Dr Anna Lendzion

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, magister pedagogiki

Pracowała w Katedrze Psychopedagogiki w latach 1993 – 2016. Jest autorką jednej monografii, dwóch pozycji zbiorowych pod jej redakcją oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Dr Anna Lendzion prowadziła zajęcia i zajmowała się zagadnieniami związanymi z  psychologią ogólną, teorią wychowania, psychopedagogiką. Obszar badawczy dr Anny Lendzion obejmuje między innymi zagadnienia związane z empatią, rozwojem uczuć i edukacją emocjonalną.

 

 

12.06.1990 r. - uzyskanie tytułu magistra pedagogiki na podstawie pracy „Aktywność samowychowawcza u osób z różnym umiejscowieniem poczucia kontroli” pod kierunkiem dr Tomasza Ożoga na seminarium z teorii wychowania, recenzowana przez ks. dr Romualda Jaworskiego, na Sekcji Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL (oceniona jako bardzo dobra z wyróżnieniem);

 

23.06.1993 r. - uzyskanie tytułu magistra psychologii na podstawie pracy: „Korelaty osobowościowe u osób o różnej postawie względem trzech wymiarów czasu” pod kierunkiem ks. dr hab. Zenona Uchnasta, recenzowana przez ks. dr hab. Kazimierza Popielskiego w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL (egzamin magisterski złożony z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem);

 

14.03.2002 r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Osobowościowe korelaty charakteru u młodzieży. Empiryczna weryfikacja koncepcji charakteru według Józefa Pastuszki”. Promotorem był ks. dr hab. Zenon Uchnast, prof. KUL , natomiast recenzentami dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW i ks. dr hab. Kazimierz Popielski, prof. KUL.

 

 

Publikacje

 

A) Artykuły o charakterze naukowym

 

- Król A., Aktywność Samowychowawcza a poczucie kontroli u dorastającej młodzieży, „Roczniki Nauk Społecznych” 1991-1992 T. XIX-XX, z.2 s. 75-93.

- Król A., Rutkowska M., Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Franciszka Sawickiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1995 T. XXIII z. 2 s. 45-53.

- Korelaty osobowościowe a postawa wobec trzech wymiarów czasu „Roczniki Nauk Społecznych” 1996 T. XXIV z. 2 s. 207-221.

- Lendzion A., Chmura J., System wychowania Marii Szczawińskiej, „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze” 1998 T. XXXVIII nr 2 s. 37-40.

- Rozumienie doświadczenia podstawowego człowieka jako osoby, w: Wychowanie człowieka otwartego, pod red. A. Rynio, Kielce 2001, wyd. Jedność, s. 118-124.

- Zaangażowanie w tworzenie kultury jako kierunek działalności życiowej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2000-2001 T. XXVIII-XXIX z. 2 s. 81‑101.

- Pedagogiczne implikacje badań nad prężnym charakterem i osobowością młodzieży. Empiryczna weryfikacja koncepcji charakteru według Józefa Pastuszki w: Granice autonomii, teorii i praktyki edukacyjnej pod red. J. Piekarskiego, E. Cyrańskiej, D. Urbaniak-Zając, Łódź 2002, tom 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s. 323-335.

- Koncepcje kształtowania charakteru i rozwoju osobowości według Józefa Pastuszki a ujęcie procesu wychowawczego rozwoju człowieka autorstwa Stefana Kunowskiego, w:  W trosce o integralne wychowanie człowieka, M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio (red.), Lublin 2003, TN KUL.

- Kompetencje „terapeutyczne” nauczycieli – kontrowersje wokół granic między wychowaniem a psychoterapią, w: Zapotrzebowanie a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej, J. Marchel, M. Nowak (red.) Biała Podlaska 2004, Wydawnictwo  PWSZ, s. 273-283.

- Koncepcja charakteru człowieka według Józefa Pastuszki, w: Wychować charakter, Lublin 2005, Wydawnictwo Gaudium, s. 95-111.

- Kształtowanie charakteru w poglądach antropologiczno – etycznych Karola Wojtyły i nauczaniu Jana Pawła II, w: Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, (pod red. M. Nowak, C. Kalita), Biała Podlaska 2005, s. 309-315.

- Koncepcja osoby w charakterologii Józefa Pastuszki w: Pedagogika Filozoficzna, nr 01/06, Zakład Pedagogiki Filozoficznej UŁ, 2006, s. 111-130.

