Prace magisterskie

Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów

2022

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

28

Wojtanowicz Rafał Aktywność amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL) u pszenicy zwyczajnej poddanej działaniu biopreparatu zawierającego szczepy bakterii endofitycznych

27

Wierzejska Natalia Różnorodność funkcjonalna i aktywność biologiczna mikroorganizmów w osadach dennych zbiornika przeznaczonego do hodowli karpia nakielskiego

26

Tryburczyk Dominika Produkcja bakteriorodopsyny przez halofile wyizolowane z solanki

25

Stepanow Kinga Aktywność peroksydazowa (POX) u pszenicy zwyczajnej poddanej działaniu biopreparatu z wyselekcjonowanymi szczepami endofitów

24

Szałaj Klaudia Sezonowa zmiana struktury bakterii autochtonicznych osadów dennych stawu hodowlanego karpia królewskiego i ich biotechnologiczne wykorzystanie

23

Mazur Łukasz Udział Azolla sp. w poprawie jakości wód Stawu Kardynalskiego stosowanego do hodowli karpia królewskiego

22

Buynitska Tetyana Bioróżnorodność mikrobiomu grzybów jako wskaźnik jakości gleb rolniczych Fundacji Potulickiej

21

Badaszek Klaudia Identyfikacja mikrobiomu serów ślesińskich (pleśniowych i długodojrzewających) ze Spiżarni Hrabiny Potulickiej

2021

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

20

Onopiuk Paulina Wpływ larw Guniaka czerwczyka (Amphimallon solstitiale) na bilans gazów cieplarnianych w środowisku glebowym

19

Źurek Ewelina Metaboliczny i metagenomiczny profil bakterii glebowych obecnych w ryzosferze pszenic: Nordkap i Tytanika

18

Siara Anna Optymalizacja hodowli bioreaktorowych mikroorganizmów wchodzących w skład biopreparatu INNOENDOP

17

Piotrowicz Rafał Analiza meta-taksonomiczna środowisk zasolonych

16

Nowińska Karolina Charakterystyka metagenomiczna oraz biologiczno-chemiczna gleb rolniczych pozostających w zasobach Fundacji Potulickiej

15

Mołdoch –Mendoń Izabela Aktywność metaboliczna i struktura mikrobiomu niehodowalnych bakterii glebowych zasiedlających madę morską i rzeczną

14

Klimczuk Agata Wyznaczenie  potencjału mikrobiomu  Azolla filiculoides L. do syntezy promotorów wzrostu w trakcie ekspozycji na wybrane metale

13

Janek Patrycja Wyznaczenie przeżywalności mikroorganizmów stanowiących komponent biopreparatu INNOENDOP

12

Gromadzka Patrycja Rozpoznanie mikrobiomu zasiedlającego paproć wodną Azolla caroloniana L.

11

Dębczak Dominika Metagenoniczne i funkcjonalne rozpoznanie bakterii zasiedlających ryzosferę odmian: Hondia i Rotax

2020

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

10

Adrian Jędruszko Analiza mikrobiomu endofitycznych bakterii zasiedlających tkankę kallusową pszenicy zwyczajnej i orkiszowej

9

Zaorska Iga Produkcja czynników promujących wzrost roślin przez mikrobom Azolla filiculoides L. w warunkach ekspozycji na jony srebra

8

Trzpil Alicja Izolacja i charakterystyka wybranych mikroorganizmów ekstremofilnych z Kopalni Soli „Wieliczka”

7

Salwa Kinga Degradacja olejów mineralnych przez mikroorganizmy glebowe w warunkach beztlenowych

6

Pawlak Krystian Czesław Anaerobowa biodegradacja paliw ropopochodnych (olej napędowy, benzyna) w środowisku glebowym

5

Mazurek Aleksandra Beata Wspomagana fitoremediacja niklu (II) z udziałem mikrobiomu Azolla filiculoides L.
4 Kopaczewska Karolina Wspomagana fitoremediacja chromu (VI) z udziałem mikrobiomu Azolla filiculoides L.

