Konkurs dla młodych pracowników naukowych i doktorantów na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Wydziałowi Nauk Społecznych KUL przyznana została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
W związku z powyższym ogłasza się konkurs, którego celem jest wyłonienie kandydatów o najwyższym potencjale naukowym i przyznanie im środków na dalsze prowadzenie badań naukowych.

Podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie zestawienia osiągnięć naukowych z roku 2017 według załączonego wzoru. Zestawienie należy wypełnić komputerowo i złożyć wraz z podpisami w wersji papierowej z dołączonymi kserokopiami stron identyfikujących publikacje oraz zaświadczeniami potwierdzającymi inne osiągnięcia w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych C-546 do dnia 30.04.2018r. Udział w konkursie mogą wziąć młodzi naukowcy w rozumieniu przepisów o finansowaniu nauki (Ustawa z 30 kwietnia 2010 r.) dla których WNS jest podstawowym miejscem pracy oraz uczestnicy studiów doktoranckich którzy zgłosili zadania badawcze na rok 2018. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.05.2018r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.
Limit wieku nie obowiązuje doktorantów. W konkursie mogą wziąć udział doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

 

Konkurs_2018/regulamin_podziału_dotacji_dla_młodych_pracowników_i_doktorantów_2017.doc

Konkurs_2018/zestawienie_osiągnięć_z_roku_2017_młodych_pracowników_i_doktorantów_-_konkurs_2018.doc

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2018, godz. 08:59 - Maria Mazurek-Olszowa