- Kryzysy rozwoju psychospołecznego współczesnej młodzieży, w: Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych, (pod red. F. W. Wawro), Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, s. 111-129.

- Wychowawcze aspekty kształtowania własnej tożsamości, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, (pod red. A. Rynio), Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, s. 379-392.

- Ocena psychoedukacyjnych walorów publikacji na temat Szkół dla Rodziców w miesięczniku „Twoje Dziecko”, w: Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych., (pod red. D. Opozda), Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, s. 331-346.

- Kształtowanie sumienia w świetle personalizmu etycznego, w: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania (pod. red. A. Szudra, K. Uzar), Lublin 2009, Wydawnictwo KUL, s. 169‑182.

- Poznawanie historii własnej szkoły jako sposób kształtowania tożsamości uczniów, w: Kreowanie tożsamości szkoły. Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań, (pod red. K. Chałas), Lublin 2009, Wydawnictwo KUL, s. 169‑182, s. 327‑335.

- Zasady obowiązujące w domu a partnerstwo w rodzinie, w: Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi, (pod red. J. Truskolaska), Lublin 2009, Wydawnictwo KUL, s. 181‑187.

- Credo zawodowe studentów pedagogiki, w: Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, (pod red. K. Braun, M. Łobacz, A. Rynio), Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, s. 219-238.

- Czynniki integralnego rozwoju młodzieży, w: Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, (pod red. A. Rynio, K. Stępień), Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, s. 41-54.

- Koncepcja podmiotu osobowego w personalizmie Jacques’a Maritaina, Roczniki Pedagogiczne, 2010, t. 2 (38), s. 5-20.

- Homo patiens w antropologii egzystencjalnej, w: Antropologiczna pedagogika ogólna, (pod red. M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak), Lublin 2010, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, s. 129-135.

- Relacja nauczyciel – rodzic, współpraca czy konflikt?, w: Zawód: nauczyciel. Trudności i perspektywy, (pod red. K. Stępień), Lublin 2010, Wyd. Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, s. 57-68.

- Nałogowa osobowość w czasach nihilistycznych ideologii i rozkładu podstawowej nadziei, w: Młodość a nowe typy uzależnień, (pod. red. A. Maślach, K. Stępień), Lublin 2010, Wyd. Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, s. 5-14.

- Rola zawodowa nauczyciela – wychowawcy w percepcji studentów. Implikacje dla kształcenia psychologicznego i pedagogicznego nauczycieli, w: Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku, (pod red. B. Wołosiuk), Biała Podlaska 2012, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 132-154.

- Kultura organizacyjna szkoły w aspekcie poziomu realizacji zadań instytucji edukacyjnej, w: Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych, (pod red. A. Maja, E. Domagały-Zyśk), Lublin 2012, Wydawnictwo KUL, s. 33-49.

- Transgresja w aspekcie rozwoju i wychowania, w: Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych (pod red. D. Bis, E. Smołki, R. Skrzyniarza), Lublin 2012, Wydawnictwo KUL, s. 73-89.

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogiczna Wielowymiarowość Rozwoju”, Lublin 4-6 kwietnia 2011 r., „Roczniki Pedagogiczne”, tom 4 (40), nr 1 – 2012, s. 139-155.

- International Conference „Pedagogical Multidimensionality of Development”, Lublin,  4-6 April 2011, "The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II" (ISSN: 2083-8018), Volume 2 (2012), Number 2, s. 223-240.

- Krytyczna rola filozofii w ukazywaniu selektywnego kształcenia i wychowania młodzieży na przykładzie fenomenologii Dietricha von Hildebranda, "Roczniki Pedagogiczne". tom 5 (41), nr 1 - 2013, s. 25-39.

- Patologia środowiska życia dziecka, w: Dziecko w przestrzeni życia społecznego, (pod red. J. Daszykowskiej i A. Łuczyńskiego), Stalowa Wola 2013, Wydawnictwo Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, s. 129-154.

- The pedagogical aspect of social integration of disabled children, in: The Selected Areas of Educational and Social Work under Contemporary Conditions (Editor F. W. Wawro), Lublin 2014.

- Człowiek wolny, wolna wola i wola sensu w psychologii egzystencjalnej Viktora Emila Frankla, w: Rzeczywistość edukacyjna. Tom 2.  Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, (pod red.. S. Sztobryn, K. Kamiński), Łódź 2014, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, s. 83-99.

