Ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL

  

ks. prof. S. Dubiel

 

 

Ks. dr hab. Stanisław Dubiel profesor nadzwyczajny KUL, kierownik Katedry Kościelnego Prawa Majątkowego w latach 2008-2014, Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego w latach 2014-2017 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Urodził się 15 maja 1947 r. w Dzwoli, powiat Janów Lubelski.

 

 

  

Wykształcenie:

Szkołę Podstawową ukończył w Dzwoli. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Janowie Lubelskim  Lubelskim (matura w 1965 r.). Studia magisterskie z zakresu teologii ukończył na KUL-u w 1971 r. przedstawiając pracę magisterską na temat: Dzień Pański według teologii posoborowej, promotorem pracy był ks. prof. dr hab. W. Poplatek (bezpośrednie kierownictwo ks. adi. dr Franciszek Greniuk).

 

   Studia specjalistyczne na Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, kierunek Pastoralna Społeczna (socjologia religii), specjalizacja Organizacja i zarządzanie odbył w latach 1976-1980. Praca magisterska poprzednia została uznana przez promotora ks. prof. dra hab. R. Raka, egzamin magisterski i licencjacki w 1980 r. W latach 1982-1986 podjął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, które ukończył otrzymując tytuł magistra i licencjata z zakresu prawa kanonicznego na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. J. Grzywacza na temat: Wartość anonimów w procesach kościelnych.

 

Następnie kontynuował naukę na studiach doktoranckich, które w 1993 r. ukończył obroną rozprawy doktorskiej na temat: Projekt drugiego synodu diecezji lubelskiej z 1939 roku. Promotorem rozprawy był ks. prof. dr hab. J. Grzywacz.

 

     W roku  2007 przedłożył Radzie WPPKiA KUL pracę habilitacyjną na temat: Uprawnienia majątkowe kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. konkordatu z 1993 r. i ustaw synodalnych, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalizacja Kościelne Prawo Majątkowe.

 

Tytuł profesora nadzwyczajnego KUL otrzymał w 2009 r.

 

W latach 2009-2011 był Kierownikiem Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL.

 

Jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. Odznaczony brązowym medalem Prezydenta RP za wieloletnią służbę oraz kościelną godnością kanonika.

 

Praca:

Praca duszpasterska:

     Święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa prof. Piotra Kałwy otrzymał w Katedrze Lubelskiej 13 czerwca 1971 r. Pracował jako wikariusz w parafii Dub 1971-1972; Trzeszczany 1972-1973; Puławy Wniebowzięcia NMP 1973-1975; Puławy MB Różańcowej 1975-1976. Następnie jako Rektor kościoła św. Jozafata w Lublinie w latach 1980-1987 i w latach 1987-1999 jako Rektor kościoła Wszystkich Świętych w Lublinie, rozbudowując maleńką kaplicę cmentarną stosownie do potrzeb powołanego do istnienia Kościoła Rektoralnego.

W czasie pracy w duszpasterstwie wygłosił 81 serii rekolekcji, w tym 5 serii za granicą RP.

 

Praca administracyjna:

     Praca kurialna: od 18 marca 1978 Referent Duszpasterstwa Kobiet, od 21 września 1981 Diecezjalny Wizytator Nauczania Religii, od 1981 r. Kierownik i wykładowca Diecezjalnego Studium Katechetycznego, od 11 kwietnia 1985 Wizytator Kurialny, od 01 marca 1986 Referent d/s Pielgrzymek Zagranicznych, od 07 września 1987 Referent Wydziału Duszpasterstwa. Od 1992 r. Sędzia Sądu Metropolitalnego I i II instancji. Rzecznik sprawiedliwości w Sądzie Arcybiskupim Lubelskim od 1993 r. Członek Rady do spraw ekonomicznych od 1992 r. Przewodniczący Zarządu Dozoru Cmentarzy  rzymskokatolickich w Lublinie od 1985 r. Dnia 5 marca 1999 r. na własna prośbę zwolniony ze stanowisk kurialnych i oddelegowany do pracy naukowej na KUL.

 

Praca naukowo-dydaktyczna:

     KUL JPII Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Wykłady w Seminariach Duchownych: Lubelskim, Zamojsko-Lubaczowskim, Księży Marianów, oo. Kapucynów i Grekokatolików.

Poza Lublinem: Wykłady z Kościelnego prawa majątkowego i Kościelnego prawa małżeńsko-rodzinnego w Międzyrzecu Podlaskim w latach 2006-2007 i Stalowej Woli w latach 2007-2008 i od 01 X 2013 r.

Poza granicą RP: Wykłady z Kościelnego prawa małżeńskiego i Kościelnego prawa majątkowego w Spiskiej Kapitule na Słowacji w latach 1996-1998, następnie w latach 1998-2000 wykłady z tych samych przedmiotów w Welehradzie na terenie Czech. Od 2012 roku wykłady z tych samych przedmiotów we Vranow k/Brna w Czechach.

 

 

 

Publikacje:

 

1. Projekt Drugiego Synodu Diecezji Lubelskiej z 1939 roku, Lublin 1993 r., ss. 245.

 

2. Wartość dowodowa anonimów w procesach kościelnych, Lublin 1993 r., ss. 86.

 

3. Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, konkordatu 1993 roku i ustaw synodalnych. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 r., ss. 302.

 

4. The Temporal Goods of the Church. Selected Issues, red. S. Dubiel, P. Kaleta, London 2016, ss. 248 (ISBN 978-83-946990-0-0).

 

Artykuły:

 

1. Dozór Cmentarzy Rzymskokatolickich w Lublinie, w: W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka, Lublin 1998, s. 305-307.

 

2. Biblijno - prawna koncepcja małżeństwa oraz niektóre przyczyny jego kryzysu. "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 4 (2001), s. 989-1003.

 

3. Administracyjne i duszpasterskie zadania proboszcza w diecezji lubelskiej w świetle decyzji prawodawczych Biskupa M. L. Fulmana, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 2 (2001), s. 448-456.

4. Problem utrzymania duchownych w świetle synodów lubelskich, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 3 (2001), s. 692-700.

 

5. Kościelne dochody, w: "Encyklopedia Katolicka",  t. IX, Lublin 2002, kol. 988.


6. Małżeństwo jako sakrament, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskich" 2 (2002), s. 414- 419. Kedy sa manželstwo stáva sviatost'ou? "Misionár" 3 (2007), s. 16 - 20. Słowacja.


7. Dobra materialne w nauczaniu i prawie Kościoła Katolickiego, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 2 (2003), s. 471-486.

 

8. Kościół a dobra doczesne, w: Z potrzeby serca. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Dr Edwardowi Pohoreckiemu, Dyrektorowi IWKR przy KUL. Wyd. IWKR KUL, Lublin 2004, s. 388 - 399.

 

9. Finansowanie Kościoła i wynagrodzenia duchownych przez państwo w Republice Słowackiej, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 3 (2004), s. 958 - 965.

 

10. Cmentarze wyznaniowe - niektóre zagadnienia administracyjno-gospodarcze, "Kronika Diecezji Sandomierskiej" 3-4 (2004), s. 116 - 130.

 

11. Fundusz kościelny - fakty i mity, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 4 (2004), s.1219 -1229.

 

12. Dobra materialne w nauczaniu papieży ostatniego stulecia, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 7 (2004), s. 275- 301.

 

13. Własność prywatna w nauczaniu biskupów polskich w okresie posoborowym, "Prawo Administracja Kościół" 3 (18) 2004, s. 29 - 57.

 

14. Dobra materialne na kartach Biblii i w dokumentach Soboru Watykańskiego II, "Roczniki Nauk Prawnych" 1 (2005), s. 467 - 479.

 

15. Podatki, darowizny na cele religijne. Przeznaczenie 1% podatku na cel wskazany przez podatnika, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 1 (2005), s. 182 - 195.

 

16. Fundacje w świetle przepisów prawa kościelnego i świeckiego, "Memoranda. Wiadomości  Archidiecezji Lubelskiej" 1 (2005), s. 196 - 210.

 

17. Darowizny kościelne w 2005 r. Korzystna dla kościelnych osób prawnych zmiana interpretacji norm podatkowych, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 2 (2005), s. 552 - 557.

