Realizacja usług tłumaczeń i korekt tekstów obcojęzycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w kwietniu 2022 roku zostały zawarte nowe umowy sukcesywne na tłumaczenia i korekty obcojęzyczne dla pracowników KUL. Koordynacja procesów związanych z realizacją usług tłumaczenia i korekty tekstów obcojęzycznych w Uniwersytecie pozostaje w Dziale Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw, w związku z tym, przedstawiamy Państwu funkcjonujące na chwilę obecną możliwości realizacji ww. usług.

 

ŚCIEŻKI REALIZACJI USŁUG TŁUMACZEŃ I KOREKTY JĘZYKOWEJ TEKSTÓW OBCOJĘZYCZNYCH:

1. UMOWY SUKCESYWNE w ramach których wskazani Wykonawcy realizują usługi specjalistycznych tłumaczeń tekstów na język angielski oraz korekty tekstów w języku angielskim dla tekstów o charakterze naukowym

Wykonawcą tłumaczeń i korekt jest firma GROY TRANSLATIONS.
Ceny brutto za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami) usług wynoszą:
a) tłumaczenie pisemne tekstu na język angielski – 51,66 zł.
b) korekta tekstu w języku angielskim – 30,75 zł.

 

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia/korekty należy przygotować:

A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl
B) formularz zlecenia tekstu do tłumaczenia/korekty w ramach umowy sukcesywnej (Formularz zgłoszeniowy nr 1)
C) plik z tekstem do tłumaczenia/korekty w formacie Word.

 

Zgodnie z umową obowiązuje tylko tryb zwykły realizacji dla usługi tłumaczenia i dla usługi korekty:
     1. dla usługi tłumaczenia wynosi min. 5 stron dziennie,
     2. dla usługi korekty wynosi min. 5 stron dziennie.
    
Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl.

 


2. Udzielenie DODATKU SPECJALNEGO wybranej przez Wnioskującego osobie, która jest w KUL zatrudniona na zasadzie umowy o pracę.

W przypadku wyboru ścieżki wyboru wykonawcy spośród pracowników KUL, proponowane stawki za usługę są następujące:
- tłumaczenie - 120,00 PLN brutto/1 stronę przeliczeniową = 1800 znaków ze spacjami,
- korekta tekstu w języku angielskim - 65,00 PLN brutto/1 stronę przeliczeniową = 1800 znaków ze spacjami.

W niniejszej ścieżce stawki są znacząco wyższe niż ceny rynkowe, co wynika bezpośrednio m.in. z faktu potrzeby odprowadzenia składek ZUS przez osobę otrzymującą dodatek do wynagrodzenia. Faktycznie, w przypadku stawki 120,00 PLN brutto, osoba otrzymująca dodatek otrzymuje netto ok. 48,00 PLN za 1 stronę przeliczeniową za tłumaczenie, zaś przy stawce 65,00 PLN brutto osoba otrzymuje netto ok. 26,00 PLN za 1 stronę przeliczeniową za korektę tekstu angielskiego.

W celu zgłoszenia tekstu do realizacji z zastosowaniem ścieżki przyznania dodatku specjalnego należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl Formularz zgłoszeniowy nr 2.

W związku z faktem, że każde źródło finansowania (granty zewnętrzne/granty wewnętrzne) obarczone są indywidualnymi zasadami wydatkowania środków, po uzyskaniu zgłoszenia od Wnioskującego dotyczącego chęci realizacji usługi tłumaczeń/korekt z zastosowaniem niniejszej ścieżki, konieczne będzie jeszcze uzyskanie zgody na jej zastosowanie ze strony Działu koordynującego wykonanie danego grantu, np. Działu Projektów Naukowych. Zapytanie w tej sprawie do odpowiedniego działu kierować będzie pracownik Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw. W przypadku decyzji odmownej usługa będzie realizowana inną ścieżką, co zostanie skonsultowane z Wnioskującym.


 

3. Realizacja usług tłumaczenia/korekty przez Wykonawcę wybranego w drodze ZAKUPU DO 5 TYSIĘCY/ZAPYTANIA OFERTOWEGO/ODSTĘPSTWA

Ścieżka wyboru Wykonawcy z zastosowaniem procedury zakupu do 5 tysięcy jest możliwa m.in. w następujących przypadkach:

- usługa tłumaczenia/korekty na kwotę do 5 tys. zł, która dotyczy języka innego niż język angielski (włoski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański itp.) – korekta w danym języku lub tekst ma być na taki język przetłumaczony.

