dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
Katedra Historii XIX wieku

 

 

Telefon: (081) 445 40 21

e-mail: anbar@kul.lublin.pl

 

Kariera naukowa

 

aktualne stanowisko – profesor nadzwyczajny

habilitacja – 2009

doktorat – 1996

magisterium – 1989

 

Zainteresowania badawcze

 

historia XIX wieku – Królestwo Polskie 1815-1830; powstanie listopadowe; Rosja za Aleksandra I; kobiety polskie w okresie zaborów; historia Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami; dyplomacja Stolicy Apostolskiej; stosunki między Kościołem a państwem w Europie w XIX wieku

 

Udział w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych

 • Rada Naukowa Polskiego Słownika Biograficznego (od 2016)
 • Polska Grupa CIHEC - Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée przy PAU
 • Towarzystwo Badaczy i Miłośników Historii XIX wieku
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Komisja Historyczna Oddziału PAN w Lublinie (od 2009 sekretarz)
 • Towarzystwo Naukowe KUL - członek współpracownik od 1997, członek korespondent od 2010
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Komitet Redakcyjny "Kwartalnika Historycznego" (od 2020)

Publikacje

 

Monografie

 • Między Warszawą, Petersburgiem a Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 910 + tabl.
 • Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1998, Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 410.

Redakcje i współredakcje

 • Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.): studia ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Barańska, Lublin 2019, 720 ss.
 • Od Paryża do Irkucka... i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej, red. A. Barańska, E. Niebelski, Lublin 2017, ss. 322.
 • Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła, red. A. Barańska, J. Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013, ss. 298.
 • Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, ss. 992.
 • Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek, A. Barańska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot, E.M. Ziółek, Lublin 2004, ss. 706.
 • Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek, Lublin 2001, ss. 685.
 • Ojczyzna i wolność. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek, Lublin 2000, ss. 824.

Artykuły (nowsze)

