Ks. dr Adam Marek Kaczor

 

      Asystent w Katedrze Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego; kapłan archidiecezji lubelskiej.

Ur. 5 października 1961 r. w Czemiernikach. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1980-1985 w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie uzyskując tytuł zawodowy magistra teologii KUL. Praca magisterska pt. Dzieje w świetle zbawienia według Eduarda Heimanna napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława Stanisława Bartnika. W latach 1990-1993 odbył w KUL studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego. Praca magistersko-licencjacką pt. Prawa i obowiązki wiernych świeckich w diecezji Bazylea według Synodu Szwajcarskiego z 1972 roku, napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Mariana Stasiaka, prof. KUL. W KUL zatrudniony od 15 lutego 1996 r. Doktorat pt. Ewolucja interpretacji ustaw kościelnych w Kodeksach z 1917 i 1983 roku obronił w 2005 r.; promotor: ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL.

    Aktualny zakres badań to działalność Papieskiej Rady Tekstów Prawnych (interpretacja ustaw kościelnych – problematyka procedur obowiązujących przy interpretacji tekstów prawnych oraz interpretacje autentyczne Rady).

 

Pełnione funkcje i urzędy:

 • W ramach Wydziału, na podstawie zawartej umowy, jest odpowiedzialny za współpracę z Instytutem Kanonistycznym w Poczdamie.
 • Od 1 października 2009 r. jest opiekunem Koła Naukowego Kanonistów KUL.
 • w latach 1994-2000 pełnił urząd notariusza Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 • w latach 2004-2008 kanclerza tejże Kurii
 • od 7 stycznia 1995 roku sędzia Sądu Metropolitalnego w Lublinie
 • w latach 2016-2018 członek Zespołu Roboczego powołanego przez Konferencję Episkopatu Polski do Opracowania Wewnątrzkościelnych Regulacji Dotyczących Ochrony Danych Osobowych

 

Przynależność do stowarzyszeń:

 • członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1995);
 • członek Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht z siedzibą w Paderborn (wcześniej Associatio Winfried Schulz z siedzibą w Berlinie - członkostwo od 1996 r.)
 • członek Towarzystwa Naukowego KUL (od marca 2011 r.). 

 

Wykaz publikacji

 

Monografia:

Adam Kaczor, Ewolucja interpretacji ustaw kościelnych
w kodeksach z 1917 i 1983 roku
, TN KUL, Lublin 2015, s. 280,
ISBN: 978-83-7306-708-0.

 

Redakcje:

Kapłaństwo powszechne a kapłaństwo hierarchiczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD oo. Franciszkanów, Katowice-Panewniki, 16 kwietnia 1998 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora, Lublin 1998, ss. 64.
Przesłanie chrześcijańskie a mass media. Aspekty prawnokanoniczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD oo. Redemptorystów, Tuchów, 7-8 kwietnia 1999 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora. Lublin 1998, ss. 56.
Kościół i jego porządek prawny jednoczącej się Europy. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD oo. Pallotynów, Ołtarzew, 8-9 listopada 2000 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora, Lublin 2001, ss. 62.
Ochrona środowiska – Prawo - Kościół. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (Dom rekolekcyjny oo. Werbistów, Krynica Morska, 7-8 listopada 2001 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora, Lublin 2002, ss. 72.
Między prawowiernością a swobodą poszukiwań teologicznych. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD Diecezji Radomskiej, Radom, 6-7 listopada 2002 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora, Lublin 2003, ss. 160.
Porta Fidei

Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła. Praca zbiorowa pod redakcją i opatrzona wstępem przez ks. Adama Kaczora, Lublin 2012, ss. 128 ISBN 978-83-63761-01-1.


 

Artykuły:

Struktury administracyjne, w: W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka, red. D. Pietrusiński, Lublin 1998, s. 15-18.

 

Duszpasterstwo prawników, w: W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka, red. D. Pietrusiński, Lublin 1998, s. 148-150.

