). Laudacja na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Profesorowi dr hab. Józefowi Kozieleckiemu. Przegląd Psychologiczny, T. 51, 1, 19 – 24.

Klinkosz, W. Sękowski, A. (2008). W obronie Wielkiej Piątki. Roczniki Psychologiczne. XI, 1, 142 – 151.

Sękowski A. (2008). Osiągnięcia człowieka w perspektywie badań psychologicznych. W: Toeplitz – Winiewska M., Sękowski  A. (red.) Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Księga Jubileuszu z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. ss. 143 – 150. Warszawa

Siekańska, M., Sękowski, A.(2008). Job Satisfaction and Temperament Structure of Gifted People.  Mensa Research Journal. Vol. 39, No 2, 34 – 40.   

Smoleń, R.  Sękowski, A. (2008). Ocena poczucia jakości życia u osób z upośledzeniem umysłowym w kontekście zmiennych psychospołecznych. W: Studia z Psychologii w KUL. ss. 157 – 183. Lublin: Wydawnictwo KUL.  

Sękowski A., Siekańska M. (2008). National Academic Award Winners over Time: Their Family Situation, Education and Interpersonal Relations. High Ability Studies. Vol. 19, No. 2,  155-171.

Sękowski, A., Siekańska, M., Klinkosz, W. (2009). On Individual Differences in Giftedness. W: L. Shavinina, L.V. (red.)  International Handbook on Giftedness. Springer Verlag. s. 467 – 485.

Sękowski, A. (2009).  Current Trends in Studies on Exceptional Giftedness: Intelligence, personality, creativity, and imagination. W:  E. Pisula, T. Tomaszewski (red.). New Ideas in Studying and Supporting the Development of Exceptional People. ss. 79 – 91. Warszawa: Warsaw University Press.

Sękowski, A. (2009). Wspieranie talentu sportowego w perspektywie psychologii zdolności. W: J. Blecharz i M. Siekańska (red.). Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. ss. 24 – 32. Studia i monografia nr 54. Kraków: Akademica Wychowania Fizycznego  im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Sękowski, A. Łubianka B. (2009).  System wartości osób zdolnych. W: M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.). Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości. ss. 137 – 151.  Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Sękowski, A.(2009). Wybitne zdolności – wyjątkowość czy codzienność. Czasopismo Psychologiczne. T. 15, 1, 79-88.

Sękowski, A., Łubianka, B. (2009).  Preferencje wartości uczniów zdolnych. Przegląd Psychologiczny, T. 51, 4, 409 – 432.

Löckenhoff, C.E., De Fruyt, F., Terracciano, A., McCrae, R.R., De Bolle, M., Costa, P.T. Jr., Aguilar-Vafaie, M. E.,Ahn, Ch., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T., Barbaranelli, C., Benet-Martinez, V., Blatný, M., Bratko, D., Cain, T.R., Crawford, J.T., Lima, M.P., Ficková, E., Gheorghiu, M., Halberstadt, J., Hrebícková, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Kneževic, G., Leibovich de Figueroa, N., Martin, T.A., Marušic, I., Mastor, K.A.,Miramontez, D.R., Nakazato, K., Nansubuga, F., Pramila, V.S.; Realo, A., Rolland, J.P., Rossier, J., Schmidt, V., Sękowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Smith, P.B., Szmigielska, B., Wang, L., Yamaguchi, M., Yik, Mi., (2009). Perceptions of aging across 26 cultures and their culture-level associates. Psychology and Aging. Vol 24(4), Dec 2009, 941-954.

De Fruyt, F., De Bolle, M., McCrae, R. R., Terracciano, A., Costa, P. T., Jr., Aguilar-Vafaie, M.E., Ch. Ahn, M.E., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Blatny, M., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Cain, T.R., Chittcharat, N., Crawford, J.T., Fehr, R., Fickova, E., Gelfand, M.J., Gulgoz, S., Hřebičkova, M., Jussim, L., Klinkosz W., Knežević, G., Leibovich de Figueroa, N.,  Lima, M.P., Martin,T.A., Marušić, I., Mastor, K.A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J.P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Szmigielska, B., Vanno, V., Wang, L., Yik, M. (2009). The universal structure of personality in adolescence: NEO-PI-R and NEO-PI-3 findings from 24 cultures. Assessment, 16, 3, 301-311.