 • Les catholiques latins, les gréco-catholiques et les orthodoxes en Europe Centrale et Orientale entre 1596 et 1914. Interdépendances politiques, sociales et religieuses, in: Euntes in mundum universum. IV Centenario dell’istituzione della Congregazione di Propaganda Fide 1622-2022, ed. B. Ardura, L. Sileo, F. Belluomini, Roma 2023, p. 241-273.
 • Udział i rola kobiet w powstaniu styczniowym, „Przegląd Nauk Historycznych” XXI (2022), nr 1, s. 125-171.
 • Nowoczesny naród, nowoczesna religijność – przypadek Polski (część 2), w: Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20.09.2019, t. 2: Od starożytności po wiek XIX, red. J. Pomorski, M. Mazur, Wydawnictwo IPN, Warszawa-Lublin 2021, s. 398-419.
 • Odpowiedź na ankietę, „Kwartalnik Historyczny" CXXVIII (2021), nr 1, s. 29-34.
 • La congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires et les négociations concordataires: participation, pensée, résolutions (1814-1878), „Archivum Historiae Pontificiae” LIV (2020), s. 91-123.
 • Projekt konstytucji rosyjskiej z 1820 roku – tryumf czy zapowiedź końca Królestwa Polskiego?, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej" LV (2020), nr 1, s. 51-91.
 • „Nastawać w porę i nie w porę”: zabiegi i starania księdza Waleriana Gromadzkiego o utworzenie diecezji syberyjskiej, w: Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.): studia ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Barańska, Lublin 2019, s. 421-456.
 • Léon XII et la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires : nouveaux horizons, nouveaux défis, w: Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII, red. R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 291), Ancona 2019, s. 115-135.
 • Dwie wierności. Problem przysiąg biskupów w negocjacjach o konkordat z Rosją (1847), w: Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga Jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. D. Makiłła, M. Wilczek-Karczewska, Warszawa 2018, s. 77-87.
 • Syberia i zesłańcy w oczach Józefa Kalinowskiego (według jego pamiętników i listów), w: Józef Kalinowski św. Rafał. W kręgu ludzi i kultu, red. E. Niebelski, Lublin 2018, s. 23-64.
 • «Une circonspection qui ne dorme pas un seul jour». Le Saint-Siège et l’Empire Russe sous le pontificat de Léon XII, w: Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII, red. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 256), Ancona 2018, s. 141-159.
 • Edycje dziewiętnastowiecznych źródeł proweniencji kościelnej lub dotyczących Kościoła katolickiego na ziemiach polskich, w: Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, red. J. Sikorska-Kulesza, Warszawa 2017, s. 103-131.
 • „Polska ambasador” przy Watykanie - Zofia z Branickich Odescalchi (1821-1886), w: Od Paryża do Irkucka... i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej, red. A. Barańska, E. Niebelski, Lublin 2017, s. 77-132.
 • Gente: Lubomirska, natione: Europaea. O Rozalii z Lubomirskich Rzewuskiej (1788-1865), „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie”, XIII (2016), s. 87-114.
 • Peu concernés, bien informés. Les renseignements russes sur le conclave de 1823, w: Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII, red. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 208), Ancona 2016, s. 101-106.
 • Rola Rosji w Europie w koncepcjach Adama Jerzego Czartoryskiego (1801–1830), http://www.polskaipetersburg.pl/images/upload/biblioteka/Rola_Rosji_Europie_w_koncepcjach_Adama_Jerzego_Czartoryskiego_Anna_Baranskia.pdf
 • Rzymskokatolicka metropolia mohylewska (1798-1917). Struktury i episkopat, „Przegląd Wschodni” XIV (2016), z. 1(53), s. 47-96.
 • Chrześcijańskość – czym jest i jak ją mierzyć? Kilka uwag natury metodologicznej, „Kwartalnik Historyczny” CXXII, 2015, nr 4, s. 731–738.
 • Szyszacki Grigorij w zakonie Warłam (1750-1820 lub 1823), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 50, red. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2014-2015, s. 361-364.
 • Polskie dążenia niepodległościowe w oczach wielkiego księcia Konstantego (1815-1830), w: Drogi Polaków do niepodległości. W 150 rocznicę powstania styczniowego, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa 2015, s. 13-27.
 • Des grands espoirs à la désillusion. Léon XII vis-à-vis des tsars russes et leurs ambassadeurs, w: La Corte papale nell'età di Leone XII, red. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 186), Ancona 2015, s. 45-56.
 • Kościół i przemiany religijności w historii Polski XIX wieku, w: Historie Polski w XIX wieku, red. A. Nowak, t. 4: Narody, wyznania, emigracje, porównania, Warszawa 2015, s. 7-61.
 • „Cmentarze rosną maleje liczba obrońców”. Historia Mistrza Jana, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 12 (2014), z. 7, s. 215-236.
 • Polityka polska Aleksandra I, w: Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. W. Śliwowska, (Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1815-1855. Studia i materiały), Warszawa 2014, s. 37-72.
 • Raport dla III Oddziału Kancelarii Cesarskiej o postawie urzędników województwa lubelskiego w okresie powstania listopadowego, w: Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła, red. A. Barańska, J. Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013, s. 106-137.
 • Polscy katolicy na Podolu i Kijowszczyźnie w ocenie „papieskiego szpiega” (relacja ks. Ambrogia Campodonico z 1822 roku), w: Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, s. 407-420.
 • Pologne: une insurrection sans révolution?, w: La liberté guidant les peuples. Les révolutions de 1830 en Europe, red. S. Aprile, J.-C. Caron, E. Fureix, Seyssel 2013, s. 143-152.
 • Sto osiemdziesiąt lat później. Kilka uwag na marginesie Rozważań o dyplomacji księcia Adamai Studium Marka Kornata, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 10:2012, z. 4, s. 29-44.
 • Wymarsz korpusu wielkiego księcia Konstantego z Królestwa Polskiego w świetle wspomnień Nadieżdy Iwanowny Golicyny, „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie”, 8 (2011), s. 16-30.
 • Czy car Aleksander I przyjął wiarę katolicką? Tajna misja generała Michaud de Beauretour do papieża Leona XII, „Przegląd Wschodni” 11 (2009), nr 2 (42) [druk 2011], s. 319-339.
 • Detronizacja Mikołaja I w powstaniu listopadowym[popularnonaukowy] http://www.historia.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1666:detronizacja-mikoaja-i-w-powstaniu-listopadowym&catid=177:polityka-ustroj-i-dyplomacja&Itemid=606 [25 I 2011]
 • Profesor Maria Ewa Jabłońska-Deptuła, w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2010, s. 17-22.
 • „Zapobiec ubywaniu subiektów do sprawowania obrządków czci Bożej”. Biskupi Królestwa Polskiego o kryzysie powołań (1818), w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2010, s. 415-424.
 • Nuncjusze wiedeńscy wobec problemów kościelnych i politycznych w zaborze rosyjskim (1801-1863), w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, s. 239-268.
 • „Byłem ostoją porządku”. Metternich a sprawy polskie (1815-1848), „Universitas Gedanensis" 22 (2010), t. 39, s. 18-33. 
 • Spojrzenie w przeszłość. Konferencja Muzeum Historii Polski, Jadwisin, 25-26 października 2007 r., t. II: Wiek XIX, XX, red. P. Skibiński, A. Przeszowska, Warszawa 2009, s. 39-40, 91-92, 132-133 [udział w panelu dyskusyjnym]
 • „O kupnie wiktuałów, jakoby w święta i niedziele koniecznie potrzebnym”. Spór o handel w dni świąteczne w Królestwie Kongresowym (1828-1830), w: Archiva temporum testes. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 37-47.
 • Fiodor Kuźmicz – syberyjskie życie po życiu cara Aleksandra I. Dzieje legendy, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim, red. E. Niebelski, Lublin 2008, s. 385-398. [Przeł. na ros.: Фёдор Кузьмич – сибирская жизнь после смерти императора Александра I. История легенды, "Российско-польский исторический альманах", [Ставрополь-Волгоград] 6:2012, s. 19-34 i „Славянский Альманах” 2012, Москва 2013, s. 97-113]
 • „Sous la protection et sous la surveillance”. L’Eglise catholique romaine dans le Royaume de Pologne (1815-1830), w: La Pologne religieuse aux XIXe et XXe siècles dans le contexte international. Actes du colloque tenu à l’Institut Catholique de Paris, 21-22 octobre 2004, red. J. Kłoczowski, I. Goral, Warszawa-Lublin 2007, s. 41-48.
 • Model religijności kobiecej w pismach Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, w: Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s. 113-140.

