Prace magisterskie 

Lp.

Rok

Nazwisko i Imię

Tytuł

112

2012

Rafał Włosek

Rola konsorcjum bakterii metanotroficznych w formowaniu metanolu z metanu

111

2012

Tomasz Sławiński

Wpływ temperatury i dostępności metanu na

aktywność metanotroficzną różnych gatunków

Sphagnum (Poleski Park Narodowy)

110

2012

Karolina Pietrzykowska

Porównanie aktywności metanotroficznej

roślin naczyniowych i torfowców

występujących w Poleskim Parku

Narodowym

109

2012

Wojciech Pacana

Wpływ stężenia jonów potasu na aktywność bakterii metanotroficznych zasiedlających skały przywęglowe

108

2012

Karolina Młynarczyk

Wpływ natężenia światła na aktywność fototrofów glebowych na przykładzie mady z obszaru zalewowego Wisły

107

2012

Piotr Frączek

Wpływ zasolenia podłoża na produkcję ektoiny przez konsorcjum bakterii metanotroficznych, zasiedlających skały przywęglowe w Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) Bogdanka

106

2012

Kamil Chuchnowski

Zależność aktywności metanotroficznej i kompozycji metanotrofów od stężenia jonów amonowych w podłożu

105

2011

Weronika Goraj

Aktywna rola endosymbiontów Sphagnum i próba ich identyfikacji

104

2011

Kamil Stanisławek

Ocena aktywności bakterii metanotroficznych zasiedlających skały przywęglowe Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz próba ich identyfikacji

103

2011

Cezary Piasecki

Aktywność bakterii metanotroficznych zasiedlających skały przywęglowe Kopalni Węgla Kamiennego „Jas-Mos” Jastrzębska Spółka Węglowa oraz próba ich filogenetycznego rozpoznania

102

2011

Magdalena Malec

Analiza składu powietrza atmosferycznego w 2009r. ze stacji monitoringu KUL z uwzględnieniem danych krajowych i zagranicznych

101

2010

Iwona Ludian

Zastosowanie światłowodów w badaniach dotyczących ochrony środowiska

100

2010

Renata Sieńko

Aktywność metanotroficzna oraz rozpoznanie filogenetyczne bakterii występujących w skałach przywęglowych  Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” (GZW)

99

2010

Aleksandra Bułaś

Wpływ potencjału wody glebowej na biomasę i respirację mikroorganizmów

98

2010

Barbara Rusek

Wpływ arsenu na właściwości fizykochemiczne podłoża w trakcie hodowli  Azolla caroliniana Willd

97

2010

Katarzyna Bartoś

Optymalizacja izolacji genomowanego DNA bakterii ze skał przywęglowych pochodzących z KWK „Bogdanka”

96

2010

Aleksandra Błaś

Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Lublinie w 2008 roku

95

2010

Miriam Rzewuska

Izolacja DNA z gleby na przykładzie profilu lessowego.

94

2010

Krzysztof Politowicz

Aktywność i rozpoznanie filogenetyczne  bakterii metanotroficznych zasiedlających skały przywęgłowe z kopalni „Krupiński” (GZW)

93

2010

Katarzyna Zalewska

Wpływ poziomu arsenu na aktywność enzymatyczną Azolla caroliniana (Willd.)

92

2010

Kamil Mazur

Zmiany biogeochemiczne w zbiorniku wodnym Bartków Ług w latach 2007/2008

91

2009

Ewa Nawrocka

Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Lublinie 2007 r

90

2009

Agnieszka Żyszkiewicz

Wpływ działalności antropogenicznej na zmiany DNA na przykładzie czarnej ziemi (Kosiorów – Rejon Małopolski Przełom Wisły)

89

2009

Izabela Grabowska- Kręgiel

Wpływ parametrów fizykochemicznych na aktywność respiracyjną i dostępność form biogennych w czarnej ziemi

(Kosiorów – Małopolski Przełom Wisły)

88

2009

Marta Chwedoruk

Aktywność respiracyjna gleb a bilans węgla w rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły

87

2009

Izabela Ciechańska

Aktywność metanotroficzna i próba identyfikacji bakterii metanotroficznych zasiedlające skałę przywęgłową w kopalni Krupiński (GZW)

86

2009

Anna Boguszewska

Aktywność metanotroficzna i próba identyfikacji bakterii metanotroficznych zasiedlające skałe przywęglową w kopalni Zofiówka (GZW)

85

2008

Beata Pająk

Kinetyka fotoredukcji azotanów w ośrodku zamkniętym z udziałem gleb

84

2008

Grażyna Bojarczuk

Wpływ dostępności różnych form miedzi na tworzenie aktywności metanotroficznej skał przywęglowych pochodzących z Kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka”