- Charakter jako struktura osobowości, umożliwiająca integrację i transcendencję osoby, w: Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji, (pod red. A. Rynio, K. Stępień), Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, s. 63-79.

 

B) Publikacje zwarte

- Młodzież a wartości charakterologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, (221 stron), ISBN:  978-83-7702-466-9.

- Religijno – moralny wymiar rozwoju i wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion i D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, (448 stron), ISBN: 978-83-7702-536-9.

- Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela – stan faktyczny i postulowany, red. R. Skrzyniarz, K. Braun, A. Lendzion, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, (426 stron), ISBN: 978-83-7306-596-3, 978-83-7702-589-5.

 

C) Publikacje zwarte – złożone do druku

- Educational and psychosocial dimensions of experience w Wydawnictwie KUL, monografia pod redakcją Anny Lendzion i Franciszki Wandy Wawro, zawierająca artykuł: Subjectivity and intentionality of human experience.

 

  1. D) Artykuły popularnonaukowe

- Etapy rozwoju dziecka we współczesnej pedagogice i psychologii, w: Cywilizacja, o nauce, moralności, sztuce i religii, nr 18/2006, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2006, s. 36-51.

- Realizowanie programu wychowania w szkole w aspekcie kształtowania charakteru ucznia, w: Cywilizacja, o nauce, moralności, sztuce i religii, nr 22/2007, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2007, s. 50-61.

- Dlaczego wychowanie religijne jest istotną dziedziną życia rodziny chrześcijańskiej, w: Cywilizacja, o nauce, moralności, sztuce i religii, nr 22/2007, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2007, s. 212-215.

- Szczęściodajne uczucia a dobre działanie, w: Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii, 2008, nr 25, s. 59-66.

- Specyfika młodości a niebezpieczeństwo uzależnień, w: Cywilizacja, o nauce, moralności, sztuce i religii, nr 28/2009, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2009, s. 53-67 (współautor A. Król).

- Psychologiczne aspekty zabawy i odpoczynku, w: Cywilizacja, o nauce, moralności, sztuce i religii, nr 29/2009, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2009, s. 20-25.

- Specyfika młodości i starości w kontekście kształtowania charakteru, w: Cywilizacja, o nauce, moralności, sztuce i religii, nr 42/2012, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2012, s. 27-39.

 

 

Konferencje naukowe i seminaria

Do 2002 roku uczestniczyłam w 4 konferencjach naukowych. W dniach od 12 do 15 września 1996 roku uczestniczyłam w XXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku. We wrześniu 1997 roku uczestniczyłam w Konferencji Naukowej z pedagogiki opiekuńczej poświęconej problematyce funkcjonowania domów dziecka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 6 kwietnia 1998 roku brałam udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Pedagogiki i Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na temat „Sieroctwo społeczne. Przyczyny, objawy, skutki i sposoby zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju”. W dniach od 9 do 12 września 1999 roku uczestniczyłam w 30 Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia u progu XXI wieku - od teorii do praktyki i od praktyki do teorii” w Warszawie.

 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych i popularyzujących dorobek psychologii oraz pedagogiki od 2002 roku

 

- 21-22.10.2002 r. – Konferencja „Granice autonomii, teorii i praktyki edukacyjnej” zorganizowana przez Katedrę Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego, referat - Pedagogiczne implikacje badań nad prężnym charakterem i osobowością młodzieży. Empiryczna weryfikacja koncepcji charakteru według Józefa Pastuszki.

- 12.02.2004 r. – I Warsztaty Naukowo – Metodyczne „Zapotrzebowanie a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej”, Biała Podlaska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; referat - Kompetencje „terapeutyczne” nauczycieli – kontrowersje wokół granic między wychowaniem a psychoterapią.

- 22–25.09.2004 r. – V Zjazd Pedagogiczny organizowany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, referat - Stopień akceptacji wartości charakterologicznych a wymiary osobowości związane z pozytywnym funkcjonowaniem dorastającej młodzieży.

- 20–21.04.2005 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej na temat: „Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II”, referat - Kształtowanie charakteru w poglądach antropologiczno – etycznych Karola Wojtyły i nauczaniu Jana Pawła II.

- listopad 2006 r., – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Szkoły Rodziców – aktualny stan i perspektywy”, Lublin, KUL, referat - Ocena psychoedukacyjnych walorów publikacji na temat Szkół dla Rodziców w miesięczniku „Twoje Dziecko”.

