Patenty:

 1. Sposób otrzymywania biopreparatu wspomagającego wzrost i rozwój pszenicy ozimej zawierającego szczepy endofityczne (P.439141) (Agnieszka Kuźniar; Kinga Włodarczyk; Weronika Goraj; Agnieszka Wolińska), data uzyskania: 12.09.2023
 2. Zastosowanie ektoiny jako czynnika ochronnego przed działaniem toksyn bakteryjnych (P.412197) (A. Bownik, Z. Stępniewska), data uzyskania: 07.02.2018
 3. Sposób produkcji polihydroksyalkanolanów z metanu przez konsorcjum bakteryjne zasiedlające skałę przywęglową (P.401711) (Z. Stępniewska, A. Pytlak, A. Kuźniar), data uzyskania: 18.12.2014
 4. Sposób otrzymywania ektoiny (P.395782) (Z. Stępniewska, A.Kuźniar, A. Pytlak), data uzyskania: 20.11.2013

 

Projekty realizowane:

 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (działanie "Współpraca"), kierownik B+R ze strony KUL: dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL: "Innowacyjny system zarządzania produkcją roślinną ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji pracy maszyn, nawożenia oraz ochrony bioróżnorodności gleb eksploatowanych rolniczo" (20.03.2023 - 31.12.2024). Projekt realizowany w konsorcjum: Lider - CGFP Sp. z o.o. w Wojnowie, Konsorcjanci: KUL + GSOC Sp. z o.o. w Warszawie. Nazwa grupy operacyjnej: SFC-FTF (Scientists Farmers Cooperation-For The Future). Strona internetowa projektu: https://projektsfcftf.cgfp.pl
 2. Fundacja Potulicka (nauki biologiczne), kierownik: dr Artur Banach: "Diagnostyka stanu ekologicznego i mikrobiologicznego zbiorników do hodowli narybku karpia pod kątem jego niskiej przeżywalności" (05.06.2023-31.12.2024) - projekt realizowany z udziałem pracowników z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin KUL
 3. Projekt KUL z komponentem międzynarodowym, kierownik: dr Agnieszka Kuźniar: "Syntetyczna wspólnota mikroorganizmów (SynCom) jako składnik biopreparatu wspomagającego funkcjonowanie holobiontu pszenicy"  (1.06.2022 - 31.05.2023)
 4. OPUS-21, kierownik zespołu badawczego KUL: dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, prof. KUL: "Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych"[UMO-2021/41/B/NZ9/03130]. Projekt realizowany w konsorcjum z Instytutem Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (Liderem projektu) oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie (Partnerem) (01.04.2022- 31.03.2025)
 5. Nauka dla Społeczeństwa, kierownik: dr hab A. Wolińska, prof. KUL: Optymalizacja nawożenia i systemu uprawy kukurydzy celem ochrony mikrobiomu gleb monokulturowych [NdS/531260/2021/2021]. Okres realizacji: 31.03.2022-30.03.2024

 

 

Wykonane dotychczas projekty badawcze obejmują:

