Ze wstępu

 

„Promocja i reklama są ważnymi oraz bardzo wpływowymi zjawiskami we współczesnym świecie. Ich silne oddziaływanie wynika w zasadniczej mierze z przemian, którym podlegają współczesne społeczeństwa, dla których kluczowe znaczenie posiadają dziś informacje, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz media elektroniczne z Internetem na czele. Promocja i reklama mają coraz większe możliwości skutecznego oddziaływania na ludzi, m.in. poprzez kreowanie decyzji konsumenckich, wpływ na wybór wartości czy stylów życia, a nawet kreowanie  porządku społeczno-politycznego i standardówfunkcjonowania demokratycznego państwa. Działalność promocyjna i reklamowa niosą ze sobą różne zagrożenia i mogą prowadzić do patologii w życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym. Wobec powyższego szczególnie ważne jest, aby dogłębnie rozumieć współczesne uwarunkowania promocji i reklamy.”

 

Monografia jest próbą  „(...) interdyscyplinarnego podejścia do problematyki promocji i reklamy we współczesnym świecie, ze szczególnym odniesieniem do zachodnich warunków kulturowych orazspołeczeństw państw wysokorozwiniętych i rozwijających się. Dominującymi perspektywami spojrzenia na promocję i reklamę w prezentowanej publikacji są perspektywy – politologiczna, psychologiczna i socjologiczna, aczkolwiek w pracy znalazły się także opracowania przygotowane na gruncie filozofii czy lingwistyki. Współautorzy monografii starali się ukazać najważniejsze sposoby wykorzystania promocji i reklamy we spółczesnych społeczeństwach postindustrialnych, funkcjonujących w warunkach informatyzacji, globalizacji, a także wszechobecnego konsumpcjonizmu.”

 

Okładka

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 16:23 - Lech Jańczuk