Bp dr hab. Artur Grzegorz Miziński, adiunkt

 

Życiorys naukowyks. bp A. Miziński

Ur. 13 lutego 1965 roku w Opolu Lubelskim. W latach 1971-1979 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach. Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku Fabrycznym ukończył w roku 1983. W październiku 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Seminarium i studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w listopadzie 1988 roku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich (23.03.1989) pracował jako wikariusz w Tomaszowie Lubelskim (1989-1991), a następnie w Lublinie. W czerwcu 1992 roku skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat w zakresie prawa kanonicznego (24.06.1994). Następnie w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbył cykl doktorancki zakończony obroną pracy doktorskiej pt. Ruolo preminente dell Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983 (14.06.1996). W latach 1996-1999 odbył studia w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej zakończone zdanym egzaminem i otrzymaniem tytułu adwokata Roty Rzymskiej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego na podstawie rozprawy Status Prawny adwokata w Kościele łacińskim.

Od 1 października 1999 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, najpierw jako asystent, a od 2001 roku jako adiunkt. Od 1 października 2012 roku jest kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego. Ponadto od września 1999 roku sprawuje urząd adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie, a w latach 2000 - 2004 pełnił funkcję kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Od 2003 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. W roku 2005 został przyjęty jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 9 grudnia 2008 wchodzi w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Od 2012 roku jest w radzie naukowej czasopisma "Kościół i Prawo".

W dniu 3 maja 2004 roku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej (tyt. Tarasa in Numidia). W latach 2005-2014 pełnił funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników. W latach  2006-2014 był członkiem Rady Prawnej KEP, a od 8 marca 2010 do 8 października 2014 członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. 10 czerwca 2014 został wybrany na Sekretarza Generalnego KEP. Od 2014 roku z urzędu wchodzi do Rady Stałej KEP. W tym samym roku został powołany na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016 r. Był także członkiem Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r. oraz Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. W 2014 roku dołączył do Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu, Komisji Mieszanej: Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni oraz Rady Nadzorczej Fundacji "Opoka". W 2018 r. został mianowany na przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej. W czerwcu 2019 r. został ponownie wybrany na Sekretarza Generalnego KEP. W 2019 r. został honorowym przewodniczącym Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, a w 2020 r. - wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. 16 lutego 2021 r. został powołany przez ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, Rektora KUL, na członka Rady Naukowej Centrum Socjologicznych Badań nad Gospodarką i Internetem.


 

 Zajęcia dydaktyczne

Urlop od 1.10.2015 - 30.09.2024


 

Wykaz publikacji

 

I. Publikacje książkowe

 1. Ruolo preminente dell’Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983, Roma 1996, ss. 356, ISBN brak.
 2. Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011, ss. 669, ISBN 978-83-89659-51-4.

II. Redakcja monografii

 1. Koncepcja państwa w perspektywie nauczania kardynała Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss. 98, ISBN 978-83-65744-10-4 (współredaktorzy: Helena Czakowska, ks. Mariusz Kuciński).
 2. 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga Jubileuszowa, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2019, ss. 302, ISBN 978-83-8144-179-7.

