20 (2010), nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Artur F. Utz

Pojęcie prawa w teorii i praktyce

The Concept of Law in Theory and Practice

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jadwiga Potrzeszcz

Filozofia prawa Czesława Martyniaka w kontekście współczesnej dyskusji wokół paradygmatu niepozytywistycznej koncepcji prawa

Czesław Martyniak's Philosophy of Law in the Context of a Contemporary Debate About the Paradigm of the Non-Positivist Conception of Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Andrzej Rąpała

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej

Illegality as a Prerequisite for Liability for Damages Caused when Exercising Public Power

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Piotr Wiśniewski

Radiofonia i telewizja jako narzędzia służące realizacji misji Kościołów i innych związków wyznaniowych (z uwzględnieniem Kościoła katolickiego). Gwarancje prawne i ich realizacja w Polsce po roku 1989

Radio and Television as Tools that Serve Performing the Mission of Churches and Other Religious Associations (Except the Catholic Church). Legal Guarantees and their Implementation in Poland after 1989

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Agnieszka Joanna Kowalska, Jolanta Pacian, Anna Pacian

Prawne aspekty komunikacji lekarz-pacjent

Legal Aspects of the Doctor-Patient Communication

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Katarzyna Maćkowska, Paulina Wójcik

Prawne aspekty funkcjonowania rodziny w koloniach angielskich w Ameryce Północnej. Przyczynek do dalszych badań

Legal Aspects of Functioning of a Family in the British Colonies in North America. Commencement to the Further Studies

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Marek Smarzewski

Podmiot bierny jako element struktury przestępstwa

The Passive Subject of the Crime as an Element of a Structure of the Crime

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Dorota Stolarek

Quasi adultera. Rozważania na gruncie Lex Iulia de Adulteriis Coërcendis

Quasi Adultera Reflections Based on Lex Iulia de Adulteriis Coërcendis

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Ks. Wiesław Kraiński

Querela nullitatis w procesie małżeńskim według przepisów procesowych Kościoła łacińskiego

Querela Nullitatis in Matrimonial Cases in the Latin Church

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Serhiy Stesenko

Conventus eparchialis. Status prawno-instytucjonalny według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich

Conventus Eparchialis. The Legal-Institutional Status According to the Code of Canons the Eastern Churches

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Słowikowska

Kompetencje koordynacyjne proboszcza. Wybrane zagadnienia

Coordinating Competence of the Parish Priest. Selected Issues

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Piotr Kasprzyk

Sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie dokumentów zagranicznych. Uwagi na tle art. 73 ust. 1 Ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego

Drawing Up Birth, Marriage and Death Certificates on the Basis of Foreign Documentsremarks referring to art. 73, Section 1 of the Law on Legal Status Acts (p.a.s.c.)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Marcin Mazuryk

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej - nowe ramy transgranicznej współpracy terytorialnej

European Grouping of Territorial Cooperation - a New Frame of Cross-Border Territorial Cooperation

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Katarzyna Żuk, Sebastian Kwiecień

Finansowanie wydatków z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako pomoc de minimis. Stan prawny na 21 czerwca 2010 roku

Funding Expenses from the Company Disabled Persons Rehabilitation Found as the De Minimis Aidlegal Status: 21 June 2010

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Stefan Grote, Auf der Suche nach einem „dritten weg”. Die Rechtsphilosophie Arthur Kaufmanns, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft (Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Grzegorz Jędrejek, Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis (Robert Andrzejczuk)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska (Katarzyna Mełgieś)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Piotr Majer, Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej (ks. Marek Zaborowski)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Tomasz Włodek, Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe (Paweł Sobczyk)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin: Petit (Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Sprawozdanie z Kongresu „Kodeks dla Kościołów Wschodnich. Historia. Legislacje partykularne. Perspektywy ekumeniczne”, Rzym, 7-8 października 2010 roku (ks. Grzegorz Wojciechowski)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych”. Konferencja naukowa, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010 roku (Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Sympozjum naukowe „Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym”, Kraków, 19 listopada 2009 roku (Aneta Maria Abramowicz)

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2015, godz. 00:48 - Marek Smarzewski