Kierowane prace naukowo-badawcze

Relizacja projektów badawczych:

- Decyzje ryzykowne w sytuacji tworzenia się rynku kapitałowego w Polsce, grant nr 1H01F04411, 1996-1998

- Postawy wobec internetu jako narzędzia poznawczo-komunikacyjnego. Psychologiczne studium empiryczne, grant nr 5H01F03021, 2001-2002

- Metodologiczne możliwości wykorzystania skalowania wielowymiarowego w analizach behawioralno-ekonomicznych, grant nr 1P11001806, 
- Model systemu wynagradzania dla kopalni węgla kamiennego - koordynowany przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach, zrealizowano zadania badawcze: Ocena obciążenia psychicznego wybranych stanowisk pracy w kopalniach węgla kamiennego, grant nr 1.992.92/C,

- Przedsiębiorczość drogą do samorządności. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, 2002
- Transition from the World of Education to the World of Work: Comenius 3 Network, School and Business-Making Transition Work, 2005
- Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. Program realizowany przez Koomisję Nauki i Edukacji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 2007

- Stereotyp zawodu zaufania publicznego na przykładzie lekarza jako czynnik wyboru przyszłego zawodu przez młodzież, grant nr 17466, 2007-2009

- Wybrane uwarunkowania psychologiczne poziomu trafności w selekcji kandydatów na stanowisko pracy, grant nr 1773/H03/2007/32, 2007-2010

- Psychologiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych kierowców zawodowych, grant nr NN 106 022838, 2010-2012

- 2010 Europlacement (grant UE)


Wypromowane prace doktorskie:

Z zakresu psychologii:

Piotr Brzozowski (1984) Interpretacja wpływu niektórych zmiennych na wykonanie zadania w psychologicznej teorii decyzji
Wojciech Gulin (1990) Komponenty informacyjne, decyzyjne i emocjonalne empatii u dzieci i młodzieży
Rożnowski Bohdan (1991) Niektóre uwarunkowania deformacji w spostrzeganiu grup wyznaniowych
Adamczyk Witold (1993) Poziom funkcjonowania zawodowego plastyków w kontekście okoliczności wyboru swojej profesji. Badania porównawcze plastyków polskich i niemieckich.
Ohme Rafał Krzysztof (1994) O instrumentalnej funkcji grupy w sytuacji doświadczania porażki: fenomen towarzyszy niedoli
Frąckiewicz Waldemar (1998) Rysy twarzy osoby spostrzegającej i spostrzeganej. Badania eksperymentalne.
Kowalczyk Edyta Anna (1998) Psychologiczne wyznaczniki podmiotowości nauczyciela w sytuacji innowacyjnej.
Bonetyńska Agnieszka (2003) Dyspozycje osobowościowo-zawodowe wymagane w pracy na nowych stanowiskach kierowniczych na przykładzie zmiany w Call Center w systemie bankowym
Juchnowicz Adam (2003) Postawy wobec internetu jako nrzędzia poznawczo-komunikacyjnego. Psychologiczne studium empiryczne
Fijałkowska Sylwia (2004) Psychospołeczne uwarunkowania stylów decyzyjnych kadry wojska polskiego
Kozak Agnieszka (2004) Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania percepcji pieniądza
Połaz Dianna (2004) Potrzeba samoaktualizacji i sposoby radzeniasobie u menedżerów w sytuacji ich bezrobocia
Sobek Jacek (2005)  Zachowanie celowe jednostki w sytuacji przemian makrosystemowych
Ślusarski Janusz (2005)  Analiza psychologiczna stanowisk pracy pilota i pilota-instruktora śmigłowca wojskowego
Wołońciej Mariusz Tomasz (2005) Reprezentacja poznawcza kultury pracy
Shubina Ivanna (2005) Czynniki skuteczności reklamy społecznie użytecznej

Dorota Bryk (2009) Stereotyp zawodu zaufania publicznego na przykładzie lekarza jako czynnik wyboru przyszłego zawodu przez młodzież

Grzegorz Kida (2009) Psychologiczna percepcja własności a wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność u członków spółdzielni mieszkaniowych

Agnieszka Huńka (2010) Towards comunicative water management in Poland, (współpromotor w ramach współpracy międzynarodowej), Radboud University Nijmegen