3

Kłosok Konrad Porównanie mikrobiomu endofitycznego zasiedlającego naturalne i jałowe siewki wybranych odmian pszenicy

2

Karczmarzyk Kacper Piotr Określenie przydatności wybranych izolatów endofitycznych do promowania wzrostu i rozwoju pszenic (Triticum aestivum L., Triticum spelta L.)

1

Banaczyk Aleksandra Produkcja czynników promujących wzrost roślin przez mikrobiom Azolla filiculoides L. w warunkach ekspozycji na jony złota (III)

Katedra Biochemii i Chemii Środowiska

2018

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

163

Cebula Arkadiusz Krzysztof

Bioaugumentacja złota i srebra przez bakterie epifityczne i endofityczne wyizolowane z Azolla filioculoides L

162

Skóra Paula Biologiczna charakterystyka gleb płowych Lubelszczyzny o różnym stopniu zerodowania

161

Bożek Patrycja

Biologiczny potencjał mikroorganizmów zasiedlających składowiska niskoprocentowych rud siarczku żelaza

160

Gągała Weronika Zastosowanie bioaugumentacji w fitoremediacji kadmu z udzialem mikroorganizmów endofitycznych Azolla filiculoides L

159

Krzesiak Ewelina Zastosowanie bioaugumentacji w fitoremediacji kadmu z udziałem mikroorganizmów epifitycznych Azolla filiculoides L.

158

Kuś Iga Zdolność do usuwania rodnika hydroksylowego w obecności alg

157

Czarnota Aleksandra

Biotechnologiczny potencjał metanotrofów wyizolowanych z kopalni węgla kamiennego (Bogdanka LZW i Zofiówka GZW)

156

Frąckiewicz Anna Stymulacja metanogenezy w węglach brunatnych i kamiennych z udziałem mikroorganizmów izolowanych z wód formacyjnych

155

Głąb Ewelina Wioleta Metanogeneza węgli kopalnych z udziałem mikroorganizmów izolowanych z gytji (torfowisko „Moszne”)

154

Hunicz Magdalena Metanogeneza węgli kopalnych z udziałem mikroorganizmów izolowanych z osadów dennych (zbiornik ‘’Szczecin”)

153

Knap Anna Optymalizacja biosyntezy osmolitów przez konsorcja bakterii metanotroficznych wyizolowanych z kopalni węgla i soli

152

Berus Wojciech Jan

Wpływ stymulacji chemicznej na aktywność metanogeniczną wód i węgli (kopalnia węgla brunatnego’’Bełchatów”)

151

Niedźwiedź Agnieszka Testowania izolatów bakterii metanotroficznych pod kątem biosyntezy osmolitów

150

Proc Kinga Weronika Warunki hodowli konsorcjum metanogenicznego (torfowisko "Moszne") a konwersja węgla

2017

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

149

Piskorska Aleksandra

Zastosowanie bioaugumentacji w fitoremediacji ołowiu z udziałem mikroorganizmów epifitycznych Azolla filiculoides L.

148

Płusa Aleksandra

Zastosowanie bioaugumentacji w fitoremediacji ołowiu z udziałem mikroorganizmów endofitycznych Azolla filiculoides L.

147

Wójcik Patrycja

Zdolność mikroorganizmów wyizolowanych z zanieczyszczonych gleb do remediacji cynku i ołowiu

146

Daniluk Jacek Adam

Tworzenie potencjałów elektrycznych w glebach poddawanych trwałemu zalaniu

145

Borowski Kamil

Wpływ dodatku jonów miedzi (II) na produkcję wodoru przez Chlorella sp.

144

Kowalczyk Agnieszka

Zdolność do biofiltracji metanu w wybranych glebach Lubelszczyzny użytkowanych i nieużytkowanych rolniczo

143

Roguska Eliza

Aktywność mikrobiologiczna czarnej ziemi zanieczyszczonej poprzez oleje samochodowe

142

Jastrzębska Natalia Teresa

Aktywność biologiczna czarnej ziemi po wprowadzeniu ropopochodnych

141

Wdowiak Kamil

Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe skonstruowane z dodatkiem biodegradowalnych odpadów z przemysłu mleczarskiego

140

Gregorek Marzena

Wpływ temperatury na aktywność metanogeniczną i metanotroficzną węgli pochodzących z kopalni Pniówek i Turów

