dr hab. Ewa M. Ziółek, adiunkt

Katedra Historii XIX wieku
 

e-mail: ewa.ziolek@kul.lublin.pl

 

Zainteresowania naukowe

 

Historia powstań narodowych; epopeja napoleońska; duchowieństwo polskie w czasach stanisławowskich i w Księstwie Warszawskim; ziemiaństwo polskie w XIX w

 

Publikacje (nowsze)

Monografie

 • Biskupi-senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego, Źródła i Monografie TN KUL. Vol. 225, Lublin 2002, ss. 257.
 • Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, ss. 803.

Wydawnictwa źródłowe

 • Mowa Hieronima Stroynowskiego kanonika kijowskiego o Konstytucji Rządu ustanowionej dnia trzeciego i piątego maja r. 1791 czytana na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W. X. Lit. dnia pierwszego lipca r. 1791, Do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa M. Ziółek, Lublin 2009, ss. 92.
 • Józef Szumlański, Wyprawa egipska roku 1798, do druku przygotowała i wstępem poprzedziła Ewa M. Ziółek, Lublin 2016.

 • Dekret Fryderyka Augusta z 23 III 1811 r. w sprawie zasad łączenia klasztorów liczących poniżej 12 zakonników, uproszczenia egzaminów do nowicjatu oraz zakazu przyjmowania braci laików, „Hereditas Monasteriorum”, vol. 2 (2013), s. 281-290.
 • Nieznane wspomnienie o biskupie Adamie Prosperze Burzyńskim, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 106 (2016), s. 355-369.

 • Relacja Grzegorza Piramowicza o osuszaniu Bagien Pontyjskich za pontyfikatu Piusa VI, „Studia Geohistorica”, nr 4 (2016), s. 51-65.

Artykuły, biogramy, recenzje

 • Obchody święta Konstytucji 3 Maja w 1807 r., „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, t. IV (2007), s. 26-37.
 • Religijny aspekt uroczystości patriotycznych u progu Księstwa Warszawskiego XI. 1806 - IV. 1807 (w świetle relacji prasy warszawskiej), „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 9-22.
 • [rec.] H. Kocój, Berlin wobec Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłami pruskimi w Warszawie Augustem Fryderykiem Goltzem i Girolamo Lucchesinim, Kraków 2006, „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 254-256.
 • [rec.] D. Nawrot, R. Rychter, Ksiądz Władysław Miegoń. Serca nasze były przepełnione zapałem (na kanwie pamiętnika wojennego kapelana Pułku Morskiego, bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia), Gdynia 2006, „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 258-259.
 • [rec.] Sz. Kowalik, Eksperyment. Władze PRL wobec biskupa Piotra Gołębiowskiego 1957-1980, Radom 2006, „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 262-263.
 • Mistrz i jego mecenas. Słowo o współpracy Grzegorza Piramowicza i Ignacego Potockiego w dziele edukacji ludu, w: Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.), red. Z. Janeczek, Katowice 2007, s. 463-471.  
 • Skarbiec narodowy i wyraz patriotyzmu. Dzieło artystyczne w dworze ziemiańskim w XIX/XX w. na przykładzie Łańcuchowa, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, V (2008), s. 17-26.
 • „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” w malarskiej interpretacji Juliusza Kossaka, w: Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. ks. G. Bujak, T. Nowicki, ks. P. Siwicki, Lublin 2008, s. 671-687.
 • Listy Jana Steckiego z Łańcuchowa i Stanisława Witkiewicza o stylu zakopiańskim, „Merkuriusz Łęczyński. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej”, 2008, nr 21, s. 9-12.
 • Kozłowski Szymon Marcin, bp, w: Dictionnaire d`histoire et de géographie ecclésiastiques, red. R. Aubert, fasc. 169 b-170, Paris, kol. 759.
 • Skarbiec narodowy i wyraz patriotyzmu. Dzieło artystyczne w dworze ziemiańskim na przełomie XIX i XX wieku – na przykładzie Łańcuchowa, w: Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki, red. N. Kasparek, A. Szmyt, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2009, s. 123-131.
 • Grzegorz Piramowicz – teoretyk i praktyk pedagogiki polskiego Oświecenia, w: Ars educandi. Źródła, t. I: Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. J. Gwioździk przy współudziale P.P. Barczyka, Mysłowice 2009, s. 264-273.
 • Pankiewicz Józef, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 3, red. T. Radzik A.A. Witusik, J. Ziółek, Lublin 2009, s. 226-229.
 • Przeniesienie Sióstr Miłosierdzia z Zamościa do Szczebrzeszyna w 1812 r. (czyli o potrzebie studiowania źródeł, w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, TN KUL Lublin 2010, s. 317-326.
 • Historia Polski jako element propagandy politycznej w kazaniach z okresu Księstwa Warszawskiego (wybrane przykłady), w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Lublin 2010, s. 389-414.
 • Sprawa szpitala św. Łazarza w Krakowie w okresie Księstwa Warszawskiego, „Universitas Gedanensis”, 22 (2010), t. 39, s. 9-17.
 • Warszawskie uroczystości ku czci błogosławionego Sadoka w 1809 r., „Universitas Gedanensis”, 22 (2010), t. 40, s. 177-184.
 • Powoływanie kapelanów wojskowych w pierwszych latach Królestwa Polskiego w świetle korespondencji generalnego konsystorza krakowskiego z prowincjałem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, VII (2010), s. 78-86.     
 • W cieniu Horacego, [rec. W. Zajewski, W cieniu Horacego, Pruszcz Gdański 2010], „Przegląd Uniwersytecki”, 22 (2010), nr 4, s. 24.
 • Ojczyzna z popiołów powstała! – Wyprawa na Moskwę 1812 r. w listach pasterskich biskupów i wybranych kazaniach, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, IX (2012), s. 126-141.