 1. CGFP sp. z o.o. (nauki biologiczne), kierownik: dr hab Agnieszka Wolińska, prof. KUL: "Optymalizacja nawożenia oraz doboru systemu uprawy kukurydzy celem poprawy żyzności oraz ochrony bioróżnorodności gleb rolniczych pozostających w zasobach grupy kapitałowej Fundacji Potulickiej" (10.06.2021-30.04.2022)
 2. CGFP sp. z o.o. (nauki biologiczne), kierownik: dr Agnieszka Kuźniar: "Wpływ zredukowanego nawożenia i systemu uprawy na plonowanie pszenicy i rzepaku oraz bioróżnorodność mikroorganizmów, utrzymujących żyzność gleb" (10.08.2021-31.12.2022)
 3. Fundacja Potulicka (nauki biologiczne), kierownik: dr Weronika Goraj: Analiza mikrobiomu serów oraz monitoring bioareozoli i biofilmów obecnych w dojrzewalniach (piwnicach) serów długo-dojrzewających oraz sera pleśniowego w Gospodarstwie Rolnym Ślesin (28.01.2021-31.12.2022)
 4. Grant interdyscyplinarny (nauki biologiczne i rolnicze), kierownik: dr hab. Agnieszka Wolińska: Metagenomiczne, funkcjonalne i sezonowe rozpoznanie bioróżnorodności bakterii zasiedlających osady denne zbiornika przeznaczonego do hodowli karpia królewskiego (01.05.2020-31.10.2021)
 5. Grant dyscyplinowy (nauki biologiczne), kierownik: dr Agnieszka Kuźniar: Metagenomiczne rozpoznanie bioróżnorodności bakterii zasiedlających strefę ryzosferową wybranych odmian pszenicy ozimej Triticum aestivum L. (01.05.2020-30.06.2021)
 6. Grant interdyscyplinarny (nauki biologiczne, rolnicze, chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku), kierownik: dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna: Odporność biocenozy glebowej na czynniki zewnętrzne na tle badań paleoklimatycznych (09.2019-03.2022)
 7. Grant interdyscyplinarny (nauki biologiczne i rolnicze), kierownik: dr Artur Banach: Udział organizmu Azolla filiculoides L. w bioremediacji metali ciężkich (1.10.2019-31.12.2021)
 8. LIDER, kierownik dr Agnieszka Kuźniar: Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej (0024/L-9/2017)
 9. MINIATURA 3, kierownik dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna: Analiza metagenomiczna zespołu mikroorganizmów odpowiedzialnych za transformację materii organicznej do metanu w profilu torfowym - badania wstępne (2019/03/X/NZ8/01158). Okres realizacji: 18.12.2019-18.12.2020
 10. Grant dyscyplinowy (nauki biologiczne), kierownik: dr hab. Agnieszka Wolińska: Metagenomy glebowe i aktywność metaboliczna bakterii wskaźnikami efektywności procesu rekultywacji gleb technogenicznych (01.10.2019-30.09.2020)
 11. Grant dyscyplinowy (nauki biologiczne), kierownik: dr Weronika Goraj: Charakterystyka i potencjał biotechnologiczny mikroorganizmów halofilnych wyizolowanych z solanki (01.10.2019-01.10.2020)
 12. Fundacja Potulicka (nauki biologiczne), kierownik: dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL: Monitoring fizykochemiczny, biologiczny i taksonomiczny wybranych gleb rolniczych o średniej (niezadowalającej) produktywności, pozostających w zasobach Fundacji Potulickiej (26.03.2020-30.09.2021)
 13. Fundacja Potulicka (nauki biologiczne), kierownik: dr Artur Banach: Ocena stanu ekologicznego zbiorników wodnych stosowanych do hodowli ryb (26.03.2020-30.09.2021)
 14. MINIATURA 2, kierownik dr Anna Pytlak: Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępne (2018/02/X/NZ9/01107)
 15. OPUS 9, kierownik: prof. dr hab. Zofia Stępniewska: Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych [DEC-2015/17/B/NZ9/01662] (20.01.2016-19.01.2019)
 16. PRELUDIUM 8, kierownik mgr Weronika Goraj: Osmoprotekcyjne działanie ektoiny u metanotrofów występujących w otoczeniu pokładów soli (Wieliczka) [DEC-2014/15/N/NZ8/00315] (7.08.2015 – 6.08.2017)
 17. SONATA 5, kierownik dr Agnieszka Wolińska: Metagenomy glebowe wskaźnikiem degradacji bioróżnorodności mikroorganizmów w glebach użytkowanych rolniczo na Lubelszczyźnie [DEC-2013/09/D/NZ9/02482] (21.03.2014-20.03.2016)
 18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolytica” – wykonawca (01.10.2012-30.09. 2015)
 19. Rola symbiontów metanotroficznych Sphagnum sp. w obniżeniu emisji metanu w rejonie Poleskiego Parku Narodowego [N N305 299440, 2011-2014]
 20. Rozpoznanie aktywności i próba identyfikacji bakterii metanotroficznych zasiedlających skały przywęglowe kopalni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego” [N N305 326939, 2010-2013]
 21. Wpływ sposobu użytkowania i warunków hydrologicznych na uruchomienie biogenów i kondycję roślin w obszarach zalewowych Małopolskiego Przełomu Wisły [IP2010 001070, 2010-2011]

 22. Potencjał biotechnologiczny układu endofitycznego Sphagnum - metanotrofy [2011/01/N/NZ9/06811, 2011-2012], Preludium 1

 23. Aktywność metanotroficzna i identyfikacja metanotrofów zasiedlających skały przywęglowe w różnych wyrobiskach górniczych kopalni Bogdanka [N N305 1113 36, 2009-2011]
 24. Aktywność dehydrogenazowa mikroorganizmów glebowych i dostępność tlenu w procesie reoksydacji wybranych mineralnych gleb Polski [N 305 009 32/0514, 2007-2009]
 25. Rozpoznanie barier biogeochemicznych podczas rekonstrukcji mokradeł w rejonie rzeki Chodelki [KN i INF, PO4G 113 29, 2005-2007].
 26. Plant responses to dynamic hydrological conditions [Odpowiedź roślin na dynamiczne warunki hydrologiczne, Holandia, Nijmegen KUL-RUN 2003-2008].
 27. Biogeochemical constraints for combined water retention and nature development in Małopolski Przełom Wisły floodplains [Biogeochemiczne bariery na obszarze zalewowym w rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły w działaniach połączonych w celu powiększenia retencji wodnej zgodnie z naturą, Holandia, Nijmegen KUL-RUN 2003-2008].
 28. Zbadanie zdolności metanotroficznej skały płonnej, towarzyszącej pokładom węgla kamiennego, w celu ograniczenia emisji metanu w nadkładach odpadów komunalnych [KBN PO4G 040 20, 2001-2003].
 29. Bioakumulucja metali ciężkich ze ścieków miejskich z udziałem Azolla caroliniana, [projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 2002].
 30. Wpływ warunków aeracyjnych gleby na degradację i mobilność wybranych fosfoorganicznych połączeń, [KBN nr 6 PO6B 01320, 2001-2002].
 31. Wpływ poziomu azotanów i temperatury na emisję N2O z wybranych gleb Polski, [KBN nr 6 P04G 075 19, 2000-2001].
 32. Doczyszczanie ścieków miejskich z biogenów z zastosowaniem paprotki wodnej Azolla caroliniana, [projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 2001].
 33. Uruchamianie chromu w glebach o zróżnicowanej zawartości materii organicznej, azotanów, tlenków manganu i żelaza – badania modelowe, [KBN nr PO4G 065 17, 1999-2000].
 
Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2023, godz. 16:57 - Artur Banach