 

Homilia świeckich - dlaczego nie? w: Kapłaństwo powszechne a kapłaństwo hierarchiczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD oo. Franciszkanów, Katowice-Panewniki, 16 kwietnia 1998 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora, Lublin 1998 s. 55-64.

 

Papieska Rada do Spraw Interpretacji Tekstów Prawnych, w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 403-420.

 

Zwyczaj i prawo zwyczajowe w prawie kanonicznym, w: Problemy prawnicze i kanoniczne, red. ks. S. Kasprzak, Lublin 2002, s. 23-35.

 

Kancelaria parafialna, w: Teologia pastoralna, tom 2, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 78-93.

 

Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński i in., Lublin 2008, s. 577-589.

 

 Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 133-163.

 

 Klaus Mörsdorf i „szkoła monachijska” a współczesna teologia prawa kanonicznego, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców II, red. M. Sitarz, Lublin 2015, s. 23-42, ISBN: 978-83-7306-681-6.

 

Homilie der Laien - warum nicht? „Review of Comparative Law” 23 (2015), n. 4, s. 57-72, ISSN: 0860-8156.

 

Postępowanie wyjaśniające w procedurze usunięcia proboszcza z urzędu, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIII, 15 (2) 2018, s. 121-132.

 

Hasła:

Kazuistyka. II. W prawie, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 8, Lublin 2000, kol. 1320.

 

Nominacja, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 13, Lublin 2009, kol. 1365.

 

Obrepcja, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 14, Lublin 2010, kol. 240.

 

Obrogacja prawa, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 14, Lublin 2010, kol. 241.

 

Odpowiedzialność w prawie kanonicznym, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 14, Lublin 2010, kol. 341-342.

 

Odwołanie reskryptu w prawie kanonicznym, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 14, Lublin 2010, kol. 371.

 

Wybór, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 20, Lublin 2014, kol. 1035-1036.

 

Obrepcja, w: „Leksykon Prawa Kanonicznego”, red. M. Sitarz, Lublin 2019, kol. 1924-1925.

 

Obrogacja ustawy, w: „Leksykon Prawa Kanonicznego”, red. M. Sitarz, Lublin 2019, kol. 1925-1926.

 

Odwołanie reskryptu, w: „Leksykon Prawa Kanonicznego” red. M. Sitarz, Lublin 2019, kol. 1957-1958.

 

Recenzje prac magisterskich:

Adrian Lackowski, Formacja religijna w nowicjacie, promotor: ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, Lublin, 19.10.2011 r.

Patrycja Strąk, Zarządzanie cmentarzami wyznaniowymi w Polsce, promotor: ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL, Lublin, 05.06.2014 r.

Krzysztof Szymanek, Szafarz chrztu świętego, promotor: ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, Lublin, 27.06.2018 r.

Katarzyna Kozak, Prośba zakonnika o czasowy pobyt poza domem zakonnym, promotor: ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, Lublin, 11.06.2019 r.

Działalność dydaktyczna:

 1. Normy generalne (wykład) – II Rok Prawa Kanonicznego (studia stacjonarne jednolite magisterskie)
 2. Normy generalne (ćwiczenia) – II Rok Prawa Kanonicznego (studia stacjonarne jednolite magisterskie)
 3. Teologia prawa kanonicznego (wykład) - II Rok Prawa Kanonicznego (studia stacjonarne jednolite magisterskie)
 4. Teologia prawa kanonicznego (wykład) - II Rok Prawa Kanonicznego (studia stacjonarne jednolite magisterskie)
 5. Normy generalne (wykład) – III Rok Teologii (studia stacjonarne jednolite magisterskie – Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)
 6. Prawo kanoniczne: ustrój hierarchiczny Kościoła, zadanie nauczania, prawo majątkowe i karne - II, III, V, VI księgi KPK (wykład) - IV Rok Teologii (studia stacjonarne jednolite magisterskie – Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)
 7. Teologia prawa kanonicznego (wykład) - II Rok Prawa Kanonicznego (studia niestacjonarne jednolite magisterskie)
 8. Normy generalne (wykład) – III Rok Prawa Kanonicznego (niestacjonarne jednolite magisterskie)

 

Inne:

Tłumaczenie na żywo wykładu dra Klausa Rütera Ustawa o środkach masowego przekazu na tle rozwoju polityki mediów w Republice Federalnej Niemiec, który ukazał się drukiem w czasopiśmie „Roczniki Nauk Prawnych” 14 (2004), nr 1, s. 255-268.

