Prace magisterskie

2020

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

58

Zaorska Iga Produkcja czynników promujących wzrost roślin przez mikrobom Azolla filiculoides L. w warunkach ekspozycji na jony srebra

57

Trzpil Alicja Izolacja i charakterystyka wybranych mikroorganizmów ekstremofilnych z Kopalni Soli „Wieliczka”

56

Salwa Kinga Degradacja olejów mineralnych przez mikroorganizmy glebowe w warunkach beztlenowych

55

Pawlak Krystian Czesław Anaerobowa biodegradacja paliw ropopochodnych (olej napędowy, benzyna) w środowisku glebowym

54

Mazurek Aleksandra Beata Wspomagana fitoremediacja niklu (II) z udziałem mikrobiomu Azolla filiculoides L.
53 Kopaczewska Karolina Wspomagana fitoremediacja chromu (VI) z udziałem mikrobiomu Azolla filiculoides L.

52

Kłosok Konrad Porównanie mikrobiomu endofitycznego zasiedlającego naturalne i jałowe siewki wybranych odmian pszenicy

51

Karczmarzyk Kacper Piotr Określenie przydatności wybranych izolatów endofitycznych do promowania wzrostu i rozwoju pszenic (Triticum aestivum L., Triticum spelta L.)

50

Banaczyk Aleksandra Produkcja czynników promujących wzrost roślin przez mikrobiom Azolla filiculoides L. w warunkach ekspozycji na jony złota (III)

2018

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

49

Skóra Paula Biologiczna charakterystyka gleb płowych Lubelszczyzny o różnym stopniu zerodowania

48

Kuś Iga Zdolność do usuwania rodnika hydroksylowego w obecności alg

47

Krzesiak Ewelina Zastosowanie bioaugumentacji w fitoremediacji kadmu z udziałem mikroorganizmów epifitycznych Azolla filiculoides L.

46

Knap Anna Optymalizacja biosyntezy osmolitów przez konsorcja bakterii metanotroficznych wyizolowanych z kopalni węgla i soli

45

Hunicz Magdalena Metanogeneza węgli kopalnych z udziałem mikroorganizmów izolowanych z osadów dennych (zbiornik ‘’Szczecin”)

44

Głąb Ewelina Wioleta Metanogeneza węgli kopalnych z udziałem mikroorganizmów izolowanych z gytji (torfowisko „Moszne”)

43

Gągała Weronika Zastosowanie bioaugumentacji w fitoremediacji kadmu z udzialem mikroorganizmów endofitycznych Azolla filiculoides L

42

Frąckiewicz Anna Stymulacja metanogenezy w węglach brunatnych i kamiennych z udziałem mikroorganizmów izolowanych z wód formacyjnych

41

Czarnota Aleksandra

Biotechnologiczny potencjał metanotrofów wyizolowanych z kopalni węgla kamiennego (Bogdanka LZW i Zofiówka GZW)

40

Cebula Arkadiusz Krzysztof

Bioaugumentacja złota i srebra przez bakterie epifityczne i endofityczne wyizolowane z Azolla filioculoides L

39

Bożek Patrycja

Biologiczny potencjał mikroorganizmów zasiedlających składowiska niskoprocentowych rud siarczku żelaza

38

Berus Wojciech Jan

Wpływ stymulacji chemicznej na aktywność metanogeniczną wód i węgli (kopalnia węgla brunatnego’’Bełchatów”)

2017

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

37

Wójcik Patrycja

Zdolność mikroorganizmów wyizolowanych z zanieczyszczonych gleb do remediacji cynku i ołowiu

36

Wdowiak Kamil

Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe skonstruowane z dodatkiem biodegradowalnych odpadów z przemysłu mleczarskiego

35

Roguska Eliza

Aktywność mikrobiologiczna czarnej ziemi zanieczyszczonej poprzez oleje samochodowe

34

Płusa Aleksandra

Zastosowanie bioaugumentacji w fitoremediacji ołowiu z udziałem mikroorganizmów endofitycznych Azolla filiculoides L.

33

Piskorska Aleksandra

Zastosowanie bioaugumentacji w fitoremediacji ołowiu z udziałem mikroorganizmów epifitycznych Azolla filiculoides L.