 

18. Zawieranie umów - pułapki prawne, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 3 (2005), s. 867 - 879.

 

19. Pułapki prawne w umowach o pracę, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 3 (2005), s. 880 - 892.

 

20. Życie społeczno - gospodarcze w postanowieniach II Polskiego Synodu Plenarnego, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 1 (2006), s. 243 - 260.

 

21. Wynagrodzenie pracowników duchownych według obowiązujących synodów polskich, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 3 (2006), s. 826 - 860.

 

22. Wynagrodzenie pracowników świeckich w instytucjach kościelnych według obowiązujących norm polskich synodów, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 3 (2006), s. 861 - 895.

 

23. Zakładanie i poszerzanie cmentarzy wyznaniowych, "Kronika Diecezji Sandomierskiej" 9 -10 (2006), s. 749- 759.

 

24. Opłaty cmentarne, "Kronika Diecezji Sandomierskiej" 9 - 10 (2006), s. 760 - 767.

 

25. Kanonizacja przepisów prawa cywilnego dotyczących uprawnień majątkowych Kościoła katolickiego w Polsce zawarta w normach synodów diecezjalnych. Art. oddany do druku w Red. RNP.

 

26. Podstawy prawne do posiadania przez Kościół dóbr doczesnych. Art. oddany do druku w Red. ZN KUL.

 

27. Majątek kościelny w normach obowiązujących synodów polskich, "Prawo Kanoniczne" 50 (2007) nr 1 -2. s. 231 - 251.

 

28. Małżeństwo i rodzina w doktrynie kościoła katolickiego oraz niektóre przyczyny osłabiające jej akceptację i percepcję, w: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, Lublin 2007, t. 4, s. 415 - 436.

 

29. Realna pułapka prawna przy dokonywaniu darowizn na rzecz kościelnych osób prawnych, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 1 (2008), s. 218 - 224. Przedruk: "Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie" 23 (2008), s. 287 - 293.

 

30. Biskup Prof. Teodor Bensch, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, S. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 17- 23.

31. Działalność dobroczynna jako jeden z głównych celów dóbr doczesnych Kościoła na przykładzie archidiecezji lubelskiej (kan. 1254, par. 2), "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 2(2008), s. 440 - 453.

32. Czy pracodawca może, a jeżeli tak to w jakim zakresie, kontrolować swoich pracowników?, "Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii w Drohiczynie" 23 (2008) s. 294 - 299. Przedruk: "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 3 (2008), s. 635 - 640.

 

33. The legal basis for possessing temporal goods by the Church, "Review of Comparative Law", Vol. 10-11, (2008), s. 61-71.

 

34. Nielimitowane ulgi podatkowe na cele kościelne - odpowiedzi na kilka wątpliwości, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 2 (2009), s. 467-472.

 

35. Zasługi biskupa Mariana Leona Fulmana w stworzeniu prawa diecezjalnego, w: Biskup lubelski Marian Leon Fulman pedagog trudnych lat, red. E. Walewander, Lublin 2009, s. 147-172.

 

36. Uprawnienia biskupa diecezjalnego dotyczące majątku kościelnego, w: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława Bartnika, red. K. Góżdź, t. 2, Lublin 2009, s. 191-2001.

 

37. Dobra doczesne w nauczaniu i działalności Kościoła katolickiego, w: Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. Maciołek, Lublin 2009, s. 511-524.

 

38. Podstawy prawne uprawnień majątkowych Kościoła, w: Lex tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70 rocznicy urodzin. Red. P. Majer, A. Wójcik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie, Kraków 2010, s. 413-424.

 

39. Wycinanie drzew i aktualnie obowiązujące normy ochrony środowiska jako wyraz racjonalnego gospodarowania, „Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie” 28 (2010), nr 2, s. 199-206.

 

40. Zasługi Biskupa Mariana Leona Fulmana w stworzeniu prawa diecezjalnego, w: Biskup Lubelski Maria Leon Fulman.  Pedagog trudnych lat, red E. Walewander, TN KUL, Lublin 2010, s. 147-172. 

 

41. Dobra materialne Kościoła w normach konkordatu z 1925 roku, w: Veritatem in caritate. Księga jubileuszowa z okazji 70 urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, red. W. Depo, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 403-413. 

