Strategia rozwoju

Katedry Pedagogiki Opiekuńczej

 

 

Praca naukowo-badawcza prowadzona w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej w najbliższych kilku latach koncentrować się będzie wokół współczesnych zagadnień związanych ze społecznym i kulturowym funkcjonowaniem dzieci, młodzieży i osób starszych, szczególnie zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną oraz tej grupy młodego pokolenia, która wymaga już działań resocjalizacyjnych. W problematyce podejmowanej w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej znajdą się zagadnienia związane z ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością oraz dotyczące dysfunkcji i patologii rodziny, sieroctwa społecznego, uzależnień, agresji i przemocy oraz przestępczości wśród nieletnich. Planowane są badania dotyczące funkcjonowania instytucjonalnych (zakładowych) i rodzinnych form opieki oraz instytucji o charakterze resocjalizacyjnym i zakładów karnych. Prowadzone badania naukowe będą koncentrować się też wokół poszukiwania nowych i skutecznych programów i sposobów profilaktyki i kompensacji opiekuńczej oraz resocjalizacji, a także korzystnych sposobów intensyfikacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia w niesprzyjającym środowisku życia. Ważnym elementem pracy Katedry Pedagogiki Opiekuńczej w najbliższych latach będzie również zgłębianie i upowszechnianie, a także adaptacja do współczesnych uwarunkowań społecznych myśli twórców polskiej pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej. Planowane jest także dalsze podtrzymywanie i twórcze rozwijanie zasady systemowości przekazywanych treści kształcenia w oparciu o chrześcijański system wartości, przy pełnym uwzględnieniu rozwoju naukowego pracowników katedry. Realizacja planowanych zadań odbywać się będzie między innymi w oparciu o krajowe i zagraniczne projekty badawcze, wydawanie publikacji naukowych (monografie, artykuły), udział i organizację konferencji i sympozjów naukowych, podejmowanie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej, pozyskiwanie stypendiów i grantów naukowych oraz działalność dydaktyczną i awans zawodowy pracowników katedry (uzyskanie stopni i tytułów naukowych). Planowane zadania naukowo-badawcze będą podejmowane przez poszczególnych pracowników Katedry Pedagogiki Opiekuńczej zgodnie z ich naukowo-dydaktycznym ukierunkowaniem pracy w Instytucie Pedagogiki KUL.

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2013, godz. 11:12 - Jan Dzionek