III. Artykuły

 1. Ruolo preminente dell’Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del CIC del 1983, w: “Il processo penale canonico”, red. Z. Suchecki, Roma 2000, s. 123-158, ISBN 88-465-0064-4.
 2. L’indagine previa (CC. 1717-1719), w: “Il processo penale canonico”, red. Z. Suchecki, Roma 2000, s. 159-198, ISBN 88-465-0064-4.
 3. Ruolo preminente dell’Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del CIC del 1983, w: “Il processo penale canonico”, red. Z. Suchecki, Roma 2003, s. 131-167, ISBN 88-465-0270-1.
 4. L’indagine previa (CC. 1717-1719), w: “Il processo penale canonico”, red. Z. Suchecki, Roma 2003, s. 169-211, ISBN 88-465-0270-1.
 5. L’irrogazione o la dichiarazione delle pene canoniche secondo la procedura amministrativa, w: “Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza Prof. Henryka Misztala”, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 601-633, ISBN 83-228-0834-8.
 6. Natura, Przedmiot i Podmioty Dochodzenia Wstępnego w Kanonicznym Postępowaniu Karnym, „Prawo, Administracja, Kościół” 1(5)/2001, s. 53-89, ISBN 83-228-0811-9.
 7. Czynności Prawne w Dochodzeniu Wstępnym Kanonicznego Postępowania Karnego, „Prawo, Administracja, Kościół” 2/3(6/7)/2001, s. 119-158, ISBN 83-228-0948-4.
 8. Gli Elementi costitutivi del delitto, „Apollinaris”, LXXIV(2001), s. 633-658, ISBN 88-465-0247-7.
 9. Normy własne kanonicznego procesu karnosądowego, „Prawo, Administracja, Kościół” 2-3(10-11)/2002, s. 141-174, ISSN 1644-9924.
 10. Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 13/2(2003), s. 127-159, ISSN 1507-7896.
 11. Weryfikacja racji ustanowienia urzędu Obrońcy stałego w kontekście trudności jego praktycznych zastosowań, „Prawo, Administracja, Kościół” 3(14)/2003, s. 63-80, ISSN 1644-9924.
 12. Instytucja Obrońcy stałego w KPK z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 14/2(2004), s. 161-190, ISSN 1507-7896.
 13. Il Ruolo dell’Ordinario nell’ambito penale, „Apollinaris” LXXVII (2004) 1-2, s. 319-355, ISBN 88-465-0460-7.
 14. La pena canonica come mezzo a difesa della comunione della Chiesa e dei diritti dei fedeli, “Apollinaris” LXXVII (2004)3-4, s. 859–883, ISBN 88-465-0461-5.
 15. Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, “Roczniki Nauk Prawnych” 15/1(2005), s. 417-435, ISSN 1507-7896.
 16. Adwokat gwarantem prawa do obrony w procesie kanonicznym, w: “Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku”, red. T Rozkrut, Tarnów 2005, s. 35–64, ISBN 83-73332-268–X.
 17.  Sądowa kontrola nad aktem administracyjnym w Kościele łacińskim, “Prawo, Administracja, Kościół” 1/2(20-21)/2005, s. 139-167, ISSN 1644-9924.
 18. Motyw rekursu sądowego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 15/2(2005), s. 233-247, ISSN 1507-7896.
 19. Wpływ nauki Soboru Watykańskiego II na przepisy kościelnego prawa karnego w KPK z 1983 r., w: „Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, red. K. Burczak, Lublin 2006, s. 61-92, ISBN 83-7363-365–0.
 20. Wymierzanie kar dekretem pozasądowym – między normą a jej aplikacją, „Roczniki Nauk Prawnych” 16/1(2006), s. 219-243, ISSN 1507-7896.
 21. Ochrona praw oskarżonego w Kościele, w szczególności w kanonicznym procesie karno-sądowym, „Roczniki Nauk Prawnych” 17/1(2007), s. 141-165, ISSN 1507-7896.
 22. Dyspensa w prawie kodeksowym Kościoła łacińskiego, w: „Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi”, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 143-162, ISBN 978–83-7299-560-5.
 23. Katedra Kościelnego Prawa Karnego, w: „Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008, s. 437-452, ISBN 978-83-7363-700-9.
 24. Kary poprawcze w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego, w: „Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa”, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. Maciołek, , Lublin 2009, s. 573-591, ISBN 978-83-7363-827-3.
 25. Ustanie kar w prawie Kościoła łacińskiego, w: „Finis legis Christus. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin”, red. J. Wroceński, J. Krajczyński,  t. 1, Warszawa 2009, s. 203–220, ISBN 978-83-7072-542-6.
 26. Prawo wiernych do obrony w procesie kanonicznym, „Teka Komisji Prawniczej-OL PAN” 2(2009), s. 76-93, ISSN 1899-7694.
 27. «Communicatio in sacris» w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego i w przepisach Konferencji Episkopatu Polski, w: „Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświecającej Kościoła”, red. J. Krukowski, M. Sitarz, K. Dziub,  Lublin 2010, s. 75-96, ISBN 978-837306-469-0.
 28. Strony w kanonicznym procesie karno-sądowym według aktualnych przepisów Kościoła łacińskiego, „Teka Komisji Prawniczej-OL PAN” 3(2010), s. 123-142, ISSN 1899-7694.
 29. Pojęcie kościelnego aktu administracyjnego, w: „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele”, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, s. 109-142, ISBN 978-83-231-2707-9.
 30. Poradnictwo i obrona prawna w procesie o nieważność małżeństwa, w: „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”, t. 2, red. S. Bębas, E. Jasiuk,  Radom 2011, s. 141-160, ISBN 978-83-62491-13-1.
 31. Rekurs do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z tytułu nielegalności aktu administracyjnego, „Teka Komisji Prawniczej-OL PAN” 4(2011), s. 102-117, ISSN 1899-7694.
 32. Wiara rodzi się ze słuchania - przepowiadanie Słowa Bożego w prawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego, w: "Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła", red. A. Kaczor, Lublin 2012, s. 27-52, ISBN 978-83-63761-01-1.
 33. Adwokat kościelny w aktualnych przepisach prawa kanonicznego, „Teka Komisji Prawniczej-OL PAN” 5(2012), s. 102-121, ISSN 1899-7694.
 34. Polubowne rozstrzyganie sporów administracyjnych według przepisów Kościoła łacińskiego, "Prawo Kanoniczne" 2012, s. 3-20, ISSN: 0551-911X.
 35. Il ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per motivo di illegitimità dell'atto amministrativo, w: "La Funcione Amministrativa nell'Ordinamento Canonico",  a cura di J. Wroceński, M. Stokłosa, t. 2, Warszawa 2012, s. 935-950, ISBN 978-83-7072-800-7.
 36. Proces o stwierdzenie nieważności święceń w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego, „Roczniki Nauk Prawnych”, Tom XXII, 4(2012), s. 167-183, ISSN 1507-7896.