Dorota Godlewska-Werner (2010) Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zewnętrznej mobilności zawodowej osób mobbingowanych, Uniwersytet Gdański

 

Z zakresu ekonomii:
Markowski Krzysztof (2001) Uwarunkowania decyzji gospodarstw domowych dotyczących potencjalnego inwestowania w obligacje komunalne
Magdalena Szybiak (2009) Fundusz  Świętego Jerzego jako zjawisko społeczno-ekonomiczne polskiej transformacji 

 

Z zakresu socjologii:
Kozioł Wiesław (2006) Społeczne aspekty przekształceń własnościowych w Polsce po 1990 roku. Badania socjologiczno-psychologiczne pracowników spółek Skarbu Państwa oraz parlamentarzystów

 

Lista prac magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Bieli:

1. Gulin Wojciech, 1990

 Komponenty informacyjne, decyzyjne i emocjonalne empatii dzieci i młodzieży

2. Karls-Krzyżanowska Joanna, 1991

Poczucie alienacji i mechanizmy obronne mieszkańców regionu zagrożonego ekologicznie

3. Płatkowska Beata, 1991

Recepcja ryzyka u osób funkcjonujących w sytuacji wysokiego zagrożenia

4.Sobek Robert Jacek, 1991

Analogia jako podstawa rozumienia aktualnej sytuacji mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki i ich antycypacji przyszłych zdarzeń w rejonie Elektrowni"Opole"

5.Bronikowska Magdalena, 1992

Percepcja i ocena aktualnych zmian społecznych, politycznych i gospodarczych a poczucie sprawstwa (locus of control) u  osób zaangażowanych w działalność społeczną, polityczną i niezaangażowanych

6. Jakubiak Agnieszka, 1992

Dynamika procesów poznawczych i ewentualnych w sytuacji zmanian politycznych

7. Jaranowska Renata, 1992

 Psychologiczne uwarunkowania zjawiska bezrobocia w Polsce

8. Kaczmarzyk Małgorzata, 1992

 Stereotyp własnej-polskiej i obcej-żydowskiej grupy narodowościowej w spostrzeganiu Polaków

 9. Kunicka Alicja, 1992

 Psychologiczna analiza spostrzegania Czechów przez Polaków : na Śląsku Cieszyńskim

 10.Mendryk Iwona, 1992

 Percepcja ryzyka w sytuacji prywatyzacji zakładu przemysłowego

  11.Moliński Wojciech, 1992

   Percepcja zmian zachodzących w Polsce a umiejętność myślenia alternatywnego u więźniów recydywistów

   12.Szala Maria, 1992

   Prawidłowości w spostrzeganiu grup narodowo-etnicznych: stereotyp Niemca, Polaka i Ślązaka

   13.Topczewski Jacek, 1992

   Spostrzeganie kraju lat dziecinnych przez polskich przesiedleńców powojennych z Wilna

   14.Trzciński Wojciech, 1992

    Zmiana spostrzegania samego siebie w kontekście przemian społeczno-politycznych u dawnych moeszkańców Lwowa i okolic.

   15.Wierzchowska Anna, 1992

    Spostrzeganie roli Kościoła Katolickiego w Polsce na tle aktualnych przemian społeczno-politycznych przez różne grupy społeczne

   16.Adamczyk Witold, 1993

     Poziom funkcjonowania zawodowego plastyków w kontekście okoliczności wyboru przez nich swojej profesji: Badania porównawcze plasyków polskich i niemieckich

   17.Magier Ewa, 1993

    Obraz siebie i percepcja sytuacjiekologicznej u osób z terenów zagrożonych ekologicznie

   19.Zawrotniak Piotr, 1993

    Prawidłowości psychologiczne związane ze spostrzeganiem zmian ustrojowych w Polsce

   20. Fruga Bernard, 1994

    Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w Polsce na przykładzie gminy Zelów w województwie piotrkowskim

   21. Hereć Ewa, 1994

   Reklama telewizyjna jako czynnik wpływający na preferencję wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

   22. Kurowska Marzena, 1994

   Psychologiczne problemy lustracji w opinii byłych więźniów politycznych okresu stalinowskiego w Polsce

   23. Madejek Dorota, 1994

   Wzrokowa percepcja przestrzeni w różnych sytuacjach krajobrazowych : badania eksperymentalne

   24.Misiurek Katarzyna, 1994

   25.Cwalina Wojciech, 1995

    Poczucie efektywności i zakłócenia procesów przekazywania roli w zakładzie przemysłowym.