139

Chruścińska Monika

Potencjał metanogeniczny i metanotroficzny węgli pochodzących  z kopalni Bogdanka, Bobrek i Bełchatów

2016

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

138

Włodarczyk Kinga

Bioróżnorodność egzoelektrogennych mikroorganizmów zasiedlających ogniwa paliwowe utworzone na bazie gleb Mollic Gleysol oraz Eutric Fluvisol

137

Bożek Dominik

Potencjał biotechnologiczny mikrobiologicznych ogniw paliwowych utworzonych z Mollic Gleysol z dodatkiem różnych substratów organicznych

136

Borzęcki Andrzej

Generowanie energii elektrycznej w madzie rzecznej wzbogacanej dodatkami organicznymi

135

Gwiner Agnieszka

Tworzenie potencjałów elektrycznych w układzie roślina –ścieki w takcie procesu fitoremediacji przez  Azolla filiculoides L

134

Pogoda Karolina

Izolacja Anabaena azollae z paproci wodnej Azolla filiculoides i próba hodowli poza organizmem gospodarza

133

Słomka Mateusz

Akumulacja PHB w endofitycznym konsorcjum bakterii metanotroficznych i Methylosinus trichosporium

132

Nowak Katarzyna

Rozpoznanie halotolerancyjnych mikroorganizmów metanotroficznych wyizolowanych ze skał towarzyszących pokładom soli (Kopalnia Wieliczka)

131

Kantor Grzegorz

Identyfikacja mikroorganizmów epifitycznych i endofitycznych towarzyszących Azolla filiculoides L.

130

Markiewicz Barbara

Możliwości stymulowanej mikrobiologicznie konwersji węgla ze skał przywęglowych do biogazu

129

Larwa Katarzyna

Optymalizacja warunków hodowli i identyfikacja metanotrofów w wybranych glebach: organicznej i mineralnej

128

Kubaczyński Adam

Akumulacja PHB w konsorcjach bakterii metanotroficznych wyizolowanych z otoczenia pokładów węgla soli

2015

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

127

Beata Piątkowska

Optymalizacja produkcji biowodoru przez Chlorella sp.

126

Wysokińska Małgorzata

Rozpoznanie profilu kwasów tłuszczowych bakterii metanotroficznych pochodzących z różnych środowisk

125

Kłos Marta

Identyfikacja mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi

124

Zgryza Justyna

Optymalizacja warunków produkcji metanolu przez społeczność bakterii metanotroficznych

123

Ratajczyk Karolina

Rozpoznanie wartości odżywczych bakterii metanotroficznych pochodzących z różnych środowisk

122

Szostak Agnieszka

Rozpoznanie żywotności społeczności metanotroficznych wyizolowanych z różnych środowisk

121

Żak Karolina

Wstępna identyfikacja mikroorganizmów metanotroficznych pochodzących z Kopalni Soli Wieliczka

2014

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

120

Skwarek Sylwia

Produkcja biogazu z biomasy Azolla filiculoides L.

119

Pargieła Beata

Porównanie generacji wodoru z udziałem Chlorella vulgaris i Chlorella protothecoides

118

Olszówka Monika

Optymalizacja procesu biosyntezy metanolu z udziałem bakterii metanotroficznych

117

Małysza Magdalena

Biofiltracja metanu przez endofity Oxycoccus sp.

116

Łopacka Natalia

Biofiltracja metanu przez endofity Eriophorum sp.

115

Kozłowska Anna

Rozpoznanie zdolności usuwania rodników OH przez wodorowaną wodę mineralną (Lądecka Zdrój)

114

Iwaniuk Mariola

Biosynteza Poli-3-hydroksymaślanu (PHB) przez bakterie metanotroficzne

113

Banaś Agnieszka

Biosynteza witaminy B12 z udziałem bakterii metanotroficznych

 

Prace licencjackie

Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów

2021

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

13L

Vishniavetskaya Hanna

Bioremediacja herbicydów na bazie glifosatu w środowisku glebowym

12L

Lenarczyk Ewa

Bioremediacja metali ciężkich przez organizmy halofilne

11L

Cios Ilona

Zastosowanie mikrobiologicznych ogniw paliwowych w bioremediacji

10L

Andrzejewska Paulina

Udział metanotrofów w bioremediacji zanieczyszczeń środowiskowych

2019

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

9L

Żurek Ewelina

Rozpoznanie mikrobiomu bakterii glebowych wspomagających wzrost pszenic (odmiany Nardkap i Tytanika) w zależności od systemu uprawy

