prace_na_ostatnim

Szanowni Państwo,

 

 

Teacher-and-Child-1913 Praca dyplomowa powstaje na seminarium licencjackim lub magisterskim oferowanym w programie danego cyklu studiów, pod kierunkiem osoby prowadzącej seminarium (dzisiaj zwanego oficjalnie "kierującym pracą", a potocznie "promotorem").

 

Podczas pierwszych zajęć seminaryjnych, kierujący pracą informuje studenta o obowiązku samodzielnego przygotowania prac dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich oraz informuje o skutkach naruszenia tych praw.

angryteacherandboy

 

studentbooks Praca dyplomowa jest więc wynikiem samodzielnej pracy studenta kończącego studia. Jest ona dowodem opanowania przez studenta wiedzy związanej z kierunkiem studiów, zastosowania jej do rozwiązania określonego problemu badawczego. Powinna świadczyć o umiejętności samodzielnego doboru literatury przedmiotu, prowadzenia działań o charakterze badawczym oraz ich opracowania i analizy, a także dowodzić umiejętności formułowania ocen i wniosków wynikających z uzyskanych wyników badań.

 

obrony_1temat_pracy

Proces przygotowania do obrony rozpoczynamy wprowadzeniem do systemu (poprzez swoje konto na e-kulu, w zakładce WNIOSKI) wniosku do Rady IFA KUL o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej. Temat wprowadzamy dwukrotnie w języku angielskim (jeśli praca jest pisana w tymże języku), a za podpisanie się pod tłumaczeniem odpowiada albo promotor, albo student. Wydrukowany wniosek opatrzony 3 podpisami zostawiamy w sekretariacie IFA (C-942, dotyczy to studiów dziennych) lub w dziekanacie WNH (studia zaoczne).

 

 

Podpisy na wszystkich dokumentach urzędowych należy składać długopisem, wkładem w kolorze
                  niebieskim

 

obrony_2edytorskie

 

Praca napisana - czas na jej ostateczne opracowanie redakcyjne!

 

dyplomowanie_zasady_edytorskie

! na marginesy po stronie oprawiania dodajemy dodatkowo 0.5 cm na oprawę, czyli marginesy grzbietowe mają mieć w sumie 3 cm :)

 

wzór_strony_tytułowej_2020

Na kierunku Filologia angielska, studia realizowane są jako studia I stopnia lub studia II stopnia (czyli nie prowadzimy studiów magisterskich) :) W załączniku Senat KUL podaje przykład kierunku Prawo, które nadal realizuje 5-letni cykl kształcenia, czyli studia magisterskie. Prosimy o uwagę przy wpisywaniu właściwej pełnej nazwy studiów na stronie tytułowej Państwa prac dyplomowych:)

 

 

obrony_3recenzja

 

Recenzja pracy musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez osobę odpowiedzialna za recenzję, wg załączonego wzoru:

wzór_recenzji_pracy_dyplomowej_2020

Recenzję sporządza promotor oraz recenzent.

Prosimy zwrócić uwagę, że w stosunku do poprzednich regulacji zmieniła się liczba egzemplarzy pracy dyplomowej składanych w formie papierowej.

Student składa w sekretariacie Wydziału jeden egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony dla Archiwum Uniwersyteckiego, z zastrzeżeniem formatu wydruku: wydruk dwustronny, począwszy od spisu treści, w miękkiej okładce o klejonym grzbiecie.

Kierujący pracą oraz recenzent mają dostęp do pracy dyplomowej w wersji elektronicznej poprzez
platformę e-kul. Na prośbę kierującego pracą lub recenzenta student składa w sekretariacie wydziału dodatkowe egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej.