 

42. Pensja kościelna, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 269-271. 

 

43. Pobożne fundacje, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 891-893.

 

44. Profanacja, w: "Encyklopedia Katolicka" t. XVI, Lublin 2012, kol. 441-442. 

 

45. Zarządzanie dobrami materialnymi parafii, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S. L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 263-292. 

 

46. Bardzo interesujący katecheta i nietuzinkowy profesor, w: Ks. Józef Bazylak (1932-2013). Takim pozostał wśród nas, red. E. Walewander, wyd. 2, Lublin 2013, s. 36-40. 

 

47. Prawo naturalne i prawo pozytywne, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 329-334. 

 

48. Subsidium charitativum, w: "Encyklopedia Katolicka" t. XVIII, Lublin 2013, kol. 1143.

 

49. Subdelegacja, w: "Encyklopedia Katolicka" t. XVIII, Lublin 2013, kol. 1133-1134. 

 

50. Autentyczność dokumentu, w: Leksykon prawa kanonicznego, artykuł oddany do druku. 

 

51. Darowizna, w: Leksykon prawa kanonicznego, artykuł oddany do druku. 

 

52. Dobra Kościelne, w: Leksykon prawa kanonicznego, artykuł oddany do druku. 

 

53. Alienacja, w: Leksykon prawa kanonicznego, artykuł oddany do druku. 

 

54. Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez kościelną osobę prawną bez zezwolenia biskupa, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 2, s. 185-200. 

 

55. Pożyczki od Samorządu Gminnego na cele parafialne w orzecznictwie polskiego sądu świeckiego, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 3 (2014), s. 608-623. 

 

56. Contemporary Challenges of Visual Education, w: Visual Thinking - Visual Culture -Visual Pedagogy, red. M. Śniadkowski, Lublin 2014, s. 87-93. 

 

57. The Church and Material Goods, "Disputationes Scientificae" 2 (2015), s. 72-88.

 

58. Akty nadzwyczajnego zrządzania w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 4, s. 113-131, 

DOI:http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.4-6

 

59. Miejsce i rola pieniądza w realizacji misji Kościoła, "Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie" 1/37 (2015), s. 355-371.

 

60 The principal Criteria that should Govern the Administration of Ecclesiastical Goods, w: The Temporal Goods of the Church: Selected Issues, London 2016, s. 101-112.

 

61. Stwierdzenie śmierci, w: Leksykon prawa kanonicznego, artykuł oddany do druku. 

 

62. Temporalia, w: Leksykon prawa kanonicznego, artykuł oddany do druku. 

 

63. Zakład pobożny, w: Leksykon prawa kanonicznego, artykuł oddany do druku. 

 

64. Zasiedzenie, w: Leksykon prawa kanonicznego, artykuł oddany do druku. 

 

65. Zdolność majątkowa, w: Leksykon prawa kanonicznego, artykuł oddany do druku. 

 

66. Come vorrei una Chiesa povera per i poveri – Jak ja bym chciał Kościoła ubogiego dla ubogich, artykuł oddany do druku.

 

67. Kościół a pieniądze, "Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" (2015), artykuł złożony do druku.

 

 

 

Referaty:

 

1. Małżeństwo i rodzina w doktrynie Kościoła katolickiego oraz niektóre przyczyny osłabiające jej akceptację. Referat wygłoszony na Ogólnopolskim Seminarium zorganizowanym na KUL dla biegłych trybunałów kościelnych i katolickich poradni rodzinnych Cause naturae psychicae, kan. 1095 nr 3. Lublin dn. 24-26 września 1999 roku.

 

2. Problemy związane z zakładaniem, poszerzaniem i prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Stalowa Wola dn. 26 lutego 2004 roku.

 

3. Sprawy administracyjno - gospodarcze związane z posiadaniem cmentarza wyznaniowego. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Stalowa Wola dn. 26 lutego 2004 roku

 

4. Opłaty cmentarne. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Stalowa Wola dn. 26 lutego 2004 roku.

 

5. Kościół jako pracodawca. Obowiązek zarządcy działania zgodnie z misją Kościoła. Referat wygłoszony dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Stalowa Wola dn. 26 lutego 2004 roku.

