unnamed-2

 

 

 

 

I. Temat pracy

Proces przygotowania do obrony rozpoczynamy wprowadzeniem do systemu (poprzez swoje konto na e-kulu, w zakładce WNIOSKI) wniosku do Rady Instytutu Językoznawstwa o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej. Temat wprowadzamy dwukrotnie w języku angielskim (jeśli praca jest pisana w tymże języku), a za podpisanie się pod tłumaczeniem odpowiada albo promotor, albo student. Wydrukowany wniosek opatrzony 3 podpisami zostawiamy w sekretariacie FA (C-942, dotyczy to studiów dziennych) lub w sekretariacie WNH (studia zaoczne). Podpisy na wszystkich dokumentach urzędowych należy składać długopisem w kolorze niebieskim.

Zgodnie z § 38. p. 2 Regulaminu studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tytuł pracy ustala kierujący pracą, opiniuje Rada Programowa, a zatwierdza Rada Instytutu Językoznawstwa KUL nie później niż na pół roku przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.

  1. Student przygotowuje pracę dyplomową samodzielnie z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.
  2. Praca dyplomowa powinna odzwierciedlać strukturę tekstu naukowego, tj. zawierać wstęp, rozdziały teoretyczno-analityczne, zakończenie, spójnie skonstruowane przypisy bibliograficzne, bibliografię załącznikową, ewentualnie aneksy, ilustracje, tabele oraz spisy ilustracji i tabel.

 

II. Zasady dyplomowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wytyczne edytorskie 

Zasady dyplomowania KUL

 

Ogólne zasady edytorskie

! na marginesy po stronie oprawiania dodajemy dodatkowo 0.5 cm na oprawę, czyli marginesy grzbietowe mają mieć w sumie 3 cm :)

 

Wzór strony tytułowej

Dla naszego kierunku nagłówek powinien wyglądać następująco: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa

Na kierunku Filologia angielska, studia realizowane są jako studia I stopnia lub studia II stopnia

 

 

III. Recenzja pracy 

 

Recenzja pracy może mieć formę elektroniczną podpisaną odręcznie przez promotora i recenzenta, wg załączonego wzoru:

Wzór recenzji dyplomowej

Recenzję sporządza promotor oraz recenzent, a następnie przesyłają drogą elektroniczną do sekretariatu WNH co najmniej 2 dni robocze przed proponowaną datą egzaminu dyplomowego.

Zgodnie § 38 p. 3 Regulaminu studiów kierującym pracą licencjacką oraz recenzentem powinien być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.  Z kolei kierującym pracą magisterką powinien być pracownik naukowy. Recenzentem – samodzielny pracownik naukowy lub doktor po uzyskaniu zgody Rady Programowej i zatwierdzeniu przez Radę Instytutu Językoznawstwa KUL.

 

Przed uruchomieniem procedury recenzenckiej praca powinna przejść weryfikację w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Oceny pracy dyplomowej dokonują kierujący pracą oraz recenzent.

 

IV. Procedura końcowa 

 

Student składa w sekretariacie Wydziału jeden egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony dla Archiwum Uniwersyteckiego, z zastrzeżeniem formatu wydruku: wydruk dwustronny, począwszy od spisu treści, w miękkiej okładce o klejonym grzbiecie.

Kierujący pracą oraz recenzent mają dostęp do pracy dyplomowej w wersji elektronicznej poprzez platformę e-kul. Na prośbę kierującego pracą lub recenzenta student składa w sekretariacie wydziału dodatkowe egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej.

 

 

V. Terminy

 

Ostateczny termin składania prac dyplomowych do dziekanatu _______________. 

 

Wg Regulaminu studiów, Dziekan ds. Studenckich na uzasadniony wniosek studenta, złożony w ww. terminie i zaopiniowany przez kierującego pracą, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż do trzech miesięcy od ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.

 

W przypadku uzyskania takiej zgody na późniejszą obronę, pracę dyplomową należy złożyć nie później niż do TRZECH miesięcy od ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze (roku) studiów, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku komplet dokumentów oraz PRACA musi trafić do dziekanatu najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego.

 

Do                        należy składać również podanie o obronę wrześniową. 

 

 

 

VI. Egzamin dyplomowy 

 

Zgodnie z decyzją Rady Programowej Filologii angielskiej:

 

Egzamin dyplomowy kończący studia I i II stopnia składa się z trzech pytań, z których dwa opierają się na wcześniej sformułowanych tezach dyplomowych, a jedno dotyczy tematyki pracy dyplomowej. Prowadzący seminarium proponuje zestaw 12 tez, które następnie zatwierdza Rada Instytutu Językoznawstwa. Lista tez przedstawiona jest studentom uczestniczącym w seminarium i na zamieszczona na stronie Filologii Angielskiej KUL. Podczas egzaminu student losuje dwie z proponowanych tez dyplomowych oraz odpowiada na pytanie od recenzenta dotyczące tematyki pracy dyplomowej.

 

Tezy egzaminacyjne w roku akademickim 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020, godz. 08:41 - Iwona Saracyn