RPK_Wronska_okl_96dpi_2_.jpg

 

 

ROCZNIKI PASTORALNO-KATECHETYCZNE 2011

PASTORAL AND CATECHETICAL ANNALS 2011

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Słowo Przewodniczącego Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski Bpa Marka Mendyka                     

 

Ks. Andrzej Kiciński. Życie i działalność naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. Haliny Wrońskiej CMW       

 

Wykaz publikacji prof. dr hab. Haliny Wrońskiej CMW (oprac. ks. Andrzej Kiciński

 

Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Wrońskiej CMW (oprac. ks. Andrzej Kiciński)       

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Andrzej Offmański. Wiara w centrum formacji i życia grup religijnych – twórczość s. Haliny Wrońskiej CMW    

Faith in the Center of Formationand Life of Religious Groups –  Works by Sister Halina Wrońska F.M.A.       

 

Kazimierz Misiaszek SDB. Ewangelizacja w działalności salezjańskiej

Evangelization in the Work of Salesians

 

Jerzy Gocko SDB. Współczesne drogi i sposoby urzeczywistniania systemu prewencyjnego        

Modern Ways of Realizing the Preventive System

 

Andrzej Maryniarczyk SDB. Czym i dla-kogo jest szczęście?

What and for-whom is Happiness?

 

Zbigniew Marek SJ. Odkrywanie własnej godności formą wspierania rozwoju osoby

Discovering One’s Own Dignity as a Form of Supporting the Development of a Person

 

Roman Murawski SDB. „Szkoły katechetyczne” we wczesnym chrześci­jaństwie

“Catechetical schools” in the Early Christianity

 

Ks. Piotr Tomasik. Przemiany współczesnej kultury jako wyzwanie dla wy­chowania religijnego w szkole      

Changes of Modern Culture as a Challenge for Religious Education at School 

 

Ks. Paweł Mąkosa. Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkol­­­nictwie publicznym 

Modern Models of Religion Teaching in European Public Education

 

Ks. Tadeusz Panuś. Sytuacja i perspektywy katechezy w Europie

The Situation and Perspectives of Catechesis in Europe

 

Ks. Radosław Chałupniak. Współczesne ukierunkowania niemieckiej peda­go­giki religijnej

Modern Tendencies in German Religious Pedagogy

 

Ks. Ryszard Czekalski. Poszukiwanie nowych miejsc katechezy w świetle francuskiego dokumentu katechetycznego

Searching for New Places for Catechesis in the Light of a French Cate­chetical Document

 

Bp Marek Mendyk. Katecheza ukierunkowana na stawianie pytań – kształ­towanie „postawy pytajności” wśród uczniów

Catechesis Directed to Asking Questions – Formation of “the Attitude of Question-Asking” in Pupils   

 

Helena Słotwińska. Problem agresji w wychowaniu religijno-moralnym

The Problem of Aggression in Religious-Moral Education

 

Ks. Marian Zając. Dobre i złe konflikty w grupie katechetycznej

Good and Bad Conflicts in a Catechetical Group

 

Ks. Stanisław Dziekoński. Powołanie jako istotny problem współczesnej katechezy

Vocation as a Significant Problem of Modern Catechesis

 

Anna Zellma. Miłość jako wartość moralna w pracy edukacyjnej nauczyciela religii

Love as Moral Value in Educational Work of a Religion Teacher

 

Ks. Jerzy Kostorz. O potrzebie tolerancji w posłudze katechety

On the Need of Tolerance in the Catechist’s Service

 

Ks. Józef Stala, Elżbieta Osewska. Doświadczenia dziecka związane z przy­rodą  wyrażone w modlitwie

Child's Experience in Connection with Nature Expressed in Prayer

 

Stanisław Kulpaczyński SDB. Nurty badań empirycznych kulowskiej kate­chetyki (1970-2010)

Currents of Empirical Studies of Catechetics at the John Paul II Catholic University of Lublin (1970-2010) 

 

Ks. Jan Szpet. Badania podręczników do nauki religii w świetle zmian pro­gra­mowych

Studies on Handbooks for Religion Teaching in the Light of Changes in the Curriculum

 

Ks. Ryszard Kamiński. Normatywny i praktyczny wymiar refleksji teologiczno­pastoralnej

The Normative and Practical Dimension of Theological-Pastoral Reflection

 

Ks. Wiesław Przygoda. Chrześcijanin świadkiem miłości w świecie. Reflek­sja pastoralna na podstawie encyklik papieża Benedykta XVI

The Christian as a Witness of Love in the World. A Pastoral Reflection on the Basis of Pope Benedict XVI’s Encyclicals

 

Ks. Wiesław Śmigiel. Diakonat stały w Polsce – eksperyment czy przywró­cenie właściwego i trwałego stopnia hierarchicznego w Kościele?

Permanent Deaconate in Poland – an Experiment or the Restoration of the Proper and Permanent Hierarchic Level in the Church?

 

Ks. Dariusz Lipiec. Duszpasterstwo rodzin osób niepełnosprawnych

Family Pastorate of Disabled People

 

Marek Fiałkowski OFMConv. Katolickie szkoły i uniwersytety ośrodkami formacji katolików świeckich           

Catholic Schools and Universities as the Centers of Formation of Lay Catholics

 

Ks. Piotr Tomasz Goliszek. Wychowanie do wiary u św. Pawła

Educating to Faith inSt Paul’s Work

 

Ks. Grzegorz Pyźlak. Katecheza rodzinna i jej wpływ na przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego

Family Catechesis and Its Effect on the Preparation for Marital and Family Life

 

RECENZJE

 

Ks. Konrad Dyrda. Modlitewna formacja katechetów (ks. Józef Stala)

 

Ks. Marian Nowak, Ewa Domagała-Zyśk. European Social Work – State of the art and future challenges (ks. Piotr Goliszek)

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2013, godz. 15:55 - Marek Fiałkowski