Edycje źródeł

 • Mémoire Secret sur le conclave de 1823 par le Comte Stanislas Kossakowski Secrétaire de Légation à Rome, oprac. i przypisy A. Barańska, w: Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII, red. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 208), Ancona 2016, s. 255-289.

 • Dokumenty w języku francuskim i polskim [opracowanie materiałów źródłowych], w: Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. W. Śliwowska, (Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1815-1855. Studia i materiały), Warszawa 2014, s. 621-656.

Recenzje, sprawozdania, hasła

 • [rec.] Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku, red. naukowa i oprac. tekstów Eugeniusz Niebelski, Wydawnictwo Muzyczne „Polihymnia”, Lublin 2018, „Nasza Przeszłość” 2019, t. 130, s. 343-347.
 • [rec.] Władysław Zajewski, Czy historycy piszą prawdę, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2015, ss. 332, „Arcana” 2015, nr 5 (125), s. 219-223
 • [rec.] Henryk Głębocki, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 12 (2014), z. 7, s. 139-146.
 • Wiosna Ludów, Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 680-682.
 • Wielopolski Aleksander, w: Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 525-527.
 • Towarzystwo Demokratyczne Polskie, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2014, kol. 933-934.
 • Szynglarski Ignacy, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2014, kol. 234-235 [współautor: Jan Skarbek]
 • Jabłońska-Deptuła Maria Ewa, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, red. P. Jusiak, M. Sioma, J. Ternes, Lublin 2014, s. 85-87.
 • [rec.] Jarosław Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 597, „Kwartalnik Historyczny” 120 (2013), nr 3, s. 626-632.
 • [rec.] Maciej Mycielski, Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 315, [12], „Kwartalnik Historyczny” 118 (2011), nr 4, s. 800-804.
 • Sprawozdanie z konferencji „Wokół powstania listopadowego – 180. rocznica”, „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie”, 8 (2011), s. 219-220.
 • [rec.] Elżbieta Orman, Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2009, ss. 416, „Przegląd Wschodni” 11 (2009), nr 1 (41), s. 212-216.
 • Jubileusz Dr. Jana Skarbka, „Przegląd Uniwersytecki” 2010, nr 5-6 (127-128), s. 36-37.