 

6. Problemy związane z zakładaniem, poszerzaniem i prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Janów Lubelski dn. 28 lutego 2004 roku.

 

7. Sprawy administracyjno - gospodarcze związane z posiadaniem cmentarza wyznaniowego. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Janów Lubelski dn. 28 lutego 2004 roku.

 

8. Opłaty cmentarne. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Janów Lubelski dn. 28 lutego 2004 roku.

 

9. Kościół jako pracodawca. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Janów Lubelski dn. 28 lutego 2004 roku.

 

10. Problemy związane z zakładaniem poszerzaniem i prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Staszów dn. 01 marca 2004 roku.

 

11. Sprawy administracyjno-gospodarcze związane z posiadaniem cmentarza wyznaniowego. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Staszów dn. 01 marca 2004 roku.

 

12. Opłaty cmentarne. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Staszów dn. 01 marca 2004 roku.

 

13. Kościół jako pracodawca. Obowiązek zarządcy do działania zgodnie z misją Kościoła. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Staszów dn. 01 marca 2004 roku.

 

14. Problemy związane z zakładaniem poszerzaniem i prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Sandomierz dn. 03 marca 2004 roku.

 

15. Sprawy administracyjno-gospodarcze związane z posiadaniem cmentarza wyznaniowego. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Sandomierz dn. 03 marca 2004 roku.

 

16. Opłaty cmentarne. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Sandomierz dn. 03 marca 2004 roku.

 

17. Kościół jako pracodawca. Obowiązek zarządcy do działania zgodnie z misją Kościoła. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Sandomierz dn. 03 marca 2004 roku.

 

18. Problemy związane z zakładaniem poszerzaniem i prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Ostrowiec dn. 04 marca 2004 roku.

 

19. Sprawy administracyjno-gospodarcze związane z posiadaniem cmentarza wyznaniowego. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Ostrowiec dn. 04 marca 2004 roku.

 

20. Opłaty cmentarne. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Ostrowiec dn. 04 marca 2004 roku.

 

21. Kościół jako pracodawca. Obowiązek działania zarządcy do działania zgodnie z misją Kościoła. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Ostrowiec dn. 04 marca 2004 roku.

 

22. Problemy związane z zakładaniem poszerzaniem i prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Tarnobrzeg dn. 10 marca 2004 roku.

 

23. Sprawy administracyjno-gospodarcze związane z posiadaniem cmentarza wyznaniowego. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Tarnobrzeg dn. 10 marca 2004 roku.

 

24. Opłaty cmentarne. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Tarnobrzeg dn. 10 marca 2004 roku.

 

25. Kościół jako pracodawca. Obowiązek zarządcy do działania zgodnie z misją Kościoła. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji sandomierskiej. Tarnobrzeg dn. 10 marca 2004 roku.

 

26. Działalność gospodarcza kościelnych osób prawnych. Referat wygłoszony na Ogólnopolskim sympozjum zorganizowanym przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL. Lublin dn. 10 czerwca 2008 roku.

 

27. Podstawy prawne uprawnień majątkowych Kościoła katolickiego wynikające z praw wolnościowych człowieka, prawa państwowego i prawa międzynarodowego. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji drohiczyńskiej. Drohiczyn dn. 16 maja 1009 roku.

 

28. Aktualny stan prawny dóbr materialnych będących własnością Kościoła. Aktualna problematyka  związana z ich rewindykacją. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji drohiczyńskiej. Drohiczyn dn. 16 maja 2009 roku.

 

29. Dokumentacja parafialnego stanu posiadania. Tytuły własności, wyciągi z ksiąg wieczystych, dowody własności, obowiązek zabezpieczenia dokumentacji. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji drohiczyńskiej. Drohiczyn dn. 16 maja 2009 roku.

 

30. Kodeksowe uprawnienia biskupa diecezjalnego do zarządzania majątkiem Kościoła partykularnego. Referat wygłoszony do biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze, zorganizowaną przez Konferencję Episkopatu Polski. Częstochowa dn. 25 sierpnia 2011 roku.

