certakredytkolor_400
Świadectwem dynamicznego rozwoju i wysokich kwalifikacji kadry naukowej Wy­działu było przyznanie certyfikatów jakości kształcenia przez Uniwersytecką Ko­misję Akredytacyjną (UKA) czterem Instytutom Wydziału: Filologii Polskiej (w roku 2000 i powtórnie w roku 2005), Filologii Klasycznej i Historii (w roku 2001 i po raz drugi w 2006), Hi­storii Sztuki (w roku 2002). Ponadto w kolejnych latach zostały pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA) następujące kierunki: historia sztuki (w roku 2006), historia (w roku 2007), filologia polska (w roku 2003 i ponownie w 2010) oraz filologia w specjalnościach: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia słowiańska, filologia klasyczna (w roku 2004 i ponownie w 2010). Wszystkie zatem Instytuty WNH poddały się już procedurom oceny kształcenia, czy to przez UKA, czy przez PKA. Należy tu podkreślić, iż aprobujące raporty obu tych gremiów naukowych potwierdzają wysoki poziom pracowników Wydziału zarówno tych samodzielnych, jak i młodych, oraz ich osiągnięcia na­ukowo-dydaktyczne, w tym również metody nauczania oraz rozwijanie nowych i udoskonalanie już istniejących kierunków kształcenia (np. dostosowywanie dotychczasowych przedmiotów nauczania do zmodyfikowanych wymogów programowych warunkowanych „konwencją bolońską”, wprowadzanie nowych zajęć, w tym wykładów w języku angielskim dla studentów z Wydziału, jak i z zagranicy).
Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017, godz. 13:51 - Joanna Wiatr