 37. Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim, w: "Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD", red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013, s. 1069-1082, ISBN 978-83-7702-624-3.
 38. Udział adwokata w kanonicznych procesach małżeńskich, w: "Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej", red. M. Różański, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013, s. 51-69, ISBN 978-83-62383-27-6.
 39. Okoliczności modyfikujące odpowiedzialność karną w przepisach Kościoła łacińskiego, w: "Fides-Veritas-Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi", red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, s. 163-175, ISBN 978-83-63761-12-7

 40. Prawnokanoniczne konsekwencje sprzecznych z doktryną Kościoła decyzji i wypowiedzi związanych z pełnieniem funkcji publicznych przez katolików, w: Annales Canonici. Monograpiae. Numer I: "Wiara a prawo: między wolnością a posłuszeństwem", red. P. Kroczek, Kraków 2013, s. 5-48, ISBN 978-83-7438-349-3.
 41. Wina podstawą odpowiedzialności karnej w prawie Kościoła łacińskiego, w: "Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin", red. A. Zakręta CM, A. Sosnowski CR, Kraków 2013, s. 373-384, ISBN 978-83-7438-355-4.
 42. Problematiche circa la difesa della vita e la ricerca scientifica, „Teka Komisji Prawniczej-OL PAN” 6(2013), s. 112-126, ISSN 1899-7694.
 43. Dowodzenie w rekursie sporno-administracyjnym według przepisów «Lex Propria» Sygnatury Apostolskiej, w: "Dowodzenie w procesach kościelnych", red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, s. 9-31, ISBN 978-83-62383-45-0.
 44. Zasada celowości w ustanawianiu kar w przepisach Kościoła łacińskiego, w: "Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB", red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, s. 371-380, ISBN 978-83-7702-883-4.
 45. Przestępstwo bluźnierstwa w prawie kanonicznym, w: "Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych", red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 34-47, ISBN 978-83-940214-5.
 46. Prawnokarna ochrona obowiązku rezydencji wynikającego z racji sprawowania urzędu kościelnego w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego, w: "Reddite ergo quae sunt Caesare Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej", red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, s. 489-501, ISBN 978-83-7306-667-0.
 47. Relacje między państwem a Kościołem na Soborze Watykańskim II, w: "Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie", red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Lublin 2015, s. 43-74, ISBN 978-83-7306-684-7.
 48. Obowiązki i uprawnienia katolików świeckich w życiu gospodarczym i politycznym, w: "II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne", red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa, Lublin 2015, s. 119- 147, ISBN 978-83-7306-694-6.
 49. Adwokat – cooperator veritatis w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa, "Prawo Kanoniczne" 59 (2016), nr 1, s.  75-104, ISSN 0551-911X.