 

Źródła finansowania Kościoła w Polsce. Sprawozdanie z Konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Kanonistów, „Przegląd Uniwersytecki” XXV (2013) styczeń-kwiecień 2013, nr 1-2 (141-142), s. 32.  PL ISSN 0866-9961

 

 

Udział w konferencjach zagranicznych i krajowych

24-26.11.2005 Potsdam: Konferencja w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Poczdamie z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Associatio Winfried Schulz.

 

 12-19.02.2006 Rzym-Watykan: Seminarium naukowe Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poczdamie. W ramach tegoż seminarium uczestnicy wzięli udział w konferencji naukowej Ecclesia - hominum labor - ius laboris. III Dies academicus inter Universitates Romae et Germaniae na Papieskim Uniwersytecie Antonianum na temat kościelnego prawa pracy w Niemczech.

 

1-2.12.2006 Potsdam: Konferencja w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Poczdamie z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Associatio Winfried Schulz.

 

 25.02-04.03.2007 Rzym-Watykan: Seminarium Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie. (Struktura i sposób funcjonowania Kurii Rzymskiej) Seminarium organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium. W ramach seminarium odbyła się konferencja Tutela bonae famae et intimitatis in Ecclesia. IV Dies academicus inter Universitates Romae et Germaniae na Papieskim Uniwersytecie Antonianum na temat ochrony dobrego imienia i prywatności w Kościele.

 

24-25.05.2007 Monachium: Sympozjum 60 Jahre Kanonistik in München. (60 lat kanonistyki w Monachium) Sympozjum połączono z nadaniem doktoratu honoris causa dla kard. Pétera Erdö, Prymasa Węgier (W imieniu władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicynego i Administracji został wręczony list gratulacyjny).

 

 9-11.09.2007 Lugano: Konferencja: Politik ohne Religion? Laizität des Staates, Religionszugehörigkeit und Rechtsordnung. Polityka bez religii? Świeckość państwa, przynależność religijna i porządek prawny). Konferencja zorganizowana przez Instytut Kanonistyki Wydziału Teologii Uniwersytetu w Lugano (Szwajcaria). (Głos w dyskusji w grupie niemieckojęzycznej po referacie na temat sposobów finansowania kościołów w Europie).

 

 23-28.09.2007 Wenecja: Seminarium Staatskirchenrecht - Analyse ausgewählter Vereinbarungen der Katholischen Kirche mit europäischen Staaten. (Prawo wyznaniowe – analiza wybranych porozumień Kościoła Katolickiego z państwami europejskimi.) Seminarium organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium. Seminarium odbywało się w Międzynarodowym Uniwersytecie Weneckim. (Został wygłoszony referat po niemiecku: Kirche und Staat in Polen – Kościół i państwo w Polsce).

 

28-30.11.2007 Potsdam: Konferencja De Processibus Matrimonialibus. Doroczna konferencja organizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie połączona z zebraniem generalnym Associatio Winfried Schulz. (W piątek 30 listopada ks. dr Adam Kaczor był moderatorem sesji).

 

24-25.01.2008 Rzym-Watykan: Konferencja: XXV Anniversario della promulgazione del Codice di Diritto canonico 25.01.1983 – 25.01.2008. La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive, nel segno del recente Magistero Pontificio. Organizatorem była Papieska Rada Tekstów Prawnych.

 

17-23.02.2008 Rzym-Watykan: Seminarium Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie. (Struktura i sposób funcjonowania Kurii Rzymskiej) Seminarium organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium. W ramach tegoż seminarium dnia 18 lutego odbyła się konferencja naukowa na Papieskim Uniwersytecie Antonianum: De iure auctoris ad proprium opus ecclesiaeque catholicae ad proprium nomen. V Dies academicus inter Universitates Romae et Germaniae. Tematem była sprawa ochrony praw autorskich w Kościele.

