HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych

Konkurs Heritage in Changing Environments jest organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna”. Jego celem jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

 

2017-09-08 Czytaj dalej...

HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe - nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych

HERA (Humanities in the European Research Area) to sieć europejskich instytucji partnerskich wspierających badania naukowe z dziedziny humanistyki. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy.

hera

 

Tytuł konkursu: Public spaces: Culture and Integration in Europe

Budżet międzynarodowego projektu: maks. 1 mln EUR

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy

 

2017-08-29 Czytaj dalej...

Granty Fulbright-Schuman

fsStudenci studiów magisterskich, doktoranci i doktorzy oraz specjaliści od szkolnictwa wyższego mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu Fulbright-Schuman.

Okres naboru wniosków: 15 września – 1 grudnia br.

Projekty zgłaszane w konkursie powinny dotyczyć spraw związanych z Unią Europejską lub też relacji między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi. O grant mogą także ubiegać się osoby specjalizujące się w edukacji i szkolnictwie wyższym. Drugi typ grantów – tzw. granty innowacyjne – dedykowany jest kwestiom poufności i ochronie danych. Program zarządzany jest przez Komisję Europejską.

 

Informacje o konkursie, wymaganiach i trybie składania wniosków: link.

2017-08-25

MSCA -Działania Marii Skłodowskiej-Curie

mcalogo

 

Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Termin składania wniosków: 28 września 2017

 

Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

Termin składania wniosków: 14 września 2017

 

2017-07-13 Czytaj dalej...

PO WER: Współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w temacie, w którym organizowany jest konkurs: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Więcej informacji: www

2017-07-10

PO WER: Współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

2017-07-06 Czytaj dalej...

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ACTIVE YOUTH – Call no. 2017-1

eeagrants

Nabór ma stanowić uzupełnienie istniejących inicjatyw UE na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i istniejących możliwości finansowania w tym zakresie. Z tego względu szczególnie oczekiwane są projekty w obszarach, które wcześniej wyłączone były bądź ciągle są wyłączone z możliwości finansowania w ramach innych inicjatyw.

Całkowity budżet konkursu wynosi 60,61 mln EUR. Minimalna wysokość grantu, o jaki ubiega się konsorcjum w ramach jednego projektu – 1 mln EUR.
Maksymalna wysokość grantu nie jest określona. Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

 

2017-07-05 Czytaj dalej...

Konkurs DAINA: polsko-litewskie projekty badawcze

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

 

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.

Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

 

2017-06-30 Czytaj dalej...

Statystyki uczestnictwa Polski w PR H2020. Raport skrócony po 358 konkursach

Analiza dotyczy 358 konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 30 maja 2017 r.

 

(Skrócony raport)

2017-06-29

DIGITAL HERITAGE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych

Celem wspólnego konkursu DIGITAL HERITAGE jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  • Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage)
  • Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage)
  • Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego (Safeguarding Digital Heritage)

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Wielka Brytania.

 

Termin składania wniosków: 22 czerwca br.

 

Więcej informacji:

NCN - Narodowe Centrum Nauki (link)

NIMOZ - Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (link)

The Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change (link)

 

2017-05-15