   26.Fijołek Dariusz, 1995

    Psychologiczne wymiary negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów między przełożonym a podwładnym.

   27.Fortuna Paweł, 1995

    Analiza wybranych aspektów bezrobocia jako sytuacji stresu psychologicznego.

   29.Gomza Cezary, 1995

     Psychologiczne wymiary percepcji kompozycji obrazu

   30.Liberska-Bobrowiecka Ewa, 1995

    Poziom neurotyczności pracowników przemysłu a ich stosunki interpersonalne w miejscu pracy

   31.Majewska Katarzyna, 1995

   Spostrzeganie zagrożenia ekologicznego a stres społeczności lokalnych.

   32.Podleśna Elżbieta, 1995

    Perspektywy psychologiczne badań nad percepcją muzyki w ramach podejścia relacyjnego

   33.Czeronko Renata, 1996

    Percepcja polskiej rzeczywistości społeczneji gospodarczej na Zachodzie, na przykładzie Belgii.

   34.Gorbaniuk Oleg, 1996

    Stres życia we Wschodniej Ukrainie w latach 1918-1956: analiza psychologiczno-historyczna na podstawie wspomnień świadków.

   35.Krawiec Mariusz, 1996

    Percepcja społeczna bilansu zysków i strat planowanej inwestycji Kaskada Dolnej Wisły.

   36.Bajger Jadwiga, 1997

    Zastosowanie modelu subiektywnie oczekiwanej użyteczności - seu- do analizy decyzji alokacyjnych kapitału uwłaszczeniowego

   37.Chmiel Agnieszka, 1997

    Percepcja ryzyka gospodarczego w sytuacji transformacji makrosystemowej w Polsce

   38.Józefowicz Małgorzata, 1998

    Poglądy społeczno-polityczne a postawa wobec likwidacji Stoczni Gdańskiej.

   39.Kida Grzegorz, 1998

    Percepcja oczekiwań społecznych wobec przekształceń własnościowych w Polsce

   40.Dołęga Joanna, 1999

    Awans pracowniczy jako czynnik rozwoju osobowości zawodowej

   41.Dudek Dorota, 1999

   Decyzje alokacyjne na rynku kapitałowym w sytuacji symulacyjnej gry komputerowej

   42.Fijałkowska Sylwia, 1999

      Percepcja społeczna potencjalnych zysków i strat płynących z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

   43.Kozak Agnieszka, 1999

    Stopień stresogenności struktury macierzy wypłat

   44. Krzyżak Monika, 1999

    Sposób funkcjonowania pracownika a posiadane akcje własnego zakładu

   45. Kwiatkowski Marcin, 1999

    Spostrzeganie społeczne zjawiska prywatyzacji przez pracowników zakładu "Star" S.A. w Starachowicach

   46. Łokińska Anna Katarzyna, 1999

    Inteligencja społeczna a sukces w pracy zawodowej

   47. Petruczenko Edyta, 1999

    Spostrzeganie perspektyw i zagrożeń dokształcania zawodowego a poczucie kontroli u pracowników

   48. Świder Piotr, 1999

    Psychologiczne determinanty integracji pracownika z firmą

   49. Urban Elwira, 1999

    Spostrzeganie społeczne kompatybilności różnych aspektów pracy w Polsce i Unii Europejskiej

   50. Waliłko Maciej, 1999

    Znaczenie identyfikacji wizualnej dla wizerunku firmy

   51. Żebrowski Adam, 1999

   Psychologiczna analiza lęku u pracowników Auchan Polska sp. z o.o. związanego z wdrażaniem komputerowych systemów informacji

   52. Adamski Piotr, 2000

    Kompleksowość zastosowania metody KLASP na przykładzie wartościowania stanowisk pracy w Energetyce Poznańskiej S.A.

