Czym jest Doradztwo w wymiarze międzynarodowym?

 

W związku z zmianami zachodzącymi na współczesnym rynku pracy, takimi jak globalizacja, wzrost mobilności pracowniczej oraz coraz powszechniejszym modelem karier bez granic od doradców kariery i doradców personalnych wymaga się wiedzy i umiejętności wykraczających poza specyfikę lokalnego czy krajowego rynku pracy. Obecnie doradztwo kariery i doradztwo kariery powinno służyć różnym grupom zarówno uczących się, pracujących, bezrobotnych, jak i odchodzących na emeryturę w ramach krajowego jak i europejskiego rynku pracy. Wymaga to umiejętności praktycznego przełożenia wiedzy społecznej i prawnej dotyczącej sytuacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy na codzienną pracę z klientami. Zwłaszcza w sytuacji różnic kulturowych interesantów spotykanych w danej populacji związanych z nimi ekonomicznymi, demograficznymi i społeczno-politycznymi uwarunkowaniami  najefektywniejszych form doradztwa kariery i doradztwa personalnego w perspektywie europejskiej.

 

Absolwent będzie w stanie udzielić porady w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego, nakierowanej na zwiększenie świadomego uczestnictwa w społeczeństwie, uwzględniającej różne kwestie współczesnego rynku pracy. Wykorzystywać różne formy umów o pracę stosownie do oczekiwań interesantów z uwzględnieniem obowiązujących ram prawnych i Europejskiej Karty Społecznej. Promować mobilność międzynarodową przez głębsze poznanie równoważności stopni naukowych, profesjonalnych kwalifikacji i kompetencji wymaganych w poszczególnych krajach. Rozwijać praktyczną działalność w sektorze edukacji, na rynku pracy i w sieciach regionalnych w oparciu o przekazaną wiedzę z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa, statystyki, zarządzania i ekonomii.

 

Program studiów skupia się na aktualnych innowacjach w edukacji i przygotowaniu zawodowym doradcy kariery i opiekuna rozwoju personalnego. Ten Program studiów ma na celu dostarczenie studentom umiejętności niezbędnych do zarządzania informacją i wiedzą, doradztwa i poradnictwa zawodowego, rozwoju kariery, zmian organizacyjnych, organizacji stażu i reorientacji zawodowej, prawa pracy i przepisów dotyczących krajowych, europejskich i ponadnarodowego doradztwa i poradnictwa zawodowego.

 

Absolwent studiów z Doradztwa kariery i doradztwa personalnego o specjalności* Doradztwo w wymiarze międzynarodowym to specjalista, przygotowany do pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu lokalny, krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe). W myśl nowej ustawy po zdobyciu dwunastomiesięcznej praktyki osoba nabywa uprawnienia doradcy zawodowego.

 

Dokonamy tego poprzez:

► cykl profesjonalnych wykładów prowadzonych między innymi przez ekspertów z uniwersytetów zagranicznych,

► zajęcia prowadzone przez praktyków rynku pracy,

► interdyscyplinarny program zajęć integrują w sobie wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru psychologii, socjologii, nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz elementów krajowego i międzynarodowego prawa pracy,

► rozbudowany system praktyk odbywanych kolejno w systemie edukacji, w systemie służb publicznych oraz przedsiębiorstwach

 

Przedmioty wiodące:

► Zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie

► Polityki Europejskie, modele i programy dedykowane doradztwu kariery

► Metody doradztwa międzynarodowego

► Metody szukania pracy i indywidualny marketing kompetencji

► Współpraca z sieciami doradców kariery.

 

Perspektywy zatrudnienia:

► instytucje administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe),

► pracownik i założyciel organizacji pozarządowych prowadzących usługi doradztwa kariery i doradztwa personalnego w wymiarze krajowym i międzynarodowym,

► lider społeczny, działający na poziomie lokalnym na rzecz interesów i praw osób pracujących, bezrobotnych i emerytów;

► menadżer projektów na rzecz osób pracujących, bezrobotnych i emerytów, realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne, a po zdobyciu dwunastomiesięcznej praktyki jako doradca zawodowy.

► w przedsiębiorstwach, instytucjach lub innych podmiotach gospodarczych jako doradca personalny lub pracownik działu HR, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako doradca zawodowy, doradca personalny lub konsultant zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 12:05 - Tomasz Peciakowski