BIBLIOGRAFIA WSZYSTKICH PRAC NAUKOWYCH 

według porządku chronologicznego ich ukazania się

 

1.             Biela, A. (1971).  Proces komunikacji podmiotu z polem problemowym. Sprawozdania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1970. Lublin, ss.17-22.

2.             Biela, A. (1971). Rozwiązywanie problemów w aspekcie teorii informacji. Roczniki Filozoficzne, 19, ss.77-87.

3.             Biela, A. (1972). Struktura układu komunikacyjnego: źródło sygnałów- decydent. Roczniki Filozoficzne, 20, ss.151-160.

4.             Biela, A. (1973).  Przetwarzania sygnałów na informację niezawodną. Roczniki Filozoficzne, 21, ss.59-74.

5.             Biela, A. (1973). Proces informacyjny w dynamicznych sytuacjach decyzyjnych (badania eksperymentalne dla dzieci). Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1971, Lublin: TN KUL, ss. 202-211.

6.             Biela, A., Bujak, F.,  Walesa, Cz. (1973). Proces informacyjny w dynamicznych sytuacjach decyzyjnych (badania eksperymentalne nad dziećmi). Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1971. Lublin, ss.202-211.

7.             Biela, A. (1973). Struktura procesu informacyjnego w sytuacjach decyzyjnych.  Przegląd Psychologiczny, 16, ss.445-455.

8.             Biela, A., Bujak,  F., Walesa, Cz. (1973). Cognitive conservatism and radicalism In children’s decisions. Polish Psychological Bulletin, 4, ss.135-143.

9.             Biela, A. (1974).  Decyzyjny model czynności informacyjnej w sytuacjach źródłem informacji niezawodnej. Roczniki Filozoficzne, 22, ss.99-115.

10.         Biela, A., Bujak, F., Walesa, Cz. (1974).  Model Bayesa jako narzędzie pomiaru zachowania. Studia Psychologiczne, 13, ss.73-93.

11.         Biela, A. (1975).  Typy subiektywnych odchyleń od idealnego modelu informacyjnego w rozwiązywaniu problemów u studentów. Roczniki Filozoficzne, 23, ss.87-105.

12.         Biela, A., Chlewiński, Z. (1975).  Badania empiryczne poczucia bezpieczeństwa. Summarium , 24, ss.63-69.

13.         Biela, A. (1976). Informacja a decyzja. Badania eksperymentalne z zakresu psychologii rozwojowej.  Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

14.         Biela, A., Chlewiński, Z. (1977). Problem skłonności do wypadków. Bezpieczeństwo Pracy, 8, ss.11-13.

15.         Biela, A. (1978).  Czy „przetwarzanie informacji” jest wyrażeniem poprawnym logicznie? Informatyka, 1, ss.13-14.

16.         Biela, A., Chlewiński, Z. (1978). Psychologiczne poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Pracy, 1, ss. 9-12.

17.         Biela, A., Chlewiński, Z. (1978).  Funkcjonowanie człowieka w warunkach pracy. Summarium , 27, ss.253-257.

18.         Biela, A., Chlewiński, Z., Walesa, Cz. (1978). Rozwój dokonywania decyzji. Roczniki Filozoficzne, 26, ss.5-25.

19.         Biela, A. (1979). Chciwość- aspekt psychologiczny. W: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red). Encyklopedia Katolicka 3, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 106-107.

20.         Biela, A. (1979). Rozwiązywanie problemów jako podstawowa czynność intelektualna w ośrodkach badawczo- rozwojowych. W: R. Orłowski, Z. Szeloch, M. Łoboda (Red.). Model organizacyjny ośrodka badawczo-rozwojowego. Lublin: Instytut Ekonomiki Produkcji UMCS, ss.32-53.

21.         Biela, A., Chlewiński, Z. (1979). Badania empiryczne poczucia bezpieczeństwa. Summarium: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL nr 4(24) za rok 1975. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss.63-69.

22.         Biela, A. (1979).  Dążenia. W: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.). Encyklopedia Katolicka 3, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss.1068-1069.

23.         Biela, A. (1979).  Depersonalizacja. W: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.). Encyklopedia Katolicka 3, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s.1179.

24.         Biela, A. (1979).  Ekumeniczny wymiar edynburskiego Kongresu. Summarium , 28, ss.144-145.

25.         Biela, A. (1979).  Percepcja bodźców a ujmowanie związku analogii. Przegląd Psychologiczny, 22, ss.683-696.

26.         Biela, A. (1979). Rozwiązywanie problemów jako podstawowa czynność intelektualna w ośrodkach badawczo- rozwojowych. W: R. Orłowski, Z. Szeloch, M. Łoboda (red.). Model organizacyjny ośrodka badawczo-rozwojowego. Lublin: Instytut Ekonomiki Produkcji UMCS, ss.32-53.

27.         Biela, A. (1979). Środowisko pracy jako pole zaspokajania potrzeb psychicznych. Novum, 51-68.

28.         Biela, A., Chlewiński, Z., Stanowski, A. (1979). Oczekiwania związane z pontyfikatem Jana Pawła II.  Zeszyty Naukowe KUL, 22, ss.208-216.

29.         Biela, A. (1980). Decision making as a special kind of action. W: W. Gasparski (Eds.), Decision making and action. Warszawa: Polish Academy of Science, ss. 6-8.

30.         Biela, A. (1980). Metodologiczne problemy konstrukcji testów analogii. Roczniki Filozoficzne, 26, 107-122.

31.         Biela, A. (1980).  Psychologiczne aspekty pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r. Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne, 13, ss.233-278.

32.         Biela, A. (1980).  Samoocena cech psychicznych własnej grupy zawodowej a preferowane cechy u przedstawicieli leśników i kolejarzy. Sylwan, ss.35-45.

33.         Biela, A. (1980).  Twórczość Naukowa Marii Grzywak-Kaczyńskiej na tle współczesnych kierunków psychologicznych. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 6, ss.23-36.

34.         Biela, A., Chlewiński, Z., Michałek,  A. (1980). Potrzeby psychiczne górników. Roczniki Filozoficzne, 28, 161-188.

35.         Biela, A., Kornas-Biela, D. (1980). Ryzyko wolności: Sprawozdanie z I Międzynarodowego Kongresu Opieki Duszpasterskiej i Poradnictwa w Edynburgu. Roczniki Nauk Społecznych , 8, ss.285-288.

36.         Biela, A. (1981). Empatia agoralna. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

37.         Biela, A. (1981). Psychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

38.         Biela, A., Leszczuk, E., Pietrulewicz, B. (1981).  Ekspresja rysunkowa dzieci na temat pobytu papieża Jana Pawła II w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 29, ss.5-27.

39.         Biela, A., Chlewiński, Z.,  Michałek,  A. (1981). Osobowość górników i rolników w aspekcie neurotyzmu i ekstrawersji. Zdrowie Psychiczne, 22, ss.18-27.

40.         Biela, A. (1982).  Individual and social dimensions of religious values. Contact: The International Journal of Pastoral Studies, 75, ss.18-21.

41.         Biela, A. (1982). Ekumeniczny wymiar edynburskiego Kongresu. Summarium: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1979,  8(28), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss.144-145.

42.         Biela, A.  (1983).  Dominacja. W: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia Katolicka 4, Lublin: Towarzystwo Naukowe  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s.58.

43.         Biela, A., Prężyna, W., Śliwiński, A. (1983).  Dogmatyzm. W: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia Katolicka 4, Lublin: Towarzystwo Naukowe  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss.28-29.

44.         Biela, A. (1983).  Eksperymentalna psychologia. W: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia Katolicka 4, Lublin: Towarzystwo Naukowe  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss.812-814.

45.         Biela, A. (1983). Ekstrawersja- Introwersja. W: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia Katolicka 4, Lublin: Towarzystwo Naukowe  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss.827-828.

46.         Biela, A. (1983). Empatia. W: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia Katolicka 4, Lublin: Towarzystwo Naukowe  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 961-962.

47.         Biela, A. (1983).  Empiryzm. W: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia Katolicka 4, Lublin: Towarzystwo Naukowe  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 973-974.

48.         Biela, A. (1983).  Papieskie lato w Polsce. Szkic psychologiczny wizyty-pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Polsce. London: Veritas Foundation.

49.         Biela, A., Chlewiński, Z.,  Walesa, Cz. (1983).  Developmental aspects of decision making. W: L. Sjőberg, T. Tyszka, J.A. Wise (Eds.). Human decision making. Karlsha: Doxa, ss.291-311.

50.         Biela, A. (1984).  Sytuacja psychologiczna mieszkańców wsi zagrożonych ekologicznie. W: A. Biela red.).Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss.9-31.

51.         Biela, A. (1984).  Wstępne badania terenowe sytuacji psychologicznej mieszkańców wsi zagrożonych ekologicznie. W: A. Biela (red.).Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 33-53.

52.         Biela, A., Chlewiński, Z.,  `Kornas- Biela, D. (1984).  Ekumeniczny ruch poradnictwa religijno- psychologicznego. Zeszyty Naukowe KUL, 27, ss.47-53.

53.         Biela, A.  (1984). Spotkania agoralne: analiza psychologiczna masowych zgromadzeń z inspiracji moralno- religijnych. W: Naukowij Zbirnik, 57, 613-622. Universitas Catholica Ucrainorum S. Clementis Papas.

54.         Biela, A. (1985).  „Good” and „surface” analogies in scientific inquires. Science of Science. 5, ss.327-346.

55.         Biela, A.  (1985).  Preferences for data needed in social analogical reasoning. Polish Psychological Bulletin, 16, ss.257-266.

56.         Biela, A. (1986). Psychological patterns in predicting disjunction and conjunction of clinical symptoms. Acta Psychologica, ss.186-195.

57.         Biela, A. (1986).  Turku Conference ecology: The values behind the beauty of Finland. International Council on Pastoral Care and Counselling Newsletter, 3, 8-9.

58.         Biela, A. (1986). Człowiek jako podmiot życia w środowisku przyrodniczym. W: Z. Babska, A. Biela, T. Witkowski, (red.) Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku akademickim 1984-1985, ss.279-297. Lublin: Redakcja Wydawnictwa KUL.