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia/korekty należy przygotować:
     A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl
     B) Formularz zgłoszeniowy nr 3a
     C) plik z tekstem do tłumaczenia/korekty w formacie Word.

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl.

Realizacja usług tłumaczenia/korekty przez preferowanego Wykonawcę jest możliwa dopiero PO UZYSKANIU ZGODY na wdrożenie procedury zakupu do 5 tysięcy.

 

Ścieżka wyboru Wykonawcy z zastosowaniem procedury zapytania ofertowego jest możliwa m.in. w następujących przypadkach:
- usługa tłumaczenia/korekty dotyczy tekstów, które są w języku innym niż język angielski (włoski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański itp.) lub mają być na taki język przetłumaczone.

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia/korekty należy przygotować:
     A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl
     B) Formularz zgłoszeniowy nr 3b
     C) plik z tekstem do tłumaczenia/korekty w formacie Word.

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl.

Realizacja usług tłumaczenia/korekty przez preferowanego Wykonawcę jest możliwa dopiero PO UZYSKANIU ZGODY na wdrożenie procedury zapytania ofertowego.

 

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwe wnioskowanie o tzw. ODSTĄPIENIE OD ZASTOSOWANIA PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Podstawą do wnioskowania o zastosowanie procedury odstępstwa od zastosowania zapytania ofertowego są m.in. następujące przypadki:

  • usługa tłumaczenia/korekty dotyczy tekstów, które są w językach archaicznych (np. hebrajski, greka, starogreka, starosłowiański itp.) lub mają być na taki język przetłumaczone;
  • w zawartej już umowie z wydawnictwem, które ma za zadanie wydać tekst ujęte zostało wskazanie Wykonawcy, który ma wykonać tłumaczenie/korektę.

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia/korekty należy przygotować:
A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl
B) Formularz zgłoszeniowy nr 3c - procedura odstępstwa 
C) plik z tekstem do tłumaczenia/korekty w formacie Word.

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl.

Realizacja usług tłumaczenia/korekty przez preferowanego Wykonawcę jest możliwa dopiero PO UZYSKANIU ZGODY na wdrożenie procedury odstępstwa od zastosowania zapytania ofertowego.

 


4. UMOWA SUKCESYWNA w ramach której wskazany Wykonawca realizuje usługi tłumaczeń tekstów na potrzeby jednostek administracyjnych na język angielski, niemiecki, ukraiński, francuski i włoski

Wykonawcą tłumaczeń jest firma AGIT.

Ceny brutto za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami) tłumaczenia wynoszą:
a) z/na język angielski – 40,59 zł,
b) z/na język niemiecki – 43,05 zł,
c) z/na język ukraiński – 43,05,
d) z/na język francuski – 43,05,
e) z/na język włoski – 55,35 zł.

 

W ramach umowy do tłumaczeń mogą zostać zlecone m.in. następujące typy dokumentów:
- administracyjne,
- prawne,
- dokumentacja przetargowa,
- kontrakty,
- ustawodawcze,
- pisma urzędowe,
- wszelkiego rodzaju umowy,
- statuty,
- finansowe,
- księgowe.

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia należy przygotować:

A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl
B) formularz zlecenia tekstu do tłumaczenia w ramach umowy sukcesywnej (Formularz zgłoszeniowy nr 4)
C) plik z tekstem do tłumaczenia w formacie Word.

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl.


 

UWAGA:  

W przypadku, gdy realizacja usługi tłumaczenia i/lub korekty językowej tekstu obcojęzycznego nie jest możliwa poprzez zastosowanie ścieżek określonych w punktach powyżej lub nie są Państwo pewni wyboru trybu procedowania usługi, prosimy o kontakt telefoniczny z p. Katarzyną Poleszak w Dziale Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw pod numerem telefonu 81 445 33 72.
Jednocześnie informujemy, że oszacowanie kosztów tłumaczenia w tym przypadku wynikać będzie bezpośrednio z ostatecznie ustalonego trybu realizacji.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona