salezjanin, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej KUL. Specjalność naukowa: pedagogika opiekuńcza i pedagogika społeczna. Zainteresowania badawcze: współczesne teorie i systemy opieki nad dzieckiem, system prewencyjny ks. Jana Bosko, wykluczenie i marginalizacja społeczna dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne i kompensacyjne wobec dzieci zagrożonych w rozwoju, rodzicielstwo zastępcze – rodzinne formy opieki zastępczej, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, kształcenie i formacja wychowawców do pracy w środowiskach otwartych, działalność opiekuńczo-wychowawcza w społecznościach wielokulturowych. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL, Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej (PAN) i Zespół Pedagogiki Społecznej (PAN). Autor monografii: Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych (2008). Współredaktor prac: Drogowskazy wychowania (2012), Przedszkolaki idą do szkoły. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich radomskich przeszkoli (2012). Autor licznych artykułów naukowych w wymienionych obszarach. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych. Zainteresowania pozanaukowe: książki - pedagogika, filozofia, historia, fantastyka; sport - pływanie, kolarstwo, jazda konna, narciarstwo; pasje - przyroda (góry i nie tylko), turystyka, fotografia.

 

 

 

Rev. dr hab. Andrzej Łuczyński

 

a Salesian, an Associate Professor at the Caring Pedagogy Department at the Catholic University of Lublin. Academic specialization: caring pedagogy, social pedagogy. Research interests: contemporary theories and systems of childcare, the preventive system of the Rev. John Bosco, social exclusion of children and teenagers, preventive and compensatory measures towards children whose development is at risk, foster parenting - family forms of foster care, childcare centres, education and formation of tutors who work in open circles, childcare in multicultural societies. A member of: Polish Pedagogy Association and Academic Society at The Catholic University of Lublin, Team of Christian Pedagogy at the Polish Academy of Sciences and Team of Social Pedagogy at the Polish Academy of Sciences. An author of a monograph: Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych (2008) (Children in Foster and Disfunctional Families 2008). A co-editor of the following works: Drogowskazy wychowania (2012) (Tips for Upbringing 2012), Przedszkolaki idą do szkoły. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich radomskich przeszkoli (2012), (Kindergarten Pupils Go to School. The Diagnosis of School Readiness of Five and Six Year Olds in Kindergarten in Radom 2012). The author of numerous academic articles concerning the above mentioned subjects. An active participant in national and international seminars, symposiums and academic conferences. Other interests: books - pedagogy, philosophy, history, fantasy; sport - swimming, cycling, horse riding, skiing; hobbies: nature (mountains etc.), tourism, photography. 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2014, godz. 12:39 - Andrzej Łuczyński