Przebieg pracy naukowej

Praca akademicka i ekspercka

Od 1970 r. zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery akademickiej od stanowiska asystenta aż do profesora zwyczajnego. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Psychologii Organizacji i Zarzadzania KUL.

Od 1975 – do 1976  pracuje w Uniwersytecie Michigan, USA jako visiting scholar Fundacji Kościuszkowskiej. Odbywa tam studia post doktoranckie z zakresu teorii danych i analizy decycyzyjnej.

W latach 1989 – 1990 pracuje na Uniwersytecie Mannheim (RFN), jako stypendysta Fundacji Humboldta, zajmując  się badaniami w zakresie myślenia przez analogię oraz wykorzystywaniem metodologii skalowania wielowymiarowego w naukach społecznych i behawioralnych.

W latach 1991 – 1992  pracuje w Tufts  University (USA), jako visiting scholar, przeprowadzając badania nad percepcją ryzyka.

W 1992 r. (semestr letni) pracuje jako visiting profesor na Uniwersytecie Harvarda Center for International Affairs Uniwersytetu Harvarda w Cambridge, Mass.(USA), gdzie miał seminarium na temat zmian mentalnych w okresie transformacji systemowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

W latach 1993-1998 – pracował w powołanym przez Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych  - Zespole Ocen Oddziaływania na Środowisko jako ekspert z zakresu nauk społecznych.

W latach1993-94 - Praca dydaktyczna na Wydziale Organizacji i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, wykłady: organizacja pracy.

Zorganizował pierwszą  międzynarodowe konferencje promujące badania nad przemianami ustrojowymi w Europie (w 1992 r.).  Założył i redaguje od 1995 r. międzynarodowe czasopismo Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration.

Jest twórcą nowej dyscypliny naukowej – sozopsychologii (nauka o psychospolecznych uwarunkowaniach oraz konsekwencjach degradacji środowiska naturalnego przez struktury industrialne), autorem teorii zgromadzeń agoralnych, nowej koncepcji informacji oraz nowej metody analizy stanowisk pracy (KLASP).

 

Dydaktyka

Od 1970 r. do chwili obecnej  pracuje  w KUL prowadząc m.in. wykłady z:analizy decyzyjnej, metodologii psychologii, psychologii eksperymentalnej, psychologii przemysłowej, psychologii biznesu i przedsiębiorczości, psychologii organizacji i zarzadzania, psychologii środowiskowej, seminarium magisterskie i doktoranckie z psychologii przemysłowej w Instytucie Psychologii; wykłady i seminaria z analizy decyzyjnej oraz zasad płacowych - w Instytutach Zarządzania i Marketingu oraz Ekonomii. Pod jego kierunkiem  ponad 300 osób – obroniło prace magisterskie.  Był też promotorem 30 prac doktorskich, które były obronione głównie w KUL, lecz również na innych uniwersytetach zarówno polskich (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski), jak i zagranicznych ( Nijmegen w Holandii, Trnavska univerzita na Słowacji).

 

Administracja i organizacja nauki

Pełniąc przez dwie kadencje funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych wzbogacił jego strukturę o nowe kierunki studiów: zarządzanie oraz jedyne w Polsce, studia  menedżersko-związkowe (w trybie niestacjonarnym) dla działaczy związkowych, które funkcjonując w latach 1995-2004 wykształciły około 499 absolwentów z tytułem licencjata oraz 1000 z tytułem magistra zarządzania ze specjalnością menedżersko-związkową. Studenci tych studiów oraz absolwenci stanowili elitę intelektualną przemian makrosystemowych pracując w centralnych strukturach NZZZ”S” oraz innych niezależnych struktur zwiazkowych (m.in. inicjatywa Komisji Trójstronnej), w Sejmie jako posłowie (AWS, PiS) oraz w administracji państwowej (np. jako wojewodowie).

 

Recenzje i opinie

Jako samodzielny pracownik naukowy był recenzentem ponad 60 rozpraw doktorskich, w 30 przewodach habilitacyjnych, w 10 przewodach profesorskich. Wśród nich  była również recenzja rozprawy habilitacyjnej z zakresu nauk ekonomicznych. Będąc przez dwie kolejne kadencje  członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych pełnił również rolę superrecenzenta powoływanego przez te komisję w toku jej prac bieżących. Pełnił również funkcję laudatora w dwóch doktoratach honoris causa nadawanych przez KUL oraz był autorem opinii w dwóch innych doktoratach honoris causa.

 

Konferencje naukowe

W czasie swojej 40-letniej pracy naukowej uczestniczył w  ponad 120 kongresach naukowych, konferencjach, sympozjach ogólnopolskich lub międzynarodowych wygłaszając na nich swoje wystąpienia, wśród których były m.in. major papers, wystąpienia plenarne typu key-note speaker, sesje warsztatowe, seminaria, udział w dyskusjach panelowych.  Wśród nich były m.in. wystąpienia naukowe w takich ośrodkach naukowych jak niektóre uniwersytety w USA (The University of Michigan w Ann Arbor, University of San Francisco, Tufts University w Medford, Harvard University w Cambrodge, MA), w Niemczech (Bielefeld, Heidelberg, Mannheim), w Wielkiej Brytanii  (Edynburg, Dundee), we Włoszech (Uniwersytet Laterański w Rzymie, Centrum Focolari w Castelgandolfo, Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie), w Korei Południowej (Uniwersytet w Seulu), w Finlandii (Uniwersytet Turku), w Estonii (Uniwersytet w Tallinie), na Ukrainie (Uniwersytet Kijowski), w Hiszpanii (Grenada, Huelva), we Francji (Paryż).

