1. Zgłoś się do koordynatora Uczelnianego,

który szczegółowo wyjaśni Ci, jakie dokumenty przygotować przed wyjazdem

Kontakt:

mgr Magdalena Pranagal

Uniwersytecki Koordynator Programu MOST

 

Dział Kształcenia, Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów

Gmach Główny, pok. 004 CN

tel. 81 445 41 37

e-mail: pranagal [at] kul.pl

 

2. Przygotuj porozumienie o programie zajęć

 

 Jak przygotować porozumienie o programie zajęć?

 

  • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o kwalifikacji,  Studentka/Student sporządza porozumienie o programie zajęć - druk może zostać wypełniony komputerowo lub ręcznie.
  • Studentka/Student jest zobowiązany/a wydrukować dokument w sposób dwustronny.
  • Dla treści porozumienia Studentka/Student musi uzyskać akceptację (pieczątka i podpis) Koordynatora Instytutowego  lub Dyrektora Instytutu oraz Dziekana lub Prodziekana uczelni macierzystej a następnie uczelni przyjmującej.
  • Każdorazowa zmiana zawartego wcześniej porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody dziekana lub prodziekana wyrażonej w formie podpisu na dokumencie Aneks do Porozumienia o programie zajęć
  • Program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów z obowiązującego programu nauczania w uniwersytecie wybranym przez Studentkę/Studenta.
  • Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie. Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu poza uczelnią macierzystą.
  • Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku zaliczania jednego tylko przedmiotu pozostałe punkty kredytowe Studentka/Student musi uzyskać w macierzystej uczelni.
  • Konstruując porozumienie pamiętać należy, że na program studiów składają się zarówno przedmioty obowiązkowe, jak i fakultatywne. Pominięcie w treści dokumentu któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego przypadającego w okresie wyjazdu na Program MOST (a więc nie podjęcie starań zaliczenia go na uczelni przyjmującej), wiąże się z obowiązkiem jego zaliczenia w uczelni macierzystej w terminie uzgodnionym z dziekanem/prodziekanem i zawartym w porozumieniu. W formularzu porozumienia zostało przewidziane miejsce na takie zobowiązania.
  • Studenci ostatniego roku studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, powinni uczestniczyć w seminarium licencjackim/magisterskim na uczelni macierzystej.
  • Warunki szczegółowe odbywania wymiany, po otrzymaniu decyzji kwalifikacyjnej, Doktorantka/Doktorant ustala z koordynatorem uczelni przyjmującej lub z osobą przez niego wskazaną.

 

UWAGA!

Proszę pamiętać, iż legitymację studencką należy przedłużyć w uczelni

 

 

   

 

 

 

 

Autor: Monika Wilczek
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2017, godz. 13:19 - Magdalena Pranagal