Zgłoszenia patentowe:

 1. Sposób otrzymywania ektoiny (P.395782) (Z. Stępniewska, A.Kuźniar, A. Pytlak), data uzyskania: 20.11.2013
 2. Sposób produkcji polihydroksyalkanolanów z metanu przez konsorcjum bakteryjne zasiedlające skałę przywęglową (P.401711) (Z. Stępniewska, A. Pytlak, A.Kuźniar), data uzyskania: 18.12.2014
 3. Biokonwersja węgla do metanu z materiałów o różnym stopniu uwęglenia z udziałem konsorcjum mikroorganizmów (2013)
 4. Zastosowanie ektoiny jako czynnika ochronnego przed działaniem toksyn bakteryjnych (P.412197) (A. Bownik, Z. Stępniewska), data uzyskania: 07.02.2018

 

Projekty realizowane:

 

 

Wykonane dotychczas projekty badawcze obejmują:

 1. PRELUDIUM 8, kierownik mgr Weronika Goraj: Osmoprotekcyjne działanie ektoiny u metanotrofów występujących w otoczeniu pokładów soli (Wieliczka) [DEC-2014/15/N/NZ8/00315] (7.08.2015 – 6.08.2017)
 2. SONATA 5, kierownik dr Agnieszka Wolińska: Metagenomy glebowe wskaźnikiem degradacji bioróżnorodności mikroorganizmów w glebach użytkowanych rolniczo na Lubelszczyźnie [DEC-2013/09/D/NZ9/02482] (21.03.2014-20.03.2016)
 3. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolytica” – wykonawca (01.10.2012-30.09. 2015)
 4. Rola symbiontów metanotroficznych Sphagnum sp. w obniżeniu emisji metanu w rejonie Poleskiego Parku Narodowego [N N305 299440, 2011-2014]
 5. Rozpoznanie aktywności i próba identyfikacji bakterii metanotroficznych zasiedlających skały przywęglowe kopalni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego” [N N305 326939, 2010-2013]
 6. Wpływ sposobu użytkowania i warunków hydrologicznych na uruchomienie biogenów i kondycję roślin w obszarach zalewowych Małopolskiego Przełomu Wisły [IP2010 001070, 2010-2011]

 7. Potencjał biotechnologiczny układu endofitycznego Sphagnum - metanotrofy [2011/01/N/NZ9/06811, 2011-2012], Preludium 1

 8. Aktywność metanotroficzna i identyfikacja metanotrofów zasiedlających skały przywęglowe w różnych wyrobiskach górniczych kopalni Bogdanka [N N305 1113 36, 2009-2011]
 9. Aktywność dehydrogenazowa mikroorganizmów glebowych i dostępność tlenu w procesie reoksydacji wybranych mineralnych gleb Polski [N 305 009 32/0514, 2007-2009]
 10. Rozpoznanie barier biogeochemicznych podczas rekonstrukcji mokradeł w rejonie rzeki Chodelki [KN i INF, PO4G 113 29, 2005-2007].
 11. Plant responses to dynamic hydrological conditions [Odpowiedź roślin na dynamiczne warunki hydrologiczne, Holandia, Nijmegen KUL-RUN 2003-2008].
 12. Biogeochemical constraints for combined water retention and nature development in Małopolski Przełom Wisły floodplains [Biogeochemiczne bariery na obszarze zalewowym w rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły w działaniach połączonych w celu powiększenia retencji wodnej zgodnie z naturą, Holandia, Nijmegen KUL-RUN 2003-2008].
 13. Zbadanie zdolności metanotroficznej skały płonnej, towarzyszącej pokładom węgla kamiennego, w celu ograniczenia emisji metanu w nadkładach odpadów komunalnych [KBN PO4G 040 20, 2001-2003].
 14. Bioakumulucja metali ciężkich ze ścieków miejskich z udziałem Azolla caroliniana, [projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 2002].
 15. Wpływ warunków aeracyjnych gleby na degradację i mobilność wybranych fosfoorganicznych połączeń, [KBN nr 6 PO6B 01320, 2001-2002].
 16. Wpływ poziomu azotanów i temperatury na emisję N2O z wybranych gleb Polski, [KBN nr 6 P04G 075 19, 2000-2001].
 17. Doczyszczanie ścieków miejskich z biogenów z zastosowaniem paprotki wodnej Azolla caroliniana, [projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 2001].
 18. Uruchamianie chromu w glebach o zróżnicowanej zawartości materii organicznej, azotanów, tlenków manganu i żelaza – badania modelowe, [KBN nr PO4G 065 17, 1999-2000].
Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2019, godz. 09:05 - Artur Banach