Członkostwo  towarzystw, struktur  naukowych oraz doradczych

Towarzystwa naukowe

- Towarzystwo Naukowe KUL (członek zwyczajny),

- Lubelskie Towarzystwo Naukowe (członek zwyczajny),

- Polskie Towarzystwo Psychologiczne (prezes Oddziału w Lublinie przez dwie kadencje

   oraz członek Zarządu Głównego prze jedna kadencję),

- Narodowe Forum Doradztwa Kariery (przewodniczący Rady Programowej i Naukowej)

- Societas Humboldiana Polonorum (członek Oddziału w Lublinie ),

- Polskie Towarzystwo Ergonomiczne.

Struktury organizacji nauki polskiej

- członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych w kadencjach 1994-1996

   oraz 1997-1999,

- członek Komitetu Człowiek i Biosfera przy Prezydium PAN,

- członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w latach 1987-2006

   (wiceprzewodniczący w czasie jednej kadencji),

- członek Komitetu Psychologii PAN od 2011 r.

Inne struktury organizacyjne

- członek Senackiej Komisji Nauki w latach 2001-2007 (w latach 2005-2007

  wiceprzewodniczący),

- członek Rady do Spraw Przekształceń Własnościowych: 1998-2001).

 

Udział w niektórych projektach naukowo-badawczymi (wybrane) :

·           Nr 1H01F04411, pt. "Decyzje ryzykowne w sytuacji tworzenia się rynku kapitałowego w Polsce" (kierownik projektu).

·           Nr 1P11001806, pt. "Metodologiczne możliwości wykorzystania skalowania wielowymiarowego w analizach behawioralno-ekonomicznych" (kierownik projektu).

·           Nr 1.992.92/C, pt. "Model systemu wynagradzania dla kopalni węgla kamiennego” - koordynowanego przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach (kierownik projektu) .

·           FAIR: For a new recognition of skills informally and non formally developed in the fair trade sector. Communitarian Programme “Leonardo da Vinci” IT/04/C/F/RF-81506, 2004 -2007 (w roli eksperta d.s. metodologicznych).

Badania unikatowego sektora ekonomicznego Fair Trade. Opracowanie i wdrożenie metodologii badań i specjalistycznych narzędzi. Analizy prowadzono we wszystkich krajach UE.

·           SCHOOL AND WOW: Comenius Network School and the World of Work, Lifelong Learning Programme of the European Union 133995-2007-AT-COMENIUS-CNW, 2007 – 2010. http://www.school-wow.net/wow.nsf , Ekspert, Partner.

Głównym celem sieci “Szkoła i Świat Pracy” jest wypracowanie rekomendacji dla poprawy polityki, strategii działania, struktur i procesów zachodzących w Europie, tak żeby dać młodzieży szanse zaplanowania i zrealizowania z sukcesem ścieżek kariery prowadzących ze świata edukacji do świata pracy i znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia.

 

·           EUROPLACEMENT: Expertising and Sharing Lifelong Guidance for the Placement. LEONARDO DA VINCI Programme, TRANSFER OF INNOVATION Action. Project Number: LLP-LDV/TOI/08/IT/460, 2008 – 2010. http://www.europlacement-llp.eu , (uczestnik projektu w roli eksperta) .

Projekt ukierunkowany jest na transfer i promocję istniejących narzędzi w zakresie orientacji zawodowej i całożyciowego doradztwa kariery, które umożliwiają ludziom wejście na europejski rynek pracy. Celem projektu jest eksperymentowanie i adaptacja tych narzędzi aby uzyskać zintegrowany system dobrych praktyk, możliwość certyfikowania rezultatów nieformalnego uczenia się oraz wspomagania całożyciowego doradztwa kariery w obszarze zatrudnialności i redukowania informacyjnej asymetrii pomiędzy wymaganiami rynku pracy a dostarczanymi diagnozami klientów.

 

·           UNI-LO: Promoting the EQF Learning Outcomne approach within European universities. LIFELONG LEARNING PROGRAMME, AGREEMENT n° 2009-11948, PROJECT NUMBER: 167178-LLP-1-2009-ES-KA1-KA1EQF, 01.03.2010 – 28.02.2012 (uczestnik projektu w roli eksperta). Projekt dotyczy wdrażania idei Narodowych Ram Kwalifikacyjnych w uczelniach wyższych, poprzez opracowywanie curricula w oparciu o efekty kształcenia. Celem projektu jest wzrost świadomości, zarówno kadry uczącej, jak i studentów dotyczącej dydaktyki szkoły wyższej opartej na efektach kształcenia.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2012, godz. 11:15 - Piotr Mamcarz