- 15.11.2006 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności”, Lublin, KUL, referat - Kształtowanie własnej tożsamości w aspekcie wychowania.

- 10.03.2007 r., – VI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin, referat: Realizowanie programu wychowania w szkole w aspekcie kształtowania charakteru ucznia.

- 11‑14.06.2007 r., – Konferencja „Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej”, Katedra Pedagogiki Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zespół Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Dąbrowica, referat -Homo patiens w antropologii egzystencjalnej.

- 21-23.04.2008 r., – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kreowanie tożsamości szkoły – Historia – Teraźniejszość – Przyszłość”, Kazimierz Dolny, organizator Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL, referat - Poznawanie historii własnej szkoły, jako sposób kształtowania tożsamości uczniów.

- 20.05.2008 r. – I Międzynarodowa Konferencja „O personalistyczny wymiar filozofii wychowania", dedykowana  śp. prof. Wojciechowi Chudemu, Lublin, organizator Katedra Filozofii Wychowania KUL, referat - Kształtowanie sumienia w świetle personalizmu etycznego.

- 19-21.09.2008 r.,III Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Filozoficznej „Filozofia wychowania w Europie w XX wieku. Dorobek B. Suchodolskiego w zakresie filozofii wychowania”, Łódź, organizator Zakład Pedagogiki Filozoficznej Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, patronat: Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego, referat - Koncepcja podmiotu osobowego w personalizmie Jaquesa Maritaina.

- 24-27.09.2008 r., – XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…”, Poznań, organizator Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat - Postawa do kształtowania tożsamości zawodowej nauczyciela wychowawcy w poglądach studentów neofilologii.

- 18.10.2008 r. – Sympozjum „Młodość bez uzależnień” organizowane przez Fundację Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin, referat - Specyfika młodości a niebezpieczeństwo uzależnień.

- 18.11.2008 r., – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Partnerstwo w Rodzinie”, Stalowa Wola, referat - Zasady obowiązujące w domu a partnerstwo w rodzinie.

- 14.03.2009 r., – VIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. Bogactwo młodości – wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, organizowana przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej i Instytut Pedagogiki KUL, referat - Czynniki integralnego rozwoju młodzieży.

- 5-6.10.2009 r., – Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Głodne dzieci w Polsce, organizowana przez Katedrę Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej KUL oraz Zakład Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, referat - Poziom zaspokojenia potrzeb opiekuńczych dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.

- 28.11.2009 r., – Konferencja na temat: O młodość z charakterem organizowana przez Inspektorialne Biuro Towarzystwa Salezjańskiego ds. Szkół i Ośrodków  Wychowawczych w Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile, referat - Kształtowanie charakteru a profilaktyka uzależnień.

- 15.12.2009 r., – Konferencja naukowa: Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego organizowana przez Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, referat - Credo zawodowe studentów pedagogiki.

- 10.03.2010 r., – Konferencja na temat: Zawód: nauczyciel – trudności i perspektywy organizowana przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej oraz Instytut Pedagogiki KUL, referat - Relacja nauczyciel – rodzic, współpraca czy konflikt?

- 20-21.09.2010 r., – VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego: „Po życie sięgać nowe … Teoria a praktyka edukacyjna” organizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, referat - Przeciw negacji uczuć w fenomenologii Dietrcha von Hildebranda w interpretacji Tadeusza Biesagi.

- 4-6.04.2011 r., – Międzynarodowa Konferencja: „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju: Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki, referat - Transgresja i autotranscendencja w aspekcie rozwoju i wychowania.

- 18-21.09.2011 r., – XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: "Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?", Katowice, referat - Dziedzictwo kulturowe przekazywane pokoleniowo w rodzinach młodzieży studiującej.

- 21.11.2011 r., – Seminarium Naukowe „Między filozofią wychowania a praktyką pedagogiczną”, organizowane przez Katedrę Filozofii Wychowania KUL i Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Trentowskiego, referat - Krytyczna rola filozofii w ukazywaniu selektywnego kształcenia i wychowania młodzieży na przykładzie fenomenologii Dietricha von Hildebranda.

- 10.03.2012 r., – XI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel wobec cywilizacji uzależnień i agresji” organizowana przez Fundację Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej i Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II, referat – Wychowanie charakteru skuteczną profilaktyką uzależnień.