 

31. Sposoby realizacji uprawnień majątkowych przez biskupa w Kościele partykularnym.
Referat wygłoszony dla ekonomów metropolitalnych zorganizowanym przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa dn. 23 lutego 2013 roku.

 

32. Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji

 Kanonistów w Gdańsku pt. Zarządzanie dobrami materialnymi parafii. Gdańsk dn. 10-11 września 2012 roku.

 

33. Rola majątku kościelnego w realizacji misji Kościoła. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Koło Kanonistów KUL. Lublin dn. 25 kwietnia 2013 roku.

 

34. Kościół dziś, ubogi czy bogaty. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji drohiczyńskiej. Drohiczyn dn. 01 czerwca 2013 roku.

 

35. Rola majątku kościelnego w realizacji misji Kościoła. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji drohiczyńskiej. Drohiczyn dn. 01 czerwca 2013 roku.

 

36. Pozakodeksowe, dostępne dziś sposoby pozyskiwania dóbr przez kościelne osoby prawne. Szanse i pułapki prawne. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji drohiczyńskiej. Drohiczyn dn. 01 czerwca 2013 roku.

 

37. Dobra materialne w realizacji misji Kościoła. Referat wygłoszony na Konferencji dla kapłanów diecezji płockiej. Płock 07 listopada 2013 roku.

 

38. Zarządcy dóbr kościelnych: biskup i proboszcz - uprawnienia i odpowiedzialność. Referat wygłoszony na Konferencji dla Kapłanów diecezji płockiej. Płock 07 listopada 2013 roku.

 

 

Opinie prawne, ekspertyzy:

 

1. Opinia prawna dotycząca sprawy porozumienia zawartego przez parafię św. Barbary w Warszawie a Buelens S.A. dotycząca interpretacji kan. 1295 KPK/1983, zamówiona przez kancelarię adwokacką w Warszawie.

 

2. Opracowanie opinii prawnej na zlecenie Konferencji Biskupów diecezjalnych z dnia 25 sierpnia 2011 r. dotyczącej następujących zagadnień:

a) Odpowiedzialność biskupa diecezjalnego za majątek Kościoła partykularnego. Prawa i obowiązki biskupa diecezjalnego dotyczące majątku Kościoła partykularnego.

b) Interpretacja przepisów prawa kanonicznego dotyczących alienacji dóbr w kontekście problemów unijnych. Alienacja sensu largo.

c) Biskup a alienacja, ewolucja podstawowych pojęć dotyczących alienacji

    - alienacja rzeczy darowanych Kościołowi na podstawie ślubu

    - alienacja relikwii i obrazów będących przedmiotem kultu

    - alienacja kościołów ekssakralizowanych

    - problematyka związana z redukcją zobowiązań mszalnych

    - akty zarządzania o większym znaczeniu

    - akty nadzwyczajnego zarządzania

    - alienacja dóbr zakonnych

Opinie na powyższe tematy zostały zgodnie z zarządzeniem Konferencji Biskupów Diecezjalnych wysłane drogą służbową do poszczególnych Kurii Biskupich.

 

 

Udział w charakterze sędziego

w Metropolitalnym Sądzie Biskupim

I i II instancji w Archidiecezji Lubelskiej

 

1988 - 131 spraw

1999 - 53 sprawy

2000 - 93 sprawy

2001 - 72 sprawy

2002 - 85 spraw

2003 - 80 spraw

2004 - 75 spraw

2005 - 88 spraw

2006 - 98 spraw

2007 - 86 spraw

2008 - 95 spraw

2009 - 106 spraw

2010 - 115 spraw

2011 - 86 spraw

2012 - 77 spraw

2013 - 84 spraw

2014 - 127 spraw

Recenzje prac habilitacyjnych:

 

1. ks. dr Krzysztof Burczak, Sacrilegium w dekrecie Gracjana, Lublin 2010.

 

2. ks. dr Lucjan Świto, Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Olsztyn 2011.

 

3. ks. dr Krzysztof Mikołajczuk, Zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Lublin 2014 (recenzja wewnętrzna).

 

4. Opinia na polecenie Komisji Habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie ks. dr. Krzysztofowi Mikołajczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dyscyplina prawo kanoniczne. Warszawa 25.11.2014.