Klinkosz, W., Sękowski, A. (2009). Inwentarz NEO4 i Ustrukturalizowany Wywiad dla Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości w poradnictwie zawodowym i praktyce klinicznej. W:    J. Siuta (red.) Diagnoza Osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce. ss. 155 – 174. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Wołpiuk – Ochocińska, A., Sękowski, A. (2009). Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego zdolnych uczniów o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych. Czasopismo Psychologiczne, T. 15, 1, 57-69.


Sękowski, A. (2010). Aksjologiczne aspekty osiągnięć człowieka. W: H. Wrońska – Polańska, M. Ledzińska, G. Rutkowska (red.), W kręgu aksjologii i psychologii. ss. 48 – 55. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Sękowski, A. (2010). Osiągnięcia człowieka w perspektywie psychologii zdolności. W: A. Sękowski, W. Klinkosz, (red.), Zdolności człowieka w perspektywie współczesnej psychologii (s. 83-93). Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.

 

McCrae RR, Terracciano A, De Fruyt F, De Bolle M, Gelfand MJ, Costa PT Jr; Aguilar-Vafaie ME, Ahn CK, Ahn HN, Alcalay L, Allik J, Avdeyeva TV, Blatny M, Bratko D, Brunner-Sciarra M, Cain TR, Chittcharat N, Crawford JT, de Lima MP, Fehr R, Fickova E, Gulgoz S, Hrebickova M, Jussim L, Klinkosz W, Knezevic G, de Figueroa NL, Lockenhoff CE, Martin TA, Marusic I, Mastor KA, Nakazato K, Nansubuga F, Porrata J, Puric D, Realo A, Reategui N, Rolland JP, Schmidt V, Sekowski A, Shakespeare-Finch J, Shimonaka Y, Simonetti F, Siuta J, Szmigielska B, Vanno V, Wang L, Yik M. (2010). The validity and structure ofculture-level personality scores: Data from ratings of young adolescents. Journal of Personality, 78, 3,  Pp. 815–838. 

 

Sękowski, A. Zieliński J. (2010). Psychospołeczne uwarunkowania zmian postaw wobec osób z niepełnosprawnością. W: Z. Palak, A. Bujanowska, A. Pawlak (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób niepełnosprawnych w różnych okresach życia. ss. 13 – 27. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. 

 

Sękowski, A. Jurko, M. (2010). Wybitne zdolności jako wymiar psychologiczny i pedagogiczny. W: W. Limont, J. Dreszer, J. Cieślikowska (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. ss. 11 - 31. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

Sękowski, A. Bilyakovska, O. (2011).  Zdolności człowieka jako wymiar psychologiczny. Języki Obce w Szkole, 1, 18-24.

 

Sękowski, A., Rudź, M. (2011). Charakterystyka osobowości i stylów poznawczych

osób uzdolnionych językowo. Języki Obce w Szkole, 37-42.

 

Sękowski, A. (2011). Całkiem wystarczająco na tle inych. Roczniki Psychologiczne, T. XIV, 2, 61 – 65.

 

Sękowski,  A., Knopik, T. (2011). The Psychology of Wisdom and Psychology of Giftedness: One or Multiple Perspectives? W: A. Ziegler, Ch. Perleth (red.), Excellence. Essays in honour of Kurt Heller (s.102-112). Berlin: LIT Verlag.

 

Sękowski, A., Niziołek M. (2011). Uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Przegląd Psychologiczny.  T. 54, 4, 343 – 361.

Sękowski, A., E. Domagała- Zyśk (2011). Współpraca WNS z Katholische Hochschule Nordhein-Westfalen. Przegląd Uniwersytecki, 6, (134), 31.

 

Sękowski, A., Cichy, B. (2012). Wybitne zdolności w perspektywie teorii i praktyki pedagogiki specjalnej. W: Z. Palak (red.) Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej.  ss. 85 – 107. Lublin:  Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A. (2012). Psychologiczne mechanizmy kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych. W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.). Aktywność zawodowa osób
z niepełnosprawnością.
ss. 447 – 455. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.

 

Sękowski, A. (2012). Osiągnięcia człowieka jako przedmiot badań psychologicznych. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Braun-Gałkowskiej (ss. 491-500). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sękowski, A., Płudowska, M. (2011). Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych. Studia z Psychologii w KUL. 17, 11 – 27.
  
Sękowski, A., Płudowska, M. (2012). Support of the Education of Gifted Students in Poland. ECHA News. European Council for High Ability, 26, 2.

Sękowski, A. (2012). The Role of Assessment Category, Self-Efficacy, and Divergent Problem Solving by Gifted Students. Cup Town.