59.         Biela, A. (1986). Psychologiczna aktualność tez encykliki „Laborem exercens” .W: J. Gałkowski  (red.). Jan Paweł II LABOREM EXERCENS: tekst i komentarze, ss.187-201, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

60.         Biela, A. (1986). The Polish contribution. The Association for Pastoral Care and Counselling Journal, 13, 16-17.

61.         Biela, A. (1986). Towards a synthetic approach to intelligence. The Behavioral and Brain Sciences. 3, ss.578-579.

62.         Biela, A., Juros A. (1986). Wykorzystanie dynamiki grupowej w przekazywaniu informacji o stanie zdrowia i środowiska mieszkańcom regionów zagrożonych ekologicznie. Przegląd Psychologiczny, 4, ss. 965-1001.

63.         Biela, A. (1986). Cognitive barriers to moral evaluation of environmental pollution. W: 21st International Congress of Applied Psychology, Jerusalem, Israel, July 13-18, Abstract, s.177.

64.         Biela. A. (1986). Stres zawodowy leśników w sytuacji kryzysu ekologicznego. W: Z. Ratajczak, R. Studenski (red.). Psychologiczne czynniki stresu w pracy zawodowej- Konferencja Naukowa w dniach 16-17.01.1986 r., Katowice: Polska Akademia Nauk - Oddział w Katowicach.

65.         Biela, A. (1987). Zasada podmiotowości pracy jako podstawowy kanon psychologiczny w metodyce doradczo-organizacyjnej. W: Z. Szeloch, U. Skurzyńska(red.), Metodyka pracy doradczej. cz. I: Doświadczenia polskie, ss.17-28, Lublin: UMCS.

66.         Biela, A. (1987). Job Stress in foresters employed in a heavily polluted area. Polish Psychological Bulletin, 3, ss.169-175.

67.          Biela, A., Tobacyk, J. (1987). Self-Transcendence in the agoral gathering a case study of Pope John Paul II’s 1979 visit to Poland. Journal of Humanistic Psychology, 4, ss.390-405.

68.         Biela, A., Falkowski, A., Juszczyk, P. (1987). Relacyjne podejście do spostrzegania. Przegląd Psychologiczny, 3, 565-592.

69.         Biela, A., Łoboda, M. (1987). Poczucie podmiotowości jako psychologiczny wskaźnik humanizacji pracy. Przegląd Psychologiczny, 4, ss.825-847.

70.         Biela, A. (1988). Ekumenizm w perspektywie badań psychologicznych. W: Z. Chlewiński (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, ss.266-284.  Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

71.         Biela, A. (1988). Ochrona środowiska naturalnego jako problem psychologiczny. W: A. Biela, Z. Uchnast i T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku akademickim 1985/86. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, ss.353-368.

72.         Biela, A.(1988), Świadomość ekologiczna i zagrożenie zdrowia psychicznego, w: Pawłowski,       L., Kozak, Z., „Chemiczne zagrożenie środowiska w Polsce”, Lublin: Wydawnictwa        Uczelniane Politechniki Lubelskiej, ss.77-86

73.         Biela A. (1989). Psychologiczny fenomen papieskich pielgrzymek. W: Ks. J. Homerski (red.), Żeby nie ustała wiara. Katolicki Uniwersytet Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II (s. 329 – 350). Lublin: TN KUL.

74.         Biela, A.(1989), Współczesne tendencje w psychologii poznawczej. Przegląd  Psychologiczny, 32, ss.27-43.

75.         Biela, A.(1989), Agoral gathering: a new conception of collective behavior. Journal for

the Theory of Social Behavior, 19, ss.311-336

76.         Biela, A.(1989), Ekumenizm w perspektywie badań psychologicznych, w: Chlewiński, Z. (red.), „Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Lublin: RW KUL, ss.191-204

77.         Biela, A.(1989), Analogia a nauce, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

78.         Biela, A., Uchnast, Z.(Eds..), (1989),  Problems with the self in psychology. Lublin & Bielefield: KUL& Universitat Bielefield

79.         Biela, A.(1989),  Theoretical and methodological problems on the self in psychology. In: Biela, A., Uchnast, Z.(Eds.), Problems with the self in psychology. Lublin& Bielefield: KUL & Universitat Bielefield, ss.23-42

80.         Biela, A., McKeachie, W.(1989),  Denominational ingroup and outgroup perceptions in Poland, Polish Psychological Bulletin, 20, 309-321

81.         Biela, A., Lin Y., McKeachie, W.(1989), Cognitive schemats in social perceptions, Multivariate Behavioral Research, 24, ss.195-207

82.         Biela, A.(1990), Promoting social support in ecologically threatened local communities, w: de Zeeuw, G., Glanville, R.(red.), “Collective support systems and their users”, Amsterdam: Thesis, ss.45-72

83.         Biela, A.(1990), Czym jest psychologia matematyczna? Folia Societatis Lublinensis, 32, ss.65-70

84.         Biela, A.(1990), Psychologiczne przesłanki efektywności polityki fiskalnej, płacowej i         cenowej. Raporty Zakładu Psychologii Przemysłowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1, ss.1-20.

85.         Biela, A.(1990), Stres decyzyjny w sytuacji pracy zawodowej, w: Biela, A.(red.), „Stres w pracy zawodowej”, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, ss.173-198.