Złożone do druku

 • Wielki książę Konstanty a sprawa Towarzystwa Patriotycznego, do tomu o Towarzystwie Patriotycznym (seria: Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1815-1855. Studia i materiały), red. A. Brus, W. Śliwowska, 47 ss.
 • Dokumenty w języku francuskim - raporty w. ks. Konstantego Pawłowicza [opracowanie materiałów źródłowych], jw.

Konferencje i wykłady (nowsze)

 • Konferencja międzynarodowa z okazji 400-lecia powstania Kongregacji Rozkrzewiania Wiary "Euntes in mundum universum. Convegno internazionale di studi", Rzym 16-18 XI 2022. Referat: Les Catholiques romains, les Uniates et les Orthodoxes en Europe orientale et centrale entre 1596 et 1914. Interdépendances politiques, sociales et religieuses.
 • Konferencja międzynarodowa "Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół Katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku", Lublin 2 VI 2022. Referat: „Jeszcze o sytuacji Kościoła katolickiego w Rosji i o środkach, jakie należy podjąć”. Stolica Apostolska wobec Petersburga od Piusa VII do Piusa X.
 • Jubileuszowy XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin 18-20 IX 2019. Referat: Nowoczesna religijność - przypadek Polski (Sekcja 4. Historia XIX wieku: Wielka zmiana. Przejście od społeczeństwa agrarnego do cywilizacji miejskiej).
 • Konferencja "Między ugodą a carobójstwem. Granice polsko-rosyjskiego kompromisu politycznego w epoce Królestwa Polskiego. W rocznicę koronacji 1829 roku", Warszawa 24 V 2019. Referat: Sprawy polskie i rosyjskie w obradach Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych (1814-1830).
 • Konferencja międzynarodowa "Gli Accordi della Santa Sede con gli Stati (XIX-XXI secolo). Modelli e mutazioni: dallo Stato confessionale alla libertà religiosa" / "Les accords du Saint-Siège avec les États (XIXe-XXIe siècles). Modèles et mutations, de l’État confessionnel à la liberté religieuse", Rzym 28 II - 1 III 2019. Refarat: La Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires et les négociations concordataires : participation, pensée, résolutions (1814-1878).
 • Konferencja "Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich: osiągnięcia i perspektywy badawcze", Lublin 16-17 XI 2018. Moderator panelu: Wczoraj, dziś i jutro polskich badań nad dziejami chrześcijaństwa w epoce zaborów.
 • Konferencja "Józef Kalinowski św. Rafał - w kręgu ludzi i kultu (w 110. rocznicę śmierci), Lublin 15 XI 2017. Referat: Syberia i zesłańcy w oczach Józefa Kalinowskiego (wg pamiętników i listów).
 • Konferencja "Teoria, praktyka i historia wydawania źródeł XIX wieku", Warszawa 12 V 2017. Referat: Edycje dziewiętnastowiecznych źródeł proweniencji kościelnej lub dotyczących Kościoła katolickiego na ziemiach polskich. Zarys problematyki.
 • Międzynarodowa konferencja "Od Piotra I do Mikołaja II. Rosja wobec Polski 1689–1917", Warszawa 18-19 X 2016. Referat: Projekt konstytucji rosyjskiej z 1820 roku – adaptacja czy hybryda konstytucji Królestwa Polskiego?
 • Międzynarodowa konferencja "Der polnische Januaraufstand von 1863 – Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte" [Powstanie styczniowe 1863 - historia powiązań i postrzegania], Oldenburg 31 III - 3 IV 2014. Referat: Die Rolle der Frauen im Januaraufstand [Rola kobiet w powstaniu styczniowym].
 • Polsko-rosyjska konferencja „Европа как наследие и как задание” [Europa jako dziedzictwo i jako zadanie], Petersburg 11-12 XII 2013. Udział w dyskusji panelowej Проблема цивилизованного единства Европы [Problem cywilizacyjnej jedności Europy].
 • Polsko-rosyjska konferencja „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”, Warszawa 28-30 XI 2013. Udział w dyskusji panelowej Historia relacji katolicko-prawosławnych i polsko-rosyjskich w kontekście dialogu, poszukiwania prawdy i porozumienia. Wiek XIX.
 • Międzynarodowa konferencja „Drogi Polaków do Niepodległości. Od kółek samokształceniowych do walk zbrojnej. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego”, Warszawa-Kielce 15-17 IV 2013. Referat: Polskie dążenia niepodległościowe w oczach wielkiego księcia Konstantego (1815-1830).
 • Polsko-rosyjska konferencja „Польский Петербург – история и память” [Polski Petersburg – historia i pamięć], Petersburg 11-12 IV 2013. Referat: Rola Rosji w Europie w koncepcjach Adama Jerzego Czartoryskiego (1801-1830).
 • Wykład gościnny Polski, cesarski czy rzymski? W poszukiwaniu nowego modelu stosunków między Kościołem a Państwem po 1795 roku w Instytucie Historii PAN w Warszawie, 9 XII 2011.
 • Konferencja krajowa „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie”, Lublin 28-29 XI 2011. Referat: Postawy urzędników lubelskich w czasie Powstania Listopadowego w świetle anonimowego raportu dla III Oddziału Kancelarii Cesarskiej.
 • Wykład gościnny Geneza i dzieje legendy o Aleksandrze I – Fiodorze Kuźmiczu w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, 1 III 2011.
 • Konferencja międzynarodowa „1830. Une révolution européenne?” [1830. Rewolucja europejska?], Paryż 21 I 2011. Referat: Révolte ou révolution? L’insurrection polonaise de 1830-1831, histoire et mémoire [Rewolta czy rewolucja? Powstanie listopadowe: historia i pamięć].
 • Konferencja krajowa „Wokół powstania listopadowego – 180. rocznica”, Kraków 29 XI 2010. Referat: Powstanie listopadowe w oczach kobiet: Natalia Kicka - Joanna Grudzińska – Nadieżda Golicyna.
 • XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich - sesja "Badania nad XIX wiekiem między Zjazdami krakowskim i olsztyńskim", Olsztyn 16-19 IX 2009. Referat: Dorobek Instytutu Historii KUL i Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce w dziedzinie historii XIX wieku za okres 2004-2009 (publikacje i projekty badawcze).

