Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

 

1. rok

 

Historia Wielkiej Brytanii

PNJA - wymowa

PNJA - sprawności zintegrowane

Historia literatury angielskiej

Historia USA

PNJA - gramatyka

PNJA konwersacje

PNJA - praca z tekstem

Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do kultury brytyjskiej

Wstęp do kultury amerykańskiej

Wstęp do literaturoznawstwa

 

 

2. rok

 

Kultura współczesna

Empiryczne badania języka

Gramatyka opisowa języka angielskiego - fonologia

Gramatyka opisowa języka angielskiego - składnia

PNJA - sprawności zintegrowane

PNJA - gramatyka praktyczna

PNJA - konwersacje

PNJA - angielski w kontekstach zawodowych

Gramatyka opisowa języka angielskiego - morfologia

Historia literatury angielskiej

Dydaktyka nauczania języka angielskiego

Dydaktyka ogólna

Odmiany języka angielskiego

PNJA - praca z tekstem

Komunikacja i interpretacja

Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym

 

 

3. rok

 

Językoznawstwo stosowane (seminarium)

Językoznawstwo (seminarium)

Językoznawstwo porównawcze (seminarium)

Neofilologia (seminarium)

Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)

Język i kultura Irlandii

Język i kultura Walii

Język irlandzki

PNJA - pisanie akademickie

Made in Britain - teksty przełomowych idei

PNJA - język mediów

PNJA - gramatyka

PNJA - tłumaczenia

Historia języka angielskiego

Historia literatury amerykańskiej

Literaturoznawstwo (seminarium)

Literatura anglojęzyczna (seminarium)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

1. rok

 

Fonologia

Składnia

Morfologia

Literatura amerykańska

Literatura angielska

Teoria literatury

PNJA - sprawności zintegrowane

Tłumaczenie tekstów kultury

Zarządzanie informacją i terminologią

Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, prawo w biznesie i marketing

Językoznawstwo historyczne

Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego

Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej

Nowe trendy w składni generatywnej

Współczesne teorie i najnowsze trendy w morfologii

Fonologia XXI wieku

PNJA - praca z tekstem

Nowe spojrzenie na metodologię badań językoznawczych

Medialne poszukiwania literatury I

Teksty kultury amerykańskiej

Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego

Nowe spojrzenie na metodologię badań literaturoznawczych

Tłumaczenia literackie

Tłumaczenia audiowizualne

Tłumaczenia specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka

Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu

Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)

Językoznawstwo stosowane (seminarium)

Literatura amerykańska (seminarium)

Literaturoznawstwo (seminarium)

Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)

Translatoryka (seminarium)

Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce

Funkcjonalna gramatyka kontrastywna

Językoznawstwo (seminarium)

Podstawy dydaktyki

Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego

Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży

Podstawowe pojęcia psychologii

Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się

Psychologia społeczna i komunikacji

Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego

Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy

 

2. rok

 

Narzędzia cyfrowe w językoznawstwie

Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego

Językoznawstwo XXI wieku

Literatura anglo-irlandzka/walijska

Literatura a film

Teksty kultury angielskiego obszaru językowego

Tłumaczenia specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka

PNJA

Multilingwizm i multikulturowość średniowiecznej Anglii

Medialne poszukiwania literatury

Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej

Współczesne trendy w literaturze anglojęzycznej

Językoznawstwo stosowane (seminarium)

Literatura amerykańska (seminarium)

Literaturoznawstwo (seminarium)

Literatura anglojęzyczna (seminarium)

Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)

Translatoryka (seminarium)

Językoznawstwo ogólne (seminarium)

Wybrane aspekty literatury amerykańskiej

Warsztat nauczyciela

Autor: Monika Nizioł
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2021, godz. 08:15 - Iwona Saracyn