86.         Biela, A.(1990), Stres życia i pracy w Polsce lat osiemdziesiątych, w: Biela, A.(red.), „Stres w      pracy zawodowej”, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, ss.17-93.

87.         Biela, A.(1991), Analogy in science, Frankfurt Am Main: Peter Lang Verlag

88.         Biela, A., Kamiński, L., Manek, A, Pietraszkiewicz, Sienkiewicz, Z., Szumielewicz, J.(red.), (1991), Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL

89.         Biela, A.(1991), Mental adaptability under large- scale changes. International Synergy Journal, 11, ss.37-38.

90.         Biela, A.(1991),  Zastosowanie eksperymentów nad spostrzeganiem w badaniach z zakresu dydaktyki przedmiotów przyrodniczych. w: Janiuk, R.M., Gocłowska, B.(red.), ”Metodologia badań w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych”, Lublin: UMCS, ss.17-33

91.         Biela, A.(1991), Kultura ekologiczna w szkole, Aura, 6, ss.22-23

92.         Biela, A.(1991),  Konflikt ekologiczny pod Opolem, Śląsk Opolski, 3, ss.1-7

93.         Biela, A.(1991), Rząd RP na uchodźstwie, Przegląd Uniwersytecki, 8, s.12

94.         Biela, A.(1992), Environmental risk perception, w: Migula, P., Sławek, T.(red.),“Determinants of ecological awarness in various scientific disciplines”, Katowice: University of Silesia, ss.43-53

95.         Biela, A.(1992), Metodologiczne i społeczne kwestie ocen oddziaływania na środowisko, Biuletyn Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, 8, ss. 5-7.

96.         Biela, A.(1992), Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych, Lublin:      Towarzystwo Naukowe KUL

97.         Biela, A.(1992),  The Eastern and Central European Center for Behavioral Economics in Policy Making. A seminar paper presented at the Center for International Affairs, Harvard University on February, 5, 1992

98.         Biela, A. (1992), Percepcja w ujęciu holistycznym, Lublin: Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL

99.          Biela, A.(1992), Spostrzeganie jako proces holistyczny, w: Biela, A.(1991), Percepcja w ujęciu holistycznym, Lublin: Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL, ss.11-30

100.      Biela, A.(1992), Błędy człowieka w sytuacjach podejmowania decyzji ryzykownych,          Medycyna Lotnicza, ss.116-117, ss.74-79

101.      Biela, A.(1992), Problemy współczesnej psychologii, Lublin: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oddział w Lublinie.

102.     Biela, A.(1992), Współczesne tendencje w psychologii poznawczej, w: Biela, A.(1992),      Problemy współczesnej psychologii, Lublin: Polskie Towarzystwo Psychologiczne,     Oddział w Lublinie, ss.47-59

103.      Biela, A.(1992), Charakterystyka psychologiczna mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki, w: „Dobrzeń Wielki i okolice. Dzieje dawne i współczesne”, Opole: Instytut Śląski w Opolu

104.     Biela, A.(1992), Reakcje psychiczne w sytuacji globalnych zmian w środowisku, w: ”Globalne zmiany środowiska naturalnego wyzwaniem dla ludności”, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, ss.107-112

105.      Biela, A., Kamiński, L., Manek, A., Pietraszkiewicz, A., Sienkiewicz, Z., Szumielewicz, J., (1992), Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy. Założenia          Teoretyczne, metodologia konstrukcji oraz metodyka badań kwestionariuszem.     Lublin: RW KUL

106.     Biela, A.(1993), Behavioral economics in social, economic and environmental policy making        in post-communist countries, w: Biela, A., Pawłowski, L., Rożnowski, B., Sobek, J. (red.), “Protection of environment”, Lublin: Politechnika Lubelska, ss.497-            505

107.      Biela, A.(1993), Błędy człowieka w sytuacjach podejmowania decyzji ryzykownych, Ergonomia, 16, ss.201-210

108.     Biela, A.(1993), Marktwirtschaft und Ethik, Markwirtschaft- Begegnungen, 1, ss.41-57

109.     Biela, A.(1993), Obraz firmy w okresie zmian makrogospodarczych na przykładzie Elektrowni „Opole”, w: „Elektrownia Opole a  środowisko społeczne”, Opole: Instytut Śląski w Opolu

110.     Biela, A., Pawłowski, L., Rożnowski, B., Sobek, J.(red.), (1993), Protection of environment:        mental changes and social sintegration perspectives, Lublin: Politechnika Lubelska

111.     Biela, A.(1993), Psychological assumption of price, wages and financial policy making of the state of Poland of 1989-1990, w: Biela, A., Pawłowski, L., Rożnowski, B., Sobek,J.   (red.), “Protection of environment”, Lublin: Politechnika Lubelska, ss.325-335

112.     Biela, A.(1993), Percepcja zagrożeń środowiskowych z konsekwencjami dotyczącymi        zdrowia psychicznego, w: „Wpływ szkodliwości środowiskowych na układ nerwowy”, Katowice: Sekcja Neurotoksykologii i Neurologii Przemysłowych PTN, ss.8-23

113.     Biela, A., McKeachie, W., Lin, Y., Lingoes, J. (1993),  Judgement of in-groups and out-Groups by Members of Three Denominations in the United States in Poland, Journal of Psychology and Christianity, 12, ss.225-235

114.     Biela, A.(1993), Agoral gathering and large scale transformation in Europe of 80’s and 90’s,       In: Biela, A., Pawłowski, L., Rożnowski, B., Sobek, J.(red.), (1993), Protection of environment: mental changes and social integration perspectives, Lublin: Politechnika Lubelska, ss.75-84.