- 24-25.04.2012 r., – Konferencja naukowo-oświatowa „Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej. Historia – teraźniejszość – przyszłość” organizowana przez Instytut Pedagogiki KUL Jana Pawła II, Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, referat – Specyfika wychowania w szkole katolickiej na podstawie publikacji w tygodniku Gość Niedzielny.

- 27-29.05.2013 r., - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - Aksjologiczne orientacje w pedagogice, organizowana przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki KUL Jana Pawła II w Kazimierzu Dolnym, referat - Wartości i wartościowanie w logoterapii V. E. Frankla, a kryzysy egzystencjalne młodzieży.

- 31.05.2013 r., - Ogólnopolskie seminarium naukowe: Kategoria wolności w wychowaniu organizowane przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego, Środkowoeuropejskie Towarzystwo Filozofii Wychowania (CEUPES), referat - Człowiek wolny, wolna wola i wola sensu w psychologii egzystencjalnej V. E. Frankla.

- 19-21.09.2013 r., - VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego: Różnice – edukacja – inkluzja organizowany przez Uniwersytet Gdański, plakat - Empatia, kompetencja interpersonalna i postawa egzystencjalna.

- 19-20.11.2013 r., - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka organizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, referat - Sposoby i style aktualizacji siebie w świetle ujęcia dylematu "obrona - wzrost" według A. Maslowa. Implikacje pedagogiczne odnośnie wychowawców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

- 14.03.2014 r., - Seminarium Wymiany Doświadczeń Nauczycieli prowadzone przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, referat - Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

- 8.04.2014 r., - Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Rodziny KUL, Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA, Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR w Lublinie, - poster nt. „Wymiary dojrzałej miłości i jej kontekst osobowościowy”.

- 7.05.2014 r., - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Samotne macierzyństwo -  między zainteresowaniem naukowców a troską polityki społecznej, zorganizowana przez Wydział Teologii KUL, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katedrę Psychopedagogiki Rodziny, - poster pt. „Sytuacja psychospołeczna nastoletnich matek”.

- 20-22.06.2014 r., - Sesja Naukowa pt. Metodologiczne aspekty badań w psychopedagogice, zorganizowana przez Katedrę Psychopedagogiki i Pracownię Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacyjnej KUL w Przeorsku, - wykład na temat „Odkrycia poznawcze i dylematy dotyczące badań w pedagogice i psychologii”.

- 21.11.2014 r., - International Conference Social Exclusion and Social Participation in Contemporary Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, - report “Activation of Older People as the  Form of Counteraction the Social Exclusion”, co-author with Ewelina Świdrak.

- 3.12.2014 r. - Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej działający pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Funkcje szkoły w kontekstach współczesnych koncepcji szkoły, Lublin, - referat na temat „Edukacja emocjonalna nastolatków w środowisku szkoły”.

- 27.02.2015 r. - . Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z pomocą człowiekowi … W pierwszą rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz, zorganizowana przez Instytut Pedagogiki KUL, - referat nt. „Stosunek wychowania do psychoterapii na gruncie antropologicznej teorii wychowania opracowanej przez Teresę Kukołowicz”.

 

Inne informacje

- Od października 2006 - Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego z siedzibą w Łodzi.

- udział w przygotowaniu projektu koordynowanego przez dr Justynę Truskolaską (Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki, Katedra Psychopedagogiki i Pedagogiki Rodziny) pod tytułem: "Przygotowanie młodzieży do życia rodzinnego jako czynnik kształtujący postawy partnerskie przyszłych małżonków" w konkursie Narodowego Centrum Nauki "Harmonia", sierpień 2012 r.

- opracowanie trzech haseł w Encyklopedii Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: "Samodzielność" w: Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012, s. 977-978, "Socjometria" w: Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, Lublin 2013, s. 512-513, hasło "Wychowanie w psychologii" w: Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014.

- opracowanie czterech haseł do Encyklopedii Aksjologii Pedagogicznej pod red. naukową prof. dr hab. Krystyny Chałas i ks. dr hab. Adama Maja prof. KUL wydawanej przez Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s. c. Piotr i Józef Wojcieszek w Radomiu.: „Adolescencja”, „Charakter”, „Młodość” i „Rozwój poznawczy” o łącznej objętości 24 stron.

Autor: Ewelina Świdrak
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 12:34 - Ewelina Świdrak