IV. Recenzje

 1. Z. Suchecki, Le sanzioni penali nella Chiesa, Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363), LEV, Città del Vaticano 1999, ss. 284, „Prawo, Administracja, Kościół” 2/3(6/7)/2001, s. 296-303, ISBN 83-228-0948-4.
 2. Z. Suchecki, Chiesa e Massoneria, LEV, Città del Vaticano 2000, ss. 133, „Apollinaris” LXXV (2002), s. 408-411, ISBN 88-465-0238-8.
 3. Z. Suchecki, Kościół a Masoneria, Wydawnictwo “M”, Kraków 2002, ss. 160, „Apollinaris” LXXV (2002), s. 411-415, ISBN 88-465-0238-8.
 4. Z. Suchecki, Le sanzioni penali nella Chiesa, Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363), LEV, Città del Vaticano 1999, ss. 284, „Apollinaris” LXXV (2002), s. 415-420, ISBN 88-465-0238-8.
 5. M. Sitarz, Kolegium Konsultorów, TN KUL, Lublin 1999, ss. 216, „Apollinaris” LXXV (2002), s. 423-426, ISBN 88-465-0238-8.
 6. Z. Suchecki, Kościół a Masoneria, Wydawnictwo "M", Kraków 2002, ss. 160, „Roczniki Nauk Prawnych” 13/2(2003), s. 270-273, ISSN 1507-7896.
 7. A. G. Urru, Punire per salvare. Il Sistema penale nella Chiesa, Wydawnictwo „Vivere In”, Roma 2002, s. 268, „Roczniki Nauk Prawnych” 14/2(2004), s. 257-261, ISSN 1507-7896.
 8. A. Józwowicz, L’imputabilità penale nella legislazione canonica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, ss. 201, „Roczniki Nauk Prawnych” 16/1(2006), s. 379-382, ISSN 1507-7896.
 9. P. Malecha, Edifici di culto nella legislazione canonica: studio sulle chiese – edifici, Gregorian Biblical BookShop, Roma 2002, ss. 147, „Roczniki Nauk Prawnych” 16/1(2006), s. 385-389, ISSN 1507-7896.

V. Sprawozdania

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Unitas in varietate z uroczystą prezentacją polskiego przekładu Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, „Prawo, Administracja, Kościół” 1(9)/2002, s. 282-287, ISSN 1644-9924.
 2. Sprawozdanie z Konferencji, w: Unitas in varietate, red. L. Adamowicz,  Lublin 2003, s. 7-16, ISBN 83-7270-169-5.

VI. Tłumaczenia

 

Z języka włoskiego:

 1. G. Feliciani, Finansowanie Instytucji Kościelnych i utrzymanie duchowieństwa doświadczenia włoskie, w: „Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie”, red. J. Krukowski,  TN KUL Lublin 2000, s. 45-64, ISBN: 83-7306-011-1.
 2. J. I. Arrieta, Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych, „Prawo Kanoniczne” 43(2000), n. 3-4, s. 85-115, ISSN-0551-911X.
 3. Z. Grocholewski, „Munus docendi” biskupa, „Prawo, Administracja, Kościół” 1(5)/2001, s. 5-32, ISBN 83-228-0811-9.
 4. A. Eszer, Autentyczna opinia świętości i jej fundament, w: „Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001r.)”, red. P. Stanisz, Lublin 2001, s. 45-53, ISBN 83-7300-122-0.
 5. J. L. Gutiérrez, Procesowy charakter instrukcji diecezjalnej w sprawach kanonizacyjnych, w: „Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001r.)”, red. P. Stanisz, Lublin 2001, s. 75-94, ISBN 83-7300-122-0.
 6. J. I. Arrieta, Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych, „Roczniki Nauk Prawnych” 12/2(2002), s. 103-137, ISSN 1507-7896.

Z języka polskiego:

 1. J. W. Syryjczyk, Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel codice di diritto canonico del 1983, w: “Il processo penale canonico”, red. Z. Suchecki, Roma 2003, s. 279-295, ISBN 88-465-0270-1.