115.      Biela, A.(1993), Initiating of the local Activity (Sejmik Ekologiczny) at heavily polluted area.        In: Biela, A., Pawłowski, L., Rożnowski, B., Sobek, J.(red.), (1993), Protection of environment:            mental changes and social integration perspectives, Lublin: Politechnika Lubelska, ss.442-449

116.      Biela, A., Niewiara, J.(1993), Environmental risk perception and constitutional law. In: Biela,      A., Pawłowski, L., Rożnowski, B., Sobek, J.(red.), (1993), Protection of environment: mental changes and social integration perspectives, Lublin: Politechnika Lubelska,        ss.486-483

117.     Biela, A.(1993), Obraz frimy w okresie zmian makrogospodarczych na przykładzie elektrowni „Opole” a środowisko społeczne. Opole: Instytut Śląski w Opolu

118.     Biela, A.(1993), Psychology of analogical inference, Stuttgart: S.Hirzel Verlag

119.     Biela, A.(1993), Świadomość ekologiczna w ujęciu wielowymiarowym, w: Dudzińska, R., Pawłowska, L.(red.), „Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu”. Lublin: Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem, ss.113-136.

120.     Biela, A.(1993), Psychologia a interpretacja rozwoju i postępu. w: Kyć, S.(red.), „Humanizm ekologiczny. Kryzys idei postępu- wymiar ekologiczny”. Lublin: Politechnika Lubelska- Wydawnictwo Uczelniane, ss.115-122

121.     Biela, A.(1993), Reakcje psychiczne w sytuacji globalnych zmian w środowisku. Kosmos, 42, ss.186-198

122.      Biela, A.(1993), Ochrona przyrody a etyka chrześcijańska, w: „Problemy ochrony środowiska”, Opole: Urząd Wojewódzki.

123.     Biela, A.(1994),  Program Podyplomowego Studium: Zawodoznawstwo,  Lublin: KUL

124.     Biela, A.(1994), Stres pilota i możliwości jego obniżenia, Ergonomia, 17, ss.265-273

125.     Biela, A.(1994), Problemy społeczne regionu Dolnej Wisły, w: Jarzębińska, J., Majewski, W.(red.), „Problemy przyszłego zagospodarowania i wykorzystania Dolnej Wisły”,         Bydgoszcz: Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

126.     Biela, A.(1994), Mental changes and social integration perspectives in Central and Eastern Europe, in: 16th International Congress of Psychotherapy: East and West (Integration of Psychotherapy) - Proceedings, Seoul: Korean Academy of Psychotherapists, ss.174-188.

127.      Biela, A.(1994), Błędy człowieka w sytuacjach podejmowania decyzji ryzykownych, Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, Biuletyn, 65, ss.63-73

128.     Biela, A.(1995), Mental changes and social integration perspectives in Europe: Theoretical framework and research strategies, Journal for Mental Changes: Perspective of Economic, Political and Social Integration, 1, ss.7-22.

129.      Biela, A.(1995), Proposal for a scientific network and the first two international conferences on mental changes and social integration perspectives in Europe. Journal for Mental Changes: Perspective of Economic, Political and Social Integration, 1, ss.207-226

130.     Biela, A.(1995), Skalowanie wielowymiarowe w analizach ekonomicznych i behawioralnych, Lublin: Norbertinum

131.     Biela, A.(1995), Wolność a demokracja, Pro Patrie, 4, ss.5-7

132.     Niewiara, J.A., Biela, A. (1995), Environmental risk perception and constitutional law,

Vol 1, No 2, 77-111.

133.     Biela, A.(1996), Powszechne uwłaszczenie obywateli programem integracji społecznej I gospodarczej regionu, Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, ss.1-11.

134.     Biela, A.(1996), Fundament demokracji: Powszechne uwłaszczenie. Przegląd Oświatowy, 3, ss.4-6 i 11

135.     Biela, A.(1996), Słowo wstępne, Roczniki Nauk Społecznych, 24, ss.5-6

136.     Biela, A.(1996), Powszechne uwłaszczenie  obywateli programem integracji społecznej i gospodarczej regionu, Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, ss.1-11.

137.      Biela, A.(1996), Agoral Gathering and Large Scale Transformation in Europe in the 80s and 90s, Journal for Mental Changes: Perspective of Economic, Political and Social Integration, II, ss.83-101

138.      Biela, A.(1996), Przesłanie jedności. Laudacja wygłoszona 19 czerwca 1996 r. z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL Chiarze Lubich, Zeszyty Naukowe KUL,          39, ss.195-201

139.     Biela, A.(1996), Uwłaszczenie. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli

140.     Biela, A.(1996), Wprowadzenie, w: „Eutanazja: perspektywa religijno- medyczno- prawna, etyka kresu życia”, Lublin: WNS KUL, ss.3-4

141.     Biela, A., Block, B., Gołofit, M., Patyjewicz, L., Siwek , B., Widomska-Czekajska, T.(red.), (1996), Eutanazja  a opieka paliatywna: aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i       prawne. Lublin: WNS KUL, Akademia Medyczna

142.     Biela, A.(1996), Współczesne tendencje w psychologii poznawczej, w: Iaszchun, W., Kupchyns’kyi, O., Rudnyts’kyi, L., Zhyla, V.(Eds.), ”A collection of essays in memory Hryhoriy  Luzhnyts’kyi, Lviv: Schevchenko Scientific Society, ss.333-342

143.     Biela, A.(1996),  How to combine three approaches into one koncept? Polish Quarterly of Developmental Psychology, 2, ss.111-114

144.     Biela, A.(1997), Metodologia wielowymiarowego skalowania pracy na stanowisku roboczym, Organizacja i Kierowanie, 87, ss.3-15

145.     Biela, A.(1997), Powszechne uwłaszczenie jako problem wielowymiarowy, Roczniki Filozoficzne, 4, Lublin: Towarzystwo Naukowe: KUL, ss.162-169

146.      Biela, A.(1997), Miastotwórcza zdolność kręgu kulturowego, w: Fetkowski, A.(red.),       „Człowiek i przyroda”, nr 6, Lublin: KUL Sekcja Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska,ss.41-49

147.     Biela, A.(1997), Nauki społeczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Społeczeństwo: Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła, 28, ss.669-698

148.     Biela, A.(1997), Powszechne uwłaszczenie jako problem wielowymiarowy. Roczniki         Filozoficzne, 4, ss.161-169

149.     Biela, A.(1997), Wielowymiarowa skala oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4, ss.16-18

150.     Biela, A.(1997), Współuczestnictwo obywateli w transformacji gospodarczej, Łódź: Pierwsza Konferencja „Etyka w Życiu Gospodarczym”- Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 5

151.     Biela, A.(1997), Stan społecznej świadomości ekologicznej. w: „Chrześcijanin a świat        stworzeń”, Kraków: Franciszkańska Wspólnota Ekologiczna, ss.28-29

152.     Biela, A.(1998), Analogy as a cognitive vehicle in a new domain. Journal for Mental          Changes: Perspectives of Economic, Political and Social Integration, 4, nr 1, ss.63-73.

153.     Biela, A.(1998), Uczestnictwo młodzieży w procesie przemian makrosystemowych w Polsce, w: Sołtysiak, T., Łabuć-Kryski, I., „Trudne problemy dorastającego pokolenia”, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss.69-79.

154.     Biela, A.(1998), A case analysis of achievements in integration.  The Electric Coal Plant: “Opole’s Path for Multi-Level integration in Upper Silesia, Journal for Mental Changes, 4, 101-112.

155.     Biela, A.(1998), Kapitał ludzki w ujęciu kwantytatywnym, w: Nowicki, A., Tyrawa, J., „Słowo mieszkaniowe”, Wrocław: TUM, ss.193-203

156.     Biela, A., Masłowska, G.(1998), Koncentracja kapitału ludzkiego w społecznościach lokalnych, w: Partycki, S., „Rynek a rozwój społeczny”, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

157.     Biela, A.(1998), Market orientation in the valuing of company, Journal for Mental Changes: Perspectives of Economic, Political and Social Integration, 4, ss.7-42.

158.     Biela, A.(1998), Percepcja ryzyka ekologicznego: aspekty metodologiczne i  społeczne, w: Lenart, W., Tyszecki, A., „Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko”, Gdańsk: Ekokonsult, ss.89-97.

159.     Biela, A.(1998), Kapitał ludzki i rynek pracy w kontekście wyceny przedsiębiorstwa, Prace Psychologiczne, 47, ss.7-21

160.     Biela, A.(1999), Ekonomiczna koncepcja stresu, w: Terelak, J., F.(red.), ”Źródła stresu”, Warszawa:    Wydawnictwo ATK, ss.23-41.

161.     Biela, A.(1999), Kapitał lokalny i regionalny jako potencjał rynku kapitałowego. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 22, ss.89-92.

162.     Biela, A.(1999), Własność a suwerenność- Sonda NRK- temat miesiąca: Własność narodowa, Nasz Rynek Kapitałowy, 5, 10.

163.     Biela, A.(2000), Analiza stanowiska pracy- zasady i metody. w: Koradecka, D.(red.), „Nauka       o pracy- bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. 5. Czynniki psychologiczne i społeczne”, Warszawa, CIOP, ss.110-128.

164.     Biela, A.(2000), Uwłaszczenie w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, Uwłaszczenie i Rynek, 9, ss.2-13 .

165.     Biela, A.(2000), The Zamość Energy Corporation: It’s Achievements and perspectives for Local and Regional Economy (Middle- Eastern Poland), Journal for Mental Changes: Perspectives of Economic, Political and Social Integration, 6, ss.99-112.166.

166.     Biela, A.(2000), Uczenie się zasad gospodarki rynkowej, t.1. Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego, Lublin: Norbertinum

167.     Biela, A.(2000), Orientacja rynkowa w wycenie przedsiębiorstw, w: Biela, A.(red.), „Uczenie się zasad gospodarki rynkowej (Tom 1), Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego”, Lublin: Norbertinum, ss.35-74.

