Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) dla Filologii Angielskiej - studia stacjonarne

Indywidualna organizacja studiów (IOS)

 

Co to?

Zgodnie z § 8 Regulaminu studiów KUL Student ma prawo ubiegać się o indywidualną organizację studiów (IOS), a po jej uzyskaniu może być np. zwolniony z obowiązku uczestniczenia w części zajęć dydaktycznych oraz uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w trakcie semestru w terminach indywidualnie ustalonych z osobami prowadzącymi zajęcia i egzaminatorami.

 

Uwaga! IOS nie daje pierwszeństwa przynależności do wybranych grup ćwiczeniowych. Nie daje też gwarancji możliwości przeniesienia się do grupy innej niż ta przypisana przez Opiekuna roku. O ewentualnej możliwości zmiany grupy decyduje przede wszystkim Opiekun roku (w porozumieniu z Prowadzącym zajęcia w danej grupie).

 

Dla kogo?

Dziekan może wyrazić zgodę na IOS w odniesieniu do studentów:

1) z niepełnosprawnością bądź ich opiekunów;

2) uczestniczących w pracach badawczych;

3) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, świadczących pracę w sposób uniemożliwiający kształcenie zgodnie z przyjętym programem studiów – odpowiednio do czasu trwania umowy;

4) uczestniczących w pracach organów kolegialnych Uniwersytetu i komisji uniwersyteckich oraz organów samorządu studenckiego;

5) studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów.

 

IOS przysługuje Studentkom w ciąży i Studentom-rodzicom bez względu na wiek dziecka; dotyczy to tylko studentów studiów stacjonarnych.

 

W innych przypadkach niż wskazane powyżej Prodziekan podejmuje decyzję odpowiednio.

 

 

 

Jak zdobyć?

1. W ciągu 30 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze (w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 termin upływa 4 listopada 2022 r.) albo od powstania nadzwyczajnej sytuacji student składa do dziekana za pośrednictwem Sekretariatu ds. obsługi studenta wniosek, zawierający ustalenia z prowadzącymi dotyczące warunków i terminów uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów.

 

Należy także dołączyć lub przedstawić do wglądu stosowne zaświadczenia: umowę o pracę/cywilnoprawną + potwierdzony przez pracodawcę grafik, zaświadczenie z drugiego kierunku studiów, zaświadczenie lekarskie etc.).

Wnioski dostępne na e-KUL lub w kolejnym linku w zakładce Indywidualna Organizacja Studiów.

Zamieszczone są tam również wzory tabelek.

 

 

Pliki można znaleźć tutaj:

https://www.kul.pl//indywidalna-organizacja-studiow,art_91822.html

 

Autor: Katarzyna Gnatowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2022, godz. 09:15 - Krzysztof Skórski