Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) dla Filologii Angielskiej - studia stacjonarne

Indywidualna organizacja studiów (IOS)

 

Co to?

Zgodnie z § 8 Regulaminu studiów KUL Student ma prawo ubiegać się o indywidualną organizację studiów (IOS), a po jej uzyskaniu może być np. zwolniony z obowiązku uczestniczenia w części zajęć dydaktycznych oraz uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w trakcie semestru w terminach indywidualnie ustalonych z osobami prowadzącymi zajęcia i egzaminatorami.

 

Uwaga! IOS nie daje pierwszeństwa przynależności do wybranych grup ćwiczeniowych. Nie daje też gwarancji możliwości przeniesienia się do grupy innej niż ta przypisana przez Opiekuna roku. O ewentualnej możliwości zmiany grupy decyduje przede wszystkim Opiekun roku (w porozumieniu z Prowadzącym zajęcia w danej grupie).

 

Dla kogo?

Dziekan może wyrazić zgodę na IOS w odniesieniu do studentów:

1) z niepełnosprawnością bądź ich opiekunów;

2) uczestniczących w pracach badawczych;

3) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, świadczących pracę w sposób uniemożliwiający kształcenie zgodnie z przyjętym programem studiów – odpowiednio do czasu trwania umowy;

4) uczestniczących w pracach organów kolegialnych Uniwersytetu i komisji uniwersyteckich oraz organów samorządu studenckiego;

5) studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów.

 

IOS przysługuje Studentkom w ciąży i Studentom-rodzicom bez względu na wiek dziecka; dotyczy to tylko studentów studiów stacjonarnych.

 

W innych przypadkach niż wskazane powyżej Prodziekan podejmuje decyzję odpowiednio.

 

Jak zdobyć?

Krok 1: Student zainteresowany IOS do 9 marca składa w Sekretariacie WNH wniosek do Prodziekana ds. studenckich. Na tym etapie zasadność wniosku jest wstępnie weryfikowana (należy przedstawić do wglądu stosowne zaświadczenia: umowę o pracę/cywilnoprawną + potwierdzony przez pracodawcę grafik, zaświadczenie z drugiego kierunku studiów, zaświadczenie lekarskie etc.). Wzór wniosku załączony poniżej.

Krok 2: Po pozytywnej wstępnej weryfikacji przez Dziekana ds. studenckich Student odbiera wniosek z Sekretariatu WNH (od 17 marca) i kontaktuje się z Prowadzącymi zajęcia, pyta o zgodę na IOS i ustala z nimi szczegółowe warunki (liczba dozwolonych nieobecności, terminy zaliczeń etc.) - poświadczeniem tych ustaleń są podpisy Prowadzących w tabelce lub wydruki z korespondencji elektronicznej zawierające zgodę oraz warunki uczestnictwa w zajęciach i zaliczania zajęć. Uwaga! Przejście przez 1. etap nie oznacza zgody na IOS.

Wzór tabelki załączony poniżej.

Krok 3: Wypełnioną tabelkę wraz z wnioskiem Student dostarcza do Sekretariatu WNH do 24 marca

 

Ostateczna decyzja Prodziekana ds. studenckich zapada do 2 kwietnia - Student otrzymuje ją na piśmie, po czym niezwłocznie informuje Prowadzących o jej brzmieniu.  

 

Pliki można znaleźć tutaj:

Tabelka: ios__tabelka

Podanie: ios_wniosek

Autor: Katarzyna Gnatowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2021, godz. 12:50 - Iwona Saracyn