   53. Dobrogowska Justyna, 2000

    Psychologiczne uwarunkowania reakcji na stres bezrobocia u osób z poczuciem kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

   54. Dubienka Jarosława, 2000

    Postrzeganie perspektywy zawodowej jako czynnik niepokoju przez absolwentów szkół wyższych na Białorusi i w Polsce

   55. Górska Jolanta, 2000

   Perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w percepcji rolników z województwa podkarpackiego

   56. Hnatio Krzysztof, 2000

    Płaca jako instrument zarządzania zasobamiludzkimi

   57. Janczewski Jerzy, 2000

    Zasady płacowe jako istotny element procesu restrukturyzacji Rybnickiej Spółki Węglowej S.A.

   58. Jemioło Danuta, 2000

    Zasady płacowe w okresie transformacji systemowej ochrony zdrowia na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w jastrzębiu Zdroju.

    59. Kordus Jarosław, 2000

     Uniwersalizm zastosowania metody KLASP na przykładzie wartościowania stanowisk pracy w Energetyce Poznańskiej S. A.

    60. Kudelski Robert, 2000

     Funkcje płac w procesie skutecznej integracji pracowników na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego "Jas-Mos"

    61. Kusiński Stanisław, 2000

    Zasady płacowe w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie na przykładzie huty Ostrowiec SA

    62. Olborski Andrzej, 2000

    Płace jako element zarządzania firmą na przykładzie firm zamojskich

    63. Pacosz Iwona, 2000

     System płac oparty na taryfikatorze UMEWAP - 87 jako stymulator motywacji do pracy efektywnej

    64. Parzyjagła Jacek, 2000

     Zasady płacowe jako element programu restrukturyzacji Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. w ramach restrukturyzacji branży węgla kamiennego.

    65. Piłat Jacek, 2000

     Badanie spostrzegania zapachów perfum - znaczenie kontekstu

    66. Połaz Dianna, 2000

    Wpływ uczestnictwa dzieci w reklamie na skuteczność jej działań

    67. Pużuk Krzysztof, 2000

    Zasady płacowe w SP ZOZ WSPR w Białymstoku w oparciu o KLASP.

    68. Repetowska Marta, 2000

     Percepcja reklamy w kontekście obrazu siebie. Implikacje dla psychologicznej segmentacji rynku

    69. Samułe Olga, 2000

     Preferencje zawodowe a motywy wyrobu zawodu u uczniów ostatniej klasy szkół średnich w Polsce i na Łotwie

    70. Sasim Walenty, 2000

     Właściwe zasady płacowe jako element poprawy efektywności zarządzania w Elektrowni "Rybnik" S.A.

    71. Sawicka Aleksandra Ewa, 2000

     Innowacje z zakresu zarządzania zasobamiludzkimi a percepcja przez pracowników zwierzchnika wprowadzającego zmianę

    72. Warszewska Magdalena, 2000

    Typ kultury organizacyjnej a sposób radzenia sobie ze zmianami

    73.Wołońciej Mariusz Tomasz, 2000

     Spostrzeganie bezrobocia przez małżonka

    74.Boroń Aleksander, 2001

    Konstrukcja taryfikatora płac dla KopalniWęgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o. w Sosnowcu

    75. Borzęcki Grzegorz Piotr, 2001

     Konstrukcja baterii testów na stanowisku pracy pierwszego obchodowego bloku w Elektrowni im.Tadeusza Kościuszki S.A. w Połańcu

     76. Czubara Monika, 2001

     Wpływ kryzysu osobowości występujacego u mężczyzn korzystających z zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na ich percepcję przyszłości

     77. Frańczak Magdalena, 2001

     Reguły wpływu społecznego stosowane w  reklamie a reakcje konsumentów

     78. Godlewska Dorota, 2001

     Polska adaptacja Adaptability Test J.Tiffina i C.H. Lawshe'a

     79. Gorzelanny Jacek, 2001

     Poczucie podmiotowości w sytuacji pracy a klimat organizacyjny

     80. Karaś Marta, 2001

     Wpływ form spędzania wolnego czasu na efektywność funkcjonowania pracowników w zakładzie pracy

     81. Kochański Janusz, 2001

     Motywacyjna funkcja premii w Energetyce Poznańskiej S.A. na podstawie danych z rejonów dystrybucji Szmotyły i Opalenica