Gorąca prośba o wcześniejsze ustalenie z recenzentem, w jakiej postaci życzy sobie pracę  :)

 

obrony_4procedura_koncowa

 

Wraz z egzemplarzem pracy dyplomowej (wydruk dwustronny, począwszy od spisu treści, w miękkiej okładce o klejonym grzbiecie) do Archiwum KUL, w dziekanacie należy złożyć także:

 

- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (podanie_o_dopuszczenie_do_obrony), podpisany przez studenta oraz promotora (na podaniu promotor proponuje recenzenta oraz termin obrony jeśli obrona ma odbyć się w terminie wcześniejszym/póżniejszym) [na naszym Wydziale sprawami studenckimi zajmuje się Pani Prodziekan, dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, i to do Niej kierujemy podanie :)]

 

- zgody na przekazanie pracy do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac
dyplomowych,

 

- wynik sprawdzenia pracy przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem
programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium
pisemnych prac dyplomowych,

 

- oświadczenie o samodzielności wykonania pracy i zgodności wersji
elektronicznej pracy z wersją papierową pracy, opatrzone kodem kreskowym (wydrukowane z osobistego konta studenta na platformie e-Kul - opcja dostępna jedynie po - obowiązkowym - umieszczeniu tam wersji elektronicznej pracy dyplomowej),

 

nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze
studiów.

 

obrony_5terminy

 

Ostateczny termin składania prac dyplomowych do dziekanatu to ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego (16 czerwca 2020 r.)

 

Wg Regulaminu studiów, Dziekan ds. Studenckich na uzasadniony wniosek studenta, złożony w ww. terminie i zaopiniowany przez kierującego pracą, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż do trzech miesięcy od ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.

 

W przypadku uzyskania takiej zgody na późniejszą obronę, pracę dyplomową należy złożyć nie później niż do TRZECH miesięcy od ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze (roku) studiów, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku komplet dokumentów oraz PRACA musi trafić do dziekanatu najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego.

 

 

Terminy obron w roku akademickim 2018/2019

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej, z wyłączeniem okresu od 12 lipca do 31 sierpnia, jednak nie później niż do do 30 września dla studiów kończących się w semestrze letnim.

 

 

studia dzienne

 

obrony planowe:

  • studia licencjackie: 3 lipca 2019 roku
  • studia magisterskie: 4 lipca 2019 roku

 

 

 

studia zaoczne

 

obrony planowe:

  • studia licencjackie i magisterskie: 2 lipca 2019 roku

 

 

obrony wrześniowe:

 

  • studia licencjackie: 16 września 2019 roku
  • studia magisterskie: 23 września 2019 roku

 

 

 

 

 

obrony_6egzamin

 

Egzamin dyplomowy odbywa się na podstawie tez egzaminacyjnych z bloków tematycznych zgodnie z profilem wybranego seminarium. Tezy te znajdziemy TUTAJ

  tezy

 

Egzamin powinien składać się z co najmniej z trzech pytań, z czego większość (czyli 2/3) odwołuje się do tez, o których mowa powyżej. Pozostałe pytania dotyczą tematyki pracy dyplomowej [§  8 ust. 3 Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie (729/III/22) z póżn. zmianami]

 

Ściągawka - studia zaoczne, ale i dzienne skorzystać mogą

Opracowana dla Państwa przez panią mgr Annę Radawską:

praca_dyplomowa_2015-2016

 

Instytutowe zasady dyplomowania, dotyczące pracy i egzaminu dyplomowego:

zasady_dyplomowania_ifa_kul

graduateworld

 

 Ogólne zasady dyplomowania na KUL:

 

dyplomowanie_uchwala_senatu_kul, także dostępne na http://bip.kul.lublin.pl/zasady-dyplomowania-na-uniwersytecie,art_45439.html

 

zarządzenie rektora_przekazywanie_prac_dyplomowych_na_e-kul

 

Aktualny regulamin studiów

 

prace_a_teraz
prace_a_teraz2 prace_a_teraz3 prace_a_teraz4 prace_a_teraz5

 

 

 

 

 

logo_IFA_web

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020, godz. 08:45 - Iwona Saracyn