Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich powstała z połączenia Katedr Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej oraz Katedry Studiów Wschodnich w marcu 2020 r. Katedr Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej powstała w 1997 r. w ramach Instytutu Socjologii KUL. Od 1 października 2009 r. stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Instytutu Politologii KUL (od 2013 r. Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, a od października 2019 Instytutu Nauk o Polityce i Administracji).

 

W Katedrze prowadzi się badania nad państwem i demokracją oraz myślą samorządową i historią samorządności. Są one poświęcone z jednej strony historii samorządności, myśli samorządowej w Polsce, współczesnemu ustrojowi oraz funkcjonowaniu samorządu terytorialnego  i prowadzone w  duchu personalizmu społeczno-politycznego, który jest rozwijany przez Kierownika Katedry, prof. zw. dra hab. Stanisława Wójcika (m.in. samorząd stanowy, ziemski, samorządy miast II w RP, ekonomia społeczna, samorząd terytorialny w III RP), z drugiej strony badania naukowe w Katedrze poświęcone są współczesnym ekonomicznym i politycznym uwarunkowaniom samorządności i funkcjonowania samorządów, czym zajmuje się dr Lech Jańczuk (samorząd terytorialny, finanse publiczne i związane z nimi analizy ekonomiczne, decentralizacja władzy publicznej, polityka publiczna,  współpraca podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi). 

 

Wskazane kierunki badawcze Katedry dopełniają zainteresowania naukowe oraz badania prowadzone przez dra Artura Jana Kukułę, które skupiają się z jednej strony wokół integracji europejskiej w jej wymiarze politycznym i gospodarczym, z drugiej zaś strony wokół  przemian i uwarunkowań rozwoju współczesnych regionów oraz ich sfery społeczno-gospodarczej w ramach nowej polityki gospodarczej (Gospodarka Oparta na Wiedzy, innowacyjność, społeczeństwo informacyjne, wpływ globalizacji na gospodarkę i rozwój regionów, Polityka Spójności i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej i ich znaczenie dla rozwoju regionów, w tym  regionów słabo rozwiniętych). Dr Artur Jan Kukuła posiada doświadczenie związane z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w sferze samorządowej oraz zarządzaniem projektami europejskimi.

 

Katedra Studiów Wschodnich powstała w 2011 r. w konsekwencji na zapotrzebowanie badawcze Instytutu. Świat u progu XXI wieku charakteryzuje się nową konfiguracją sił ekonomiczno-politycznych. Centrum decyzyjne globu systematycznie przesuwa się w kierunku Pacyfiku, pozostawiając za sobą dotychczasowe uznane potęgi, zwłaszcza Europę Zachodnią. Stary system, oparty na układzie transatlantyckim, odchodzi w niepamięć, a na plan pierwszy wybija się lekceważony niegdyś Wschód. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza z naszej, polskiej perspektywy

Historyczne doświadczenie Polski, czerpiącej tak z tradycji cywilizacji łacińskiej i bizantyńskiej, jak i z dorobku Orientu, a także jej obecne położenie na wschodniej flance Unii Europejskiej, daje nam unikalną możliwość otwartego i nieuprzedzonego spojrzenia w stronę szerokich przestrzeni Eurazji. Oczywiste jest, że na skutek zasadniczych geopolitycznych zmian konieczne jest podjęcie poważnych badań wschodnioznawczych w różnych kontekstach i aspektach. Z tej właśnie myśli narodziła się idea utworzenia Katedry Studiów Wschodnich jako tej jednostki badawczej, która zdolna będzie podjąć trud wielostronnego i pogłębionego spojrzenia na tę tematykę.

 

Funkcje Kierownika Katedry od jej powstania pełni prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik.

 

Pracownicy:

Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL

Dr hab. Andrzej Gil

Dr Lech Jańczuk

Dr Artur Kukuła

Dr Andrzej Szabaciuk

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020, godz. 11:25 - Andrzej Szabaciuk