32

Kowalczyk Agnieszka

Zdolność do biofiltracji metanu w wybranych glebach Lubelszczyzny użytkowanych i nieużytkowanych rolniczo

31

Jastrzębska Natalia Teresa

Aktywność biologiczna czarnej ziemi po wprowadzeniu ropopochodnych

30

Gregorek Marzena

Wpływ temperatury na aktywność metanogeniczną i metanotroficzną węgli pochodzących z kopalni Pniówek i Turów

29

Daniluk Jacek Adam

Tworzenie potencjałów elektrycznych w glebach poddawanych trwałemu zalaniu

28

Chruścińska Monika

Potencjał metanogeniczny i metanotroficzny węgli pochodzących  z kopalni Bogdanka, Bobrek i Bełchatów

27

Borowski Kamil

Wpływ dodatku jonów miedzi (II) na produkcję wodoru przez Chlorella sp.

2016

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

26

Włodarczyk Kinga

Bioróżnorodność egzoelektrogennych mikroorganizmów zasiedlających ogniwa paliwowe utworzone na bazie gleb Mollic Gleysol oraz Eutric Fluvisol

25

Słomka Mateusz

Akumulacja PHB w endofitycznym konsorcjum bakterii metanotroficznych i Methylosinus trichosporium

24

Pogoda Karolina

Izolacja Anabaena azollae z paproci wodnej Azolla filiculoides i próba hodowli poza organizmem gospodarza

23

Nowak Katarzyna

Rozpoznanie halotolerancyjnych mikroorganizmów metanotroficznych wyizolowanych ze skał towarzyszących pokładom soli (Kopalnia Wieliczka)

22

Markiewicz Barbara

Możliwości stymulowanej mikrobiologicznie konwersji węgla ze skał przywęglowych do biogazu

21

Larwa Katarzyna

Optymalizacja warunków hodowli i identyfikacja metanotrofów w wybranych glebach: organicznej i mineralnej

20

Kubaczyński Adam

Akumulacja PHB w konsorcjach bakterii metanotroficznych wyizolowanych z otoczenia pokładów węgla soli

19

Kantor Grzegorz

Identyfikacja mikroorganizmów epifitycznych i endofitycznych towarzyszących Azolla filiculoides L.

18

Gwiner Agnieszka

Tworzenie potencjałów elektrycznych w układzie roślina –ścieki w takcie procesu fitoremediacji przez  Azolla filiculoides L

17

Bożek Dominik

Potencjał biotechnologiczny mikrobiologicznych ogniw paliwowych utworzonych z Mollic Gleysol z dodatkiem różnych substratów organicznych

16

Borzęcki Andrzej

Generowanie energii elektrycznej w madzie rzecznej wzbogacanej dodatkami organicznymi

2015

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

15

Beata Piątkowska

Optymalizacja produkcji biowodoru przez Chlorella sp.

14

Kłos Marta

Identyfikacja mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi

13

Ratajczyk Karolina

Rozpoznanie wartości odżywczych bakterii metanotroficznych pochodzących z różnych środowisk

12

Szostak Agnieszka

Rozpoznanie żywotności społeczności metanotroficznych wyizolowanych z różnych środowisk

11

Wysokińska Małgorzata

Rozpoznanie profilu kwasów tłuszczowych bakterii metanotroficznych pochodzących z różnych środowisk

10

Zgryza Justyna

Optymalizacja warunków produkcji metanolu przez społeczność bakterii metanotroficznych

9

Żak Karolina

Wstępna identyfikacja mikroorganizmów metanotroficznych pochodzących z Kopalni Soli Wieliczka

2014

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

8

Banaś Agnieszka

Biosynteza witaminy B12 z udziałem bakterii metanotroficznych

7

Iwaniuk Mariola

Biosynteza Poli-3-hydroksymaślanu (PHB) przez bakterie metanotroficzne

6

Kozłowska Anna

Rozpoznanie zdolności usuwania rodników OH przez wodorowaną wodę mineralną (Lądecka Zdrój)

5

Łopacka Natalia

Biofiltracja metanu przez endofity Eriophorum sp.

4

Małysza Magdalena

Biofiltracja metanu przez endofity Oxycoccus sp.