     82. Kotlarek Jerzy, 2001

     Percepcja społeczna zmian systemu wynagradzania na tle restrukturyzacji Energetyki Poznańskiej Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. Jastrowie

     83. Król Joanna, 2001

     Sposoby radzenia sobie w sytuacji braku pewności utrzymania zatrudnienia

     84. Krzak Piotr, 2001

     Taryfikator płac w sytuacji restrukturyzacji K.W.K " JAS - MOS"

     85. Kuhniuk Olga, 2001

     Wpływ czynników określających klimat organizacyjny na postawę pracowników firmy wobec szkoleń pracowniczych

     86. Kuklo Barbara, 2001

     Wpływ stylu podejmowania decyzji kierowników na poczucie efektywności pracy pracowników zewnątrz i wewnątrz sterownych

     87. Pawłowski Dariusz, 2001

     Wdrożenie zasad premiowania w oparciu o wielowymiarową skalę funkcjonowania pracownika w Energetyce Poznańskiej Zakład Elektowni Wodnych Spółka z o.o. w Jastrowiu

     88. Rusek Małgorzata, 2001

     Znaczenie relacji wzmocnień pozamaterialnych i oczekiwań pracowników dla stopnia zaangażowania w pracę osób wewnątrz i zewnątrz sterownych

     89. Sieradzka Magdalena, 2001

     Analiza stanowiska pracy jako podstwa ustalania wyznaczników efektywności kierowania na przykładzie dyrekcji okręgu Poczty w Lublinie

     90.Szuplewska Monika, 2001

     Interioryzacja norm jako etap tworzenia się kultury bezpieczeństwa pracy u kierowców karetek pogotowia

     91. Zając Dominik, 2001

     Obraz ucznia jako komponent poznawczy postawy nauczyciela a jego satysfakcja z pracy

     92. Czerech Sylwia Agnieszka, 2002

     Poziom optymizmu - pesymizmu a wypalenie zawodowe u kobiet

     93.Czerniak Elżbieta, 2002

     Styl kierowania a poziom inteligencji emocjonalnej menedżerów

     94. Janiec Magdalena, 2002

     Realizacja funkcji kierowniczej przez kobiety i mężczyzn. : Badanie stylów kierowania

     95. Kobarynko Anna, 2002

     Lęk a podejmowanie decyzji w sytuacji trudnej przez osoby na stanowisku kierowniczym.

     96. Łazowska Katarzyna, 2002

     Obraz siebie a identyfikacja pracownika z celami zakładu pracy

     97. Marzęciak Marta, 2002

     Styl kierowania pracownikami a ich poczucie podmiotowości pracy

     98. Moniczewski Łukasz, 2002

     Efektywność działań policjantów w sytuacjistresu zawodowego

     99.Rzemieniuk Elżbieta, 2002

     Struktura potrzeb pracowników a ich preferencja stylu kierowania

     100.Semeniuk Beata, 2002

     Cechy osobowości a motywacja osiągnięć handlowca i pracownika biura

     101.Skotnicka Wioletta, 2002

     Syndrom bezrobocia u osób uczestniczących w klubach aktywnego poszukiwania pracy

     102. Śmiga Ewa, 2002

     Wpływ kultury organizacyjnej na poziom stresu spostrzeganego przez pracowników

     103. Śmigórski Krzysztof, 2002

     Osobowościowe, temperamentalne i umysłowe korelaty stylów kierowania

     104. Biliński Andrzej, 2003

     Psychologiczna teoria decyzji w odniesieniu do ustawy o zamówieniach publicznych

     105.Kowal Roman, 2003

     Style zarządzania personelem a inteligencja emocjonalna

     106. Sąsiadek Sebastian, 2003

     Znaczenie empatii w sprzedaży tworzącej

     107. Sękowska Ewa, 2003

     Identyfikazcja z firmą pracowników i klientów

     108. Ziętek Małgorzata, 2003

     Osobowość zawodowa młodzieży wybierającej drogę zawodową

     109. Bryk Dorota Marta, 2004

     Satysfakcja zawodowa a wykonywanie pracy zgodnej lub niezgodnej z wyuczonym zawode

      110. Piasecki Tomasz Paweł, 2004

      Związek poczucia lokalizacji kontroli z identyfikacją pracownika z firmą

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2010, godz. 18:26 - Mariola Łaguna