Cel i uzasadnienie Kongresu:

 

   Celem kongresu jest przedstawienie potencjału współczesnej rodziny z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, a przede wszystkim z perspektywy pedagogicznej i polityki społecznej, prowadzonej w naszym kraju. W dobie przemian społecznych, świadomościowych i kulturowych, zagadnienie potencjału rodziny jest niezwykle istotne. Dlatego też chodziłoby o to, aby omawiając rolę i funkcje współczesnej rodziny, oprócz ukazywania zagrożeń i dysfunkcji związanych z jej transformacją, wskazać na istniejący w jej ramach potencjał. Współczesna rodzina nie traci na znaczeniu w tworzeniu kapitału społecznego swoich członków, wyposaża ich w zasoby i umiejętności korzystania z nich oraz określa sposoby radzenia sobie w świecie współczesnym. Potencjał rodziny wyraża się we wzajemnej pomocy, wspólnym korzystaniu z wytworzonych dóbr, tworzeniu sieci wsparcia i opieki, przekazywaniu wartości i zachowywaniu ciągłości kulturowej, a także kreowaniu przyszłego losu ludzkości.

   Mamy nadzieję, że nasz wspólny namysł dotyczyć będzie potencjału i zagrożeń współczesnej rodziny, w tym problematyki emigracji, wykluczenia społecznego, a także wzorów życia małżeńsko-rodzinnego. Uwzględniona też będzie mobilność rodziny, jakość jej życia, aktywność i praca, rozwojowy, wychowawczy i opiekuńczy potencjał, współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny. Ukazana zostanie bezwzględna wartość odpowiedzialności rodziny niezależnie od jej struktury, typu i sytuacji w której się znajduje (np. rodziny wielopokoleniowe, wielodzietne, z chorym członkiem rodziny, rodziny o różnym poziomie zaangażowania religijnego itp.). Przedmiotem naszego namysłu uczynić chcemy możliwości wyzwolenia potencjału rodziny w sytuacji zdrowia i choroby, kryzysu w życiu rodziny, możliwości wykorzystania swojego potencjału przez usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek niosących pomoc rodzinie. Można też podjąć namysł nad programem pracy z rodziną, profesjonalną pomocą dla rodziców i rodzin, czy niezrealizowanym potencjałem dzietności rodzin.

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2014, godz. 14:12 - Marek Jeziorański