VII. Hasła w Słowniku i Encyklopedii

 1. Proces administracyjny w prawie kanonicznym, "Encyklopedia Katolicka", t. 16, Lublin 2011, ISBN 978-83-7306-518-5, kol. 420-421.
 2. Proces karny w prawie kanonicznym, "Encyklopedia Katolicka", t. 16, Lublin 2011, ISBN 978-83-7306-518-5, kol.421-423.
 3. Przestępstwo w prawie kanonicznym, "Encyklopedia Katolicka", t. 16, Lublin 2011, ISBN 978-83-7306-518-5, kol. 701-706.
 4. Culpa, „Dizionario Generale di Diritto Canónico”, t. II, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 838-840, ISBN 978-84-9014-174-8 (całość), 978-84-9014-264-6 (t. II).
 5. Cómplice, “Dizionario Generale di Diritto Canonico”, t. II, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 300-302, ISBN 978-84-9014-174-8 (całość), 978-84-9014-264-6 (t. II).
 6. Dolo en el delito, “Dizionario Generale di Diritto Canonico” t. III, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 472-473, ISBN 978-84-9014-174-8 (całość), 978-84-9014-265-3 (t. III).
 7. Solicytacja, "Encyklopedia Katolicka", t. 18, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-614-4, kol. 574-575.
 8. Studium Rotalne, "Encyklopedia Katolicka", t. 18, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-614-4, kol. 1086.
 9. Suspensa, "Encyklopedia Katolicka", t. 18, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-614-4, kol. 1229-1231.
 10. Sygnatura Apostolska, "Encyklopedia Katolicka", t. 18, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-614-4, kol. 1267-1268.
 11. Talionu prawo, "Encyklopedia Katolicka", t. 19, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-651-9, kol. 464-465.
 12. Upomnienie, "Encyklopedia Katolicka", t. 19, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-651-9, kol. 1370-1371.
 13. Apostazja, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 19-20.
 14. Bezprawna alienacja dóbr kościelnych, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 25.

 15. Bluźnierstwo, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2, s. 32.
 16. Herezja, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 111.
 17. Krzywoprzysięstwo, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 111.

 18. Naruszanie swobód kościelnych, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 130-131.
 19. Nieposłuszeństwo wobec władzy kościelnej, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 131-132.
 20. Profanacja rzeczy świętych, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 169-170.
 21. Przestępstwo oddania dzieci do chrztu lub na wychowanie w religii niekatolickiej, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 182-183.
 22. Przestępstwo odwołania się od decyzji Biskupa Rzymskiego, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 183.
 23. Przestępstwo profanacji postaci eucharystycznych, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 183-184.
 24. Przestępstwo zakazanego communicatio in sacris, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 188-189.
 25. Przynależność do stowarzyszeń spiskujących przeciw Kościołowi, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 189-190.
 26. Schizma, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 213.
 27. Wzniecanie niechęci i nienawiści wobec władzy, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 259-260.
 28. Zniewaga papieża, biskupa, duchownego lub zakonnika, "Wielka Encyklopedia Prawa", t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 271.
 29. Zabójstwo, "Encyklopedia Katolicka", t. 20, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-65978-83-7306-654-0, kol. 1147-1148.
 30. Zniewaga, "Encyklopedia Katolicka", t. 20, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-65978-83-7306-654-0, kol. 1472.
 31. Adwokat, adwokat kościelny, "Leksykon Prawa Kanonicznego", red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 46-59.
 32. Autor dekretu administracyjnego, "Leksykon Prawa Kanonicznego", red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 221-222.
 33. Bezpłatna pomoc sądowa, "Leksykon Prawa Kanonicznego", red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 257-262.
 34. Honorarium, "Leksykon Prawa Kanonicznego", red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 903-910.
 35. Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej, Sygnatura Apostolska, "Leksykon Prawa Kanonicznego", red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 1776-1784.
 36. Podmiot sankcji karnych, "Leksykon Prawa Kanonicznego", red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 2136-2141.
 37. Pozbawienie urzędu, władzy, godności, "Leksykon Prawa Kanonicznego", red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 2177-2183.
 38. Proces o orzeczenie nieważności święceń, "Leksykon Prawa Kanonicznego", red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 2271-2281.
 39. Symonia, świętokupstwo, "Leksykon Prawa Kanonicznego", red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 2686-2689.
 40. Ustanie kar, "Leksykon Prawa Kanonicznego", red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 2870-2878.