3

Olszówka Monika

Optymalizacja procesu biosyntezy metanolu z udziałem bakterii metanotroficznych

2

Pargieła Beata

Porównanie generacji wodoru z udziałem Chlorella vulgaris i Chlorella protothecoides

1

Skwarek Sylwia

Produkcja biogazu z biomasy Azolla filiculoides L.

 

Prace licencjackie

2019

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

57

Żurek Ewelina

Rozpoznanie mikrobiomu bakterii glebowych wspomagających wzrost pszenic(odmiany Nardkap i Tytanika) w zależności od systemu uprawy

56

Walczuk Wojciech Maciej

Optymalizacja metody oznaczania kwasu mlekowego z wykorzystaniem chromatografii cieczowej

55

Siara Anna

Optymalizacja metody oznaczania kwasu octowego z wykorzystaniem chromatografii cieczowej

54

Poniatowski Jakub

Skład mikrobiomu utworów nadkładowych towarzyszących złożom lignitu w kopalni Turów

53

Piotrowicz Rafał

Analiza biosyntezy kwasu indoilo-3-octowego(IAA) przez wybrane izobaty endofityczne pszenicy ozimej

52

Nowińska Karolina

Rozpoznanie struktury mikrobiomu skał osadowych w kontekście potencjału biotechnologicznego

51

Mołdoch Izabela

Określenie bioróżnorodności mikroflory bakteryjnej zasiedlającej madę morską

50

Gromadzka Patrycja

Rozpoznanie mikrobiomu bakterii glebowych wspomagających wzrost pszenic(odmiany Rotax i Hondia) w zależności od systemu uprawy

49

Chmielewska Marta

Identyfikacja mikroorganizmów występujących w skałach nadkładowych kopalni węgla brunatnego Bełchatów

2018

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

48

Zaorska Iga

Udział bakterii endifitycznych w promowaniu wzrostu Azolla filiculoides L. w obecności wybranych metali ciężkich

47

Trzpil Alicja

Wpływ warunków środowiska na osmoprotekcyjne działanie ektoiny

46

Salwa Sylwia

Aktywność konsorcjum metalogenicznego pochodzącego z gytii w następstwie czasowego natlenienia

45

Pawlak Krystian

Reakcja konsorcjum metalogenicznego izolowanego z wód towarzyszących pokładom węgla brunatnego z kopalni Bełchatów na czasowe natlenienie

44

Onopiuk Paulina

Wpływ natlenienia na aktywność konsorcjum metalogenicznego pochodzącego z osadu zbiornika zapadliskowego

43

Mazurek Aleksandra Beata

Bioremediacja jonów (II) przez mikroorganizmy endofityczne i epifityczne wyizolowane z Azolla filiculoides L

42

Kopaczewska Karolina

Analiza bioremediacji jonów Cr(VI) z udziałem mikrobiomu Azolla filiculoides L.

41

Kłosok Konrad

Wstępna analiza metalogenicznych endofitów bakteryjnych zasiedlających pszenicę

40

Kieraga Izabela

Analiza profilu kwasów tłuszczowych konsorcjum metanotroficznego w warunkach stresu osmotycznego

39

Karczmarzyk Kacper Piotr

Hodowla endofitów wyizolowanych z różnych odmian pszenicy

38

Banaczyk  Aleksandra

Zdolność bakterii epifitycznych do promowania wzrostu Azolla filiculoides L.w obecności wybranych metali ciężkich

2016

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

37

Rubin Przemysław

Aktywność mikrobiologiczna gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

36

Sapko Katarzyna

Wpływ Glifosatu na aktywność mikrobiologiczną czarnej ziemi

35

Proc Kinga Weronika

Wpływ wilgotności podłoża torfowego na biofiltrację metanu

34

Niedźwiedź Agnieszka

Synteza kwasu glutaminowego przez bakterie metanotroficzne wyizolowane z Kopalni Soli w Wieliczce

33

Maśluszczak Katarzyna

Synteza ektoiny i hydroksyektoiny przez metanotrofy wyizolowane z kopalni soli (Wieliczka)

32

Knap Anna

Bioremediacja SDS (dodecylosiarczan sodowy) w madzie rzecznej

31

Hunicz Magdalena

Dynamika składu konsorcjum wyizolowanego ze skały przywęglowej w zmiennych warunkach dostępności potasu