83

2008

Agnieszka Dziuba

Życie w środowisku glebowym –dotychczasowe osiągnięcia w poznaniu DNA

zawartego w glebie

82

2008

Justyna Buk

Wpływ dostępności różnych form miedzi na aktywność metanotroficzną skał przywęglowych pochodzących z wybranych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

(Staszic, Murcki, Wujek, Wesoła)

81

2008

Dorota Trojnara

Rozwój Azolla caroliniana Willd. w warunkach odtlenionego podłoża

80

2008

Ewelina Talar

Mineralizacja węgla w rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły w zmiennych warunkach uwilgotnienia gleby

79

2008

Agata Odrzywolska

Zdolność Azolla caroliniana Willd. do natleniania płynnego podłoża –wpływ temperatury

78

2008

Irmina Nieźwiecka

Zróżnicowanie stężenia DNA w profilu glebowym na przykładzie mady rzecznej(Eutric Fluvisol)

77

2008

Anna Mamot

Wpływ zmiennych warunków aeracyjnych na zawartość form biogennych w rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły

76

2008

Izabela Bara

Zastosowanie techniki FISH do identyfikacji bakterii metanotroficznych zasiedlających skałę płonną KWK”Bogdanka”

75

2008

Jolanta Mariola Szymczycha

Utlenianie metanu z udziałem Sphagnum z torfowisk Poleskiego Parku Narodowego

74

2008

Katarzyna Szczęśniak -Kamola

Utlenianie jonów amonowych z udziałem światła w ośrodku glebowym

73

2007

Vorgelegt von Beke Gredner

Physico-chemical reactions in a loamy sand after MCPA (Chwastox) and cadmium application

72

2007

Maria Tokarczyk

Sezonowa emisja metanu z wybranych naturalnych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

71

2007

Magdalena Mazur

Sezonowa emisja metanu ze zbiorników antropogenicznych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Nadrybie, Szczecin)

70

2007

Krzysztof Stola

Zmiany zawartości niektórych metali i form biogennych w zbiorniku hodowlanym Bartków Ług

69

2007

Michał Maciąg

Aktywność enzymatyczna gleb zanieczyszczonych kadmem i MCPA

68

2007

Lucyna Jakubowska

Reakcja Azolla caroliniana Willd. Na obecność glifosatu w podłożu.

67

2007

Emilia Iwanicka

Ilościowe zmiany herbicydu MCPA w podłożu w trakcie hodowli Azolla caroliniana(Willd)

66

2007

Anna Guz

Właściwości fizykochemiczne i aktywność metanotroficzna skał przywęglowych z kopalni”Staszic” i Wujek”(Górnoślaskie Zagłębie Węglowe)

65

2007

Izabela Gała

Reakcja Azolla caroliniana Willd. Na obecność MCPA w podłozu

64

2007

Jakub Ciepielski

Filogeneza i aktywność metanotroficzna  bakterii hodowanych na podłożu skalnym KWK”Staszic” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)

63

2007

Marcin Jarociński

Poziom natlenienia i dynamika gazów w lessowej zawiesinie glebowej w warunkach fotooksydacji.

 

62

2006

Iwona Rola

Reakcja Azolla caroliniana na nz obecność w podłożu detergentu łańcuchowego SDS

61

2006

Karolina Nowakowska

Natlenienie podłoża Azolla caroliniana w obecności różnych stężeń detergentu pierścieniowego

60

2006

Wioletta Gierada

Aktywność metanotrofów zasiedlających skały przywęglowe kopalni śląskich i ich analiza filogenetyczna.

59

2006

Justyna Gołąbek

Biodostępność żelaza i manganu  w profilu glebowym w dolinie Małopolskiego Przełomu Wisły w okresie zalwowym.

58

2006

Tomasz Piądłowski

Dynamika emisji i utleniania metanu z torfowisk naturalnych Poleskiego Parku Narodowego.

57

2006

Anna Romaszko

Aktywność metanogeniczna i metanotroficzna osadów dennych zbiornika Uściwierz na tle sezonowej emisji gazów z wybranych naturalnych jezior Pojezierza

Łęczyńsko-Włodawskiego 

56

2006

Monika Niewiarowska

Wpływ warunków środowiska na zdolność metanotroficzną skał płonnych z wybranych kopalni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

55

2006

Dorota Ryło

Aktywność metanogeniczna i metanotroficzna oraz emisja metanu z osadów dennych zalewiska Szczecin, powstałego w wyniku działalności KWK „Bogdanka”

54

2005

Marcin Zarych

Porównanie zdolności metanotroficznych wybranych skał przywęglowych

53

2005

Katarzyna Stępień

Sezonowa dynamika emisji metanu ze zbiorników antropogenicznych Szczecin i Nadrybie(w otulinie Poleskiego Parku Narodowego)

52

2005

Iwona Rusak

Rozpoznanie filogenetyczne metanotrofów towarzyszący skałom przywęglowym w Bogdance.