168.     Biela, A.(2001), Metodologia wyceny kapitału ludzkiego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego, w: Piontek, F.(red.), „Ekonomia a rozwój zrównoważony. Tom I. Teoria, kształcenie”, Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, ss.207-228.

169.     Biela, A.(2001),  Wymiary decyzji menedżerskich, Lublin: TN KUL.

170.     Biela, A.(2001), Specyfika pracy na stanowisku kierowniczym, Roczniki Psychologiczne, 4, ss.216-237.

171.     Biela, A. (2002), Uczenie się rynku kapitałowego w dobie transformacji makrosystemowej,                           w: Ozimek E.(red.), „Przedsiębiorczość drogą do samorządności”, Poznań: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, ss.29-42.

172.     Biela, A. (2002), Psychologia a transformacja gospodarcza w Polsce, Kolokwia Psychologiczne, 10, ss.144-164.

173.     Biela, A. (2004), Multidimensional Scalling in Economic Research, in: Domański Cz., Parys, D.(red.), “Application of Multivariate Statistical Analysis”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss.123-132.

174.     Biela, A. (2005), Entrepreneurship and changes macroeconomical  local perspectives, w: Hartel, P., Noworol, Cz., Bańka, A., Kremser, R.(Eds.), „Transition to the world of work”, Kraków: Jagiellonian University, ss.67-75

175.     Biela, A. (2005), Program powszechnego uwłaszczenia, w: Biela, A., Połcik, H., Połcik, T., “Batalia o uwłaszczenie w Polsce”, Kraków, Lublin: Wydawnictwo „Patria”, ss.16-18.

176.     Biela, A. (2005), Ojczyzna w przyszłej legislacji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: praca-kapitał- własność, Białystok: Biały Kruk

177.     Huńka A. D., De Groot W. T., Biela A. (2006). Attitudes Towards Nature, and Environmental Awareness in Eastern Europe: A Polish example. In S. Kozłowski, A. Haładyj (ed.), Sustainable Development at the National, Regional and Local Level – Polish Experiences and Their Possible Implementation in Ukraine (p. 124-131). The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin Business School, Ltd. of the KUL Development Foundation.

178.     Biela, A. (2006). Psychospołeczne uwarunkowania zmian makrostrukturalnych: koncepcja zgromadzenia agoralnego. w: B. Rożnowski, A. Biela, A Bańka (red.) Praca i organizacja w procesie zmian, s. 13-32. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

179.     Huńka A. D., De Groot W. T., Biela A. (2006). Postawy wobec natury i świadomość ekologiczna w Europie na przykładzie Polski. W: Kozłowski, A. Haładyj (red.), Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie (s. 141-149). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o. o. Fundacji Rozwoju KUL.

180.     Biela, A. (2006). The paradigm of unity in social sciences. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes vol. XII, No 1-2, 167-178.

181.     Biela, A. (2007). Powszechne uwłaszczenie w spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz do ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw, Warszawa: Kancelaria Senatu.

182.     Biela, A. (red.), (2007). Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży, Warszawa: Kancelaria Senatu.

183.     Biela, A. (2007). Kapitał ludzki i kapitał intelektualny jako dobro gospodarcze i moralne. W: Piontek F. (red.). Rozwój. Godność człowieka – gospodarowanie – poszanowanie przyrody. Warszawa: PWE, s. 93-106.

184.     Biela, A.(2007). Powszechne uwłaszczenie w spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz do ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw, Warszawa: Kancelaria Senatu.

185.     Biela, A. (2007). Powszechne uwłaszczenie w spółdzielniach mieszkaniowych. Dysputy Senackie. Zeszyt 1.

186.     Biela, A. (2007). Opinia w sprawie przyznania prof. dr hab. Józefowi Kozieleckiemu tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W: Józef Kozielski Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 11-15.

187.     Biela, A. (2007). Individual and social dimensions of Religious Values. In Becher W. (Ed.). European Contributions to the International Conferences on Pastoral Care and Counselling from Arnoldshain (1972) to Ripon (1997). Frankfurt am Main: HAAG + HERCHEN Verlag Gmbh, pp. 71-75.

188.     Biela, A. (2007). Nauka pracy absolwentów szkół jako strategia alternatywna wobec emigracji zarobkowej polskiej młodzieży. W: Biela A. (red.). Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży, Warszawa: Kancelaria Senatu, s. 34- 50.

189.      Biela, A.(2007). Kapitał ludzki i kapitał intelektualny jako dobro gospodarcze i moralne. W:  Biela, A. (2007). Opinia w sprawie przyznania prof. dr hab. Józefowi Kozieleckiemu tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W: Józef Kozielski Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 11-15.

190.      Biela, A. (2008). Styl decyzyjny i stres menedżera. W: Uchnast Z. (red.). Współdziałanie. Rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 69-79.

191.      Biela, A. (2008). Stres ekologiczny. W: Bujak F., Solecki L. (red.). Stres w pracy i życiu rolnika. Jego skutki zdrowotne. Lublin: Instytut Medycyny Wsi, s. 174-185.

192.      Biela, A. (2009). Koncepcja informacji, masy i energii w kierunku zintegrowanego podejścia. w: K. A. Kłosiński, A. Biela (red.), Człowiek i jego decyzje, s. 25 – 45. Lublin: Wydawnictwo KUL.

193.      Biela, A. (2009). The paradigm of unity in psychology. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes vol. XV, No 1-2, 77-88.

194.     Biela, A. (Chief  Editor), (2009), Journal for Perspectives of Economic, Political and Social  Integration, Vol.XV, No 1-2.

195.     Huńka, A. D., De Groot W.T, Biela, A. (2009). Visions of Nature in Eastern Europe: A Polish example. Enviromental Values vol. 18, No 4, 429-452.

196.      Jarosz, B., Biela, A. (2009). Use of the stereotype content model in describing work groups in Poland. Roczniki Psychologiczne 1, 81-96.

197.     Biela,.A. (Chief  Editor), (2010), Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration, Vol.XVI, No 1-2.

198.     Biela,.A. (Chief  Editor), (2011), Journal for Perspectives of Economic, Political and Social   Integration, Vol.XVII, No 1-2.

199.     Kłosiński, K.A., Biela, A. (red.) (2009), Człowiek i jego decyzje. Lublin: Wydawnictwo  KUL.

200.     Biela, A. (2009). Koncepcja informacji, masy i energii w kierunku zintegrowanego podejścia. w:  K. A. Kłosiński, A. Biela (red.), Człowiek i jego decyzje, s. 25 – 45.  Lublin:  Wydawnictwo KUL.

201.     Biela, A.(2009). Percepcja Niemiec i Niemców przez Polaków, w: O. Gorbaniuk, B. Jóźwik (red), Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej, Lublin: Wydawnictwo KUL.

202.     Biela, A. (2009). Praca jako humanitarna szansa dla osób z niepełnosprawnością, w: L. Raktualne problemy ludi s mentalnym postihnutim, Czeske Budejovice: Jihoczeska universita v Czeskych Budejovicach.

203.     Biela, A. (2010). Nieznane karty z historii psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Przegląd Psychologiczny, 53, 303-336.

204.     Biela, A. (2010). Humanizacja środowiska pracy, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski – doktorzy honoris causa. „Doktorzy honoris causa”, 4, 73-82.

205.     Biela, A. (2010). Psychologiczne i społeczne zasoby kapitału ludzkiego w zarzadzaniu   personelem,. w:  M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, Lublin,  Wydawnictwo KUL  s. 57 – 69.

206.     Biela, A. (2010). Pamięć, w: Encyklopedia Katolicka, T. XV, ss.1193-1195.  

207.     Biela, A. (2010). Ludzie nauki w służbie państwa i narodu polskiego, w: L. Suchocka, R. Sztembis (red.), Czlowiek i dzieło, s.437-451.

208.     Biela, A. (2011). Informacja  i decyzja  w  ekonomii behawioralnej. Lublin:Towarzystwo Naukowe KUL.

209.     Biela, A. (2011). Work learning: a new conception of economic behavior of school graduates, In: E. Domagała-Zyśk,  M. Nowak. European social work – idendity, international problems and interventions, Lublin:Gaudium, ss. 73-8.

210.     Biela, A., Surowiec, K. (2011). Waluta państwa jako symbol tożsamości  narodowej a

postawa  wobec euro. Przypadek Polski i Słowacji. Czasopismo Psychologiczne, 17, 117-132.

211.   Biela, A. (2011),. Perswazja, w: Encyklopedia Katolicka, T. XV, ss.                   

212.     Biela, A. (2012).  Individuele Unterschiede als Grundlage für Personalentwiclung in Organisationen. Ein geӓndertes Paradigma für Human Resource  Management. In: B-J. Ertelt, A. Frey, Ch. Kugelmeier (Eds.), HR zwischen Anpassung und Emanzipation – Beitrӓge zur Enwinclung einer eigenstӓndigen Berufspersӧnlichkeit. Band 3, Schriftenreihe Arbeit und Bildung des  Heinrich-Vetter-Forschungsinstitutes e.V., Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, s.29-36.

213.     Biela, A. (2012). Psychofizyka, w: Encyklopedia Katolicka, Tom XVI, ss. 848-849.

214.     Biela, A. (2012). Psychologia środowiskowa, w: Encyklopedia Katolicka, Tom XVI,  ss. 856-857.

215.     Biela, A. (2012). Psychologia pracy, w: Encyklopedia Katolicka, Tom XVI, ss. 867-868.

216.     Biela, A. (2012), Zgromadzenia agoralne jako wspólnoty makrodynamiczne przełamujące system totalitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w: M. Kozubek (red.), Dom, w którym rodzi się wspólnota: rodzina, społeczeństwo, Kościół, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka, s. 105-121.

217.     Biela, A. Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa I higieny pracy w rolnictwie, w: S. Lachowski, L. Solecki, (red.), Czynnik ludzki a bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Lublin: Instytut Medycyny Wsi, ss. 13-21.

218.     Biela, A. (2012). Information and Decision in Behavioral Economics. Band 4, Schriftenreihe Arbeit und Bildung des  Heinrich-Vetter-Forschungsinstitutes e.V., Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag (w druku).

 

 

 

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2012, godz. 11:11 - Piotr Mamcarz