Stypendia

 

2-31 I 2015 Rzym, stypendium Fundacji Lanckorońskich

1 II – 31 III 2003, Rzym, stypendium Fundacji Lanckorońskich

1 XI 2002 – 31 I 2003, Rzym, stypendium American Academy in Rome, Mellon East-Central Europe Visiting Scholar

17 IX – 14 X 2001, Rzym, stypendium École française de Rome

 

Granty

 • Kierownik grantu NCN OPUS, tytuł: Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych wobec ewolucji polityki wyznaniowej w Europie 1814-1870, nr 2015/19/B/HS3/02147, instytucja wnioskująca: Towarzystwo Naukowe KUL, na okres 8 VI 2016 - 7 VI 2020
 • Uczestnik grantu nr N N108 265139, tytuł: Ruch niepodległościowy polski w pierwszej połowie XIX wieku – studia i materiały, kierownik: prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska, projekt własny realizowany w Instytucie Historii PAN, na okres: 24 V 2010 – 23 V 2013
 • Grant wydawniczy na publikację Narrata de fontibus hausta. Wokół problematyki religijnej i politycznej XVIII-XX w., przez Towarzystwo Naukowe KUL, 2010
 • Grant wydawniczy na publikację Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), przez Towarzystwo Naukowe KUL, 2008
 • Kierownik grantu nr 1 H01G 036 26, tytuł: Stolica Apostolska, Królestwo Polskie i Rosja 1815-1830, instytucja wnioskująca: Towarzystwo Naukowe KUL, na okres 18 V 2004 – 17 V 2007  
 • Grant wydawniczy na publikację Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, przez Towarzystwo Naukowe KUL, 1998

Nagrody

 

Medal Prezydenta Miasta Lublin z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Lublinie, XII 2017

Nagroda indywidualna Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną, 18 XII 2009

Nagroda „Przeglądu Wschodniego” 2008 w kategorii dzieł krajowych za książkę Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), Lublin 2008

Autor: Anna Barańska
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2023, godz. 22:46 - Anna Barańska