 • Zbiór Praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego w Księstwie Warszawskim. Kilka uwag o reformie kościelnej, w: Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, s. 277-285.

 • [rec.] Władysław Zajewski, Europejskie konflikty dyplomatyczne. Wiek XIX, Arcana, Kraków 2012, ss. 250, „Roczniki Humanistyczne”, LX (2012), z. 2, s. 193-195.

 • La Iglesia Católica y la Constitución del 3 de Mayo, w: Polonia y España. Primeros Constituciones, red. C. Gonzáles Caizán, P. de la Fuente, M. Ángel Puig-Samper, C. Taracha, Lublin (Werset) 2013, s. 37-47.

 • [rec.] MORS SOLA VICTRIS. GLORIA VICTIS. 150. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864. Katalog wystawy, Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych, styczeń 2013, Warszawa 2012, ss. 136, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie, X (2013), s. 156-158.

 • O cnotliwym urzędniku i dobrym obywatelu. Kanonika Augustyna Lipińskiego filozofia sprawowania władzy (na kanwie kazania wygłoszonego 8 maja 1810 roku w Krakowie), „Roczniki Humanistyczne”, LXI (2013), z. 2, s. 283-293.

 • Maśliński Antoni (1917-1994) w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, Lublin 2014, s. 154-156.

 • Nowodworski Witold jr (1907-1978), tamże, s. 179-180.

 • Rechowicz Marian (1910-1983), tamże, s. 215-217.

 • Sułowski Zygmunt (1920-1995), tamże, s. 247-249.

 • [rec.] Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia – Ludzie – Źródła, red. Anna Barańska, Jan Skarbek, Lublin – Oświęcim 2013, ss. 298, „Roczniki Humanistyczne”, LXII (2014), z. 2, s. 209-212.

 • Akcja szczepienia przeciwko ospie w Księstwie Warszawskim w świetle źródeł kościelnych, „Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie”, XI (2014), s. 90-101.

 • O cnocie politycznej. Kazanie sejmowe ks. Wincentego Łańcuckiego w 1811 roku, w: Ludzie. Władza. Narody. Religie. Lubelszczyzna – Polska – Europa, red. A. Kidzińska – Król, Lublin Wyd. UMCS 2015, s. 301-308.

 • Kwestia włościańska w listach pasterskich i kazaniach w Księstwie Warszawskim, „Roczniki Humanistyczne”, LXIII (2015), z. 2, s. 137-152.

 • The image of the Invaders in the political sermons in the Great Duchy of Warsaw, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie", XII (2015), s. 116-126.

 • Państwo w mowach sejmowych biskupa Adama Stanisława Krasińskiego (wygłoszonych w czasie Sejmu Czteroletniego) w: Adam Stanisław Krasiński i jego epoka (1714-1800). W 300 rocznicę urodzin biskupa kamienieckiego, red. Aldona Łyszkowska, Stanisława Maliszewska, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Opinogóra 2015, s. 49-61.

 • Kościół katolicki i religia w prasie Księstwa Warszawskiego 1807 – 1812 („Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” i „Gazeta Warszawska”), - „Textus et Studia”, R. 1 (2015) nr 1, s. 91-107.

 • Królewski pogrzeb księcia generała. Akt pierwszy, w: Studia nad epoką napoleońską, t. II, red. M. Baranowski, Oświęcim 2016, s. 233-263.

 • Czy historycy piszą prawdę? [rec. W. Zajewski, Czy historycy piszą prawdę? Kraków Arcana 2015, ss. 332], „Teka Komisji Historycznej PAN Oddz. w Lublinie”, t. 13 (2016) s. 243-246.

 • [rec.:] Jerzy Kuzicki, Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 842, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 106 (2016), s. 439-442.

 • Przysięga wojskowa jako element ciągłości państwa polskiego u progu Księstwa Warszawskiego, w: Przysięga wojskowa – idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 113-120.

 • W okresie rozbiorów i zaboru austriackiego, w: Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, s. 101-118.

 • Pod słońcem Orientu. Dwaj polscy reformaci w Imperium Osmańskim, w: Od Paryża do Irkucka... i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej, red. A. Barańska, E. Niebelski, Lublin 2017, s. 201-233.

 • Problematyka społeczno-polityczna w listach pasterskich biskupów polskich w okresie Księstwa Warszawskiego, w: Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Warszawa 2017, s. 199-213.

 • Lublin stolicą diecezji – trudne początki, - „Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie”, t. 14 (2017) s. 71-86.

Autor: Anna Barańska
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018, godz. 08:10 - Anna Pawłowska