8L

Walczuk Wojciech Maciej

Optymalizacja metody oznaczania kwasu mlekowego z wykorzystaniem chromatografii cieczowej

7L

Siara Anna

Optymalizacja metody oznaczania kwasu octowego z wykorzystaniem chromatografii cieczowej

6L

Poniatowski Jakub

Skład mikrobiomu utworów nadkładowych towarzyszących złożom lignitu w kopalni Turów

5L

Piotrowicz Rafał

Analiza biosyntezy kwasu indoilo-3-octowego(IAA) przez wybrane izobaty endofityczne pszenicy ozimej

4L

Nowińska Karolina

Rozpoznanie struktury mikrobiomu skał osadowych w kontekście potencjału biotechnologicznego

3L

Mołdoch Izabela

Określenie bioróżnorodności mikroflory bakteryjnej zasiedlającej madę morską

2L

Gromadzka Patrycja

Rozpoznanie mikrobiomu bakterii glebowych wspomagających wzrost pszenic(odmiany Rotax i Hondia) w zależności od systemu uprawy

1L

Chmielewska Marta

Identyfikacja mikroorganizmów występujących w skałach nadkładowych kopalni węgla brunatnego Bełchatów

Katedra Biochemii i Chemii Środowiska

2018

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

57

Kopaczewska Karolina

Analiza bioremediacji jonów Cr(VI) z udziałem mikrobiomu Azolla filiculoides L.

56

Zaorska Iga

Udział bakterii endifitycznych w promowaniu wzrostu Azolla filiculoides L. w obecności wybranych metali ciężkich

55

Trzpil Alicja

Wpływ warunków środowiska na osmoprotekcyjne działanie ektoiny

54

Salwa Sylwia

Aktywność konsorcjum metanogenicznego pochodzącego z gytii w następstwie czasowego natlenienia

53

Pawlak Krystian

Reakcja konsorcjum metanogenicznego izolowanego z wód towarzyszących pokładom węgla brunatnego z kopalni Bełchatów na czasowe natlenienie

52

Onopiuk Paulina

Wpływ natlenienia na aktywność konsorcjum metanogenicznego pochodzącego z osadu zbiornika zapadliskowego

51

Mazurek Aleksandra Beata

Bioremediacja jonów (II) przez mikroorganizmy endofityczne i epifityczne wyizolowane z Azolla filiculoides L

50

Kieraga Izabela

Analiza profilu kwasów tłuszczowych konsorcjum metanotroficznego w warunkach stresu osmotycznego

49

Kłosok Konrad

Wstępna analiza metalogenicznych endofitów bakteryjnych zasiedlających pszenicę

48

Karczmarzyk Kacper Piotr

Hodowla endofitów wyizolowanych z różnych odmian pszenicy

47

Banaczyk  Aleksandra

Zdolność bakterii epifitycznych do promowania wzrostu Azolla filiculoides L.w obecności wybranych metali ciężkich

2016

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

46

Rubin Przemysław

Aktywność mikrobiologiczna gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

45

Sapko Katarzyna

Wpływ Glifosatu na aktywność mikrobiologiczną czarnej ziemi

44

Knap Anna

Bioremediacja SDS (dodecylosiarczan sodowy) w madzie rzecznej

43

Niedźwiedź Agnieszka

Synteza kwasu glutaminowego przez bakterie metanotroficzne wyizolowane z Kopalni Soli w Wieliczce

42

Czarnota Aleksandra

Optymalizacja dostępności azotu w procesie syntezy ektoiny przez konsorcjum metanotroficzne

41

Bożek Patrycja

Optymalizacja warunków termicznych procesu syntezy ektoiny przez konsorcjum metanotroficzne

40

Maśluszczak Katarzyna

Synteza ektoiny i hydroksyektoiny przez metanotrofy wyizolowane z kopalni soli (Wieliczka)

