Obszary tematyczne:

 

     Chcąc możliwie szeroko i całościowo podjąć stawiane sobie zadania dotyczące zagadnienia rodziny jako takiej, jej związków ze środowiskiem zamieszkania oraz polityką społeczną państwa, wykorzystamy integralną teorię wychowania opracowaną przez Stefana Kunowskiego, prof. KUL, dzięki której można będzie usystematyzować tak bogaty obszar podejmowanych zagadnień. Stąd też problematyka Kongresu koncentrować się będzie na rodzinie lokując ją w następujących obszarach problemowych:

 

  1. Obszar bio-medyczny (np.: płciowość, płodność, bezpłodność, regulacja poczęć)

 

  1. Obszar psychologiczny (np.: więzi małżeńskie i rodzinne, komunikacja, dojrzałość osobowa, miłość w rodzinie)

 

  1. Obszar społeczny (np.: role społeczne, struktura i typy rodzin, polityka społeczna, rodzina a inne podmioty, środki społecznego przekazu, wykluczenie społeczne i marginalizacja)

 

  1. Obszar kulturowy (np.: obyczajowość i zwyczaje rodzinne, wzorce rodziny, relacja: rodzina a kultura, konteksty filozoficzne i ideologiczne)

 

 

  1. Obszar religijny i duchowy (np.: godność małżeństwa i rodziny, życie sakramentalne i religijne, duszpasterstwo rodzin)

           

    Mamy nadzieję, że wśród prelegentów pojawią się wybitni specjaliści z obszaru pedagogiki, socjologii, psychologii, teologii, medycyny, etyki, pomocy społecznej, itd. W pierwszym dniu obrad planujemy zorganizowanie plenarnej sesji tematycznej z udziałem profesjonalistów zajmujących się problematyką rodzinną, przedstawicieli władz, polityków i osób dających świadectwo życia rodzinnego. Sesja ta ma na celu wypracowanie przesłanek dla stworzenia modelu wsparcia rodziny i jej członków. W drugim dniu kongresu przewidujemy kilka tematycznie dobranych grup dyskusyjnych. Mamy świadomość, że wskazane przez nas zagadnienia nie wyczerpują bogatej problematyki potencjału rodziny, dlatego pozostajemy otwarci na Państwa propozycje.

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2014, godz. 10:32 - Marek Jeziorański