 

 

Recenzje w przewodach doktorskich:

 

1. ks. mgr lic. Martin Simko, Koncepcja trwałości małżeństwa w prawie wspólnot religijnych na Słowcji, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Leszka Adamowicza prof. KUL, Lublin 2009.

 

2. ks. mgr lic. Michał Rajec, Znaczenie przygotowania do małżeństwa w kontekście procesów o nieważność, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Leszka Adamowicza prof. KUL, Lublin 2011.

 

3. ks. mgr lic. Jurija Popovića, Partykularne pravo v Mukacevsjkej a Presovskej eparchie do roku 1950, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Leszka Adamowicza prof. KUL, Lublin 2014.

 

4. ks. mgr lic. Tomasz Kokornaczyk, Struktura i zadania urzędu notariusza sądowego w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Marty Greszaty - Telusiewicz prof. KUL, Lublin 2015.

 

4. Udział w komisjach powołanych przez Radę WPPKiA do przeprowadzenia egzaminów doktorskich od 2007 r. - 86 razy.

 

 

Recenzje prac magisterskich:

 

 

1. Dorota Górska, Urząd notariusza w normach KPK z 1917 roku, promotor: ks. dr Krzysztof Burczak Lublin 2009.

 

2. Aleksandra Kałabun, Historyczno-prawne znaczenie bulli Klemensa XVI Decet Romanum Pontificem, promotor: ks. dr Krzysztof Burczak, Lublin 2010.

 

3. Andrzej Saluk, Sprawowanie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w obliczu śmierci, promotor; ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor, Lublin 2009.

 

4. Tomasz Bielawski, Sankcja karna ekskomuniki w Dekretałach Grzegorza IX, promotor ks. dr hab. Krzysztof Burczak, Lublin 2013.

 

5. Błażej Mitrut, Przepowiadanie Słowa Bożego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i dokumentów Soboru Watykańskiego II, promotor ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL, Lublin 2014.

 

6. Ewa Izdebska, Środki społecznego przekazu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i statutów II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), promotor  ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL, Lublin 2014.

 

7. Wiktoria Gołofit, Działalność charytatywna Kościoła w statutach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), promotor ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL, Lublin 2014.

 

8. Przemysław Graboń, Nauczanie katechetyczne według Kodeksu Prawa Kanonicznego i I Synodu Prowincji Krakowskiej z 1983 roku, promotor ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL, Lublin 2014.

 

9. Ewelina Kupis, Działalność misyjna Kościoła według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i uchwał I Synodu Diecezji Radomskiej, promotor ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL, Lublin 2014.

 

Recenzje wydawnicze:

 

1. Recenzje do "Kościół i Prawo" 1(14) 2013.

 

2. Recenzje do "Kościół i Prawo" 2(15) 2013.

 

3. Recenzja do Fides - Veritas - Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata - Telusiewicz, Lublin 2013.

 

4. Recenzja wydawnicza książki: P. Kaleta, Kościelne prawo majątkowe, TWKUL Lublin 2014.

 

 

 

Recencje artykułów:

 

1. A. Warmuz, Darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych jako jeden ze sposobów realizacji kan. 222 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin 2014, s. 301-310.

 

2. P. Orpik, Obowiązki członków Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego dotyczące zarządzania i dysponowania prywatnymi dobrami doczesnymi, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin 2014, s. 281-300.

 

 

Promowanie rozpraw doktorskich:

 

1. ks. mgr lic. Paweł Kaleta, Zadania zarządcy majątku kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w polslich synodach diecezjalnych, Lublin 2011.

 

2. ks. mgr lic. Paweł Orpik, Zarządzanie dobrami doczesnymi Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, Lublin 2014.

 

 

Promowanie prac magisterskich:

 

1. Jan Kulisek, Pastoracni pece o manzelstwi a rodinu v pusobnostii Olomuckie Arcidieceze.

 

2. Pavel Seidl, Rozwiązanie małżeństwa mocą przywileju pawłowego w diecezji HradecKralove w latach 1994-1999.

 

3. Martin Sokol, Przyczyny psychiczne powodujące nieważność małżeństw rozpatrywanych w Międzydiecezjalnym Śądzie w Pradze w latach 1990-1996.

