Pełną wersję artykułu zgłoszonego na Kongres należy przesłać według wymogów edytorskich przedstawionych poniżej do 23.09.15 r.

 

Po pozytywnych recenzjach, artykuły ukażą się w formie recenzowanych (punktowanych tak jak papierowe) monografii ebook.

 

WYMOGI EDYTORSKIE:

 

  1. Artykuł powinien zawierać: Imię i nazwisko każdego z Autorów; Tytuł art. (PL i ANG); Abstract 200-250 słów (proponujemy abstract po angielsku oraz po polsku); 4-6 słów kluczowych (ANG i PL); Zasadniczy tekst artykułu (wstęp, wyodrębnione śródtytułami części, zakończenie); Bibliografia; Krótka nota o autorze (imię nazwisko, tytuł i stopień naukowy, pełna afiliacja wraz z adresem e-mail, zainteresowania naukowe).
  2. Każdy artykuł powinien liczyć co najmniej 14-15 stron (około 40.000 znaków ze spacjami), można też zawierać tabele, ryciny, fotografie.
  3. Wersja elektroniczna powinna być przygotowana z użyciem edytora MS WORD 95 lub wyższy a tekst napisany czcionką Times New Roman (CE), wielkość 12 pkt. z odstępem 1,5 między wierszami i marginesami standardowymi: 2,5 cm; Prosimy nie dzielić wyrazów i nie stosować żadnego specjalnego formatowania. Akapit należy zaznaczyć tabulatorem. Tekst wyjustować.
  4. Tabele należy umieścić pośrodku strony. Linie wewnętrzne – grubość ½. Linie zewnętrzne – grubość 1. Tekst w tabeli wykonany krojem Times New Roman 10 pkt, wyrównany pionowo do środka, sformułowania tekstowe wyrównane do lewej, a liczby do prawej. Należy podać tytuł i źródło tabeli.
  5. Rysunki należy wykonać w edytorze graficznym i zapisać w dowolnym formacie akceptowanym przez MS WORD. Do każdego rysunku i każdej tabeli powinno być odwołanie w tekście. Ze względu na prawa autorskie, prosimy nie zamieszczać rysunków lub zdjęć skopiowanych z innych prac.
  6. Krótkie cytaty należy składać w tekście zasadniczym w ciągu, ujmując tekst cytatu w cudzysłowy, nie zmieniając stopnia i kroju pisma. Jeżeli w cytowanym tekście, który ma być ujęty w cudzysłów typograficzny występują wyrazy lub wyrażenia mające własny cudzysłów, należy ten ostatni zamienić na cudzysłów drugiego stopnia, tzw. cudzysłów niemiecki: » «. Dłuższe, co najmniej kilkuwierszowe cytaty powinny być wydzielone z tekstu głównego (czcionka 10 punktów), cytat należy oddzielić od tekstu głównego jednym pustym wierszem z góry i z dołu. Opustki w tekście cytowanym zaznaczamy nawiasem kwadratowym: [...].
  7. Obowiązują dolne przypisy bibliograficzne, umiejscawiamy je w dole strony, na której pojawiają się odwołania przypisowe. Powinny one zawierać następujące informacje: Czcionka 10 punktów Times New Roman. Interlinia:1. Stosujemy formuły typu: Tamże, Tenże, Taż, Tejże (pisane prosto, nie kursywą). W przypisach stosujemy skróty. Tytuły publikacji i wyrażenia obcojęzyczne zapisujemy kursywą. W wypadku cytowania książki podajemy: imię i nazwisko autora (redaktora naukowego), tytuł, podtytuł, numer tomu, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania (przy cytatach także numery stron). W wypadku czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł, podtytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer kolejny, numery stron przytoczonego cytatu. W wypadku ustawy lub rozporządzenia podajemy: nazwę, rok i dzień wydania, numer Dziennika, w którym zostały opublikowane, numer pozycji, pod którą widnieją w tym Dzienniku.
  8. W bibliografii końcowej każda pozycja musi zawierać kolejno: nazwisko Autora (ów) i inicjały (pierwsze litery imion), tytuł pracy, wydawnictwo (lub nazwa czasopisma) miejsce i rok wydania (lub numer, rok i strony).

Dla Autorów plenarnych wystąpień kongresowych przewidywana jest tradycyjna monografia tematyczna.

 

Pełną wersję artykułu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej: e-mail: k­­­­­_ped_chrz@kul.pl W tytule wiadomości proszę wpisać: swoje imię (inicjał) i nazwisko, skrót tytułu art., z hasłem, Pot. Rodziny.

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 14:51 - Marek Jeziorański