 

 17-18.07.2008 Monachium: Sympozjum Konkordate und Kirchenverträge zum 75. Jahrestag des Reichskonkordates (Konkordaty i umowy kościelne z okazji 75 rocznicy podpisania konkordatu z Rzeszą).

 

 3.-4.09.2008 Łódź: Konferencja naukowa: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce.

 

 27-28.11.2008 Potsdam: Konferencja w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Poczdamie z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. (Przewodniczenie sesji popołudniowej we czwartek 27 listopada.) Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Associatio Winfried Schulz.

 

 9-13.02.2009 Rzym-Watykan: Seminarium Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie. (Struktura i sposób funcjonowania Kurii Rzymskiej) Seminarium organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium.

 

 4-5.03.2009 Lublin: II Dni Kanonistów: Kościół i Europa – wspólna droga. Wykład: Studia kanonistyczne w krajach niemieckojęzycznych.

 

 17-18.05.2009 Lublin, Konferencja: Kościół a prawa autorskie. (Główny organizator w imieniu Katedry. (Przewodniczenie sesji przedpołudniowej i moderator dyskusji panelowej).

 

15-16.06.2009 Gródek nad Dunajcem: IV Ogólnopolskie Forum Sądowe na temat: Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. (Uczestnik)

 

17.06.2009 Monachium: Sympozjum: Klaus Mörsdorf (1909-1989) Leben und Werk” (Uczestnik).

 

7-9.09.2009 Częstochowa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów organizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich na temat: Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła (Uczestnik).

 

 28.09.-2.10.2009 Wenecja: Seminarium na temat: Staatskirchenrecht – Analyse ausgerwählter Vereinbarungen der Katholischen Kirche mit europäischen Staaten (Prawo wyznaniowe – analiza wybranych porozumień Kościoła Katolickiego z państwami europejskimi.) Seminarium było organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium. Seminarium odbywało się w Międzynarodowym Uniwersytecie Weneckim. (Został wygłoszony referat po niemiecku: Kirche und Staat in Polen – Kościół i państwo w Polsce).

 

 23.11.2009 Lublin: VIII Międzynarodowe Sympozjum z Prawa Kanonizacyjnego Przygotowywanie sprawy beatyfikacyjnej połączone z wręczeniem Księgi jubileuszowej Duc in altum Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi z racji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjnego.

 

 25-27.11.2009 Monachium: Konferencja naukowa w Instytucie Kanonistycznym im. Klausa Mörsdorfa Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. (W tym roku przeniesiono konferencję z Poczdamu do Monachium ze względu na jubileusz 80 urodzin Heriberta Schmitza.) Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Associatio Winfried Schulz.

 

 14-19.02.2010 Rzym-Watykan: Seminarium Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie. (Struktura i sposób funcjonowania Kurii Rzymskiej) Seminarium organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium pod kierunkiem prof. ddr Elmara Güthoffa, kierownika Instytutu z Monachium.

 

 22-24.02.2010 Wiedeń: Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Rechtschutz in der Kirche (Ochrona prawna w Kościele) organizowana przez Insytut Prawa Kanonicznego Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego kierowanego przez prof. ddra Ludgera Müllera (głos w dyskusji).

 

 11.03.2010 Prešov (Słowacja): Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Semper fidelis organizowana przez Wydział Teologii Grekokatolickiej Preszowskiego Uniwersytetu w Prešov i Słowackie Stowarzyszenie Prawa Kanonicznego w Spišskiej Kapitule z racji 20. rocznicy promulgacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.

 

 17.03.2010 Lublin, KUL: Konferencja naukowa na temat Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego organizowana przez Koło Naukowe Kanonistów KUL (prowadzenie sesji popołudniowej).

