Konstytucja dla Nauki

Broszura Konstytucja dla Nauki

 

 

 

Akty prawne obowiązujące:

 

 

1 października weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego, która zakłada duże zmiany m.in.w sposobie finansowania Uczelni.

 

Ustawa z dn. 3 lipca 2018 r - Przepisy wprowadzające Ustawę (Dz.U. 2018 poz. 1669)

 

                   Rodział 3 - Ewaluacja jakości działalności naukowej

 

 

Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20 września 2018 r w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20 września 2018 r w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 

 

Akty prawne w tracie procedowania:

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

 

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

 

FAQ - pytania i odpowiedzi:

 

 

 

Wewnętrzne akty prawne:

 

Zarządzenie w sprawie określenia zasad składania przez pracowników KUL oświadczeń w przedmiocie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz wskazania reprezentowanej dziedziny i dyscyplin naukowych lub artystycznych


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona