dr Barbara Borowska – adiunkt 

 

 

Jej specjalnością naukową jest edukacja literacka, językowa i teatralna oraz pedagogika kultury. Zainteresowania badawcze skupia wokół: zagadnień z glottodydaktyki ojczystojęzycznej, komunikacji społecznej i międzykulturowej, socjologii literatury i kultury, aspiracjach edukacyjnych i zawodowych młodzieży oraz oświaty polskiej poza granicami kraju. Interesują ją poszukiwania komparatystyczne i biograficzne.

 

Jest autorką monografii: Uczestnictwo licealistów polskich i francuskich w kulturze. Studium empiryczne, Lublin 2013; uczestniczyła w redakcjach książek: Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, red. M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska, Lublin 2015 oraz W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015.

 

Opublikowała 21 rozdziałów w recenzowanych monografiach naukowych w języku polskim i angielskim oraz 9 artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w języku polskim i francuskim.

 

Brała czynny udział w 12 Ogólnopolskich i 8 Międzynarodowych Konferencjach Naukowych (Francja, Słowacja, Litwa, Białoruś, Ukraina), w 5 Ogólnopolskich i 3 Międzynarodowych Seminariach Naukowych (Francja, Słowacja) oraz w 2 Sympozjach Naukowych ogólnopolskim i międzynarodowym (Francja). Współorganizowała 2 konferencje, seminarium i sesję naukową.

Od 2001 r. jest nauczycielem dyplomowanym i posiada II stopień specjalizacji zawodowej, jest także egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z języka polskiego oraz ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy z języka polskiego, wiedzy o kulturze i przedmiotów humanistycznych oraz zarządzania oświatą w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiada licencję z glottodydaktyki ojczystojęzycznej i kwalifikacje do prowadzenia zajęć systemem edukacyjnym prof. B. Rocławskiego, tę innowacyjną metodę wdraża na specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

 

W ramach programu ERASMUS koordynowała zawarcie czterech umów z ośrodkami naukowymi we Francji, w Wilnie i w Bratysławie oraz umowy bilateralnej między Instytutem Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II a Université Catholique de l'Ouest à Angers we Francji. W 2015 roku podejmowała gościa z zagranicznego ośrodka naukowego (prof. Catherine Nafti-Malherbe prodziekan UCO à Angers).

 

Była wykonawcą dwóch grantów jako: trener warsztatów z analizy sytuacji pedagogicznych w realizowanym projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV PO KL „Energia kompetencji” w okresie październik 2014 – wrzesień 2015 r. realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz jako ekspert-konsultant zadań i kompetencji zawodowych (wiedza i umiejętności), a szczególnie kompetencji społecznych i kompetencji kluczowych dla 12 zawodów specjalistów nauczania i wychowania oraz szkoleń i zarządzania pracownikami w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” w okresie od 05.04.2012 r. do 20.12.2013 r. realizowanym przez Instytut technologii i Eksploatacji w Radomiu.

 

W 2015 r. odbyła trzymiesięczny staż naukowo-dydaktyczny w ramach ogólnopolskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL realizowany na Université Paris Sorbonne-Paris IV-UFR d’Etudes Slaves. Uczestniczyła także w 3 stypendiach naukowo-dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ realizowanych w: UCO Angers we Francji, na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, Republika Słowacka i Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie.

 

Pełni funkcję redaktora językowego czasopisma naukowego „Roczniki Pedagogiczne”, jest członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Zespołu Pedagogiki Społecznej PAN i Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA.

 

Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2014), uhonorowana wyróżnieniem „Służmy poczciwej sławie” Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA za monografię naukową „Uczestnictwo licealistów polskich i francuskich w kulturze. Studium empiryczne” oraz za społeczną wrażliwość, pracę i wspomaganie edukacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej (2013), otrzymała Nagrodę Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu za innowacyjną pracę doktorską (2009) oraz Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty (1999).

 

 

 

Autor: Katarzyna Kosacka
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2016, godz. 19:04 - Katarzyna Sabat