 

11-12.05.2010 Monachium: Sympozjum naukowe:  Der Kirchenaustritt im kirchlichen und im staatlichen Recht (Wystąpienie z Kościoła w prawie kościelnym i państwowym) organizowane przez Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium w pomieszczeniach Bawarskiej Akademii Nauk.

 

 17-18.03.2011  Lublin, KUL: III Dni Kanonistów: Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów (prowadzenie sesji w pierwszym dniu konferencji).

 

06.06.2011 Lublin, KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Postępowanie administracyjne w Kościele zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie (Uczestnik).

 

 13-14. 06.2011, Gródek nad Dunajcem: V. Ogólnopolskie Forum Sądowe na temat: Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa pod patronatem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski (Uczestnik).

 

 14-18.09.2011, Warszawa, UKSW: XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego Administracja w Prawie Kanonicznym (Uczestnik).

 

 17-18.11.2011, Eichstätt: Konferencja naukowa na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. (W tym roku przeniesiono konferencję z Poczdamu do Eichstätt ze względu na trudności logistyczne w Poczdamie) Na zakończenie odbyło się pierwsze zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht (do 18 października 2011 roku - Associatio Winfried Schulz).

 

13-15.02.2012, Innsbruck: Konferencja naukowa na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Innsbrucku: Ökumene – Begegnung von Angehörigen verschiedener christlicher Traditionen und Bekenntnisse. Udział w dyskusji panelowej w Arbeitskreis I: Konfessionsverschiedene Ehen (Prof. Dr. Alfred E. Hierold, Bamberg; Ehepaar Elisabeth und HR Mag. Klemens Betz, Innsbruck).

 

18.04.2012, Lublin, KUL: Ogólnopolska konferencja naukowa Adwokat kościelny - czyli kto? Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów. (Współorganizator jako opiekun KNK).

 

 9-11.09.2012, Gdańsk: Międzynarodowa konferencja naukowa Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 

 18.10.2012, Lublin, KUL: Międzynarodowa konferencja naukowa Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła zorganizowana z okazji rozpoczęcia Roku Wiary przez Katedrę Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego (Organizator Konferencji i prowadzący pierwszą sesję).

 

 22-23.11.2012, Monachium: Konferencja naukowa w bawarskiej Akademii Nauk z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht (Głos w dyskusji).

 

 25.04.2013,  Lublin, KUL: Konferencja z okazji Dni Kanonistów: Źródła finansowania Kościoła w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów (prowadzenie III sesji Konferencji).

 

 01.06.2013, Lublin, KUL: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisję Prawniczą Oddziału PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Został wygłoszony wykład i złożony do druku: Papieska Rada Tekstów Prawnych.

 

 23.10.2013, Lublin, KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa HODIE ET CRAS – Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego (Ks. DDr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL).

 

 25.03.2014, Lublin, KUL: Ogólnopolska konferencja naukowa Rodzina drogą Kościoła. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów. (Współorganizator jako opiekun KNK).

 

 07.06.2014 – Lublin, KUL: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW. Wygłoszony referat: Źródła współczesnej teologii prawa kanonicznego według Klausa Mörsdorfa i szkoły monachijskiej.

 27.01.2015. – Lublin, KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt caesaris caesari et quae sunt dei Deo. Z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego.

 

 26.03.2015, Lublin, KUL: Międzynarodowa konferencja naukowa Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów. (Współorganizator jako opiekun KNK).

 

 06.06.2015, Lublin, KUL: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW (Ks. dr hab. M. Sitarz, prof. KUL).

 

 21.10.2015, Lublin, KUL: AUCTORITAS IN IUDICIUM Ogólnopolska konferencja naukowa oraz uroczyste odnowienie doktoratów: Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski i O. dr Gabriel Bartoszewski OFM Cap. (Dr hab. M. Greszata-Telusiewicz, prof. KUL i Ks. dr hab. L. Adamowicz, prof. KUL).

 

 05.11.2015, Lublin, KUL: MITIS IUDEX DOMINUS IESUS Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa (Dr hab. M. Greszata-Telusiewicz, prof. KUL).

