Decyzja ws. zwiększenia stypendium doktoranckiego (dotacja projakościowa) 2022/2023

 

 

        W dniu 6.12.2022 r. Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju podjęła decyzję

w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2022/2023

na podstawie ostatecznej listy rankingowej

sporządzonej przez Komisję Kwalifikacyjną na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Decyzja Prorektor - lista rankingowa

 

 

 

 

 

Wstępna lista rankingowa

- zwiększenie stypendium doktoranckiego

z dotacji projakościowej w roku akadem. 2022/2023

 

W dniu 16.11.2022 Komisja Kwalifikacyjna na WNH dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2022/23 

 

Wstępna lista rankingowa

 

 

 

Decyzja Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju

w sprawie stypendium doktoranckiego na przedłużeniu studiów doktoranckich

w roku akademickim 2022/2023.


Prosimy o zapoznanie się z decyzją Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju w sprawie stypendium doktoranckiego na przedłużeniu studiów doktoranckich w roku akademickim 2022/2023 na podstawie rekomendacji Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

 

 

Lista rankingowa

 

 

 

 

Uwaga Doktoranci!

 

 

       Na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. (O zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) przedłużono do końca grudnia 2023 r. termin obowiązkowego zamykania przewodów doktorskich, wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. i niezakończonych (dotychczasowy termin grudzień 2022 r.). 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000101001.pdf

 

 

      Przy tej okazji przypominamy, że w myśl przepisów KUL (Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania przeprowadzanych przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora) absolwenci studiów doktoranckich, którzy zakończyli studia i w trakcie ich trwania otworzyli przewód doktorski, mogą jeszcze przez okres następnego roku akademickiego złożyć pracę oraz przeprowadzić postępowanie bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. To oznacza, że absolwenci, którzy nie złożyli pracy w tym terminie, będą mogli kontynuować przewód do 31.12.2023 r., lecz na zasadzie odpłatności za przewód doktorski.

  

https://bip.kul.lublin.pl/files/1658/bip/akty_prawne/425_finansowanie_przewodow_doktorskich_jednolity.pdf

 

 

      Przy okazji warto zaznaczyć, że ustawa uwzględnia realny czas uzyskania stopnia doktora, czyli faktycznie praca powinna zostać złożona w terminie, który umożliwi jej zrecenzowanie i przeprowadzenie obrony oraz zatwierdzenie uchwały przez właściwą radę instytutu do końca grudnia 2023 r.

 

 

 

 

KONSTYTUCJA DLA NAUKI A DOKTORANCI

 

 

 

 

Wychodząc naprzeciw wątpliwościom pojawiającym się w związku z wchodzącą w życie Konstytucją dla Nauki (Ustawa 2.0), MNiSW przygotowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o zmiany dotyczące doktorantów.

 

Ustawa 2.0 a doktoranci

 

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2022, godz. 14:04 - Joanna Wiatr