Chan, W., McCrae, R. R., De Fruyt, F., Jussim, L., Löckenhoff, C. E., De Bolle, M., Costa, P. T., Sutin, A. R., Realo, A., Allik, J., Nakazato, K., Shimonaka, Y., Hřebíčková, M., Kourilova, S., Yik, M., Ficková, E., Brunner-Sciarra, M., Leibovich de Figueora, N., Schmidt, V., Ahn, C., Ahn, H., Aguilar-Vafaie, M. E., Siuta, J., Szmigielska, B., Cain, T. R., Crawford, J. T., Mastor, K. A., Rolland, J. P., Nansubuga, F., Miramontez, D. R., Benet-Martínez, V., Rossier, J., Bratko, D., Marušić, I., Halberstadt, J., Yamaguchi, M., Knežević, G., Martin, T. A., Gheorghiu, M., Smith, P. B., Barbaranelli, C., Wang, L., Shakespeare-Finch, J., Lima, M. P., Klinkosz, W., Sekowski, A., Alcalay, L., Simonetti, F., Avdeyeva, T. V., Pramila, V. S., & Terracciano, A. (2012). Stereotypes of Age Differences in Personality Traits: Universal and Accurate? Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 103, No 6, 1050 – 1066.

 

Sękowski, A. (2012). List Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Braun-Gałkowskiej (s. 13). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Sękowski, A. (2012). Hervorragende Leistungen des Menschen aus Psychologischer Sicht. Abstract. W: R. Riemann (ed.), 48 Kongress der Deutchen Gesellschaft fűr Psychologie. Supplement to Psychological Test and Assessment Modeling. 23-27 September, Bielefeld (s. 227). Lengerich-Berlin: Pabst Science Publisher.

 

Sękowski, A. (2012). Personality predictors of achievements of gifted students in math, humanities and music. W: M. Robert (ed.), Abstracts of the XXX International Congress of Psychology, Cape Town, South Africa, July 22-27, 2012. (s. 613-614). International Journal of Psychology. Suplement, vol. 47. Published: Psychology Press Taylor&Francis Group.

 

McCrae, R. R., Chan, W., Jussim, L., De Fruyt, F., Löckenhoff, C. E., De Bolle, M., Costa, P. T., Hřebíčková, M., Graf, S., Realo, A., Allik, J., Nakazato, K., Shimonaka, Y., Yik, M., Ficková, E., Brunner-Sciarra, M., Reátigui, N., Leibovich de Figueora, N., Schmidt, V., Ahn, Ch., Ahn, H., Aguilar-Vafaie, M. E., Siuta, J., Szmigielska, B., Cain, T. R., Crawford, J. T., Mastor, K. A., Rolland, J. P., Nansubuga, F., Miramontez, D. R., Benet-Martínez, V., Rossier, J., Bratko, D., Marušić, I., Halberstadt, J., Yamaguchi, M., Knežević, G., Purić, D., Martin, T. A., Gheorghiu, M., Smith, P. B., Barbaranelli, C., Wang, L., Shakespeare-Finch, J., Lima, M. P., Klinkosz, W., Sekowski, A., Alcalay, L., Simonetti, F., Avdeyeva, T. V., Pramila, V. S., & Terracciano, A. (2013). The inaccuracy of national character stereotypes. Journal of Research in Personality, 47, 831-842.

Sękowski, A., Gwiazdowska, S. (2013). Rodzina jako środowisko wsparcia ucznia zdolnego. [W:] M. Jabłonowska (red.), Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych (s. 72-82). Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

 
Śmigórski, K., Sękowski, A. E. (2013). Typ relacji semantycznej między bodźcem poprzedzającym a docelowym a szybkość podejmowania decyzji leksykalnej. [W:] M. Kuśpit (red.), Barwy twórczości. Księga Jubileuszowa poświęcona prof. dr hab. S. Popkowi (s. 368-384). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A., Łubianka, B. (2014). Education of Gifted Students – an axiological perspective. Gifted Education International, 30 (1), 58-73.

Publikacja on-line 22.03.2013, DOI:10.1177/0261429413480423, http://gei.sagepub.com/content/early/recent

Śmigórski, K., Sękowski A. E. (2014). Wgląd jako proces interakcji jednostki z otoczeniem. Argumenty na podstawie przeglądu literatury. [W:] A. Wudarski (red.), W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne (s. 425-442). Księga Jubileuszowa dedykowana Romualdowi Derbisowi. Frankfurt nad Odrą-Częstochowa-Osnabrück: Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie.