30

Czarnota Aleksandra

Optymalizacja dostępności azotu w procesie syntezy ektoiny przez konsorcjum metanotroficzne

29

Cebula Arkadiusz Krzysztof

Aktywność hydrogenazy jako narzędzie do monitorowania produkcji biowodoru przez algi

28

Bożek Patrycja

Optymalizacja warunków termicznych procesu syntezy ektoiny przez konsorcjum metanotroficzne

27

Berus Wojciech Jan

Ocena wydajności osmolitów formowanych przez konsorcjum bakterii metanotroficznych (Skały przywęglowe kopalni Bogdanka)

2015

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

26

Roguska Eliza

Aktywność biologiczne gleby (Mollic Gleysol) skażonej wybranymi związkami ropopochodnymi

25

Mierzejewska Anna Maria

Aktywność metanotroficzna bakterii izolowanych ze skał przywęglowych w kopalni LZW Bogdanka w warunkach stresu osmotycznego

24

Jastrzębska Natalia Teresa

Wpływ substancji ropopochodnych na aktywność enzymatyczną i liczebność mikroorganizmów w glebie

23

Gregorek Marzena

Wpływ długości fali świetlnej na przyrost biomasy i zdolność remediacji metali ciężkich paproci wodnej Azolla filiculoides

22

Daniluk Jacek

Analiza fazy ciekłej odpadów odwiertów gazu łupkowego i możliwości jej zagospodarowania

21

Chruścińska Monika

Wzrost i pobieranie składników pokarmowych przez bakterie metanotroficzne wyizolowane z różnych środowisk w obecności NaCl

20

Borowski Kamil

Analiza form węgla odpadów gazu łupkowego i możliwości jego zagospodarowania

19

Biegajło Kamila

Optymalizacja długości fali świetlnej podczas hodowli Chlorella sp.

2014

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

18

Żak Katarzyna

Optymalizacja metody izolacji DNA na przykładzie czarnej ziemi (Mollic Gleysol)

17

Zdunek Beata

Analiza genetyczna mikroorganizmów produkujących metan

16

Zapasek Magdalena

Poziom chemicznej redukcji TTC w oznaczeniach potencjalnej aktywności dehydrogenazowej mikroorganizmów glebowych

15

Włodarczyk Kinga

Aktywność metanotroficzna metanotrofów zasiedlających profil gleby torfowej o różnym stopniu rozkładu, usytuowanej w Poleskim Parku Narodowym

14

Pogoda Karolina

Izolacja DNA z osadów dennych jeziora Bartków Ług

13

Madej Ewelina

Analiza metaboliczna metanotroficznych endofitów

12

Kantor Grzegorz

Izolacja mikroorganizmów wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych paproci wodnej Azolla filiculoides

11

Dudek Monika

Określenie przeżywalności konsorcjum metanotroficznego wyizolowanego ze skały przywęglowej (KWK Bogdanka) przed i po akumulacji metanolu

10

Bożek Dominik

Wpływ temperatury na pozyskiwanie bioenergii w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych

2013

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

9

Bielecka Arletta

Pozyskiwanie bioenergii z wykorzystaniem potencjałów glebowych

8

Szostak Agnieszka

Izolacja i oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w biomasie metanotrofów

7

Kaniewska Paulina

Biofiltracja metanu przy różnym stopniu uwilgotnienia Sphagnum sp.

6

Kłos Marta

Trwałość DNA w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi

2012

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

5

Banaś Agnieszka

Utylizacja metanu z udziałem metanotrofów w profilu glebowym

4

Kotańska Zofia

Fitoremediacja niklu z udziałem Azolla caroliniania (Willd.)

3

Olszówka Monika

Biosynteza ektoiny przez konsorcjum bakterii metanotroficznych na podłożach o różnym stopniu zasolenia

2

Rejmak Martyna

Udział bakterii amonifikacyjnych w obiegu azotu w czarnych ziemiach o różnym sposobie użytkowania

1

Szymańska Emilia

Określenie interakcji między aktywnością dehydrogenazową i stężeniem DNA w czarnych ziemiach o różnym sposobie użytkowania

 

 

 

Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2020, godz. 12:56 - Artur Banach