VIII. Wystąpienia i referaty

 1. Wymierzanie kar dekretem pozasądowym - między normą a jej aplikacją - referat wygłoszony podczas Sympozjum naukowego zorganizowanego przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z okazji 20 rocznicy promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego „Canones huius Codicis...”, Lublin - KUL, 18 listopada 2003 r.
 2. Adwokat gwarantem prawa do obrony w procesie kanonicznym - referat wygłoszony podczas Sympozjum dla pracowników sądownictwa kościelnego pt. „Urzędy sądowe - władza i służba”, Gródek nad Dunajcem, 11-12 października 2004 r.
 3. Wpływ nauki Soboru Watykańskiego II na przepisy kościelnego prawa karnego w KPK z 1983 r. - referat wygłoszony w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 40 rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II pt. „Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, Lublin - KUL, 8 grudnia 2005 r.
 4. Adwokat kościelny w świetle Instrukcji «Dignitas connubii» - referat wygłoszony podczas I Dni Kanonistów, zorganizowane przez Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Koło Naukowe Kanonistów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w dniach 27 luty – 1 marca 2007 r.
 5. Dyspensa w prawie kodeksowym Kościoła łacińskiego - referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym”, Olsztyn - Kortowo, Wydział Prawa i Administracji UWM, 9 maja 2008 r.
 6. Prawo wiernych do obrony w procesie kanonicznym - referat wygłoszony w Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, 10 grudnia 2008 r.
 7. Studia kanonistyczne we Włoszech - referat wygłoszony podczas II Dni Kanonistów. Lublin - KUL, 4 marca 2009 r.
 8. Pojęcie kościelnego aktu administracyjnego - referat wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej prawa kanonicznego: „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele”, pod patronatem J.E. ks. bpa Andrzeja Suskiego, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 7-8 września 2010 r.
 9. Poradnictwo i obrona prawna w procesie o nieważność małżeństwa – referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”, organizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom, 17 marca 2011 r.
 10. Rekurs do Najwyższego Trybunału Stolicy Apostolskiej z tytułu nielegalności aktu administracyjnego, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. "Postępowanie administracyjne w Kościele", organizowane przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Lublin, 6 czerwca 2011 r.
 11. Il ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per motivo di illegittimità dell’atto amministrativo, komunikat wygłoszony w ramach XIV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego „Administracja w Prawie Kanonicznym”, organizowanego przez Consotiatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo i Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, Warszawa 17 września 2011 r.
 12. Adwokat kościelny w aktualnych przepisach prawa kanonicznego, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Adwokat kościelny – czyli kto?”, organizowanej przez Koło Naukowe Kanonistów KUL, Lublin 18 kwietnia 2012 r.
 13. Wiara rodzi się ze słuchania - przepowiadanie Słowa Bożego w prawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła", organizowanej przez Instytut Prawa Kanonicznego KUL i Katedrę Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Lublin 18 października 2012 r.
 14. Prawno-kanoniczne konsekwencje sprzecznych z doktryną Kościoła decyzji i wypowiedzi związanych z pełnieniem funkcji publicznych przez katolików, referat wygłoszony podczas sympozjum naukowego pt.: "Wolność wiary a posłuszeństwo prawu", organizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 14 listopada 2012 r.
 15. Przestępstwo bluźnierstwa w prawie kanonicznym, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pt.: "Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych", organizowanej przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 12 kwietnia 2013 r.
 16. Udział adwokata w kanonicznych procesach małżeńskich, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Rodzina w prawie", organizowanej przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 09 maja 2013 r.
 17. Problematiche circa la difesa della vita e la ricerca scientifica, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Le sfide giuridiche per la Chiesa in Europa oggi", organizowanej przez Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, Strasburg 12-14 września 2013 r.
 18. Advokát – cooperator veritatis v procesu neplatnosti manželství, referat wygłoszony na Symposium Kanonického Práva na Vranově, organizowanym przez Akademie kanonického práva w Brnie i Katolicki uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Brno 06-08 października 2013 r.
 19. Dowodzenie w rekursie sporno-administracyjnym według przepisów «Lex Propria» Sygnatury Apostolskiej, referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego pt.: "Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych" organizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 08-09 maja 2014 r.
 20. Obowiązki i uprawnienia katolików świeckich w życiu gospodarczym i politycznym, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "II Synod Plenarny a Synody Diecezjalne", organizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kurię Metropolitalną Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katowice 08-10 września 2014 r.
 21. Relacje między państwem a Kościołem na Soborze Watykańskim II, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie", organizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Warszawa 20 maja 2015 r.
 22. Wymiar miłosierdzia w kościelnym prawie karnym, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego pt.: "Misericordia et Ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia" organizowanej przez Instytut Prawa Kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin 26 października 2016 r.

 23. Personalismo cristiano come fondamento del concetto dei diritti umani, referat otwierający I Forum Europeo Diritti dell'Uomo e i Diritii Umanitari "Diritti dell'uomo e nuove tecnologie", zorganizowane przez Katedrę Praw Człowieka i Uniwersytet w Bari, Lublin 31 maja 2017 r.

