Regulamin dyplomowania 

na kierunku filologia angielska I i II stopnia

w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

 

Temat pracy

 • wniosek do Rady Instytutu Językoznawstwa o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej wprowadza się do systemu poprzez swoje konto na e-kulu, w zakładce WNIOSKI: Instrukcja wprowadzania wniosku na e.kul

 

 • temat wprowadza się dwukrotnie w języku angielskim (jeśli praca jest pisana w tymże języku), według poniżej opisanych zasad, a następnie zatwierdza; Pisownia tytułów w języku angielskim

 

 • wniosek trafia następnie do Kierującego pracą, który sprawdza i akceptuje wniosek Studenta - UWAGA! Wnioski, które zawierają błędy interpunkcyjne (np. kropkę na końcu tytułu), literowe i inne, muszą zostać cofnięte do poprawy;

 

 • zaakceptowany przez Kierującego pracą wniosek jest drukowany przez Sekretarzy ds. obsługi studenta;

 

 • Ważne: Student, który pisze pracę dyplomową pod kierunkiem innej osoby niż prowadzący seminarium, składa do Prodziekana ds. studenckich wniosek o zmianę kierującego pracą; po otrzymaniu decyzji w tej sprawie, Student może przystąpić do wypełniania wniosku na e-KUL.

 

 •  terminarz:
  • dla studiów 2. stopnia -
   • 6 maja 2024 - nieprzekraczalny termin składania wniosków o zmianę kierującego pracą - dla studentów, którzy rozpoczęli studia 2. stopnia w roku akademickim 2023/2024 (w przypadku gdy student uczęszcza na  jakieś  seminarium a pisze pracę pod kierunkiem innego Prowadzącego, wniosek   ręczny składany bezpośrednio w Dziekanacie - CN-107)
   • 15 maja 2024 - nieprzekraczalny termin składania wniosków (tj. wniosek na e-KUL wypełniony przez studenta i zaakceptowany przez Promotora) o zatwierdzenie tytułu pracy magisterskiej - dotyczy studentów 1. roku studiów II stopnia (por. Regulamin Studiów § 39, ust. 2);

  • dla studiów 1. stopnia
   • 10 listopada 2023 - nieprzekraczalny termin składania wniosków o zmianę kierującego pracą licencjacką;
   • 24 listopada 2023 - nieprzekraczalny termin składania wniosków (tj. wniosek na e-KUL wypełniony przez studenta i zaakceptowany przez Promotora) o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej (por. Regulamin studiów § 38, ust. 2).

 

 

Praca dyplomowa

 • Student piszący pracę dyplomową powinien wnikliwie zapoznać się z regulaminem dyplomowania na kierunku oraz ogólnymi zasadami edytorskimi: 

Regulamin dyplomowania

 

Ogólne zasady edytorskie

 • Stronę tytułową należy przygotować zgodnie z poniższym wzorem:

 

Wzór strony tytułowej

         

 • nagłówek strony tytułowej  powinien wyglądać jak poniżej; na kierunku filologia angielska studia realizowane są jako studia I stopnia lub studia II stopnia:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa

 

Terminy

 • ostateczny termin składania prac dyplomowych do Sekretariatu Wydziału w roku akademickim 2023/24: druga połowa czerwca - dokładny termin zostanie ogłoszony w semestrze letnim 

 

 • w uzasadnionym przypadku Student ma prawo wnioskować do Dziekana WNH o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej nie później niż do - egzaminy dyplomowe odbywać się będą we wrześniu. Pozytywnie zaopiniowany przez Promotora wniosek Student przesyła drogą elektroniczną na adres sekretariatu WNH.
 

Egzamin dyplomowy 

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz jego przebieg są opisane w §8 Regulaminu dyplomowania 

 

 

 

 

 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2024, godz. 11:21 - Krzysztof Skórski