„Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” są periodykiem naukowym wydawanym przez Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zamieszczone w nich artykuły mają charakter interdyscyplinarny i prezentują najnowsze wyniki badań autorów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych z zakresu teologii pastoralnej, socjologii duszpasterstwa, katechetyki, duszpasterstwa rodzin oraz edukacji medialnej. W poszczególnych tomach znajdują się także recenzje prac z wymienionych dziedzin oraz sprawozdania z sympozjów i sesji naukowych. RPK są również miejscem prezentacji ważniejszych projektów badawczych oraz przestrzenią wymiany poglądów i polemik w ramach szeroko rozumianej teologii praktycznej. Wersja papierowa RPK jest wersją pierwotną tego pisma.

 

„Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” (Pastoral-Catechetics Annals) is a scientific journal published by the Institute of Pastoral Theology and Catechetics of John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. Articles have an interdisciplinary character and present the newest results of research done by Polish and foreign scientific centers in the field of pastoral theology, pastoral sociology, catechetics, family pastoral ministry and media education. The journal includes also reviews of treatises and reports from symposia and scientific conferences. The Annals are also place of presentation of new research projects and give space to exchange views and controversies in the framework of practical theology. Paper version of RPK is the main version of the journal.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 22:04 - Marek Fiałkowski