51

2005

Ewelina Roczniak

Obecność furazydyny w podłożu o różnym stężeniu i jej wpływ na rozwój Azolla

50

2005

Waldemar Pióro

Stężenie i migracja chromu w otoczeniu składowiska odpadów garbarskich w gminie Sernik.

49

2005

Ewelina Piela

Sezonowa dynamika emisjii metanu z jezior Piaseczno i Moszne(obszar  Poleski Park Narodowy)

48

2005

Maria Panasiuk

Sezonowa dynamika z emisji metanu z jezior Piaseczno i Moszne (w otulinie Poleskiego Parku Narodowego)

47

2005

Monika Paszczyk

Uwalnianie fosforu i wybranych metali ciężkich z gleb torfowych w badaniach modelowych

46

2005

Katarzyna Kaczmarczyk

Stan natlenienia podłoża Azolla caroliniana w obecności różnych stężeń Paracetamolu

45

2005

Michał Baran

Sezonowa dynamika emisjii metanu z torfowisk naturalnych i uprzednio meliorowanych w otulinie Poleskiego Parku Narodowego.

44

2004

Radosław Wróblewski

Emisja metanu w otoczeniu jeziora Moszne

43

2004

Magdalena Wasiuk

Wpływ temperatury na wydajność metanotroficzną skał przywęglowych (Bogdanka)

42

2004

Żanna Nowakowska

Wpływ stężenia substratów na wydajność metanotroficzną skał przywęglowych (Bogdanka)

41

2004

Renata Lipińska

Wpływ fonofosu na aktywność dehydrogenazową gleb

40

2004

Agnieszka Lipińska

Odporność oksydoredukcyjna gleb lessowych w dolinie Ciemięgi

39

2004

Magdalena Koszyk

Wpływ chromu(III, VI)na aktywność dehydrogenazową gleb

38

2004

Renata Klin

Zawartość metali ciężkich w zerodowanych glebach lessowych doliny Ciemięgi

37

2004

Anna Kalbarczyk

Zimowa i letnia emisja metanu ze zbiornika depresyjnego ”Szczecin”

36

2004

Honorata Jastrzębska

Charakterystyka roczna i dzienna poziomu NOx w pobliżu pasma jezdni

35

2004

Renata Jamrożek

Charakterystyka roczna i dzienna poziomu SO2 w pobliżu pasma jezdni

34

2004

Magdalena Iwańczyk

Emisja gazów ze zbiornika antropogenicznego Nadrybie w okresie letnim i zimowym

33

2003

Joanan Ziomek

Wpływ form chromu na aktywność katalazową gleby

32

2003

Aneta Sikora

Aktywność dehydrogenazowa gleb, o różnej zawartości węgla organicznego, wzbogaconego chromem

31

2003

Agata Sagan

Doczyszczanie wód ściekowych z metali: złota, srebra, i platyny przy udziale Azolla ficuloides

30

2003

Halina Anna Różańska

Oszacowanie rozmiarów metanogenezy w torfowiskach Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny

29

2003

Izabela Kosiorowska

Badania zdolności doczyszczających z metali: Mo, Co, Ti przez Azolla filiculoides w ściekach miejskich

28

2003

Weronika Jóźwiak

Emisja metanu z wybranych jezior w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

27

2003

Beata Karczmarczyk

Wpływ chromu na aktywność fosfatazową gleb

26

2003

Marek Łuczka

Odporność oksydoredukcyjna gleb w zależności od poziomu azotanów (V)-badania modelowe

25

2003

Anna Kryczka

Uruchamianie fosforu w renaturalizowanych glebach torfowych

24

2003

Maria Anna Jaśkowska

Ocena zdolności metanotroficznej skały płonnej, pochodzącej z Kopalni Węgla Kamiennego ”Bogdanka”, w zależności od stopnia zwietrzenia

23

2003

Alicja Chudzik

Porównanie emisji metanu ze zbiorników antropogenicznych na terenie kopalni ”Bogdanka”