39

Cebula Arkadiusz Krzysztof

Aktywność hydrogenazy jako narzędzie do monitorowania produkcji biowodoru przez algi

38

Berus Wojciech Jan

Ocena wydajności osmolitów formowanych przez konsorcjum bakterii metanotroficznych (Skały przywęglowe kopalni Bogdanka)

37

Proc Kinga Weronika

Wpływ wilgotności podłoża torfowego na biofiltrację metanu

36

Hunicz Magdalena

Dynamika składu konsorcjum wyizolowanego ze skały przywęglowej w zmiennych warunkach dostępności potasu

2015

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

35

Jastrzębska Natalia Teresa

Wpływ substancji ropopochodnych na aktywność enzymatyczną i liczebność mikroorganizmów w glebie

34

Borowski Kamil

Analiza form węgla odpadów gazu łupkowego i możliwości jego zagospodarowania

33

Biegajło Kamila

Optymalizacja długości fali świetlnej podczas hodowli Chlorella sp.

32

Daniluk Jacek

Analiza fazy ciekłej odpadów odwiertów gazu łupkowego i możliwości jej zagospodarowania

31

Roguska Eliza

Aktywność biologiczne gleby (Mollic Gleysol) skażonej wybranymi związkami ropopochodnymi

30

Gregorek Marzena

Wpływ długości fali świetlnej na przyrost biomasy i zdolność remediacji metali ciężkich paproci wodnej Azolla filiculoides

29

Mierzejewska Anna Maria

Aktywność metanotroficzna bakterii izolowanych ze skał przywęglowych w kopalni LZW Bogdanka w warunkach stresu osmotycznego

28

Chruścińska Monika

Wzrost i pobieranie składników pokarmowych przez bakterie metanotroficzne wyizolowane z różnych środowisk w obecności NaCl

2014

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

27

Żak Katarzyna

Optymalizacja metody izolacji DNA na przykładzie czarnej ziemi (Mollic Gleysol)

26

Zdunek Beata

Analiza genetyczna mikroorganizmów produkujących metan

25

Zapasek Magdalena

Poziom chemicznej redukcji TTC w oznaczeniach potencjalnej aktywności dehydrogenazowej mikroorganizmów glebowych

24

Włodarczyk Kinga

Aktywność metanotroficzna metanotrofów zasiedlających profil gleby torfowej o różnym stopniu rozkładu, usytuowanej w Poleskim Parku Narodowym

23

Pogoda Karolina

Izolacja DNA z osadów dennych jeziora Bartków Ług

22

Madej Ewelina

Analiza metaboliczna metanotroficznych endofitów

21

Kantor Grzegorz

Izolacja mikroorganizmów wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych paproci wodnej Azolla filiculoides

20

Dudek Monika

Określenie przeżywalności konsorcjum metanotroficznego wyizolowanego ze skały przywęglowej (KWK Bogdanka) przed i po akumulacji metanolu

19

Bożek Dominik

Wpływ temperatury na pozyskiwanie bioenergii w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych

2013

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

18

Bielecka Arletta

Pozyskiwanie bioenergii z wykorzystaniem potencjałów glebowych

17

Szostak Agnieszka

Izolacja i oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w biomasie metanotrofów

16

Kaniewska Paulina

Biofiltracja metanu przy różnym stopniu uwilgotnienia Sphagnum sp.

15

Kłos Marta

Trwałość DNA w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi

2012

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

14

Szymańska Emilia

Określenie interakcji między aktywnością dehydrogenazową i stężeniem DNA w czarnych ziemiach o różnym sposobie użytkowania

13

Rejmak Martyna

Udział bakterii amonifikacyjnych w obiegu azotu w czarnych ziemiach o różnym sposobie użytkowania

12

Olszówka Monika

Biosynteza ektoiny przez konsorcjum bakterii metanotroficznych na podłożach o różnym stopniu zasolenia

11

Kotańska Zofia

Fitoremediacja niklu z udziałem Azolla caroliniania (Willd.)

10

Banaś Agnieszka

Utylizacja metanu z udziałem metanotrofów w profilu glebowym

 

 

 

Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2022, godz. 14:13 - Artur Banach