 

 26-27.11.2015, Augsburg: Międzynarodowa Konferencja naukowa na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Augsburgu z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus (głos w dyskusji). Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht (do 18 października 2011 roku - Associatio Winfried Schulz), do którego należę.

 

 20.04.2016, Lublin, KUL: Ogólnopolska konferencja naukowa Kanoniczno – prawna ochrona życia zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów. (Współorganizator jako opiekun KNK).

 

 04.06.2016, Lublin, KUL: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW. Wygłoszony referat: Eklezjologiczne aspekty Kodeksu Jana Pawła II.

 

 05.07.2016, Monachium, LMU:  Sympozjum z okazji 80. urodzin Profesora Dr. Winfrieda Aymansa: Curia Romana reformanda est - Kanonistische Aspekte eines aktuellen Projekts. (Przekazanie listu gratulacyjnego o Dziekana WPPKiA, udział w dyskusji).

 05.-07.09.2016, Włocławek: Jubileuszowa 25 Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim i walne zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 

 03.-08.10.2016, Rzym-Watykan: Seminarium Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie. (Struktura i sposób funcjonowania Kurii Rzymskiej). Seminarium dla wykładowców prawa kanonicznego języka niemieckiego organizowane przez Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium pod kierunkiem prof. ddra Elmara Güthoffa, kierownika Instytutu.

 

 17-18.11.2016, Augsburg: Międzynarodowa Konferencja naukowa na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Augsburgu z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus (głos w dyskusji). Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht (do 18 października 2011 roku - Associatio Winfried Schulz), do którego należę.

 

 17.05.2017, Lublin, KUL: Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Pecunia servire debet non regere z okazji 70. rocznicy urodzin ks. dr. hab. Stanisława Dubiela, prof. KUL – Kierownika Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego WPKKiA.

 

 03.06.2017, Lublin, KUL: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW.

 

 09.06.2017, Lublin, KUL: Międzynarodowa konferencja naukowa w 30 rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II.

 

03.-05.09.2017, Poznań, WT UAM: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzy-szenia Kanonistów Polskich „KOŚCIÓŁ – NARÓD – PAŃSTWO W PERSPEKTYWIE 1050-ROCZNICY CHRZTU POLSKI. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ”.

 

18.10.2017, Lublin, KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa NON NOVA SED NOVE – CODEX IURIS CANONICI 1917 w setną rocznicę promulgacji.

 

08.11.2017, Lublin, KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sprawy kanoniza-cyjne po „Sanctorum Mater” – 10 lat doświadczeń. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

30.11.-01.12.2017, Augsburg: Międzynarodowa Konferencja naukowa na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Augsburgu z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus (głos w dyskusji). Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht.

 

13.01.2018, Lublin, KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stefan Kardynał Wyszyński - nauczyciel praw Bożych. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

 

03.-05.09.2018, Rzeszów, Instytut Pastoralno-Teologiczny: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie Papieża Franciszka zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 

28.-30.09.2018, Bamberg, Otto-Friedrich-Universität Bamberg: 121. General-versammlung der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft. (Program: https://www.goerres-gesellschaft.de/fileadmin/Programm/#). Udział w wykładach sekcji: Sektion für Religionswissenschaft/Religionsgeschichte und Ethnologie gemeinsam mit der Sektion Soziologie oraz Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft. Udział na zaproszenie Pani Prof. Dr hab. Heidrun Alzheimer, Wiceprezydent Stowarzyszenia.

 

07.11.2018, Warszawa, UKSW – Wydział Prawa Kanonicznego: Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła.

 

22.-23.11.2018, Augsburg: Międzynarodowa Konferencja naukowa na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Augsburgu z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus). Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht.

 

08.-10.09.2019, Częstochowa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim

 

21.-22.11.2019, Monachium: Międzynarodowa Konferencja naukowa organizowana przez Wydział Teologii Uniwersytetu w Augsburgu i Instytut Prawa Kanonicznego w Monachium z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus 2019 (głos w dyskusji). Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht.

 

Autor: Adam Kaczor
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020, godz. 10:45 - Lidia Fiejdasz-Buczek