22

2003

Małgorzata Bogudzińska

Wpływ pestycydu doglebowego glifosatu na aktywność dehydrogenazową gleb

21

2002

Adam Szcząchor

Odporność oksydoredukcyjna gleb w zależności od poziomu azotanów (V)

20

2002

Zofia Wierzchowska

Oszacowanie rozmiarów metanotrofii i metanogenezy na torfowiskach Poleskiego Parku Narodowego

19

2002

Artur Banach

Badania zdolności doczyszczających metali ciężkich (Hg, Pb, Mn, Fe(II), Fe(III)), przez Azolla w ściekach miejskich po drugim stopniu oczyszczania

18

2002

Katarzyna Szajnocha

Badania zdolności doczyszczających metali ciężkich (Zn, Cd, Cu, Cr (III),Cr(VI)), przez Azolla w ściekach miejskich po drugim stopniu oczyszczania

17

2002

Joanna Słowińska

Emisja metanu ze zbiorników antropogenicznych na terenie Kopalni Węgla Kamiennego ”Bogdanka”

16

2001

Agnieszka Wolińska

Wpływ wilgotności gleb na gęstość strumienia tlenu

15

2001

Anna Szafranek

Emisja NOx i SO2 w pobliżu pasma jezdni w cyklu dobowym

14

2001

Ewelina Snita

Statyczne charakterystyki hydrofizyczne Rędzin Polski

13

2001

Agnieszka Położyńska

Badania porównawcze natlenienia podłoża Azolla i Lemna

12

2001

Ewelina Pinderska

Wpływ stężenia metanu na aktywność metanotroficzną gleby

11

2001

Monika Krzysztofik

Rola dehydrogenaz w procesie utleniania metanu w glebie

10

2001

Marzena Gruszczyńska

Wpływ stopnia natlenienia gleby na poziom aktywności dehydrogenazowej w korzeniach wyczyńca ląkowego

9

2001

Marta Dziadek

Uruchomienie fosforu z siedlisk torfowych zrenaturalizowanych

8

2000

Magdalena Różycka

Rozpoznanie stopnia zanieczyszczenia chromem gleb i wód w pobliżu składowiska przy garbarni

7

2000

Tamara Lewandowska

Wyznaczanie charakterystyk Eh-pH podczas uwalniania się  N2O                                                              

6

2000

Monika Laskowska

Aktywność dehydrogenazowa gleby zalewanej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania

5

2000

Aneta Kutkowska

Zmiany potencjału oksydoredukcyjnego gleby zalewanej ściekami miejskimi(po II stopniu oczyszczenia)

4

2000

Elżbieta

Krzeszowska

Aktywność katalazowa gleby zalewanej ściekami miejskimi (po II stopniu oczyszczania)

3

1999

Gabriela

Machura

Losy azotanów na polach irygowanych ściekami

2

1999

Anna

Fiedor

Kumulacja cynku przez rośliny na polach irygowanych ściekami

1

1998

Aneta

Ostrowska

Sorpcja azotanów (V) na materiale ilastym towarzyszącym podkładom węgla kamiennego w  “Bogdance”

 

 

Prace licencjackie

2010

Lp

Nazwisko i Imię

Tytuł

1

Wojciechowska Martyna

Rozpoznanie emisji form węgla i azotu w okresie zimowym w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

2

Włosek Rafał

Wpływ dawnego składowiska odpadów garbarskich na zanieczyszczenie gleb chromem (Gmina Serniki k. Lubartowa)

3

Sławiński Tomasz

Rozpoznanie aktywności metanotroficznej fragmentów Sphagnum sp. pochodzacego z rejonu Poleskiego Parku Narodowego

4

Pietrzykowska Karolina

Wpływ stężenia ditlenku węgla na aktywność metanotroficzną mchu z rodzaju Sphagnum sp. z torfowiska Moszne-Poleski Park Narodowy

5

Pacana Wojciech

Konstrukcja biofiltru metanu w oparciu o skałę przywęglową pochodzącą z pokładu 382 z Kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S. A. oraz wyznaczanie aktywności metanotroficznej

6

Młynarczyk Karolina

Wyznaczenie biomasy (C) mikroorganizmów glebowych w glebie brunatnej (Stary Gaj)

7

Chuchnowski Kamil

Konstrukcja biofiltru z wykorzystaniem skały przywęglowej z kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S. A.

8

Frączek Piotr

Wpływ wilgotnośći na aktywność metanotroficzną skały przywęglowej pochodzącej z pokładu 382 kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S. A

9

Kawalec Marta

Tolerancja Azolla caroliniana na obecność arsenu w podłożu

Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2015, godz. 18:02 - Artur Banach