Trzebińska, E., Sękowski, A., Huflej-Łukasik, M., Rakowska, J., Filipiak, M. (2014). Korzyści z wymiany między badaczami zajmującymi się odkrywaniem i weryfikowaniem wiedzy psychologicznej a praktykami psychoterapeutami. Przegląd Psychologiczny, 57 (2), 141-158.

 

Löckenhoff, C. E., Chan, W., McCrae, R. R., De Fruyt, F., Jussim, L., De Bolle, M., Costa Jr., P. T., Sutin, A. R., Realo, A., Allik, J., Nakazato, K., Shimonaka, Y., Hřebíčková, M., Graf, S., Yik, M., Ficková, E., Brunner-Sciarra, M., Leibovich de Figueora, N., Schmidt, V., Ahn, Ch., Ahn, H., Aguilar-Vafaie, M. E., Siuta, J., Szmigielska, B., Cain, T. R., Crawford, J. T., Mastor, K. A., Rolland, J-P, Nansubuga, F., Miramontez, D. R., Benet-Martínez, V., Rossier, J., Bratko, D., Marušić, I., Halberstadt, J., Yamaguchi, M., Knežević, G., Martin, T. A., Gheorghiu, M., Smith, P. B., Barbaranelli, C., Wang, L., Shakespeare-Finch, J., Lima, M. P., Klinkosz, W., Sekowski, A., Alcalay, L., Simonetti, F., Avdeyeva, T. V., Pramila, V. S., & Terracciano, A. (2014). Gender Stereotypes of Personality: Universal and Accurate?. Journal of Cross-Cultural Psychology, June 45 (5), 675-694. (originally published online 30 January 2014) http://jcc.sagepub.com/cgi/reprint/45/5/675.pdf?ijkey=51KMzzpXVR1IlUs&keytype=ref).

Sękowski, A., Krempa, M. (2014). Osobowe i środowiskowe uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych. [W:] E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej (s. 191-209). Sopot: Wydawnictwo GWP.

 

Sękowski, A., Knopik, T. (2014). Psychologia mądrości - w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych. Chowanna, 43 (2), 95-110.

 

Sękowski A., Mioduchowska Zienkiewicz, A., Krempa. M, (2014). Współczesne tendencje w badaniach postaw wobec osób niepełnosprawnych. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.), Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej (s. 65-85). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Sękowski, A. E., Knopik, T. (2015). Szczęśliwy głupiec czy niezadowolony Sokrates? Poczucie dobrostanu osób wybitnie zdolnych. Przegląd Psychologiczny, 58 (2), 151-170.

 

Sękowski, A. E., Dudek, A. (2015). Psychologiczna charakterystyka zjawiska wybitnych zdolności – przegląd teorii i badań. Studia Społeczne, 12 (1), 13-23.

 

Sękowski, A. E., Łubianka B. (2015). Education of gifted students in Europe. Gifted Education International. 31 (1), 73-90. 

 

De Bolle, M., De Fruyt, F., McCrae, R. R., Löckenhoff, C. E., Costa, P. T., Aguilar-Vafaie, M. E., Ahn, Ch., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T. V., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Cain, T. R., Chan, W., Chittcharat, N., Crawford, J. T., Fehr, R., Ficková, E., Gelfand, M. J., Graf, S., Gülgöz, S., Hřebíčková, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knežević, G., Leibovich de Figueroa, N., Lima, M. P., Martin, T. A., Marušić, I., Mastor, K. A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Purić, D., Realo, A., Reátegui, N., Rolland, J. P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Szmigielska, B., Vanno, V., Wang, L., Yik, M., & Terracciano, A. (2015). The Emergence of Sex Differences in Personality Traits in Early Adolescence: A Cross-Sectional, Cross-Cultural Study. Journal of Personality and Social Psychology, 108 (1), 171-185. http://dx.doi.org/10.1037/a0038497

 

Sękowski, A. E., Łubianka, B. (2015). Psychological perspectives on gifted education – selected problems. Polish Psychological Bulletin, 46 (4), 624-632.

 

Sękowski, A., Cichy-Jasiocha, B. (2016). Miejsce zdolności specjalnych w strukturze umysłu. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (red.), Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak (75–84). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Cichy-Jasiocha, B., Sękowski, A. E. (2016). Preferencja kategorii wartości jako predyktor poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie. Przegląd Psychologiczny, 59, 1, 75–94.

 

Sękowski, A. E., Dudek, A. (2016). Potrzeba poznania jako czynnik wspierający rozwój zdolności. Psychologia Wychowawcza, 51, 9, 11–25.

 

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2016, godz. 21:05 - Martyna Płudowska