 

4. Jan Loffelmann, Telogiczno-prawne pojęcie przeszkody disparitatis culutus według KPK Jana Pawła II.

 

5. Karel Moravec, Pastoracni pece a priprava na uzavreni manzelstvi w diecezi Hradec Kralove.

 

6. Mariusz Sieńkowski, Pastoralna troska o małżeństwo i rodzinę w świetle KPK Papieża Jana Pawła II w diecezji Ostrawsko-Opawskiej.

 

7. Zbigniew Sakowicz, Majątek Kościoła we Francji w świetle ustawy z 1905 roku.

 

8. Stasys Ciupalas, Małżeństwa katolików obrządku łacińskiego z członkami tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich działających na Litwie.

 

9. Virginijus Veprauskas, Obecne prawo majątkowe Kościoła katolickiego w Republice Litewskiej.

 

10. Anna Sosinska, Brak formy kanonicznej jako przyczyna nieważności małżeństwa.

 

11. Jaroslav Dubec, Rola i znaczenie dóbr materialnych na przykładzie parafii Żitawny.

 

12. Jan Wolniak, Utrzymanie duchownych w świetle norm prawa partykularnego diecezji kaliskiej.

 

13. Krzysztof Ryczek, Działalność gospodarcza kościelnych osób prawnych jako jeden ze sposobów pozyskiwania dóbr materialnych.

 

14. Remigiusz Maciej Mądzik, Dobra doczesne w normach I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 roku.

 

15. Marcin Stanik, Wynagrodzenie osób duchownych w świetle norm prawa partykularnego diecezji radomskiej.

 

16. Joanna Podgórska, Zatrudnianie osób świeckich w instytucjach kościelnych w świetle norm prawa partykularnego Archidiecezji Lubelskiej.

 

17. Mirosław Hamernik, Działalność gospodarcza kościelnych osób prawnych.

 

18. Paweł Orpik, Kanoniczne uprawnienia majątkowe członków Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

 

19. Ewelina Michalczuk, Kompetencje Biskupa Diecezjalnego dotyczące majątku kościelnego.

 

20. Błażej Woszczek, Wynagrodzenie prezbiterów w normach prawa partykularnego Archidiecezji Lubelskiej.

 

21. Katarzyna Zuzanna Konior, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych Kościoła rzymsko-katolickiego w obowiązującym prawie polskim.

 

22. Janusz Stepulak, Dzieła miłości bliźniego jako jeden z głównych celów działalności Kościoła w Diecezji Siedleckiej.

 

23. Ilona Resztak, Fundacje pobożne jako źródło pozyskiwania dóbr doczesnych przez osoby prawne.

 

24. Łukasz Skwarzyński, Kanonizacja norm prawa cywilnego dotyczących uprawnień majątkowych Kościoła katolickiego w Polsce.

 

25. Kamil Walaszek, Dobra doczesne Kościoła w statutach Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008.

 

26. Agata Warmuz, Pobożne zapisy jako sposoby nabywania dóbr doczesnych przez kościelne osoby prawne działające w Polsce.

 

27. Paweł Broda, Alienacja sposobem pozyskiwania środków na funkcjonowanie Kościoła.

 

28. Paweł Witek, Organizowanie kultu Bożego jako jeden z nadrzędnych celów dóbr doczesnych Kościoła.

 

29. Artur Hodur, Zobowiązania finansowe parafii w Archidiecezji Lubelskiej.

 

30. Monika Duda, Dobra doczesne w służbie charyzmatu bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

31. Wojciech Lenard, Udział ekonoma diecezjalnego w zarządzaniu majątkiem.

 

32. Andrzej Kukulski, Brak upoważnienia od ordynariusza na zawarcie umowy kredytu i pożyczki przez osoby prawne Kościoła katolickiego w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 

33. Patrycja Beata Matys, Zarządzanie cmentarzami wyznaniowymi w prawie polskim.

 

34. Michał Forysiuk, Status kościelnej osoby prawnej jako przedsiębiorcy.

 

35. Monika Kryniewicz, Umowa o pracę z pracownikiem świeckim zawierana przez parafię w świetle obowiązującego prawa.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2017, godz. 17:59 - Magdalena Sawa