IX. Organizacja i udział w ważniejszych konferencjach

 1. Konferencja naukowa: „Struktury terytorialne i personalne w Kościele. Zasady wzajemnej autonomii i współpracy”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich w Przemyślu w dniach 18-19 września 2000 roku.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Struktura i zadania kurii diecezjalnej”, zorganizowana w ramach obchodów Roku Prymasa Tysiąclecia przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko – Praskiej, Warszawa – Praga 11–12 września 2001 roku.
 3. XII Sympozjum Prawa Kanonicznego, które odbyło się w dniach 23–27 sierpnia 2002 roku, Spisska Kapitula – Spisske Podhradie.
 4. Sympozjum z okazji XX – lecia Kodeksu Prawa Kanonicznego „Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych”, które odbyło się 26 marca 2003 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
 5. Przewodnictwo sesji Grupy Młodych Kanonistów Polskich, Sandomierz, 4-5 maja 2003 roku.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny”, która odbyła się w Sandomierzu 7–9 września 2005 roku, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich i Diecezję Sandomierską w Diecezjalnym Roku Rodziny.
 7. Organizacja i przewodnictwo obradom sesji naukowej Duszpasterstwa Prawników Polskich przy Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 1 października 2005 r.
 8. Organizacja i przewodnictwo obradom sesji naukowej Duszpasterstwa Prawników Polskich przy Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 7 października 2006 r.
 9. Przewodnictwo III sesji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL Jana Pawła II. Konferencja odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu w dniach 4–5 września 2007 r.
 10. Organizacja i przewodnictwo obradom sesji naukowej Duszpasterstwa Prawników Polskich przy Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 6 października 2007 r.
 11. Przewodnictwo obradom sesji na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich na temat: „25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce”, Łódź 3-4 września 2008 r.
 12. Organizacja i przewodnictwo obradom sesji naukowej Duszpasterstwa Prawników Polskich przy Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 4 października 2008 r.
 13. Konferencja naukowa „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 14 maja 2009 r.
 14. Udział w panelu dyskusyjnym nt. „Communicatio in sacris w ustawodawstwie i praktyce Kościołów partykularnych w krajach europejskich”, w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kanonistów nt. „Zagadnienia międzynarodowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła”, która odbyła się w dniach 8-9 września 2009 r. w Częstochowie.
 15. Organizacja i przewodnictwo obradom sesji naukowej Duszpasterstwa Prawników Polskich przy Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 3 października 2009 r.
 16. Organizacja i przewodnictwo obradom sesji naukowej Duszpasterstwa Prawników Polskich przy Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 2 października 2010 r.
 17. Przewodnictwo obradom sesji na Konferencji Naukowej „Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych”, zorganizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa 18 maja 2011 r.
 18. Przewodniczenie dyskusji panelowej w ramach XIV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego „Administracja w Prawie Kanonicznym”, organizowanego przez Consotiatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo i Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, Warszawa 17 września 2011 r.
 19. Organizacja i przewodnictwo obradom sesji naukowej Duszpasterstwa Prawników Polskich przy Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 1 października 2011 r.
 20. Przewodniczenie obradom sesji na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kanonistów „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Gdańsk 9 września 2012 r.
 21. Organizacja i przewodnictwo obradom sesji naukowej Duszpasterstwa Prawników Polskich przy Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 6 października 2012 r.
 22. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Źródła finansowania Kościoła w Polsce", organizowanej przez Koło Naukowe Kanonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 25 kwietnia 2013 r.
 23. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej  „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”, organizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kielce 6-7 września 2013 r.
 24. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej "HODIE ET CRAS - dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji", organizowanej przez Instytut Prawa Kanonicznego oraz Katedrę Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego, Lublin 23 października 2013 r.
 25. Prowadzenie sesji naukowej w ramach sympozjum naukowego "Czy polski konkordat faworyzuje Kościół katolicki?", organizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 14 listopada 2013 r.
 26. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego pt.: "Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych" organizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 08-09 maja 2014 r.
 27. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych", organizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 23 października 2014 r.
 28. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 50-lecia pracy naukowej Ks. Prof. Józefa Krukowskiego: REDDITE ERGO QUAE SUNT CAESARIS CAESARI ET QUAE SUNT DEI DEO, organizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 27 stycznia 2015 r.
 29. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW, organizowanej przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 06 czerwca 2015 r.
 30. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach Jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: ''Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim” organizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Włocławek 5-7 września 2016 r.
 31. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW, organizowanej przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 03 czerwca 2017 r.
 32. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach Międzynarodowej konferencji naukowej w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II", organizowanej przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 09 czerwca 2017 r.
 33. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach Międzynarodowej konferencji naukowej "Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji", organizowanej przez Katedrę Historii Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 18 października 2017 r.
 34. Przewodniczenie sesji naukowej w ramach Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawnej "Idea synodalności: konteksty, wyzwania i perspektywy", organizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice-Brenna 19-20 kwietnia 2018 r.
 35. Przewodniczenie sesji na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Problematyka współpracy państwa z Kościołem w Polsce i na Litwie" zorganizowanej przez Koło naukowe Consecratio Vitae działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa 06 czerwca 2018 r.
 36. Przewodniczenie sesji w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich "Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich - Rzeszów 03-05 września 2018 r.
 37. Przewodniczenie sesji w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu "Europa Christi" pt. "Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II" organizowanego przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL i Fundację "Myśląc Ojczyzna". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin - 17 października 2018 r.
 38. Przewodniczenie sesji w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.  "Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła" zorganizowanej Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa 07 listopada 2018 r.
 39. Przewodniczenie sesji w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznymi w prawie polskim" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich - Częstochowa 08-10 września 2019 r.
 40. Prowadzenie panelu w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu "Europa Christi" pt. "Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, prawdy i pokoju" organizowanego przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Fundację "Myśląc Ojczyzna", Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II-Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin - 16-17 października 2019 r.
 41. Przewodniczenie sesji w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Dom na skale - aksjologia prawa dla Europy jutra" zorganizowanej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Papieski Uniwersytet Św. Tomasza w Rzymie, Rzym 29-30 listopada 2019 r.
 42. Przewodniczenie sesji w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:"Stefan Kardynał Wyszyński - absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL" zorganizowanej przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin 18 stycznia 2020 r.

