Proces zlecania usług wydawniczych poza Wydawnictwem KUL

REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

 


 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania publikacji naukowych oraz trybu zlecania usług wydawniczych przez jednostki organizacyjne KUL przed zleceniem usługi wydawniczej w wydawnictwie innym niż Wydawnictwo KUL, należy zebrać wstępne oferty z co najmniej trzech wydawnictw. Oferty muszą być przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia, zgodnie z poniższymi zasadami. W przypadku publikacji naukowych dopuszcza się kierowanie zapytania ofertowego do wydawców ujętych w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

 

Po zebraniu ofert sporządza się notatkę służbową z wyboru najkorzystniejszej oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia.

 

Zasady sporządzania oferty:

  1. KUL finansuje jedynie koszty bezpośrednie - bez kosztów ogólnowydawniczych;
  2. wydawca wyrazi zgodę na udostępnienie książki w formie cyfrowej w Repozytorium Instytucjonalnym KUL na zasadach dozwolonego użytku, w ograniczonym dostępie i zobowiąże się do przekazania jej KUL w formie pliku PDF lub innym żądanym przez KUL formacie wraz z metadanymi (ze spełnienia wymogu może zwolnić Rektor lub prorektor właściwy ds. nauki);
  3. wydawca umieści w publikacji informację o źródle finansowania.

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji wydawca sporządza arkusz kalkulacji kosztów zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. Zarządzenia.

 

W przypadku braku możliwości zachowania ww. trybu, osoba zainteresowana wydaniem publikacji, składa wniosek o zgodę na wydanie publikacji we wskazanym wydawnictwie do prorektora właściwego ds. nauki, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy ze wstępnego rozeznania rynku wynika, iż koszt wydania publikacji przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, wówczas zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z jednym z trybów zawartych w ustawie Pzp. Wnioskodawca załącza do uzasadnionego wniosku arkusz kalkulacji kosztów sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 (lub arkusz równoważny od wydawcy).

 

Tryb określony powyżej dotyczy jedynie wydawnictw wymienionych w załączniku nr 4 do ww. Zarządzenia. 

 

 


 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona