2009.JPG

 

ROCZNIKI PASTORALNO-KATECHETYCZNE 2009

PASTORAL AND CATECHETICAL ANNALS 2009

 

 

SPIS TREŚCI

  

Ks. Ryszard Kamiński. Powołanie katolików świeckich 

The Vocation of Lay Catholics

 

Ks. Wiesław Przygoda. Realizacja apostolatu społecznego świeckich w dzi­siejszej Polsce

Realization of the Social Apostolate of Lay People in the Contemporary Poland

 

Marek Fiałkowski OFMConv. Formacja katolików świeckich

The Formation of Lay Catholics

 

Ks. Dariusz Lipiec. Apostolstwo świeckich w parafii

The Apostolate of Lay People in the Parish

 

Ks. Wiesław Śmigiel. Apostolstwo świeckich w zrzeszeniach religijnych

The Apostolate of Lay People in Religious Groups

 

Ks. Grzegorz Pyźlak. Rodzina miejscem i szkołą apostolstwa

The Family as a Place and a School of the Apostolate

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Marian Zając. Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji religijnej dorosłych

The Community Priorities in the Field of Religious Education of Adults

 

Ks. Andrzej Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Z uwzględnieniem charakterystyki psychopedagogicznej

Catechesis of the Mildly Intellectually Disabled. Considering the Psycho-Peda­go­gical Characteristics

 

Halina Wrońska CMW. Animacyjna postawa wychowawcy chrześcijań­skie­go

The Activating Attitude of a Christian Educator

 

Ks. Paweł Mąkosa. Tożsamość nauczycieli religii i ich opinie na temat wy­branych aspektów edukacji religijnej w Polsce

The Identity of Religion Teachers and Their Opinions on Selected Aspects of Religious Education in Poland

 

Ks. Jan Wal. Poszukiwanie i komunikacja prawdy w dialogu

Searching For and Communicating the Truth in a Dialog

 

Ks. Roman Buliński. Program pracy duszpasterskiej papieża Grzegorza Wiel­kiego w świetle ekshortacji pastoralnych zawartych w XL Homiliarum in Evangelia

The Program of Pope Gregory the Great’s Pastoral Work In the Light of the Pastoral Exhortations Contained in XL Homiliarum in Evangelia

 

Ks. Ryszard Kamiński. Ks. prof. dr hab. Jan Wal teologiem pastoralistą przełomu XX i XXI wieku

Reverend Professor Jan Wal as a Pastoral Theologian of the Break of the 20th

 

Ks. Józef Stala. Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Franciszka Blachnic­kiego jako synteza antropocentryzmu i chrystocentryzmu

The Conception of Education Proposed by Rev. Franciszek Blachnicki as a Synthesis of Anthropocentrism and Christocentrism

 

SPRAWOZDANIA

 

Sympozjum naukowe „Apostolstwo świeckich w Polsce w 20 lat po ogłoszeniu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici”. Lublin, KUL, 7 maja 2008 roku (ks. Grzegorz Pyźlak)

 

Uroczysta sesja poświęcona ks. prof. dr. hab. Janowi Walowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. Kraków, WSD, 26 czerwca 2008 roku (Marek Fiałkowski OFMConv)

 

RECENZJE

 

Elena Marta, Maura Pozzi. Psicologia del volontariato (ks. Wiesław Przy­goda)

 

Ks. Andrzej Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II (Roman Murawski SDB)

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2013, godz. 18:03 - Marek Fiałkowski