X. Recenzje rozpraw habilitacyjnych

 

 

 1. Ks. dr Marek Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014, ss. 490 (ISBN: 978-83-938926-4-8). Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego na wniosek Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 2. O. dr Dariusz Borek, Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym (studium prawno-historyczne), Warszawa 2014, ss. 311, (ISBN 978-83-64181-85-6). Recenzja dysertacji na wniosek Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 3. o. dr Piotr Skonieczny, „La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teorico”, Romae 2015: Angelicum University Press, ISBN 978-88-88660-67-7, ss. 564. Recenzja dysertacji na wniosek Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

XI. Recenzje rozpraw doktorskich

 1. Vitaliyi Lesnyak, Wpływ sowieckiego wychowania ateistycznego na zdolność do zawarcia małżeństwa. Recenzja dysertacji na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 2. Ks. dr Piotr Lewandowski, La libertà religiosa nei Trattati dell'Unione Europa. Genesi, Attualità e prospettive, Romae 2010, ss. 286. Recenzja nostryfikacyjna dysertacji na wniosek Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 3. Ks. mgr lic. Łukasz Burchard, Kategoria poczytalności oraz winy w kanonicznym i polskim prawie karnym. Studium komparatystyczne. Recenzja dysertacji na wniosek Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 4. Ks. dr Jacek Połowianiuk, La formazione seminaristica nei seminari polacchi secondo i sinodi diocesiani negli anni 1983-2010, Roma 2012, ss. 317. Recenzja nostryfikacyjna dysertacji na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 5. Mgr Zuzanna Maj, Sakrament chrztu w uchwałach polskich synodów w latach 1999-2017. Recenzja dysertacji na wniosek Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 6. Ks. mgr lic. Krzysztof Rogala, Obowiązki i prawa duchownych w ustawodawstwie biskupów włocławskich po Soborze Watykańskim II. Recenzja dysertacji na wniosek Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

XII. Prace magisterskie

 

Na seminarium z Kościelnego prawa karnego oraz kościelnego postępowania karnego i administracyjnego obroniono 74 prace magisterskie.

 

 

 


 

 

Dyżur w Katedrze: po uprzednim uzgodnieniu

 

Kontakt: a.mizinski@diecezja.lublin.pl

Autor: Marta Greszata-Telusiewicz
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2021, godz. 11:18 - Krzysztof Burczak